Kurér - 01.07.1921, Blaðsíða 1

Kurér - 01.07.1921, Blaðsíða 1
Gamla Bio Byens ældste Bio- grafteater foreviser i Aften Kl. 7 og 9 ,, HINDUPIGEN “ Sknespil i 8 Akter ■■■■ Nyja Bio ■— FörstS Rangs Bio-' grafteater. — Opfört 1920. Foreviser altid 1. Kl. Films. Bvens bedsteMnsikorkester Syvende Numer, Fredag- den 1. Juli 1921. Klædefabriken „Álafoss“. Ved et Besög i Seminariebyg- ningen i disse Dage vil man foru- den mange andre interessante Ud- stillingsgenstande finde noget af særlig Interesse og Betydning. Det er de Pröver paa islandsk Industri, som er udstillet af „Álafoss" og „Seros“. Det er ikke særlig længe siden at hele Landets Industri var ind- skrænket til Husflid, men som der paa Island er blevet arbejdet ener- gisk paa Forbedring og Omlægning af Fiskeriet, og som man overhove- det paa ganske enkelte Aar mærker Fremskridt og Forandringer i snart alt, hvad ' der staar i Forbindelse med det ökonomiske Liv, saaledes faar man ogsaa se en selvstændig islandsk Industri gro frem. Naturligvis maatte man komme hertil engang för eller senere, et Land kan dog ikke t.il Stadighed lade en kolossal Vandkraft henlig- ge uden at drage Nytte af den, og det kan heller ikke for de kommen- de Tider affinde sig med at sende alle Raaprodukter til Udlandet, for bagefter at indföre dem i forarbej- det Stand. Men her som overalt er Begyndelsen den værste. Det er da godt, at der i et lille Land findes ihærdige Mænd, som har et klart Blik for hvad det er som bör ud- rettes. Og hertil regner vi Direk- törerne Sigurjón og Einar Pjeturs- son. „Álafoss" er slet ikke saa lille en Virksomhed, og dens Produktion foröges stadig derved at der arbej- Telegrammer Prinsregent Alexander skulde være myrdet. (Isl. Press.) des hele Dögnet igennem. Fabrik- ken er uhyre fornuftigt anlagt udenfor Byen, hvor der er til- strækkelig Vandkraft tilstede til Fabrikkens Drift. Og saa er der de varme Kilder, som i Vintrene for- hindrer Vandet i at fryse til. Et saa- dant Sted er ideelt for en Klæde- fabrik. Men ogsaa for Arbejderne, som undgaar Bylivet, der sikkert aldrig har været til deres Fordel. For nogen Tid siden vakte det en Del Opmærksomhed, at der i Al- thinget blev fremsat Forslag om at' garantere et Laan paa en halv Million Kr. til Fabriken. Belöbet blev imidlertid ved Thingets Be- handling nedsat til 200,000 Kr., men selv den Kendsgerning at det lov- givende Island har faaet Öjnene aabne for, at det paa naturlige Om- raader gælder om at göre sig uaf- hængig af udenlandsk Industri, er dog en god Begyndelse. „Álafoss11 vil söge optaget Laan i Danmark eller England, hvorefter man skrider til Udvidelse. Og saa kommer desuden en anden Plan med: det er Meningen derude ved Fabrikken — 17 Kilometer fra By- en — at anlægge en lille Arbejder- bv som skal være en Mönsterby til- lige. Og nu Resultatet af disse An- strængelser for at faa en Industri paa Benene! Ja, man har navnlig lagt Mærke til det i den aller- seneste Tid. Det er nemlig begyndt at gáa op for Folk her paa Island, at islandsk Klæde er af en saadan Belgrad. Den grundlovgivende Forsam- ling vedtog i Tirsdags paa Serajevo- Mordets Aarsdag Kongeriget Jugo- slaviens Forfatning. Da Prinsre- gent Alexander forlód Parlamentet Beskaffenhed at man ligesaa gerne köber det som det udenlandske, som er langt dyrere. At önske Island en stor Arbejder- klasse, vilde sikkert ikke være til Gavn for Landet, men det urimeli- ge Forhold: at lade Udlandet be- sörge alt. industrielt Arbejde for Landet, bör man dog komme ud- over, og med den Begyndelse, der er gjort, har man ogsaa de bedste Forhaabninger for Fremtiden. Det er forbavsende som dette Lands Indbyggere kan faa Fart i en Sag, vel at mærke naar der er nogle energiske Dygtigheder i Spidsen. I Löbet af de allersidste Aar er der paabegyndt adskillige Virksom- heder indenfor Industrien. Naar vi har omtalt Klædefabriken, falder ogsaa naturligt at nævne et andet Foretagende, hvor de samme Mænd har gjort deres Indsats. Det er „Seros", Sæbefabriken. Den er be- gyndt Arbejdet under ret beskedne Forhold, men har stræbt godt for at komme frem, og kan sikkert snart gaa til Udvidelser. Herforuden bliver Island snart udelukkende forsynet med Marga- rine, som er tilvirket her i Landet, og andre industrielle Virksomhe- der som Bi*yggerier, Mineralvands- fabriker og Drops- og Chokolade- fabrikker har set Lyset. De store Garn- og Net-Fabriker •forsyncr Landets Fiskerflaade med, hele dens Udrigmng i den Hense- ende. efter Edsaflæggelsen paa Forfatnin- gen, kastede en russisk Kommu- nist en Bombe mod Vognen, hvori Prinsregenten og Premierministe- ren Pasitsch befandt sig. Der blev dræbt 7 omkringstaaende, men hverken Prinsregenten eller Pre- mierministeren. Gerningsmanden blev arresteret. Prisfald paa Trævarer. (Isl. Press.) Köbenhavn. Der ventes et stort Prisfald paa Trævarer fra Sverige og Finland, idet Afsætningen i Aar hidtil kun har været 5% af den normale Eks- port. Craig og de Valera. (Isl. Press.) Köbenhavn. „Berlingske Tidende" meddeler fra London, at Craig har nægtet at möde til en Privatkonference med 'de Valera i Dublin. Tyskland og Övreschlesien. (Isl. Press.) Berlin. Det bayriske Indbyggervæm er oplöst. Römningen af Övreschlesien er begyndt fuldstændig programmæs- sigt. U. S. A. vil köbe Azoreme. (Isl. Press.) Berlin. „Lokalanzeiger“ meddeler at Ame- rika önsker at köbe Azorerne af Portugal for der at indrette Flaade- basis. Aaben Vej til Konstantinopel. (Isl. Press.) Konstantinopel. Den græske Hærafdeling er slaa- et ved Achak. Grækerne har röm- met Byen Ismid, og Kemalisterne har derved aaben Vej til Konstan- tinopel. Fra Færöerne. (Privat-Telegram.) Thorshavn, Torsdag. De norske Gymnastikere har un- der „Sirius" Ophold her paa Hjem- rejsen holdt en Opvisning udenfor Byen under stor Begejstring fra Publikums Side. Det er nu blevet smukt Vejr og Sommer, men Flöstudsigterne er ikke de bedste som Fölge af lang- varig Regn og Kulde i Forsom- meren. Hjemmefiskeriet er ringe. • H. I. -----o------ De kommer nok engang! til det Resultat at De köber bil- ligst og bedst hos Sv. Juel Henningsen, Austurstr. 7. Telefon 623. t Petroleum Hlð lSldlZkð. StdH.Ollllllll«ltð.fj Smoreolier Alfa-Raaolie (Det islandske Petroleums Aktieselskab) iícnzin Telegr. Adr.: Petroleum. Reykjavík. Telefon 214.

x

Kurér

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kurér
https://timarit.is/publication/1325

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.