Færöernes Kundgörelsessamling - 03.06.1940, Síða 3

Færöernes Kundgörelsessamling - 03.06.1940, Síða 3
7 soner regnede til hver Baadspart. Naar der ved Beregningen udkom- mer Brøkdele af Skind til en Bygd eller et Nr., udlægges saadanne Brøkdele som Regel ikke, men af- rundes som Regel saaledes, at halve Skind eller derover regnes til hele Skind, og hvad der er un- der halve Skind bortfalder, med- mindre Bygden ikke tager til en hel Baad“. §8. Reglementets § 30, første Punk- tum, affattes saaledes: „Enhver er pligtig til at lade den ham tilfaldende Andel afhente inden 6 Timer efter at Delingen er endt, medmindre han underret- ter Sysselmanden om, at han er forhindret i at afhente Andelen til den foreskrevne Tid, i hvilket Til- fælde Sysselmanden kan tilstaa en yderligere Udsættelse paa 6 Timer11. § 9. Denne Bekendtgørelse træder i Kraft den 1. Juni 1940. Grinde- reglementet med Ændringer op- trykkes ved Amtets Foranstaltning. Færø Amt, den 1. Juni 1940. Hilbert. 31. Maj. Nr. 3. Midlertidige Bestemmelser vedrørende Færøernes Pengevæsen. I Overensstemmelse med Ved- tagelse af Færøernes Lagting stad- fæster og udfærdiger undertegnede Amtmand over F'ærøerne følgende: § 1. Enhver Indførsel til og Udførsel fra Færøerne af danske Pengesedler og af dansk Skillemønt er forbudt. § 2. Alle for Tiden paa Færøerne værende danske Pengesedler skal ved Amtets Foranstaltning forsynes med følgende Afstempling: Kun gyldig paa Færøerne Færø Amt, Juni 1940. Underskrift. Banker og Sparekasser paa Færø- erne ombytter i Tiden til og med 30. Juni 1940 uafstemplede danske Pengesedler med tilsvarende af- stemplede Pengesedler. § 3. F'ra og med 1. Juli 1940 er uaf- stemplede danske Pengesedler ikke gyldigt Betalingsmiddel paa Fær- øerne. § 4. Den, der foretager eller forsøger at foretage nogen Handling i Strid med foranstaaende Bestemmelser, straffes — forsaavidt ikke højere Straf er forskyldt ifølge Lovgivnin- gen -- med Statskassen tilfaldende Bøder, ikke under 300 Kr., eller med Hæfte. § 5. Foranstaaende Bestemmelser træ- der i Kraft straks. Færø Amt, den 31. Maj 1940. Hilbert.

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinleiðis leinki

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.