Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 05.01.1967, Blaðsíða 1

Atuagagdliutit - 05.01.1967, Blaðsíða 1
Bryllupsgave til Tronfølgerparret... Det er vor opfattelse, at Hans Majestæt Kongens meddelelse om Tron- følgeren, Prinsesse Margrethe's forlovelse med Grev Henri de Laborde de Monpezat af den danske befolkning blev modtaget med glæde og med varme følelser over for vor Tronfølger og hendes tilkommende, og vi er overbeviste om, at mange kunne ønske at være med i en bryllups- gave til det unge par. Derfor har vi undertegnede sluttet os sammen om at være med til at virkeliggøre denne tanke ved at formidle en indsamling ved bidrag fra så store kredse af Danmarks befolkning som muligt og fra alle landets egne. Folkegaven vil — tilligemed en fortegnelse over samtlige bidragydere - blive overrakt det unge par i forbindelse med bryllupsfestlighederne. Det er ikke hensigten at give indsamlingen et bestemt mål, men det er vort håb, at der bliver tale om en national gave, som vil blive overladt Tronfølgeren og hendes tilkommende til egen disposition. Vi øler os overbeviste om, at en sådan folkegave vil blive modtaget med glæde og taknemmelighed. Banker og sparekasser modtager bidrag til gaven fra 1. maj - 30 maj. Indbetaling kan tillige ske på giro nr. 10 000 „Folkegaven t.l Tronfølger- parret", Silkegade 8, København K. I Grønland kan bidrag indbetales i tiden 1. maj - 30. maj på alle kæmner- kontorer undtagen i Godthåb, hvor „Bikuben" modtager bidrag. Ved ud- steder modtager udstedsbestyreren bidrag til gaven. Kungigssakut katineråne tunissutigssaK atåtigut atsiortugut isumaKarpugut Kungigssap, Prinsesse Margrethep Sma grev Henri de Laborde de Monpezat'ip pig- ssiartårtngnerånik atarKinartorssOp Kungip nalunaerutå danskit inuiait nuånårdlutik ilagsisimagåt, åmalo Kungigssarput pig- ssiartåvalo Kamånga pissumik pivdluarKujumagait, Kularutigi- ngilarputdlo åiparilersugssat inOsugtut tåuko tunfssuteKarfigi- nigssånut amerdlaKissut peKataujumaslnaussut. taimåitumik atåtigut atsiortugut isumaKatigigsimavugut pe- Katigigdluta isiimap tamatuma piviussungortfniarneranut peKa- tauniardluta Danmarkip inuisa sapmgisamik amerdlasQt nunap ingmfkortuinit tamanit pissut tunissutigiumassåinik aningau- ssanik katerssuiniarnigssap sulissutigineratigut. inuit tunfssutigssåt tåuna — tunissutexarsimassut arxisa nalu- naerssorneKarfiat ilångutdlugo — katitorsiornerup nagdliu- ssineKarneranut atassumik inugssainut tuniuneKarumårpoK. sujunertarineKångilaK aningaussat katerssugkat sumut atorne- Karnigssåt aulajangivfigerérneKåsassoK, neriutigårputdle tuni- ssutigssaK tåuna inuiaKatigit tunfssutåtut isumaKarfigineKåsa- ssok, sujunertamut sumut atornexarnigsså Kungigssamut pig- ssiånutdlo nangminernut aulajangigagssångordlugo. Kularutigi- ngilarput inuit taimatut tunissuteKarnigssåt nuånårutiginexar- dlune KujamasQtigineKardlunilo ilagsineKarumårtoK. aningau- sserivit sparekassitdlo måjip autdlarKautånJt måjip 30-ånut tu- nissutinik tigdråsåput. taimåtaoK tunissutiginiagkat agdlagkeri- ssarflkortumik nagsiunexarsinåuput agdlagarserdlugit giro nr. 10 000 „Folkegaven til Tronfølgerparret", Silkegade 8, Kø- benhavn K. Kalåtdlit-nunåne tunissutiginiagkat måjip autdlarKautåntt måjip 30-ånut kæmnereKarfingne tamane akiliutigineKarsfnåuput — NQngmile „Bikuben" torKåinardlugo tiiniunexåsavdlutik. niu- vertoruseKarfingne niuvertoruseK tunissutinik tigoraissusaox. E A. Abitz præsident for Vestre Landsret, dr. jur. Anders Andersen, præsident for Landbrugsrådet. Erik Andersen, præsident for Østre Landsret. Ellen Arkil, spejderchef for Det Danske Figespej derkorps. N. Arnth-Jensen, direktør, formand for Industrirådet. H. C. Aslyng, professor, rektor for Den kgl. Veterinær- og Landbohøj skole. A. Bach, amtmand, Ringkjøbing. Chr. Baun, biskop, Viborg. Palle Birkelund, rigsbibliotekar. Margrethe Bohr, professorinde. K. Brockenhuus-Schack. oberstløjtnant, greve, præsident for Danske Soldaterforeningers Landsråd, præsident for De danske Garderforeninger. Erik Broger, byretspræsident. Mogens Brøndsted, professor, rektor for Odense Universitet. Gudrun Chemnitz Godthåb, landsformand for De grønlandske Husmoderforeninger. Jørgen Chemnitz. Godthåb, K„„H formand for Grønlands Idrætsforbund. Emil Hass Christensen, sKuerøJUer. formand for Dansk Skuespiller Forbund H. Dons Christensen, biskop, Ribe. N. Chr. Christensen, chefredaktør, Danske Bladudgiveres Samarbej dsud valg. N. O. Christensen, landshøvding, Godthåb, Grønland. H. P. Christiansen, fung. formand for Ingeniør- Sammenslutningen. M. J. Clausen, amtmand, Holbæk. P. M. Dam, Færøernes Lagmand. Helge Drescher. direktør. Aalborg. Erik Dugdale, civilingeniør, formand for Kongelig Dansk Yachtklub. M. Edelberg, stiftamtmand, Ribe. Jørgen Elkjær-Larsen, amtmand, Hillerød. N. Elkær-Hansen, amtmand, Rønne. M. Falck og J. Falck, De Danske Redningskorps. Mogens Fog professor, dr. med., rektor for Københavns Universitet. Ester Frandsen, formand for De samvirkende danske husholdningsforeninger. Johannes Frandsen, dr. med., fhv. medicinaldirektør, præsident for Dansk Røde Kors. Mikael Garn, fhv. minister, formand for Det grønlandske Selskab. Thorkild Glad, chef for Det Danske Spejderkorps, forstander, Kofoeds Træningsskole, St. Magleby. E. Glashof, direktør i Handelsbanken. Knud Glente, amtmand. Svendborg, p. V. Glob, rigsantikvar. Axel Graff, advokat, formand for Advokatrådet. johs. Green, direktør i Privatbanken, formand i Danske Bankers Fællesrepræsentation. Peer Gregaard, teaterchef. Ebbe Groes, direktør, cand. polit. Else Gulstad, landsformand for De Danske Husmoderforeninger. Poul Gaarden, direktør i Bikuben, komiteens hovedkasserer. j Hagemann-Petersen. borgmester, vicekonsul formand for Provinshandelskammeret. Haldor Hald, biskop, Nykøbing F. E Hammershaimb, professor, dr. phil., rektor ved Aarhus Universitet. Knud Hansen, højskoleforstander, Askov pr. Vejen. Meta Hareskov, formand for K. F. U. K. i Danmark. Olaf Hedegaard, bankdirektør. E. Heide-Jørgensen, rigspolitichef. Niels Henningsen grosserer, formand for Københavns Handelsstands Klub af 1841. Knud Hertling, M. F. Grønlands 1. opstillingskreds. K. Hertz, kommandørkaptajn, formand for Marineforeningen. Bernt Hjejle, højesteretssagfører, dr. jur. Erik Hoffmeyer, nationalbankdirektør, dr. polit. K. C. Holm, biskop, Odense. A Horsens, godsejer. Kongstedlund. formand for Børnesagens Fællesråd og Landsforeningen Ungdomsringen. Ingvard Hovgaard, sognepræst, Ikast, landsformand for K. F. U. M. i Danmark. Johan Hvidtfeldt, rigsarkivar, dr. phil. H. Hølrup, biskop, dr. theol., Århus. J. Høirup, stiftamtmand. Odense. Tyge Haarløv, amtmand, dr. jur., Tønder. Helge Jacobi, præsident for Sø- og Handelsretten. V. Jacobsen, generalløjtnant, chef for hæren. Erik Jensen, biskop, Ålborg. Henry Jensen, formand for Danmarks Rederiforening. Holger Jensen, bankierfirmaet R. Henriques jr. Lars P. Jensen, formand for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. J. Joensen, vicebiskop for Færøerne. Chr. Johansen, købmand, formand for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark. Chr. Sehestedt Juul, hofjægermester, godsejer, formand for Dansk Skovforening. Peter M. Jørgensen, boelsmand, formand for De Samvirkende Danske Husmandsforeninger. Arne Kemp, højesteretssagfører. Eggert greve Knuth-Winterfeldt, professor, dr. techn. rektor for Den Polytekniske Læreanstalt. Jan Kobbernagel, professor, rektor for Handelshøjskolen i København. Bodil Koch, kulturminster. H. H. Koch, departementschef. Mogens Koch. professor, arkitekt, præsident for Akademirådet. Thyge Kragh, biskop, Haderslev. Ruth Kristiansen, spejderchef for K. F. U. K.-Spejderne i Danmark. Peter Krogh, direktør i Andelsbanken. Erik B. Kromann, skibsreder, Marstal. Edele Kruchow, formand for Danske Kvinders Nationalråd. Harald Langberg, mag. art., ledende senior i Studenterforeningen, København. Egede Larsen, stiftamtmand, Viborg. Eivind Larsen, politidirektør. H. P. Larsen, maskinmester, formand for Maskinmestrenes Forening. Jens A. Larsen, formand for Den Almindelige Danske Lægeforening. P. E. Larsen, sparekassedirektør, formand for Danmarks Sparekasseforening. J. B. Leer- Andersen, biskop, Helsingør. Nathalie Lind, landsformand for Dansk Kvindesamfund. Erik Lindgren, direktør for Den Kongelige Porcelainsfabrik. J. A. Lorck, stiftamtmand, Aalborg. H. Lorentzen, højesteretspræsident. Svend Aage Lund, chefredaktør, formand for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, P. H. Lundsteen, stiftamtmand, Nykøbing F. Maria Madsen, formand for Dansk Sygepie] eraad. Robert Madsen. filialdirektør i Landmandsbanken spejderchef for K. F. U. M.-Spejderne i Danmark. Steen Madsen, direktør i Den sjællandske Bondestands Sparekasse. W. Westergaard Madsen, Københavns biskop. H. Marquardsen, gårdejer, Fauerby, formand for Bund Deutcher Nordschleswiger. Fl. Martensen-Larsen, amtmand, Thisted. Marcus Melchior, overrabbiner, dr. phil. C. Moltke, overpræsident i København. K. O. Møller, amtmand. Hjørring. Mærsk Mc-Kinney Møller, rederiet A. P. Møller. N. Møllmann, amtmand, Skanderborg. A. W. Nielsen, Carlsberg Bryggerierne. Johan Nielsen, M. F., Færøerne, sognepræst. Niels Nielsen, professor dr. phil. & litt. vicepræsident i Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Roar Nielsen, formand for Rederiforeningen for mindre Skibe. Daniel Nolsøe, formand for Føroyingafelag i Keypmannahavn. Angmalortok Olsen, formand for Pekatigit Kalatdlit, Grønlænderforeningen. J. Kastrup Olsen, skibsfører, formand for Danmarks Skibsførerforening. A. Olufsen, hofjægermester, formand for Det danske Hedeselskabs Bestyrelse. H. J. Pagh, generalløjtnant, chef for Flyvevåbnet. Mogens Pagh. Det Østasiatiske Kompagni. Gunnar Pedersen, generadirektør for Post- og Telegrafvæsenet. H. A. I. Pedersen, oberst, formand for De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. Johs. Pedersen, professor, dr. theol & phil. præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. P. O. Pedersen, professor, dr. odont., rektor ved Københavns Tandlægehøjskole. O. C. Permin, generalmajor, chef for Hjemmeværnet. Jens Pinholt. stiftamtmand, Haderslev. E. J. C. Qvistgaard, admiral. K. Ramberg, general, forsvarschef. Svend Erik Rasmussen, Grønlands provst. Viggo J. Rasmussen, Tuborgs Bryggerier. Gudrun Refslund Thomsen, departementschef. Poul Reumert, skuespiller. Jean Ricard, amtmand, Randers. Johannes Rosbæk. telefondirektør, civilingeniør. Gunnar P. Rosendahl. formand for Dansk ingeniørforening. Nikolaj Rosing, M. F., Grønland. B. H. Rossel, stiftamtmand, København. Oliver Sandberg, hofjægermester, præsident for De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber. Gudmund Schack, Dansk Idræts-Forbund. Gudmund Schiøler, biskop, Roskilde. E. Schmidt. formand for Danmarks Handelsskoleforening. Poul Schmith, højesteretssagfører. Axel Schou, professor, dr. phil., Københavns Universitets Geografiske Institut. Svend Aage Schou, professor, dr. phil., rektor ved Danmarks farmaceutiske Højskole. P. E. N. Skov, generaldirektør for Statsbanerne. Erik Slebsager, bankdirektør, Odense. Victor B. Strand, generalkonsul, grosserer, formand for Grosserer-Societetets Komité. C. V. T. Struve, direktør for Postgirokontoret. E. Svendsen Statstj enestemændenes Centralorganisation II. A. E. Sørensen, skibsreder, formand for Rederiforeningen af 1895. Adolph Sørensen, murermester, formand for Haandværksrådet. K. Mols Sørensen, Dansk Styrmandsforening. S. O. Sørensen, direktør i Landmandsbanken. E. Tesdorpf, kammerherre. Det kongelige danske Landhusholdningsselskab. S. Thostrup, viceadmiral, chef for Søværnet. Gunner Tjalve, sognepræst, formand for Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund. C. A. Vagn-Hansen, amtmand, Åbenrå. A. H. Vedel, viceadmiral, dr. phil, komiteens formand. Poul Vissing, formand for Assurandørsocietets Komité. M. Wahl, rigsombudsmand på Færøerne. A. Wamberg, amtmand. Vejle. Gertie Wandel, formand for Selskabet til Håndarbejdets Fremme. Sigurd Wechselmann, amtmand over Præstø amt, Næstved. V. Wedell-Wedellsborg. amtmand, Sorø. O. Weikop. borgmester. Kai Wilton, teaterchef, fmd. for Skuespillerforeningen af 1879. J. Fr. Øregaard, Thorshavn, formand for Lagtinget.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.