Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne - 01.10.1908, Page 1

Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne - 01.10.1908, Page 1
& ^ FOR "* S '<5> FÆRØERNE. Han drikker af Bækken paa Vejen, derfor løfter lian sit Hoved højt Salmc 110, ~. ____________ i. Aargang. Oktober 1908. Nr. Til Læserne! Det lille Blad, hvis første Nummer hermed kommer I.æserne i Hænde, kalder sig: Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne, og med dets Navn er dets Maal givet. Bladet stiller sig paa Kristendommens Grund, klart og bestemt. Dets Maal er altsaa eet: at arbejde for Guds Riges Sag; og idet det kalder sig Kristeligt Ung- domsblad, er der dermed sagt, at det særlig er til de Unge, om end ikke ude- lukkende ti' dem, det gerne vilde tale et Ord. Der kaldes i vore Dage fra forskellige Sider paa Ungdommen, og derover kan man kun have Grund til at glæde sig, naar det Arbejde, der gøres, tjener til at udvikle de Unge i sund og god Retning; men det er da klart, at de, for hvem Kristendommen staar som en Livsmagt, ja, som den eneste virkelige I.ivsmagt, heller ikke kan sidde stille, men maa føle sig forpligtede til efter Evne at gøre et Arbejde paa Kristendommens Grund iblandt de Unge for at yde en Hjælp til at befæste dem i deres Barndoms Tro og drage dem til Kristus. Idet Bladet endelig kalder sig Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne, ligger der deri, at det er Færøernes Ungdom, det vil søge at faa i Tale. Vi mener, at der ligesaavel heroppe som andre Steder trænges til et oplysende og opbyggende Arbejde paa Kristendommens Grund iblandt de Unge, idet man ikke kan være blind for, at Farerne Qg Vanskelighederne for dem i vore Dage ikke er blevne mindre, snarere maaske større, end i tidligere Tider. Vi er os bevidst, at der vil blive Vanskeligheder for os at arbejde imod; men vi er os ogsaa bevidst, at det, vi her begynder, ikke har timelig Fordel eller Ære til sit Maal, og vi befaler derfor vort Arbejde i hans Haand, som hidtil har hjulpet og fremdeles vil hjælpe. Vi anbefaler hermed vort lille Blad til Færøemes Ungdom og til alle, hvem denne Ungdoms kristelige Udvikling og Vækst ligger paa Sinde. Stremes kristelige Ungdomsforeninger. ^ ^K^MTSB^ *S. TÓRSHAVN 1h ty

x

Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Kristeligt Ungdomsblad for Færøerne
https://timarit.is/publication/20

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.