Heimskringla - 20.02.1890, Blaðsíða 4

Heimskringla - 20.02.1890, Blaðsíða 4
HKIMKKKIXULA. WIXXII'KH, JIAV, ðO. I’KBK. 1*90. TIL Í8LENDINGA! Nú er þáloksins svo komið, landar góðir, aS jpg senili yðnr mnð f'pssari [lóstf.jrð skáldsögu mína, Eldiny, sem hefur tnarga askrifendur í Ameríku, og treysti jeg einum og sjerhverjum, sem rita't! hafa nöfn sín á lioðslirjetin, að standa vi'Sorðsín, þó jeg sje sjálf í fja*r- vertt, einkanlega ['ar sem hókin er fnllra #2 virSi, en sel/.t, einungis fyrir $1,50, eins og um var samið. Jeg þarf og ekki að segja yður, aS útgáfa tiókar Jtessarar er ærnuni kostnað bnndin, Jví Jað segir sig sjálft, þar eð frágangur hennarersvo vandaður að öllu leyti sem u.nt er, og á herra Sigfús Eymundsson Jakkir skilið fyrir hvað honum hefur fari/.t Jað allt drengilega. Ærnum aukakostnaði er og bundið að senda liaua vestur um liaf. Jeg Jarf því ekki að ítreka þá bæn, að hver greiði borgun sína sem allra fyrst, því af reynslunni veit jeg fullvel aðallur þorri manna þar vestra er mjer itinilega velviljaður og vona jeg að það sýni sig við þetta tækifieri, þvialmenningur getur vel skilið, hvað ertitt nuini vera atS standa í slíkum stórrieðum fyrir konu—stuðn- ingslitla, er mjer óhætt að segja. Og þó þessi bók, ef til vill, nái ekki eins mik- illi hylli og uBr. biskup Sveinsson”, er mjer óhætt ats segjaað hún eigi at! síður sje miklum mun meira og vandaðra verk. Jeg sendi allar bækurnar er til Wiu nipeg fara til herra Árna Fritirikssonar, og vertiur hann þar atialútsðlumatSur, og hefjegþvi sannarlega fengiti áreiðanleg- an mann til að annast um þann starfa. Það er svo miklitm kostnaði og erfitileik- um bunditi, að senda þær í ýmsar áttir í sjálfum bænum, að jeggef það frá mjer. Sömuleiðis bið jeg alla þá í Canada, sem gerst hafa áskrifendur að bókinni, að vitja hennar til herra kanpmanns Árna Friðrikssonar í Winuipeg. Jeg lief og sjeð mig neydda til. sök- um ókljúfandi líostnaðar við póstsending ar, aíS senda ailarþær, er til Bandaríkja eiga að fara, til lierra skólastjóra Svein- lijaruar Guíimundssonar á Mountain, Dakota. Að endingu sendi jeg öllum vinum og kunningjtun niínum vestra kæra kveðju, og óskasem fyrst að frjetta hvort bækurnar, sem jeg sendi til allra áskrif- aðra, nái farsællega ákvör'Sunarstaðnum. Jeg er opt í anda lijá yður og verð það máske líkainlega fyr en varir, og Jó uni jeg mjer ágætlega á gömln fósturjörti- unni. Reykjavík, 2B. nóveinlier 188ÍI. T. I>. Ilolm. >1 ;i n i < < ►! >:i. Tekju iyjaldskrá fylkisins fyrir árið 18HB (til 81. cles.) laj/ði fjár- málastjrtri fylkisins, D. H. Mo.Millan, fyrir Jóngið 14. J>. m. Sýndu |>eir reiktiirií/ar að tekjurnar voru alls ýl,B83,()fifi.78; en fitgjöldin alls $1,464,290.57. Afgangnrinn er [>ví $218,776.16. Uppfræðslu-lftgafruin v. Martins dómsmálastjóra er nú koinið fyrir fylkisjiingið. í |>ví er gert ráð fyrir uppfræðslustjórnardeild, en {>á deild skipa 3 menn, kjörnir af fylkisstjór- j anum <>g ráðaneytinu, oj/ hafa |>eir framkvæmdarvald í uppfræðslumál- j um öllum. Auk pess skipa deildina uráðgjafar og skulu 2 peirra kjörn- ir til 2 ára af frainkvæmdarráðinu, J en liinir 3 ráðjrjafarnir kjörnirpannirr: j Kinn peirra kjósa hinar ýmsu skóla- stjórnir í fylkinu, hinn annan kjósa kennarar á alpýðuskólurn og Hiyh Sohools í fylkinu og hinn priðja ráð j g’jafann kjósa peir sem í háskóla ; stjórn fylkisins eru. Þessir 3 ráð- i gjafar skulu allir kjörnir til 2 ára. j Winnipcí>. F.Tslir Krii Li jiiiisir Ilið ísJen/.ka kvennfjelag era'S stofna j til almennrar skemmtisamkomu, er mun eiga að vertia til arðs liinu almenna kirtlaveiki. Ilún er arfgeng og > fram leifir tæringn, kvef, sjón leysi, og ýins önnur veikindi. Ef menn sjúkrahúsi bæjarins.—í sambandi vi'S þetta má geta þess að á síðastl. ári þáðu 103 ísletidingar, 50 karlmenn og53 konur, hjúkrun á sjúkrahúsinu. liin nýja skáldsaga frú T. t>. Hólin, „Elding”, er nú komin vestur hingað og er til útsölu hjá hra. Árna Friðrikssyni. Kostar $1,50. j Jeg lief brúkað Ayer’s Pills í 30 ár og I jeg er sannfærSur um, að ef það væri ekki fyrir þær, væri jeg dauður fyrir j löngu síðan. I>;er færSu lag á meltingar- j missa sjónina. færi mín, þegar öll önnur meðnl brngð- I ust.—T. P. Bonner, Chester, Pa.—Allir | lyfsalar selja Ayer’s pillur. vilja fullkomna bekning ber mönniim :ið brúka Ayer’s KarHiliiai'illa. Meni skyldu byrja í tíma og hætta ekici l'yrr en hin síðasta ögn eitursins er burt numin. „Jeg gft mo!i glöðll geði niælt met Ayer’s Sarsapaiilla sem góðu nieðaii vif útbrotiun komnuni af kirtiaveiki. Je, hafði pjáðst af peim svo áriun skipti oi reyut rjölda ineðala án miunsta gagtts Umsíðir tók je’g Aver’s Sarsapnrilia, ei undireins veitti linnn og með tV'n.aniin færði mjer góða lieilsu”.—E. M. livnard, Newport, N. H. i „Dóttirrnín pjáðist mjög af kirtlaveik' og ura tima var óttast að hún ninnd Ayer’s Sarsapnrilla liefin Ilerra Á. Friðriksson kom úr ferð ! sinni vestur um Kyrrahafsströnd hinn 10. j þ. nr. Leist honnm að mörgu leyti mjc'ig I j vei á sig og vel fjell honum loptsiagi'S. ; En rignin.gasanit þótti honum. algerlega lækuað hana. Aiuru liennai ern heil og sjón lrennar eins góð og nok I urn tima, ogenginn vottur nin kirtlaveiki eptir”.—Geo. King, Ivillingly, Conn. Ayer’s Sarsaparllla, > býr til Or.J.C. Ayer k Co., Lovvell, Slass. Ein flaska $1, f> á $5; er $5 virði fl. C/IIAilBllli, (iRFIIÚ & Co. PASTIiKLAA KRAKI XAlt. FJARLANS OO ABYRGÐAR UM~ BOÐSMENN, .'{ 18 Alaiu St. - - Wiuni|n*j{. Vjer erum tilbúnirað rjetta þeim hjálp- arhöud, senr hafa löngun til að tryggja sjer heimili í Winnipeg, með því að selja bæjarlótiir gegn mánaðar afborgun. Með vægum kjörum lánum vjer einnig pen- inga til að byggja. Vjer lröfum stórmikið af búlandi bælii nærri og fjarri bænum, sem vjer seljum aðkomandi bændum gegn vægu verSi, og i mörgum tilfellum dn þfm nokkuð xje borg- að niður þegar samningur er skráður. Ef þið þarfnist peninga gegn veði í eign ykkar, eða ef þið þurfið að fá eign ykkar ábyrgða, þá komið og talið við chambkÉ, gri xdi a C’O. •//. '//■ V/. '//. ’//■ 'í/. I Ayer’s Sarsaparilla er nafnfrœgt : ?? læk,na nreltlngarfærin, og um leið að n fa uppbyggoan ogstyrkan allaii likamann. J. G. SflPER ATHUGAVERT. Algerlega allan vetrar-vwrning minn »el jeg nú með atórmiklum afalœtti, »vo sem K.IÓLA og YFIRHAFNA-BÚKA, SJÖL og HÁLSNET, HÚFUR, YFIRKAPUR, NÆRFATNAÐ, SOKKA, VETLINOA, ÚLLARDÚKA, ULLARBAND, OO FLEIRA OO FLEIRA. Einnig býðjeg hjer með hverjum sem vitt, allar mínar vörur með öllum þar að liltandi útbúningi' með afarmiklum afslmtti fyrir peninga ÚT t HÖND. Einnig bi/ðjeg þcer til kaups með eptirfylgjandi skilmdlum: Einn þriðja útborgað, en hitt,gegn 3, 6, 9 og 12 mánnða áreiðanlegum skuldbindingvm. Norflv. lioni Ross og Isaíiel Stræta. y/. 'u. ■//■ •//. y/^ //. (aiimiriíDiR johnson. Að melial um heim allan kemur af því, að það er framúrskarandi sem bióð-meðal. Ekkert í allri Pharmacopiæunni sýnir önnur eins áhrif í gigt, almennri tauga- slekju og allri blóðveiki og þetta meðal gerir. Þessa árs innflutningur frá Evrópu byrjaði binn 17. þ. m. Þá komu 25 manns frá Englandi. Iunflutningur frá Evrópu hefur annars mátt heita óslitinn í vetur. Innfly-tjendur úr þý/.ku ríkjunum og úr AnsturriUi voru að koma í smáhópum fram á nýár. Sjerstök útgáfa af ver/.lunarblaðimi hjer í bænum, Uommereial, kom út 10. þ. m., eins og vcnja er að afstöðnum árs- fundi ver/.lunarstjórnarinnar. í blaðinu er litið yfir það sem gerst liefur ásíðastl. ári, og liv&ð gert muni verða á yfirstand- andi ári. Á síðastl. ári segir blaðið að byggðar hafi verið nálega 550 mílur af járnbrantum í Manitoba og Norvestur- landinti, og segir að anniifi eins mílnatal að minnsta kosti muni bætast við nresta sumar—líklega nær 1000 mílum. í vest- ur-C'anada (frá Efravatni til Iiyrrahafs) segir það að nú sjeu 3,?10 mílur af járn- brautum, og að undantekutm 66 mílum hafi þær allar verið fullgerTiar á síðasta áratugnuro.—Hveiti ræktina álirærandi, segir það, að í Miinitobii verði ati minnsta kosti 700,000 ekrur undir hveiti næstk sumar, og vcrfi meðalár, svo fáist að jafnaiii 20 bush. af ekrunni, gefi þær af m mörg ár þjáðist jeg af óregiulegri 8^er 14 milÍ' bnsh' eðft 28 milí” ef fenKist Herrar:—,/Ieg hef brúkað vðar Hag- yards Pectoral Balsam við hósta og kvefsótt og get borið um að það hefur þau áhrif sem því eru tileinkuð. Jeg vildi ekki veraán þess”.-—II. Sabin. Cataract, Ont. E. F. Hutehings, en ekki W. Fonseca, sækir gegn McMieken bæjarráðsemliætti'ii í 5. kjördeild. G. .{ I'í IIain St.--- Winuipeg. í öllu Norðvesturlandinu hefur hann nú hið langstærsta safn af MAL VERKUH í bæði olíu og vatnslitiim, stdlstnngum ept- ir frægustu listaménn; og allt annað er þesskonar verzlun tilheyrir. Ennfremur framúrskarandi safn af alls- j konar verðmiklum JÖLA OO NÝARS-OJOFUM, I glingur og leikföng, og dæmalaust falleg jóla og nýhrs-Card*. VERÐIÐ VIÐ AI.ÞÝÐU IIÆFI. Komið og litist um 1 vorri stóru, skraut- ; legii verzlunarbúð, örskammt fyrir sunn- an Montreal-bankann. íslenzkur afhendingamaður. VHr dyrannm er talán........ 1 342. ((U meltingu, í sinni verstu mynd, og cptir að hafa reynt alla hluti er mjer datt í hug, ráðlögíiu vinir mínir mjer aTS reyna Burdock Blood Bitters, Jeg geríii það, ocr eptir að hafa brúkað 5 flöskur var jeg Neil McNeii. Leith, Ont allæknaTiur” önnur eius nppskera og 1887.- Framfara tímabil álít.ur blaTiið að nú sje fyrirhendi í Winuipeg, meginlega af því, aTS nú sje j bærinn búinn að ná þeirri stöðu, að hann ekici iengur þurli að biðja járnbrautarfje- -------------------j ]ög að koma til sín, heldur að þau sjeu j fl. II. Preston, fyrrum ritstjóri blaðs- j nú neydd til að koma til hans, að liver j ins Sun hjer i liænum, hefur keypt blaðiti | ein járnbraut s»*m nú leggist liinga'ti teygi j Expositor í Brantford, Ontario, og tekur | aðra á eptir sjer. við því um næstu mánaðamót. Blað þetta j ------------------- kcmur út á hvcrjum degi. IIevrkaki.kysi. Heyrnardeyfa, lækn- irS eptir 25 ára framhald, með einföldum meðölum. Ly'sing sendist kostnaðarlauts Furðu mörgumhefur HagyardsYellowOil i hverjum sem skrifar: Nichoi.son, 30 St. bætt heyrnina, þetta makalausa hús John St.., Montreal, Canada. meTSal við bólgu, sárindum og veikjum. ' -------------------- Vellow Oil læknar gigt, kverkaiiólgu og barnaveiki, öll meiösli og allar verkja i kviður innvortis og útvortis. EIIOKAITA FÁRBUEF —MEЗ IJOMXNION-LINUNNI —frá— ISLAADIs WIMIPEG, fyrir fullor'Sna (yfir 12 ára)....$41 50 “ börn 5 til 12 “ ........ ' ' 20 75 “ “ 1 “ 5 “ .................u’,75 selur B. L. BALDWINSON, H. Campbell, I 177 Ross 8t., Winnipe);. Aðal-Agent. ) :PRENTFJELAtí: SELUR Á Bi/jou Thmtre: Seinnipart vikunn- j ar Pigmalion og Oalatia, laugardaginn e. j ------------------------- i h. 'J'he Oorernor. Fyrripart, næstu viku: Bæjaistjórnin biður fyikisþingið um j Dot etia Crieket on the Hearth, útdráttur mesta fjölda af breytingum á nú gildandi . úr samnenfdri skáldsögn eptir (’harles bæjarlögum. Er beðið um breytingar j Dickens. að því er snertir skatta-álögur, sjerstakan ; ---------------------- skatt, til afborgunar brejarskuldunum, Til nUKdra! vald bæjarins til lántekta, meira vald afi j, því er snertir vatnsveitingamálið, kjör Mits. Win'hi.ows Sootiiikg Syhi p ætti æfinlega að vera við hendina þegar börn eru að taka tennur. Það dregur úr verk- inn og færir náttúrlegan svefnhöfga yfi- litla sjúklinginn, sem vaknar upp aptur verkjalaus og gíaður. Bragð sýrópsins er þægilegt, það mýkir tannholdið, dreg- ur úr allan verk, er vind-eyðandi, heldur ((„ .........■u.u.c.c j meltingarfærnnum í hreifingu, og er hið engar hægtSir, en var sífeldlega upp- j bezta meðal viti niðurgangi, hvert heldur þemdur af viudi og þjá'Sist, af sífeldum | hann orsakast af tanntöku eða öðru. DR. FOWLER9 •EXTi of < •WILD* • ■TRAWBERRY ®CURES HOLERA hoiera. Morbus OLrlC^^ RAMPS gengi iiæjarráðsfulltrúa o. fi. Jeg viðurkenni að jeg hafði gott af að bníka Burdocks Biood Bitters. Hafði i œ IARRHŒA YSENTERY síðar taldar bækur með ávíautiu verði og sendir þær hvert á land sem vill. Tölurnar inuan sviga á eptir bókanöfnunum sýna póstgjaldi'S fyrir þær innan Canada og verða þeir sem eptir bók senda að láta burðargjaldið fram yfir ávísað verð. Póstgjald undir bækur til Bandaríkja er helmingi meira en til staða í Canada. Þær bækur, sem ekki eru merktar með þessum tölum sendast kostnaðarlaust: Nýja sálmabókln (2) ................................................ $1,00 Húspostilla dr. P. Pjeturssonar (8) ................................ 1,75 Kvöldlestrarhugvekjur dr. P. P. (frá veturnóttum til langaföstu) (2) .... 0,75 Föstuhugvekjur dr. P. P. (2) ....................................... 0,50 Vorhugvekjur dr. P. P. (2) ......................................... 0,50 Bænakver dr. P. P................................................... 0,20 Leiðarvísir til að spyrja börn....................................... 0,40 Enskunámsbók Hjaltalíns (metibáðum orðasöfnuin) (6) ................. 1,50 Dr. Jonassen Læknlngabók (5) ........................................ 1,00 “ “ Hjálp í vi'islögum......................................... 0,35 L.P. um barnalækningar.............................................. 0,40 Sjálfrteðarinn: Stjörnufrælii........................................ 0,35 “ Jarðfræði.............................................. 0,40 Iðunn 7. bindi, lsta hefti (2) ..................................... 0,50 Ljó'Kmæli Matthíasar Jochumssonar (4) ............................... 1,50 Kvæ'Sl Brynjólfs Jónssonar.......................................... 0,45 “ Bólu Hjálmars (2) ............................................... 0,75 “ Gríms Thomsens.................................... ............. 0,25 “ Gísla Thorarinssonar............................................ 0 60 “ J. M. Bjarnasonar............................................... 0,10 Fornaldarsögur'Norðurlanda'II.B. > .... .... . . . 1,00 » 6 ‘ .. ijj u 1 (til ásknpta einungis). (8) J’25 íslands saga Þ. B................................................... o',60 Mannkynssaga P.M. (4) ............................................... 1,00 Friðþjofssaga....................................................... 0,65 Smásögur dr. P. P. (2) ............................................. 0,50 Hellismannasaga..................................................... 0,30 Saga Nikulásar konungs leikara...................................... 0,20 Saga Páls Skálaholtsbiskups......................................... 0,25 “ “ “ (íbandi) .................................. 0,35 Æfisaga Gizurar Þorvaldssonar....................................... 0,60 Saga Göngu HrólfB................................................... 0,15 “ Hávarðar ísfirðings.............................................. 0,25 “ Hálfdánar Barkarsonar............................................ 0,10 “ Vígkæns Kúahirðis................................................ 0,10 “ Sigurðar Þögla................................................... 0,25 “ Kara Kárasonar................................................... 0,20 “ Ambalesar konungs................................................ 0,20 “ Villifers Frækna................................................. 0,25 Stafrofskver Jóns Olafssonar........................................ 0,15 Lífið í Reykjavík > . „ P41saon 0,15 Þrjár sögur { eptlr Uest 1 al88on 0,50 Um þrenningariærdóminn eptir B. Pétursson............................ 0,15 Páskaræða eptir sjera Pél Sigurðsson................................ 0,15 Ágrip af landafræði................................................. 0,30 Um harðindi eptir 8/Eyjólfsson...................................... 0,10 nnan-verkjum. Tvær flöskur af B. B. B. læknuðii mig. Það mc'íial er það sem í þjer segið”. Allan A. Clark, AniherstN.S i Flaskan kostar 25 cents. Vandað bóndahtis um 50 mílur stiður frá Winnipeg á Rauðárhökk- i mn brann til rústa 16. f>. m. Eigna- j tjón nemur $20,000. FYRIRLESTUR. Sigfús B. Benediktsson heldur fyrir- lestur „nm kvcnnfrelsi” á ísl.fjelagsliús inu laugardngskv. 22. febr. ki, 8. Góð skemmtan verður höfð á cptir. Inn- gangseyrir 15 cents. FERGUSON&Co. eru STÆBSTU BOKA- og PAPPÍRS- salar í Manitoba. Selja bæði í stórkaup- um og smákaujmin. Eru agentar fyrir ifu«me*í-klæðftsuiðin víðþekktu. Skoðið jóla og nýárs gjafirnar! 408—410 Melntyre Bloek MaÍD St. - • Winnipeg Man. Hinn 7. ársfundur Nort West elds- ábyrgðarfjelagsins var liafður hjer í bænnm í vikunni er leið. Á árinu voru gefin út 1,800 ný ábyrgðarskjöl, og árs- tekjurnar voru $40,000. Útgjöldin voru óvanalega mikil á árinu, samt lagði fje- lagið í viðlagasjóð 3,500 eptir ati hafa borgað hlnt hafendum 8% af höfuSstóln- um eptir árið. Endurkosnir voru: For- seti Duncan McArthur, vawrforseti Hon. John Sutherland. LEII >UElNIN(íAlt um, hvar bezt sje að kaupa allskonar gripafóður og allskonar mjöltegundir, fást ókeypis á norðausturhorni King A Market 8qnare. Oísli Olaf'sson. AND ALL SUMMER COMPLAINTS AND FLUXES OF THE BOWELS ITISSAFE ANDREUABLE FOR CHILDREN OR ADULTS. IIHK! FRŒ! Vjer óskitm eptir að einn og sjerhver, bæði i Manitoba og Norðvesturlandinu, -------------------j sendi til vor eptirCa/«foýrw«(frælista). Yið barnaveiki brúkaði jeg fyrst í vetur Vjer höfum meiri og betri birgðir JDgyinds \ ellow Oil, og jegverðað j af fráei en nokkur annar verzlunarmaður vÍð"ke»nft’ ?ð pa® er hið bezta meðal j j þeirri grcin, hvar helzt sem leitað er. við henni er jeg hef reynt,—Minnie Reid, 6 Listowel, Ont.—Yellow Oil á ekki sinn Utanáskriptin er: líka við bólgn í lungnapípunum eða! kverkum. Hún bregzt aldrei. Nýtt mánatiarblali byrjar að koma út hjer í bænum um næstu mánaðamót, og á að lieita The Western World. For- maður þess verður Acton Burrows, for- maður blaðsins Call meðan það var tll. Af þessu nýja mánaðarblaði liefur bæjar stjóruin ákveðið að kaupa 15,00C eintök, fyrir 3 cents blaðið ai fyrsta númerinu einuugis, til útbýtingar um aiisturhluta landsins og á Englandi. .1. M. PEKKINN, 241 Main St. • • Winnipeí?. Man. F JELAGS-OFPLEYSIK G! Hjer með tilkynnist almenningi, að vjor undirritaðir, sem um undanfarin 4 ár höfum liaft eignir okkar og Skóvvrxl- nn í samfjelagi hjer í brenum, undir | nafninu A. F. Reykdai. * Co. höfum í dag, eptirbeggja samkomulagi, uppleyst fjelagið. Verzlaninni verSur framvegis haldifi á- fram af og undir nafni A. F. Rkykdal, sem borgar allar skuldir hins ný-upp- leysta fjelags. Skiptavinir vorir eru vinsamlegast beðnir a* borga herra A. F. Reykdai. allt það, er þeir hafa skuldað fjelaginu. Það er vor beggja ósk aíi Islendingar vilji framvegls halda áfram að verzla við herra A. F. Reykdal, og að sýna hon- um þá sömu velvild, er þelr aö undan- förnu hafasýnt voru nú-uppleysta fjelagi. Winnipeg, 25. janúar 1890. A. F. Reykdal. B. L. Baldwinson. „ Utanbæjar menn skyldu^ætíð senda peninga fyrir bækur annaðtveggja 1 regist- ; ernðu brjefi e«ameö POSTAVÍSUN, en ekki mcð ávísun á banka eða Ezpress- j fjelög, vegna nauðsynlegra affalla fyrir víxl. PRENTFJEL. HEIMSKRINGLU 35 LOMBARU ST. WINNIPEG. Utanbrejarmenn skrifi ætíð: HeimNkrlngla Printing €o. P. O. BOX 305 Winnlpeg, Man. SPARID PENINGANA. VÁNDAD ÍBUDARHUS innipeg-- Islendingar! með tveimur bæjarlóðum, fæst kcypt, við lágu verði. BJÖRN JÓSAFATSSON. Pembina, N. D. Að synda í Niagara-strengjanum er viss vegur til að týna lífinu, að láta inelt- j ingarfærin vera í óreglu er viss vegur til I að gera iífið kvalafullt. Að taka inn Burdock Blood Bitters er viss vegur til ; HUSBUNAUUR. íslendingar geta fengið iricti vægu verfii mót peningum lítiti brúkaðan húsbúnað, svo sem rúmstaiði, sængur, stóla, sófa og myndir. IJsthafendur snúi sjertilWm. Anderson 132 Jemima str. frá 1. til 15. febrúar. Bræðurnir Ilolman, kjötverzlunarmenn í FORTI XF, - BVGGIXGIAAI. liafa ætíð á reiðum höndum birgfiir af nauta, sauða og kálfa kjöti, o. s. frv., og selja við lægsta gangverði. Komið inn, skoðið varninginn og yfir- farið vcrðlistann. iy íslenzk tunga töluð i búðinni. Holman Rros. ■• 2:42 Main St. PÁLL MAGNÚSSON vcrzlar með nýjan húsbúnafi, er liann selur með vægu verði. SKLKIRK, MA\. HYEBNIG? Með þvi að ganga rakleiðis til JlcCrossans. Þar eigið þið VfST að fá ó- dýrastan varning í borginni. Spyrjlð eptlr al-Mllar nærfötunum, sem vlð seljum á ein 60 eents, eptir gráa ljer- eptinu á 5 eents yrd. Oggleymið ekk! um leið afi spyrja eptir okkar makalausa gráa ljerepti á bara 7 cts. yrd. Það er þess vert að sjá það. Við höfum feikna miklar birgðir af allskonar sokkum, vetlingum, fingravetl- ingum og belgvetlingum, kjólæfni, lífstykkjum, sirzi, cottonades, þurkum af öll- um teguudum, og yfir höfuð af öllum varningi, er venjulega er aö finna 1 stórri Dry-Goods-ver/.lun. ISTMUNIÐ hvar BÚÐ OKKAR er. McCBAN & Co. 568 Hain Street, Corner McWilliain. THE MASSEY MMUFACTURIM CO. Bændur vinna sjálfum sjer ógagn »f þeir kaupa atSrar en hinar víðfrægu Toronto Almryrkjn-yjelar. Allir sem hafa reynt þær, hrósa þeim, enda hafa þær hroðið sjer vegfram úr öll- um öðrum ekki einungis i Ameríku, heldur og út um ALLA EVRÓPU og i hinni fjarliggjandi Á8TRALÍU. VÖRUHÚS OG SKRIFSTOFA FJELAGSINS í WINNIPEG ER A Princess & William St’s. Winnipeg, Mau,

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.