Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						NR.  II  1987
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
VALG 26. MAJ
Jonathan fremsætter i dag
lovforslag om valg i utide
Da IA var ude i sneen, skruede Atassuts bissen på og krævede halvdelen af
landsstyreposterne — Siumut begrundede et klart nej med, at der kun er mindre end
et år tilbage af valgperioden
Der bliver nyvalg til Grønlands
Landsting. Og det kommer til at ske
i kraft af et lovforslag fra landssty-
reformand Jonathan Motzfeldt,
Siumut. Ellers skulle der ske mira-
kler i kølvandet på det mildt sagt
magre resultat, der i går, tirsdag,
kom ud af Siumuts forsøg på at
strikke et mindretals-landsstyre
sammen for resten af valgperioden.
Inden alle chancer for forlig var ud-
tømte, havde Simut sat Inuit Ata-
qatigiit ud i den kolde sne som
landsstyrepartner, og Siumut og
Atassut havde skiftedes til at give
hinanden det ene klare »nej« efter
det andet.
Normalt sker udskrivelsen af
valg i utide i kraft af en mistillids-
dagsorden i Landstinget. Det er i
hvert fald indført i den nye »vælte-
paragraf«, som blev en kendsger-
ning, efter at Atassut og LA. i fæl-
lesskab satte stolen for døren for
det Siumut-landsstyre, der havde
bragt fiskeriaftalen med EF i hus.
Alt tyder imidlertid på, at Jona-
than Motzfeldt i dag, onsdag den
11. marts, vil skyde en genvej.
Ifølge kilder i landsstyret vil Jo-
nathan Motzfeldt simpelt hen gå på
talerstolen i dag og fremsætte lov-
forslag og »valg i utide«. Og efter
de sidste dages resultatsløse for-
handlinger er der næppe tvivl om,
at han vil få hele salen bag sig om-
kring dette forslag.
Endeløs møderække
Den næsten endeløse række af mø-
der, der har omkranset dramaet
omkring landsstyrekrisen, startede
fredag eftermiddag, den'6. marts.
Da gik partierne i enrum. For Atas-
suts vedkommende var der tale om
et landsmøde, mens LA. og Siumut
»nøjedes« med at lade de respektive
hovedbestyrelser tage stilling til kri-
sen.
Og der gik da heller ikke mere
end en time, inden den første stil-
lingtagen var klar: Siumuts hoved-
bestyrelse bakkede op omkring
landsstyreformandens og lands-
tingsgruppens holdning — Mistilli-
den i landsstyret er så stor, at LA.
må ud.
Beskeden til Jonathan Motzfeldt
lød på at søge støtte til dannelse af
et mindretals-landsstyre for resten
af valgperioden.
Selv om Jonathan Motzfeldt og
Otto Steenholdt talte sammen i
weekenden, kom det først til virke-
lig kontakt partierne imellem man-
dag den 9. marts.
LA. var først i rækken, og efter
et bemærkelsesværdigt kort møde
var partiet atter ude i sneen. Ind
kom Atassut, og forventningen om
et fornuftsæfteskab mellem de to
store holdt sig faktisk til tirsdag ef-
termiddag ved 15-tiden.
12 krav fra Atassut
Forventningerne om et eventuelt
samarbejde mellem Atassut og Siu-
mut var imidlertid kølnet væsent-
ligt allerede i løbet af mandag efter-
middag.
Som det fremmeste af 12 krav
fordrede Atassut, at landsstyrepo-
Unge under
uddannelse
i Danmark
kan nu stemme
De kan begære sig optaget på valglisten gennem
henvendelse til deres grønlandske hjemkommune
Et forhold, som har været stærkt
kritiseret — især af venstrefløjen —
er den kendsgerning, at unge grøn-
lændere under uddannelse i Dan-
mark hidtil ikke har kunnet stemme
ved grønlandske valg. Det er ander-
ledes ved det nu forestående valg,
og reglerne er fastskrevet i den nye
lov om valg til Landstinget, der
trådte i kraft 19. december sidste år.
Efter den er det nu muligt for disse
unge under uddannelse at afgive de-
res stemme.
I loven, som knap nok er kendt
endnu, er der fastsat visse procedu-
rer for, at man som for eksempel
uddannelsessøgende i Danmark
kan optages på valglisten til Lands-
tinget.
Normalt vil det være således, at
man ved udrejse fra Grønland be-
gærer sig optaget på valglisten en-
ten via hjemmestyret i Nuuk eller
via Grønlands Hjemmestyres kon-
tor i København.
For dem, der allerede er i Dan-
mark, gælder det nu, at man også
kan gå vejen over den bopælskom-
mune, man flyttede fra i Grønland.
De uddannelsessøgende skal alt-
så nu så hurtigt som muligt sastte sig
i forbindelse med deres grønland-
ske hjemkommune og her anmode
om at blive optaget på listen til
landstingsvalget. Så er muligheden
der for også at gøre sin mening gæl-
dende ved det kommende valg, der
— efter al sandsynlighed — finder
sted tirsdag den 26. maj.
sterne skulle deles. Ellers ville der
ikke blive noget ud af et samarbej-
de.
Et modspil fra Siumut, hvor der
blev tilbudt udvalgsposter —
blandt andet både flertal og for-
mandspost i finansudvalget — blev
kategorisk afvist af Atassut.
Blandt andre punkter, som Atas-
sut krævede, var en liberalisering af
atlanttrafikken, »udsalg« af boli-
ger til ejerlejligheder samt omdan-
nelse af hjemmestyreejede trawlere
til aktieselskaber. Altsammen ting,
som Siumut under ingen omstæn-
digheder kunne sige ja til.
Tirsdag — Inten nyt
Da tirsdagen, den 10. marts, op-
randt, var der måske stadig optimi-
ster tilbage, som troede på en stor
koalition.
Men denne optimisme blev hur-
tigt kvalt i det møde, som Atassut
og Siumut havde planlagt til at fin-
de sted klokken 15. Den store viser
var ikke en gang nået en hel omgang
rundt, før parterne atter skiltes: In-
gen mulighed for enighed.
Det påfølgende møde mellem
Inuit Ataqatigiit og Siumut blev af
de fleste opfattet som en parade-
runde. Og Aqqaluk Lynge kunne
da også nærmest på minuttet erklæ-
re: Nu bliver der valg!
Otto: Jeg er bedst rustet
Allerede i løbet af tirsdagen indløb
de første kommentarer til valgsi-
tuation. Mest markant var nok Aq-
qaluk Lynge, men det var i kraft af,
at han allerede inden den næsten
endeløse møderække havde krævet
valg for »at rense luften«.
Otto Steenholdt sagde følgende
til AG tirsdag ved middagstid: — Vi
har strakt os så langt som vi kan.
Vores støtte er for dyr til at kunne
sælges for et par udvalgsposter. Jeg
føler mig bedre rustet end Jonathan
til at gå ud i en valgkamp.
Jonathan — på den anden side —
tog stilling til sammenbruddet på
følgende måde: — Atassut ved ud-
mærket godt, at de piller ved Siu-
muts partiprogram med de krav,
der er fremsat. Hverken hovedbe-
styrelsen eller landstingsgruppen
har mandat til at rokke ved disse
punkter. Det kan kun landsmødet.
Vi er ikke indstillet på at fravige
vore væsentlige standpunkter for
det årstid, der er tilbage af valgpe-
rioden.
Slut med detentions-
døde hos politiet
KØBENHAVN (AG) — Berusede
skal væk fra politiets detentioner til
steder, hvor der findes en forsvarlig
bemanding af læger, plejere og råd-
givere. Det stiller det socialdemo-
kratiske medlem af folketinget,
Torben Lund, forslag om, og for-
slaget får bred opbakning, siges det
i Politiske Breve, der udgives af So-
cialdemokratiets Nyheds Tjeneste.
En arbejdsgruppe med medlem-
mer fra Dansk Sygeplejeråd, Den
almindelige danske Lægeforening
og Dansk Politiforbund går nu til
justitsministeren med en skrivelse,
der opfordrer til, at berusede totalt
fjernes fra politiets regie, og an-
bringes af politiet direkte på syge-
husene
—  Taama qinersingajalereertigigatta Atassutip piumasai akuersaaru-
manngilagut. A tassutip piumasai Siumup partiitut programmianut taama
akerliutigimmata nuna tamakkerlugu ataatsimeersuartut kisimik oqaluu-
serisinnaavaat.
— Vi er ikke indstillet på at gå ind på A tassuts krav for det årstid, der mang-
ler af valgperioden. løvrigt ville det forudsætte en landsmødebeslutning,
som aldrig ville komme i stand, fordi Atassuts krav går på tværs af selve
Siumuts partiprogram.                               (Foto: LU)
Inuusuttut Danmark-
imi ilinniagaqartut qi-
nerseqataasinnaapput
Kalaallit Nunaanni kommunimut
angerlarsimaffigisaminnut nalunaarlutik
qinerseqataajumanertik nalunaarutigissavaat
Pingaartumik saamerliunerusut
manna tikillugu sakkortuumik I-
sornartorsiortarsimavaat kalaallit
inuusuttut ilinniagaqarlutik Dan-
markimiikkallartut nunatsinni qi-
nersisoqartillugu taaseqataasarsin-
naasimanngimmata. Inatsisartulli
qinersisarnermut inatsisiliaat nu-
taaq, siorna decemberip 19-ianni a-
tuutilersoq tunngavigalugu maan-
nakkut qinersinissami allanngortit-
sisoqartussanngorpoq.     Inatsit
taanna malillugu inuusuttut ilinnia-
gaqartut qinerseqataasinnaalerma-
ta.
Inatsit suli ilisimaneqarluanngit-
soq malillugu periarfissaqarpoq i-
nuusuttut ilinniagaqarlutik Dan-
markimiikkallartut Inatsisartunut
qinerseqataanissaannut.
Imaattartussaagaluarpoq Ka-
laallit Nunaanniit aallalernermili
namminersornerullutik oqartussat
Nuummi allaffeqarfiat imaluunniit
namminersornerullutik oqartussat
Danmarkimi allaffeqarfiat Køben-
havnimiittoq aqqutigalugu qinersi-
sartut allattorsimaffianni ilaanis-
saq qinnutigineqassalluni.
Danmarkimiilereersimasulli
maanna periarfissaqalerput Kalaal-
lit Nunaanni kommuni qimassima-
sartik aqqutigalugu qinerseqataa-
jumassinnaallutik.
Taamaattumik ilinniagaqartut
maanna piaarnerpaamik kommuni
Kalaallit Nunaanni angerlarsimaf-
figisartik saaffigissavaat inatsisar-
tunut qinersisartut allattorsimaffi-
anni ilaanissartik qinnutigalugu.
Taamaaliorunik tullianik qinersi-
nissami — marlunngornermi majip
26-ianni pisussanngorunartumi —
taaseqataasinnaalissapput.
SIMSON SUHL
kal. 16/70....................... 1550,-
BAIKAL M.58
kal. 12/70....................... 1350,-
US karabin
22 magnum.....................2595,-
WINCHESTER
model 22 magnum............ 1762,-
WEIRAUCH HW 60
22 magnum.....................2595,-
AGS riffel
22 magnum..................... 1883,-
HECKLER Er KOCH
22 magnum.....................3170,-
Lyddæmpere til riffel
kræver montering/gevind
fra.................................  780,-
AIMPOINT
sigtemiddel..................... 1380,-
BRNO 375H&H
til hval............................4500,-
GARAND
30-06.............................2340,-
MAUSER K98
308 win.......................... 1100,-
Ammunition pr. 1000 stk.
30-06.............................2400,-
308Win.......................... 1850,-
Armbrøste & buer
fra.................................  490,-
KÆMPEKATALOG:
(nr: 11 -3) med over 1600 våben, nye,
brugte og antikke. 240 sider med fo-
tos og beskrivelser og priser. Efter-
krav: 82,-
ARMS GALLERY A/S
Nybrogade 26, 1203Kbh.K.
Tlf. 01-11 83 38/15 83 38
Telex: 21189 canute dk.
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24