Ísafold - 27.04.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 27.04.1926, Blaðsíða 1
Ritstjórar: Jón Kjartanssoa. ! Valtýr Stefánsson. j Sími 500. SAFOLD Árgangurinn kostar 5 krónur. G-jalddagi 1. júlí. - Afgreiðsla og innlieimta í Austurstræti 8". Sími 500. DAGBLAÐ: MORGUNBLAÐIÐ 51. ór^. 22. tbl. Þriðjuciagpnn 27. apsnl !32S ísafoldarprentsmiðja h.f. „Stýfðir" Framsóknarmenn. Lobadagiarinn. Úr Skaftafellssýslu. Á þingi um, daginn var til mu- ræðu frumvarp st.jórnarinnar um ýms hlunnindi handa fyrirhuguð- uin nýjum banka í Rvík. Bar þar margt á góma, sem í frásögur væri færandi, þótt hjer verði það ekki gert að sinni, vegna rúmleysis. Aðeins verður minst á nokkur atriði. í Tveir Framsóh na t'þingmenn andmæltu frv., þeir Ásg. Ásg. og Tr. Þ. — Ásg. víir þó búinn að lýsa því yfir áður, sem banka-. nefndarmaður, í brjefi til fjár- málaráðherra, að hann teldi mikla nauðsyn á því, að hjer kæmist sem fyrst upp nýr einkabanki, einn eða fleiri, en hann var enn með þá fáránlegu fjarstæðu, sem hann kom fram með við 1. umr málsins, «ð hann vildi fyrst fá almenrt •hankalög í laudinu. Hann vildi að milliþinganefndin í bankamálum, sem kosin var í fyrra, settist á rökstólana þegar að loknu þingi ©g færi að undirbúa þessa lög- gjöf. Jón Þorl. benti Ásg. vin- aamlega á, að þótt hann hafi ver- ið kosinn í milliþinganefndina í fyrra, mætti hann ómðgu- lega líta svo á, að hann. ætti að starfa þar nm aldur" og æfi. — 'Fjármálaráðherra leit svo á. að nefndin hefði lokið störfum' sín- um, og því aðeins gæti hún tekið til starfa að nýju, að Alþingi það, sem nú situr, legði svo fyrir. — Þetta þótti Ásg. m'iður farið; hanu vildi auðsjáanlega mega sigla til Finnlands aftur í sumar, til þess svo síðar að fá nýtt brjef frá Finnlandsbankastjóra, og mega birta brjefið í nýju áliti. Honum þykir sennilega nokkuð vafasamt, hvort þingið fáist til þess nú, að skipa nýja milliþinganefnd, er kostar ríkissjóðinn marga tugi þúsunda kr., þegar það er fyrir fram vitanlegt, að árangur slíkra nefndarstarfa milli þinga er ætið •na'sta lítill. Einn fáránlegur misskilningur kom fram lijá þessum „stýfðu" Framsóknarmönnum. („Stýf ðir'' eru þeir kallaðir, vegna þess, að þeir sáu ekkert hjargráð handa atvinnuvegum þjóðarinnar og fjárhagsafkomn ríkissjóðs, annað en það, að stýfa krónuna, og rök- semdir þeirra voru þannig, að líkast var því, sem skynsemin væri „styfð"). peir „stýfðu" •hjeldu því fram, að með því að veita hlunnindi handa nýjum banka, vseri ve.rið að bjóða út- lendingum rjettindi hjer á landi! Ekki viríust þeir s'kilja, að það er vegna landsmanna sjálfra, vegna atvinnuveganna í landinu, að æskj legt væri, að fá hingað erlent fjár- magn. Bankarnir, sem til eru í landinu, hafa ekki líkt því nóg veitufje til þess að geta full- nægt þörfum atvinnuveganna. En 4n hlunninda er óhugsandi, a(5 nokkurt fje fáist í bankarekstur ) • 'Æ m&m. Reykjavíkurhöfri á „Skúíuclciinní." A sýslufuudi \'estur-Skaftafells- sýslu, sem stóð yfir dagana 12.— 15. apríl s.L, voru ýms merk niál á dagskrá, og skal hjer getið þeirra helstu. 1. Fundurinn samþykti, að kaupa Y% herbergi í Stúdentagarð- imim, móti Austur-Skaftafells- syslu, sem fyrir sitt leyti hefiu einnig samþykt kaupin. 2. Samþykt var að hvetja til hjeraðssýningar í heimilisiðnaði og handiðn 1928, og er ætlast til að sýning þessi verði undirbún- ingur undir væntanlega allsherj- arsýningu árið 1930, í sambandi Eitt er það, sem er að hverfa gleðiefni að koma heim til bús og lands, fullir af mönnum. — T^ hátíðarhöldm það ar. með togaraútgerðinni hjer í Rvík. og barna, og að gleðja sig við Loftið .titraði af söng og köllum, 3. Sýslunefndm fol oddvita pað er lokadagurinn — eins og skál. geta verið nokkra daga í blótsyrðum og öðrum hávaða. smum ao gangast iyrir þvi, ao hann var fyrir riimlega tug áta landi, og andað að sjer vorilm- Menn föðmuðust og kystust, börð- ,"* Sigurð protessor Nordal í iyr- eða meira. Það má heita, að hans imim. Loks var það meðvitundin ust og lentu í ryskingum. Sumir irleatraför um sysluna í sumar. sje ekki minst lengur. A meðan um komandi sumar og lausn frá mölvuðu stútana af flöskunum, og Mörg fleiri merk mál hafði þilskipaútvegutinh stóð sem hæst,' vetrinum með óblíðri náttúru skáru sig svo í munninn svo blóð- sýslunefndin til meðferðar. Meðal þá skiftu skipin, sem hjer lágu hans. ið lagaði úr þeim. Það var róið á þeirra má nefna símamálið. Eins þann dag, miirgum tugum. Þau Aðaleinkenni dagsins var það, skipið, og menn duttu í sjóinn. J og kunnugt er, eru Skaftafells- voru frá miirgum stöðum eða að allur skipaflotinn var þá inni Eins var í landi. Göturnar voru sýslur nú að heita má algerlega höfnum hjer á landi. En mesti í höfn í einu, og auk þess fjöldi fullar af ölvuðum og ódruknum símalausar. Símalína nær aðeins skipastóllinn var þó hjeðan. erlendra skipa. Þá ægði öllu mönnum, innlendum og erlendum.' austur til Víkur að vestan, og Arið 1913 voru gerð út hjeðan saman: Fransmönnum, Færeying- Aliir voru vinir — Fransmenn, að austan aðeins til Hornafjarðar. 22 þilskip, en 1910 höfðu þau ver- um, og Norðmönnum. Svo og all- Færeyingar, íslendingar og Norð-Á svæðinu milli Víkur og Horna- ið I!4, og frá Hafnarfirði ip. ur íslenski s.jómannafjöldinn. Þar menn — en annað veifið ó%'inir fjarðar, sem er nál. 265 kílómetr- Á hverjú skipi voru frá 25—30 mátti sjá sjómenn á öllum aldri, og í áflogum. I ar, er engin símalína, einungis ein menn á vetrarvertíðinni. Var það og iir flestum- sýslum landsins. ' Nú er öldin önnur, og er það loftskeytastöð á Síðu. petta kem- álitlegur liópur, þegar öll skipin Þegar búið var að skipa afl- vel fárið að mörgu leyti. Loka-' ur sjer ákaflega illa fyrir viðkom- voru inni í einu, um lokin. ! amim í land, og afskrá þá, sem dagsins gaúir ekki nú, að öðru' andi hjeruð, ekki síst vegna þess Annars hafa verið hjer á Suð- ekki ætluðu að vera lengur á leyti en því, að mikið er hjer að samgöngur allar á sjó og landi urlandi. tveir lokadagar. Fyrri skipi sínu, þá byrjaði gleðskapur-' af vermönnum sunnan frá sjó og eru þar mjög ófullkomnar og lokadagurinn á Suðurnesjum og í inn fyrir alvöru. Þá fenga menn úr Vestmannaeyjum, sem eru á erfiðar vegna hafnleysis og margs- Reykjavík, var 11. maí. En þegar sjer á flöskuna og fóru út í skip ferð heimleiðis. Togararnir eru konar torfæra. þilskipin komu til sögunnar, færð sitt, og drukku þar með fjelögum aldtei ' allir inni á lokadaginn. j En nú virðist símamál Skaft- ist hami fram um þrjá daga, til sínum, þangað til gleðin var kom- Það eru altaf mannaskifti á þeim fellinga vera komið á góðan rek- 14 maí í Reykjavík og Hafnar- in á hæsta stig.. pá var lagt á eftir hverja ferð. Menn eru lög- spöh Þingmenn hjeraðanna hafa firði. Öll þau ár, sem þilskipiu stað í land .— eða yfir í hin skráðir óákveðhm tíma, svo að nú í vetur ýtt þéssu máli af stað, voru gerð út hjeðan, voru þeir, skipin til þess að hitta kunningj- þeir eru ekki bundnir við neinn.og landssímastjóri, sem er málinu sem ætluðu ekkí að vera á þeim anna. Var þá oft farið í skipa-' vissan dag. öijö'g hlyntur, hefir komið fram iu'iiia vetrarvertíðina, lögskráða* jöfnuð og skipstjóra. AHir hjeldu' Það eru ekki nema nokkrir dag- með ákveðnar tillögur um lagn- til 14. maí. En sá 11. giiti fyrir með sínu skipi eða skipstjóra, og ar síðan þilskipið „Keflavík" fór' ingu þessarar símalínu. Fjárveit- árabátana. imátti þá ekki mikið á milli bera ihjeðan út á veiðar undir dönskum [inganefnd neðri deildar Alþingis | Jeg man það, að mikið vax. til þess að menn fengju bíátt auga fána, scld Færeyingum. Og eru | hefir fyrir sitt leyti einróma fali- hlakkað til lokanna á þeim dög- og barinn hrygg. iþá eftir tvö þilskip, „Tho" ogjist á tillögu landssímastjóra og r.iii. Margt har til þess. Fyrst og' Þegar litið var út á höfnina,' „Hákon" ; þannig er þá komið.Iátið prenta hana í nefndaráliti ífremst það, að sleppa heill og ,úr landi, var eins og á skóg sæi. fyrir þilskipaútgerðinni, að hún er sínu; en tillagan er þessi: lifandi úr greipum Ægis, því að Siglutrjen voru svo þjett. En horfin úr sögunni og dagurinn mörgum skilaði hann fötluðum, skipsskrokkarnir, skrapaðir eftir hennar, 14. maí, um leið lokadag- ob: öðrum alls ekki. Hann tók alt vind og sjó, með grænum, rauð- nrhm hennar. af einhverja fórn. Annað var góð- um og hvítum fleygum, speigluðu; ur afli. En misjafn var hann þá sig í sjónum, þegar logn var. —j 'ekki siður en nu- ^á var það og'„Skjökt"-bátar gengu milli skipa Andrjes P. BÖðvarsson. hier á landi. Veldur því óvissan ekki leiti til. „fársælla" lykta í Þ. er ekki eins einlæg og þeir og áhættan, sem yíir atvinnuveg- , unum altaf vofir. | Þótt Tímasósíalistar og aðrir '.sdsíalistar hafi í rógburðarskrif- ' um sínum um lslandsbanka verið að útbásúna gróða batíkans, sýna ' reikningar bankans best, hvað af þeim gróða hefir gengið til hlut- fhafanna. Vildu hinir „stýfðu" athuga það? Hinir „stýfðu" töluðu borgiu- mannlega um samheldnina í Fram- sóknarflokknum og sundrungiua í íhaldsflokknum. Töldu sundrung- ina í íhaldsflokknum vera þess valdandi, að gengismálið yrði þinginu. Var þeim þá bent á, að fjárhagsnefnd hefði í þingbyrjun fengið frumvarpsóburð einn frá Tr. Þ., um gengismálið, og væri það rjett, að inhan Framsóknar ríkti einlæg samheldni um það, að halda lífinu í þessum óburðj, 'en Ihaldsflokkurinn stæði þfir sundraðnr, þá hefðu hinir jStýfou' engu yfir að kvarta; þeir gætu 'þá komið vilja sínum fram. En skyldi ekki þegar nægilega fram komin sönnun fyrir því, og á þó eflaust eftir að koma fram vilja vera láta? Símalínan Vík — Hornafjörður verður lögð á árunum 1929—'30. F.je verður veitt til línunnar á árunum 1928, 1929 og 1930 (ca, 100" þús. kr. tvö árin og 150 þús. eitt árið, því áætlað er að öll línan kosti nál. 350 þús. kr.) -*- Vorið 1928 verður efni (staurar) flutt og dreift til og frá um strandlengjuna. Veturinn 1928— 1929 verða staurarnir fluttir :í svæði það, sem línunni er ætlað MjólkurnÆursuðan „Mjöll". - - að liggja yfir. Sumarið 1929 vero"- Fjölmennan fund hjeldu eigendur ur byrjað frá báðum endum, að hennar í Borgarnesi 15. þ. m. vestan og austan, að leggja síma- Kom þangað fjöldi bænda úr línuna, og 1930 verða línurnar ;|ljeraðinu, og stóð fundur lengi., tengdar saman. Það mun hafa orðið ofan á, að «etja niðursuðuna niður í Borgar- aesi. — Vjelar standa tilbúnar f» Beigalda, en hús vantar. Ný rtjórn var kosin í fjelagiö, og Mtja nú í henni Jósef Björnsson ienn betur, að samheldnin í Fram-jí Svignaskarði og Þorvaldur Jóns sókn um frumvarpsoskapnað Tr.-ion í Hjaroarholti. Atvinnumálaráðherra lýstj því yfir í neSri deild undir umræðuu- um umi fjárlögin, að hann teldi sjer skylt að taka þessa tillögu til greina, þegar næsta fjárlagafrv. 'yrði samið, og enginn þingm. í Nd. hreyfði mótmælum gegn fyrir ætluninni, svo málið virtSist kom-

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.