Ísafold - 26.10.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 26.10.1926, Blaðsíða 1
Ritatjorai. J6d Kjartansson. Yaltýr Stefánsson. Sími 500. ISAFOLD Árgangurinn kostar 5 krónur. Gjalddagi 1. júlí. Afgreiðsla og innheimta í Austurstræti 8. Sími 500. DAGBLAÐ: MORGUNBLAÐIB Bf. árg. 56. tbl. Þridjudaginn 26. okt. 1926. Isafoldarprentsmiðja h.f. Veðurfræðingafundur í Zíirich. Þorkell Þorketeson var þar sem fulHrúi íslands. Ósbergs-skipið norska. Góður árangur af för hans. Þegar útrunnÍD var einkaleyf" istímj „Stóra Norræna", var uai l&itS genginn úr gildi samnmgur sá, er gerður var við það fjelag A fundunum var aðallegu rætt um samvinnu þjóðanna í veður" skeytamáhmt) um að samram* veðurskeytin og gera að þeim um útsendingu veðurskeyta. Var nýjan alþjóðalykil, að fé meiri sá samningur eig» endurnýjaður, tieldur þótti rjettara að ísland hefði sjálft umsjón með sendingu veðurskeytanna eftir samkomu- lagi við þau löud. er mest uot hafa af þeim, og gat þá komið ti' mála, að þau yrðu send loftleiðma, Stóð þá og svo vel á, að alþjóða ?e6urfr»8ingafund átti að halda í Ziirich í Svisa » haust og var þá unt að fá ákvéðin svör nm þetta. Á fund þenna fór Þorkelí upplýsingar um veðurfar, t. d. á .sjó og þá sjerstaklega í Atlants- hafinu, að koma á betri reglu með útsendingn skeyta og að fá ur því skorið um ýms eldri ákvæði, sem á.ður hefir verið lögð nokkuð mi.smunandi merking í hvernig rjettast væri að framfylgja. — Tel jeg flest af því, sem gerðist í þessu, til bóta. Af þeim máluin, sem þarna voru tekin til umra>ðu, og sjer- Þorkelsson, veðurstofustjóri, .sem staklega snerta fsland, skai jeg fulltrúi íslands. Jlann er nú ný- nefna: lega kominn heim úr því ferða" lagi og hefir skýrt „ísafold" ¦svo frá í'or sinni og árangri hennar- ÞORKELL ÞORKELSSON SEGIE FRÁ. Veðurfræði nútímans byggist GRÆNLANDSSKEYTI. Danir lýstu því yfir, að það Vjeri í ráði að koma upp nýrri loftskeytastöð í Scoresbysund á næsta sumri, og er það mjög mik- ils varðandi fyrir okkur. Veður- skeyti frá þeirri stöð verða ann- náinni samvinnu milli þjóðanna aðhvort send til Reykjavíkur eða því að hvert' land l»arf að byggja Jan Mayen, eu stöðvarnar þar veðurþekknigu sína og veðurspá koma svo skoytunum áleiðis. En að miklu leyti á veðufathugwr.bvort heldur verður, koma skeyt" um og reðúrskeytum annara in altaf hingað. J>á geri jeg og landa. Til þess að koma skipulasti ráð fyrir að vi8 fáum sjerstaklega, á þessa samvinnu, hafa íorstjórar rtg með sjerstöku samkomulagj við veðurstofaniui. við og við haldið Dani, veðurskeyti á hverju kvöldi fundi mefi sjef, en þar sem þessa frá Júlíanehaab. Hefir okkur sjer" fundi er eigi unt að halda nema. staklega vanhagað um skeyti fr't með uokkurra ára millibili, hafa. þessum slóðum að undanförnu þeir kosið veðurfræðiráð, sem um veðurfregnir og veðurskeyti og var á fundum hénnar. En jeg kom á fund með annari nefnd til þess að ræða um stormmerki og tilhögun þeirra. Var í þeirri nefnd samþ. að koma á samræmi í þeim merkjum 'hjá öllum þjóð" um. Bandaríkjamenn o. fl. halda því fram, að staðhættir sje svo breytilegir, að hið sama geti ekki átt við alls staðar og þvi er hætt við að þessi ályktun komist ekki í framkva-md alls staðar á næstu árum. Einn Bandáríkjamaðor var á þe.ssum fundi, Niblack aðmíi- áll. Var hann málinu mjög hlynt" ur, en hann var ekki opinber fuil- trúi LT.S.A. En þótt einhver ríki skerist úr leik fyrst um sinn, þá er þó fyrsta skrefið stigið í ktt' ina tíl þess að koma á samskonar stoi'mmerkjum um allan heim- ÍSLENSKU VEÐURSKEYTIN. J>að er nú orðið öllum vitanlegt, að veðurskeyti frá íslaudi haf'a ákaílega mikla þýðingu fyTÍr veðurfræði náiægra landa, eða jaí'u vel allra þeirra landa í Norður'i álfu, sem eru norðan og vestan ^*uin a'nu merkilegasti gripur, sem fundist hefir frá víkinga* við AJpafjöll og einnig Norður- öldinni, er Ósbergs"skipið norska. Fanst það 1904^ í haug einum á Ameríku. ísl. veðurskeyti eru Vesturfold í Noregi. Var það grafið uþp, og náðist merkilega heilt,. jafuvel notuð í Sviss. Aðalerindi en hcfir QÚ verið bætt 0f? la?færti svo ætla ^ að þag líti nu ú;. mitt á fund þennan, var að ráðg- . , . . , , , .. , .... . ». . ..... , ,, , *_ . , ., nokkurn veginn ems og þegar það nsti Jidfin skarað skioldum a vík- ast um það A-ið }>au tond, er njóta góðs af í.slenskum veðurskeytum, " hvernig skejtasendingunni skyddij Alt fram á síðasta ár stóð skipið í blikkskúr einum nálasgt há- haga, og hvernig k&stnaðinum við skl->lfinrim j ósló. Kn Norðmenn undu 'ekki þeim samastað fyrir svo þá sendingu vrði ráðstafað. Var ,„. ... ., , _, , .,. , A , , ,, , , „ , merkiiegan gnp, vudu ía vegiegra hus, svo sem skihanlegt er. 0*r ])aö mal sett i sjerstaka netnd, sem í voru jeg, La Cour (dansk- n<ö *^ stuttu Vftr >að flutt S ný^a ^18 ó BvSðey- ur), Melander (finskur), Simjr n<»fnist á frönsku ,.(]"omité Metéoroioginue internationale", til þess að ráða fram úr ýmsum HAFÍSFRJETTIR. Einu juáli hroyfði jeg á fund- iuum, um það að afla vikulegra Myndin hjer að ofan sýnir flutninginn. Hófet hann ineð því, að . fótgöntruliðið norska dró skipið burt úr skurmrm niður að hofnirmi. unnar) og Bjerkues (forstjon vestlondsku voðurstofunnar í ^* n0rsku bi5ðin' ** ^*8 hafi verið núkilfengleg sjón, og þ& Björgvin. Gerði nefnd þessi till. «ndir manna hafi þyrpst að til þess að sjá hið merkilega sk^>. um skoytasondinguna, som vorul_____________________________.....________ málum rnilli t'unda. Auk pess fregna uin hafís og hafísrek. Xar hafa verið kosnar fastar nefndir, tekið vel í ])að, on oigi var tekln sem undirbúa málin og sera tií'ineiii endanleg akvorðun um það, lögur í þeim. í þessar nefndu*t enda hafði ,jog ekki búist við þvi eru eigi aðeins kosnir forstjórar En forst,)úruni voðurstofauna hjeri veðurstbfanna, heldur og ýmsir ; Danmörku, Norcgi og Englandi aðrir veðurfræðingar, sem sjer- var falið að athuga málið í sam" þekkingu tiai'a í þoim málum, er einingu og koma fram með till. nefndin a að i'.jaila um. í raun fyrir næsta i'und. Ennfremur og veru ráða nú þessar nefndir var madt mcð því, að liin aorð- mcstu tun afdrif málanna. þvi hi'<zn lönd ljeti ísland fá hafís- að sjaldan er við því haggað. sem!'shaeyti eftir því, »ein hægt væri þft-r legprjH til. Xú sem stendur eru fyrst uni sinn, t-d. frá landstöð-, starfandx 11 nefadir, og hefir hver unum í örœnlandi, á Jan Mayen, þeirra sitt vissa hlutvérk að vinní. Spitzbergen, Bjarnarey og frá Um miðjan september hjeldu 4 skipum í norðítrhðfnm. Slikar af nefnduro þossum í'und í Zurich frjettir geta liai'l stórkostlega og' var jeg á þeim fiíndum, sem þýgingu fyrir okkur bg fleiri fulltrúi Tslands dagana 18.—16..þj6giri ,,mi;, er m.jor nú kuunugt september. — Á þeim fundum unu ag KUSSar, som eigi sátu þenn mœttu um 30 menn og voru þeir frá þessum ríkjum: íslandi, Nor" egi, Svíþjóð, Finnlaudi, DanmÖrk, I'ýskalandi. Hollandi, Belgíu, Frakklandi Sviss, Englandi. Spáni, Portúgal, ttalíu, Kanada, Indlaadi (hann var breskur), .lapan og Suður-Afríku. Sumar af þessum þjóðum. sondu fleiri menu en einn; t, d. sondu Norðmenn 1, Danir S o- s. frv. samþyktar af nefndinni. En fullnað arsamningur um þetta verður lík lega gerður í vetur. Er La Cour' svipaðan hátt og áður, og kostir umboðsmaður þeirra landa, erjaðinum við það jafnað riiður. ! iioth íslousku ^oðurskcytin ogj í sambaudi. við sendingu ís' taka þátt í kostnaðinum, og gerir lensku yeðurskeytanna vildi jeg hann samning um þetta. Býst jeg geta þess, að bað or nú orðin ál" við að styrkinn til skeytasending-1gild alþjóðaregla, að hvert land arinnar mætti fá hœkkaðan, ef sendi sín veðurskeyti loftloiðina hjer ka'mi stterri loftskeytastðð, er n.'oði víðar en sú, sem nú or. i&'keyti oi ii mí isond 'jhjeðan in t'und, haí'ii. á.huga l'yrir því máli og vilja styð.ja, það. Ilafísinn hof- ii- mikil áhrif á loftslag og veðv aítu hjer við land og auk þesa ei- ]iað ákaflega þýðingarmikið fyr- ir okkur að hafa altaf vitneskju uni það hvernig ísinn hagar sjev. STORMMERKI. Eins og áðuv ov sagt, átti jeg stoti i þeirTÍ nefnd, som fjallav og á sinn kostnað. ÖJlum er heim- ilt að taka þessi skeyti, on auð" vitað oiu þa?r loftskeytastöðvar, þrisvar á dag, kl. r> árd.. kl. 12!som veðurskeytin sonda, oigi allar og kl. 5 síðd. Eru þau send íit Jafnsterkar, og þess vegna ov Englands og senda Englendingar það mismunandi takmörkum bund" þsa síðan út mcts> sínum skeytum.! ið. hvað þier ná langt mcí yeð" Ef hjer kæmi stærri loftskeyta. urskeytin. F'ossi regla hefir bó stöð, yrðu skeytin send frá henui' eigi náð til íslensku veðurskeyt" í allar áttir, cn Noregur eða En;;-- annn, þvi að hingað til hefir einka- land mundi ondurtaka þa.n mo« loyfi ritsímafjelagsms verið þar sínmn skeytum. senuilega þp þrándnr i götu. Nú er þetta að heldur England, vogna þess.jvísu eigi longur til fyrirstöðu, en að Norðmenn geta varla. annað frá Lslands háli'u er því haldið því, að koma skeytunum frá sjertfram, að vegna fámennis hjer og aftur, vogna þess hvað þeir hafa fjarlægðar laudsins frá þoim lönd- Imargar stoðvar s.iálfir. on af-ium, som hafa not af veðurskeyt* ' skamtaðau tíma. En það hefit unum íslensku, beri íslandi eigi ínikinn kost íförmeð sjer að geti-að standa straum al' skeytasend" sont skoytin loftleiðina. {ingunni, þar oð þörf og kröfur Fundurinu tók það beint t'ram.'annaia landn, að veðúrskeytin að hann óskaði þess, að stævri loft sjeu fullkomin, frá tiltölulega skeytaBtöð kæmi h>v í Reykjavík mörgum stöðum, og að þau konr helduv oii súj som nú ov. En með- ist áreiðanlega til þeírra, sem ,iu það komst ekki í kring, verði vilja nota þau, gangi lengra, en sendiugu veðurskeyta hagað á a>tlast mogi til: enda sje hjer okki loftskoytastöð. sem nái nægi lega langt nioð skoytin. Auk þes>- er þess krafist, að ísland geri veðurathuganir kl. 6 að morgni, og veldur sú athugun mikltim óþa?g índum og aukakostnaði, meðal annars vegna ]>o>s að símimi er oigi opnaður svo sne.mma. Þ«r innlendu veðurathuganir, eetn voðurstoí'an notar mest, o.vu gerð" ar tveim stundum siðar, kl. 8. 1*0 að veðurfræðingum sje mjög umhugað mii áðurnofnda alþjóða voghi, að hvor þ.jóð soudi sí:t veðurskeyti, þá hefir þó fengisi viðurkenning fyrir því á fund- inum með þeim samþyktum, sens gerðar voru, að sjerstaklegH standi á með íslensku veðnrskeyt in, og að ástæða sjo til, að þau lönd, som þessi skoyíi nota, .iafni síb á milli kostnaðinnm við send- ingu þeirra. Þorkell bætur vol af áxa.ngri fararinnar og má s,]á það á því.. som h.ior or að framan s^iirt., að það ev eigi orðum avikið. l\i

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.