Fréttablaðið - 20.08.2008, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 20.08.2008, Blaðsíða 4
MARKAÐURINN 20. ÁGÚST 2008 MIÐVIKUDAGUR4 O P N U V I Ð T A L Þ að er niðursveifla á mörgum svið- um og ríkisstjórnin dalar í könn- unum. Vinsældir þínar virðast sömuleiðis hafa minnkað. Er erf- itt að vera forsætisráðherra við þessar aðstæður? „Nei, ég kvarta ekkert yfir því. En því er ekki að neita að staðan hefur gjörbreyst á mjög skömmum tíma. Erfiðleikarnir sem nú eru uppi voru ekki nema að litlu leyti fyrirsjáanlegir. Þrengingar í efnahagsmál- um bitna vitaskuld á fylgi þeirra flokka sem við stjórnvölinn eru. En erfiðleikar eru til að sigrast á þeim, bæði í lífi ein- staklinga og þjóða, og ég hef einsett mér að glíma af mikilli alvöru við þau mál sem nú er við að fást. Ég hef gaman af því að leysa þrautir og gaman af því að tefla erf- iðar skákir. Þessi þraut er reyndar í mörg- um víddum, en ég er alveg sannfærður um að okkur mun takast að leysa hana og að við munum koma þjóðarskútunni heilli í höfn.“ BOTNINUM VAR EKKI NÁÐ Kemur þessi vonda staða þér á óvart? „Lausafjárkreppan sem varð til vegna aðstæðna á fjármálamarkaði í Bandaríkj- unum kom flatt upp á alla heimsbyggðina. Hún hefur haft gríðarlegar afleiðingar um allan heim, ekki bara á Íslandi. Við sjáum að margar þjóðir glíma nú við mikla erfið- leika, það fer enginn varhluta af því þegar fjármálamarkaðir heimsins skreppa svona saman eða lokast og fjárfestar verða jafn áhættufælnir og raun ber vitni. Það kom þess vegna öllum að óvörum, líka okkur hér heima, að þessar aðstæður skyldu skapast og hafa þessar afleiðingar. Þar við bætist að á heimsmörkuðum hefur verð- þróun á hrávöru og olíu verið alveg með ólíkindum. Slíkar hækkanir eru ávísun á kjaraskerðingu hérna heima, bæði hækk- anir á matvælum og eldsneyti, en á hinn bóginn gætu þær til lengri tíma orðið okkur gagnlegar, þar sem þær auka verð- mæti orkuauðlinda okkar og matvæla- framleiðslunnar. Í öllum erfiðleikum fel- ast þannig jafnframt einhver tækifæri.“ Þú sagðir á Alþingi í vor að botninum væri náð. Var það ótímabær óskhyggja ætluð til að blása þjóðinni kjarki í brjóst? „Nei, þannig mat ég ástandið þá. Auðvit- að er erfitt að segja til um með einhverri vissu hvenær botninum er náð við svona aðstæður. Það fer eftir svo mörgu sem við höfum ekki vald á. Aðalatriðið er að viður- kenna að hér eru komin upp ný vandamál, sem eru nokkuð öðruvísi en við erum vön að fást við. Jafnframt er brýnt að átta sig á því að við höfum alla möguleika og mik- inn styrk sem þjóðarbú til að leysa þennan vanda. Við eigum miklar auðlindir, höfum safnað í kornhlöður ríkissjóðs, ekki bara greitt upp skuldir heldur safnað í digran sjóð og framtíðarmöguleikar okkar eru mjög miklir á mörgum sviðum, enda segir í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að okkar horfur séu öfundsverðar.“ ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR VERÐUR HEILDSÖLU- BANKI Í þeirri skýrslu var sett fram gagnrýni á aðgerðir ríkisstjórnarinnar í húsnæðis- málum. Íbúðalánasjóður ynni gegn verð- bólgumarkmiðum Seðlabankans og þar með peningamálastefnunni. Hvernig verð- ur brugðist við þeirri gagnrýni? „Ég tel að gagnrýnin á þessar aðgerðir hafi verið léttvæg þegar litið er til skýrsl- unnar í heild. Við eigum hins vegar eftir að gera frekari umbætur á íbúðalánasjóð- skerfinu. Við stöndum frammi fyrir at- hugasemdum frá Eftirlitsstofnun EFTA og það er unnið að því á vegum ríkisstjórnar- innar að koma til móts við þær.“ Er eining um þessi mál innan ríkisstjórn- arinnar? Fjármálaráðherra sagði breyting- ar á Íbúðalánasjóði nauðsynlegar, en fé- lagsmálaráðherra tekur slíku fjarri. „Það er samstaða um að það þurfi að gera þannig breytingar að félagslegi hluti þessara lánveitinga sé tekinn út úr og að- greindur frá öðrum og að gerðar verði breytingar á ríkisábyrgðinni sem er í gildi. Búið var að semja frumvarp um slík- ar breytingar í í tíð fyrri ríkisstjórnar, sem að mörgu leyti svarar þessari gagn- rýni. Ég vil byggja á þeirri vinnu.“ Yrði Íbúðalánasjóður þá heildsölubanki og ríkisábyrgð afnumin að einhverju leyti? „Já, þetta yrðu sennilega niðurstöður í þá átt. Ég hef tekið eftir því að orðið heild- sölubanki fer í taugarnar á einhverjum, en það er slík hugmynd sem gæti orðið ofan á og þá yrði til nýr aðili sem keypti íbúðalán af öðrum fjármálastofnunum.“ Hvernig gengur að efla gjaldeyrisforð- ann? „Við höfum tekið markviss skref í þeim efnum. Nú síðast í júlí var hann aukinn um tólf prósent með útgáfu ríkisvíxla og er nú fjórfaldur miðað við það sem var fyrir tveimur árum. Forðinn sjálfur hefur stækkað og sömuleiðis hefur verið samið um aðgang að lánalínum, eins og fram hefur komið. Ef á reyndi höfum við þess vegna úr miklu meiri fjármunum að spila en áður var. Við fengum sérstaka lántöku- heimild í vor upp á 500 milljarða króna í því skyni að taka lán innanlands og utan. Þegar hafa verið gefin út skuldabréf inn- anlands upp á 75 milljarða og eitthvað af því hafa erlendir fjárfestar keypt og þannig komið með erlendan gjaldeyri inn í landið. Unnið er að frekari skrefum varð- andi lántöku og ég býst við að það verði gert í áföngum á þessu ári. Þessi mál eru í stöðugri vinnslu í samvinnu ríkisstjórnar og Seðlabanka.“ ENGINN ÁGREININGUR MILLI RÍKISSTJÓRNAR OG SEÐLABANKANS Það ganga sögur um stíf samskipti milli ríkisstjórnar og Seðlabankans. Að Seðla- bankinn hafi fyrir nokkrum mánuðum lagst gegn lántöku vegna óviðunandi kjara, sem síðan hafi versnað enn. Hver er sannleik- urinn í þessum málum? „Það er enginn ágreiningur milli okkar í ríkisstjórninni og Seðlabankans um lán- tökumálin.“ Kanntu einhverja skýringu á þessum þráláta orðrómi, sem meðal annars hefur skilað sér inn í fyrirspurn á Alþingi? „Nei, ég kann ekki skýringar á því. Auð- vitað eru allar ákvarðanir í þessum efnum háðar mati. Það sem gerðist í vor var að lántökukostnaður var á niðurleið og því eðlilegt að bíða betri kjara. Þá hækkaði kostn- aðurinn, en er nú aftur á niðurleið í takt við álag á skuldatryggingar bank- anna. Við erum í góðu samstarfi við Seðlabank- ann í þessum efnum, fjár- málaráðuneytið ber hina formlegu ábyrgð og tekur lánið í nafni lýðveldis- ins Íslands en Seðlabank- inn annast framkvæmd- ina. Við þurfum ekki að grípa til örþrifaráða upp á hvern dag til að takast á við þessar aðstæður. Það er fjarri lagi.“ MJÖG MARGT VERIÐ GERT Í nýlegri skýrslu Merryll Lynch var engu að síður fjallað um aðgerðar- leysi ríkisstjórnarinn- ar, lýst nokkurri undr- un og því meðal annars velt upp hvort hugmynd- in gæti verið sú að þjóð- nýta einhvern af bönkun- um. Hvað viltu segja um slíkar bollalegg- ingar frá slíkum aðila? „Það tjá sig margir aðilar á alþjóðavett- vangi um stöðu okkar og út af fyrir sig er það alveg nýtt fyrir okkar litla og við- kvæma hagkerfi. Ísland virðist vinsælt umfjöllunarefni erlendra greiningaraðila og fjölmiðla en oft er ekki tekið tillit til þeirra fjölmörgu aðgerða sem þegar hefur verið gripið til í því skyni að örva hagkerf- ið og bregðast við aðsteðjandi vanda. Við höfum rýmkað reglur um veð, gert ráð- stafanir tengdar fasteignamarkaðnum, við höfum lækkað skatta á fyrirtæki, afnum- ið að hluta stimpilgjöld hjá einstakling- um, við höfum gengið inn í samstarf ríkja innan Evrópusambandsins og EFTA um aðgerðir gegn fjármálakreppu og gefið út skuldabréf sem auka gjaldeyrisvaraforð- ann auk þess að gera gjaldmiðlaskipta- samninga við norrænu seðlabankana. Allt eru þetta liðir sem virka saman að lausn vandans. Það er hins vegar liðin tíð að komið sé með efnahagsaðgerðapakka, eins og tíðkaðist í gamla daga, þar sem ráð- herrar komu og tilkynntu um sérstakan afslátt á kindakjöti og mjólk. Við fylgj- umst að sjálfsögðu vel með því sem er á seyði í öðrum löndum, en hvert ríki grípur til aðgerða sem henta því. Í Bandaríkjun- um hefur þetta fyrst og fremst snúist um að tryggja lánastofnunum laust fé. Seðla- bankinn þar hefur verið mjög útsjónar- samur að koma peningum til þeirra aðila. Seðlabanki Íslands hefur sömuleiðis verið allur af vilja gerður að gera slíkt hið sama, að sjálfsögðu gegn eðlilegum tryggingum. Við höfum hins vegar ekki sagt okkar síð- asta orð. Á meðan við erum ekki komin út úr vandanum höldum við því að sjálfsögðu opnu að grípa til frekari aðgerða sem að gagni geta komið. En það má ekki gerast í örvæntingu eða óðagoti.“ MENN HAFA FARIÐ GEYST Fjármálaráðherra hefur sagt að ekki sé réttlætanlegt að ríkið gripi til aðgerða til að bjarga „einhverjum aðilum sem hefðu farið of geyst í fjárfestingum” og enn frem- ur að styrking gjaldeyrisforðans væri ein- göngu hagsmunamál ákveðinna aðila en ekki heildarinnar. Getur þú tekið undir þessi orð og um hverja er hann að ræða? „Ég býst við því að hann eigi við það að ríkið muni ekki endilega hlaupa til og hjálpa fyrirtækjum sem eiga í erfiðleik- um eða eiga yfir höfði sér gjaldþrot, enda eru ekki margir nú til dags sem setja fram hugmyndir um slíkt. Margir hafa farið geyst í góðæri undanfarinna ára, tekið áhættu og fjárfest úr hófi og horfast nú í augu við afleiðingarnar. Hvað varðar gjaldeyrisforðann er sú stefna óbreytt að auka hann. En kjörin skipta mjög miklu máli, enda borgar almenningur kostnað- inn á endanum.“ Hvað með að láta bankana greiða kostn- aðinn? „Já, sú hugmynd hefur komið fram. Hún er hins vegar erfið í útfærslu ef eingöngu er um það að ræða að auka gjald- eyrisforðann. Hann er í eðli sínu varasjóður ætl- aður til að treysta stöðu Seðlabankans sem lán- veitanda til þrautavara. Við höfum ekki tekið neina ákvörðun um að láta bankana bera af þessu kostnað sérstak- lega, en það kemur þó til greina. En hvað með allan fórnarkostnaðinn sem landsmenn greiða óbeint af útgáfu jöklabréfa? „Öll þessi atriði þarf að vega hvert á móti öðru. Við horfum ekki eingöngu til kostnaðar af lántöku erlendis, alls ekki, enda höfum við sagst ætla að útvega þá peninga jafnvel þótt það sé dýrt. En gjaldeyrisvaraforðinn hér á landi er stór á næstum því alla mæli- kvarða en lítill miðað við efnahagsreikn- ing íslensku bankanna. Það er vandinn.“ EKKI RÉTT AÐ ENDURSKOÐA PENINGA- MÁLASTEFNUNA NÚ Er ekki hættan sú að fyrirtækjum og ein- staklingum blæði út peningalega nú þegar varla er fyrirgreiðslu að fá í bönkum og vextir eru 15,5 prósent? „Það er auðvitað ljóst að atvinnurekst- ur í slíku umhverfi er mjög erfiður. Þess vegna gengur þeim vitaskuld betur sem höfðu vaðið fyrir neðan sig og skuld- settu sig ekki um of. Hugmyndin með háum vöxtum er að þeir bíti fljótt og hafi tilætluð áhrif svo unnt sé lækka þá skjótt aftur. Ég gagnrýni ekki peninga- málastefnu Seðlabankans. Ég geri mér vonir um að hún skili brátt þeim árangri að verðbólga minnki hratt og vextir lækki þar með á ný.“ Þú boðaðir á ársfundi Seðlabankans endurskoðun peningamálastefnunnar í ljósi reynslunnar af þeim lögum sem sett voru 2001. Hvað líður þeirri vinnu? „Ég boðaði að farið yrði yfir reynsl- una af því kerfi sem komið var á laggirn- ar 2001. Til þess yrðu fengnir innlendir og erlendir sérfræðingar. Ég sagði jafn- framt að að það væri ekki skynsamlegt að gera þetta meðan á erfiðustu sigling- unni stæði eða kippa teppinu undan Seðla- bankanum.” Hvað viltu segja um þau ummæli vara- formanns Sjálfstæðisflokksins að ef til vill hafi verið mistök að breyta ekki lögum um Seðlabankann í vor og veita honum aukið svigrúm til athafna, til að ná öðrum mark- miðum en eingöngu „þessu harðsoðna verð- bólgumarkmiði,“ eins og hún orðar það. Þá sagði hún mikilvægt að strax yrði farið gaumgæfilega yfir peningamálastefnuna? „Það er skynsamlegt að gera slíka úttekt og langbest að fá til þess aðila sem ekki eiga neinna sérstakra hagsmuna að gæta, en í góðu samstarfi við Seðlabankann og með hans aðkomu. En það hefur ekki verið ákveðið hvenær verður ráðist í þetta. Það sem skiptir mestu máli nú er að koma í veg fyrir að verðbólgan festist í sessi eða fari úr böndunum. Þar fara saman hags- munir almennings og fyrirtækja.“ STÓRFRAMKVÆMDUM FRESTAÐ En getur ríkisstjórnin ekki lagt sitt af mörkum til að flýta fyrir því að vaxtalækk- unarferli geti hafist? „Jú, og það munum við gera. Við kynnt- um á þessu ári að hægar verði farið í sak- irnar við stórframkvæmdir á borð við Sundabraut og nýtt háskólasjúkrahús, sem báðar eru enn á skipulagsstigi. Á hinn bóg- inn höfum við engin áform uppi um að magna niðursveifluna með því að draga úr opinberum framkvæmdum í stórum stíl. Við höfum lagt til hliðar og bjuggum í hag- inn meðan vel gekk. Nú er komið að því að sækja aftur í kornhlöðurnar eitthvað af því sem lagt var inn. Besta leiðin til að vinna sig út úr þess- um aðstæðum er hins vegar að sjálfsögðu fólgin í að framleiða, framleiða og aftur framleiða. Verðmætasköpun er það sem málið snýst fyrst og fremst um, að halda áfram að skapa verðmæti í vörum og þjón- ustu og nýta auðlindir okkar. Auðlindir eru ekki mikils virði ef þær eru ekkert nýttar og engin þjóð telur sig hafa efni á að nýta ekki þær auðlindir sem hún ræður yfir. Þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að virkja í auknum mæli með ábyrgum og sjálfbærum hætti, bæði jarðhita og vatns- afl. Það er alveg nauðsynlegt til að halda áfram að bæta lífskjörin í landinu. Með því að nýta auðlindirnar sendum við einn- ig sterk skilaboð til þeirra sem fjármagna fjármálakerfið að tekjustreymi framtíð- arinnar verði mikið og heilbrigt og landið því traustsins vert.“ Illugi Gunnarsson og Bjarni Benedikts- son sögðu í viðtali við Markaðinn á dög- unum að ríkisstjórnin yrði að tala einni og ábyrgri röddu í þessum efnum út fyrir landsteinana. Umhverfisráðherra sætir nú harðri gagnrýni fyrir ákvörðun sína um heildstætt umhverfismat vegna Bakka og viðskiptaráðherra er meðal mótmælenda við neðri hluta Þjórsár. Þarf forsætisráð- herrann ekki að hafa meiri aga á sínu liði við svo viðkvæmar aðstæður? „Ég held að línur hafi mjög skýrst varð- andi fyrirhugað álver á Bakka einmitt eftir ákvörðun umhverfisráðherrans. Ég tel núna alveg gulltryggt, í ljósi þeirra yf- Hef gaman af að leysa þrautir Staðan hefur gjörbreyst á skömmum tíma, viðurkennir Geir H. Haarde forsætisráðherra í viðtali við Björn Inga Hrafnsson við- skiptaritstjóra. Hann fer yfir ástand efnahagsmála, ræðir lausafjárvandann, Evrópumálin, virkjanir, stóriðju og margt fleira og segist hafa einsett sér að glíma við aðsteðjandi erfiðleika af mikilli alvöru. Jafnframt er brýnt að átta sig á því að við höfum alla möguleika og mikinn styrk sem þjóðarbú til að leysa þennan vanda. Við eigum miklar auðlindir, höfum safnað í korn- hlöður ríkissjóðs, ekki bara greitt upp skuldir heldur safnað í digran sjóð og framtíðarmögu- leikar okkar eru mjög miklir á mörgum svið- um, enda segir í nýrri skýrslu Alþjóðagjald- eyrissjóðsins að okkar horfur séu öfundsverðar.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.