Mjölnir - 06.12.1913, Blaðsíða 1

Mjölnir - 06.12.1913, Blaðsíða 1
4 MJOLNIR. Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðm. Guðlaugsson. /. tbl. Akureyri 6. desember. W3. KVEÐ/A. Um leið og Jeg lœt ýyrsta blað af „Mjölnir" ftá mjer fara, vil jeg með fáum orðum skýra lesend- unum frá stefnu hans og erindiþví, er hann telur sig eiga inn á stjórn- málavígvóllinn. Pað er hverju máli svo varið, að við nákvæma athugun kemur í Ijós, að fleiri verða hliðar þess en ein. Vilji maður með fullri vissu viia hið eina rjetta, verður þvi með al- vöru og samvizkusemi að athuga allar hliðar hvers máls. Umrœður blaðanna hjer norðan- lands um hin helztu stjórnmál, er nú eru á dagskrá með þfóð vorri, virðast hafa borið. þess Ijósan vott nú um langan tima, að verulegur misbrestur hafi verið á slikri alvar- legri og gaumgœfilegri athugun mál- anna. — Pað verður eigi betur sjeð en blöð þessi hafi skilyrðislaust og mjög ákveðið haldið að mönnum fylgi við þá stjórnmálamenn vora, er rammast draga taugina að tröð- um Dana í bllum viðskiptum vorum við þá, án þess að gefa andstœð- ingum sinum verulega kost á þvi, að láta til sín heyra. — Petta er að sjálfsögðu þeim með ðllu óþolandi, er telja hverju máli heillavœnlegast, að um það sje leyft fullkomið mál- og ritfrelsi. — Auk þess er það nú svo, að stefna sú, er þessi blöð þannig mjög einstregingslega halda fram — stefna »Sambands/lokksins* — er af mjög miklum fjölda lands- manna talin sjálfstœði voru hin skað- vœnlegasta og verður þörfin þvi hin brýnasta, • að gefa andstœðingum hennar tœkifœri á að vinna henni til ólífis — Siðan er hinir svonefndu „Brœðingsmenn", núverandi »Sam- bxnásflokks*. máttarstólpar, gerðu tilraun til þess i april 1912, að loka blöðum landsins fyrir röksemdum mótstöðumanna sinna, hefir það að heita md verið ómögulegt fyrir þd að koma þessum rðksemdum sínum út til þjóðarinnar. — Alls ómðgulegt hefir þetta orðið hjer norðanlands, síðan blaðið „Norðurland" um ný- ársleyti í fyrra lenti i tröllahöndum og Sjálfstœðismenn þannig urðu mál- gagnslausir hjer. — Úr þessu vill „Mjölnir" bœta með þvi sjerstaklega að flytja les- endum sínum stefnu þeirra, er ein- dregnast eru því andvigir, að tíma og kröftum þjóðarinnar sje sólund- að i gersamlega gagns- og árang- urslaust samningafill viðDani, þeirra, er nú vilja setja það öllu samninga- braski framar, að vinna einhuga að efnalegu sjálfstœði þjóðarinnar og framgangi hvers þess máls, er stuðlað getur að því, að vjer fáum sem fyrst algerlega undanbragðalaustþann rjett fullan, er nú er fyrir oss haldið:— Fullkomið alveldi yfir öllum okk- ar málum. í fáum oiðum sagt: Blaðið mun tylgja from afdráttarlaust stefnu hinna ómenguðu Sjálfstœðismanna. öllu því, er að þessu miðar mun lagt liðsyrði i dálkum „Mjölnis" og jafnframt mun verða kostað kapps um að gera mönnum Ijóst, að með samningi við Dani verður oss vart aflað stjórnarfarslegs sjálfstœðis, hvað þá meira, og sízt eins og mál- um vorum nú er komið með undan- haldi á öllum sviðum, fyrir tilstilli þrótt- og hugmyndasnauðrar stjórn- ar og sundurleits meirihlutaflokks. Til þess' liggja allar aðrar leiðir beinna — og beinast sú, að efla raunverulegt sjálfstœði þjóðarinnar. —Vel rituðum greinum um hvers- konar þjóðþrifamál, hvort heldur er til lands eða sjávar, verður fúslega ij'eð rúm i blaðinu. Guðm. Guð/augsson. Leiðarþingsónefnai) mikla. Svo er það rjettnefndast leiðarþing- io, er fyrverandi alþingism. Magnús kaupm. Kristjánsson loks setti nafn- ómynd á að halda laugardaginn 29. f. m. — Það hefir verið gömul og talin góð regla, að þingmenn vorir stefndu á sinn fund kjósendum sínum til skrafs um mál, er til meðferðar hafa verið tekin, sem fyrsl að afloknu hverju þingi. — Þetta hafa þeir þing- menn jafnan gert, er nokkurs meta vilja kjósendanna, svo fremi því hafi orðið við komið. Þeir hafa talið sjer skylt að gera kjósendunum, húsbænd- um sfnum, reikningsskap siunar ráðs- mennsku. Skýra frá, ekki einasta gerð- um þingsins, heldur einnig og miklu fremur, hvern þátt þeir sjálfir og þeirra flokkur hafi átt f þeim. Sem fyrst eftir þing hafa þeir haldið þessa við- ræðufundi, vegna þess að þá eru mál- in >ný af nálinni< ; almenningur hefir þá venjulega heyrt eða sjeð í blöð- unum eitthvað um gang helztu þing- mála og hefir þvf meira gagn af út- skýringum þingmanna. Eptir þingtíð- indunum hefir auk þess þótt of langt að bfða, þareð þau alla jafna koma mjög tilfinnanlega seint f hendur al- þýðu. — Margir höfðu því búist við því fyr- ir löngu, að fyrverandi þingmaður bæj- arins mundi sjá sóma sinn f því, að boða til leiðarþings og skýra þar frá ósmáum afreksverkum sínum og síns fiokks á síðasta þingi, ekki sfzt fyrir þá sök, að það er öllum vitanlegt, að þingmaðurinn fylgdi núverandi stjórn að málum með meiri þægð en dæmi eru til um nokkurn þingmann annan. Menn vissu að hann var nánasti fylg- ismaður ráðherrans, sem nú hefir fengið opinberlega yfirlýsingu frá fylgismönn- um sfnum um, að þeir telji hann »hæf- astan núlifandi íslendinga til ráðherra- stöðunnar* (!) og er sú yfirlýsing senni- lega (?) byggð á nákvæmri athugun og nánum kynnum af öllum íslendingum, sem nú eru á leiðinni frá vöggu til grafar. Annað er óhugsandi ? Annað er ósamrýmanlegt þeirra alkunnu(!) samvizkusemi! — Menn höfðu því tal- ið víst að þessi »háttv. þingm.« mundi geta gefið alveg óvanalega efnismiklar upplýsingar um glæsilega frammistöðu þeirra afarmennanna. — En önnur varð sannarlega reyndin á! Þingmaðurinn hljóp að vísu laus- lega gegnum lista yfir mörg hin helztu þingmál, er framgang fengu, og skýrði lauslega frá innihaldi einstöku Iaga, en hann gerði enga sæmilega grein fyrir, hvern þátt hann persónulega eða flokkur hans höfðu átt f þingstarfinu. Minntist eigi á með einu orði, hvað fram hefði gengið fyrir fylgi hans flokks, hvað fallið hefði Jyrír hans mólstöðu eða framgang hefði fengið, þrátt fyrir mótstöðu af hans hálfu. Petta var það þó einmitt, sem hann sjerstaklega hefði átt að upplýsa kjósendur um.— Það var tæpast hægt að gera sjer grein fyrir, hvað af gerðum þingsins þingm. teldi heppilegar og hverjar ekki. Þess hefði þó sjerstaklega verið þörf, eins og á stóð með þingið í sumar, þar sem enginn einn þingflokk- ur gat ráðið neinu máli til lykta af eigin ramleik einvörðungu.— Ekki gat þingm. heldur gert neina sæmilega grein fyrir flokkaskipun á þinginu og orsaka til hennar, og var þó full ástæða til að vænta þess, að hann gæfi skýringu á tildrögunum á klofningi hins mann- marga þingflokks frá aukaþinginu 1912, er sig nefnir Sambandsfiokk og sem þingm. telst til. Öll þau ótíðindi, er sá flokkur hefir valdið, gátu sannar- lega gefið ástæðu til athugunar á til- verurjetti hans og flokkaskipuninni yfirleitt.— Sú fullyrðing þingmannsins, að klofningur þessarar endemis grútar- bræðingssamábyrgðar hafi stafað af valaagrœðgi eingöngu og þá aðallega Heimtstjórnarflokksbrotsins, er tæp lega takandi trúanleg — Sennilega á klofningur flokksins rót sfna að rekja til hins svonefnda »Grúts« eða mis- munandi grœðgi flokksmanna / hann. Verður frekar að því vikið sfðar. Yfirleitt var frammistaða þingmanns- ins þannig löguð, að tæpast var hægt að gera sjer í hugarlund, að hann væri fær um að uppfylla nokkra þá kröfu, er gera verður til þeirra, er taka að sjer að fara með um».C fólksins á löggjafarþingi þjóðarinnar.— Vjer telj- um oss því skylt að taka til ræki- >MJÖlnir< kemur út, fyrst umsinn, , einu sinni á hverjum halfum mánuði, eða optar. >M18lnir< kostar aðeins 50 aura um ársfjórðung hvern, er greiðist fyrir- fram. >MJ31nlr< verður fram að nýári , sendur ftkeypls öllum alþingiskjósend- um í Eyjafjarðarsýslu og |Akureyrar- kaupstað. Þegar eftir nýjár eru menn , beðnir að láta útg. vita ef þeir eigi óska að fá blaðið framvegis, en senda ella borgun fyrir fyrsta ársfjórðung. i~i ~i -|-|-~ii" 1 ii- n i~ legrar athugunar hjer í blaðinu þau hin helztu mál, er tyrir þingið komu, og jafnframt að skýra frá afstöðu þing- flokkanna til þeirra. — Mun þá og verða ljóst, hverjum þjóðinni er holl- ast að treysta til að koma sjálfstæðis- málum sfnum í vænlegt horf. Erl. símfregnir til »Mjölnis« í dag. Fánaumrœður (i) ríkisráði birtar. Slá fastri ríkiseining. Barthou ráðaneytið (á Frakklandi) fallið. Símfrjettir frá Reykjavík í dag. Misklíð hefir komið upp milii nemenda og skólastjóra verzlunar- skólans, hr. Ólats Eyjóifssonar. Um 50 nemendur gengið burt úr kenslu- stundum. Hafa þeir borið sig upp við skólastjórnina með kvörtun yfir skólastjóra. - Skólastjórnin hefir úr- skurðað að skólastjóri hafi á rjettu að standa og sett nemendum frest til apturhvarfs fram yfir helgi. Eiga þeir þá að biðja skólastjóra afsök- unar en sæta ella burtrekstri.-Yms- ar spár um hverjar verði endalyktir. E/s „Botnia" kom til Rvíkur í morgun. — Með henni kom meðal annara ráðherra Hannes Hafstsin af konungs fundi. Söngskemfun. Frú Valgerður L. Briem frá Ilrafna- gili efnir til söngskemtunar í leikhús- inu annað kvöld. — Frúin hefir óvenju þýða rödd og hljómfagra og er eptir því söngvin. Á söngskránni eru mörg ágætis lög, þar á meðal eitt eptir frúna sjálfa. Má því búast við góðri ánægju af að hlusta á hana. Akureyrarbúar eiga svo örsjaldan kost á að heyra góðan söng, að þeir ættu ekki að sitja sig úr færi þegar hans er kostur. Musicus. Mjölnir er langbezta aug- lýsingabiað f bænum. Hann kemur á hvert ein- asta heimili í Akureyrarkaupstað og Eyjafjarðarsýslu. — Auglýsið þvf { »MJÖLNZ«. z Pð 01 2: ~- Qx ?T 3 n •n C* »h 5?» CA Q- °s 5* 3

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/198

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.