Kurér - 30.06.1921, Blaðsíða 1

Kurér - 30.06.1921, Blaðsíða 1
Gamla B.o ■■■■ Byens ældste Bio- grafteater foreviser i Aften Kl. 9 Mirakelmanden Skuespil i 8 Akter Nyja Bio ■■■■ Förste Rangs Bio- grafteater. — Opfört 1920. Foreviser altid 1. Kl. Films. Byens bedsteMusikorkester Siette Nnmer, Torsdag1 den 30. Juni 1921. T elegrammer Kongeparrets Rejse. Kbhvn., Onsdag. Den danske Presse fölger Konge- parrets Rejse til Island med den störste Interesse og offentliggör _ spaltelange telegrafiske Referater af den festlige Modtagelse. „ I et Interview i „Nationaltidende" supplerer Professor Finnur Jónsson Telegrammerne med Detaljer af den forestaaende Tur gennem Lan- det og udtaler, at der ingen Tvivl er om, at den kongelige Familie overalt vil blive modtaget med den störste Glæde og Begejstring. Pro- fessoren udtaler endvidere, at der siden Forbundslovens Vedtagelse ikke er flere Tvistepunkter mellem Danmark og Island, og at der i Is- land hersker almindelig Tilfreds- hed med de politiske Tilstande og Glæde over Sönderjyllands Gen- forening. Ved Omtale af Laanesa- gen udtrykker Professoren Önsket om, at denne maa blive bragt i Orden, dels fordi det vil være egnet til at fæstne det gode Forhold mel- lem de to Lande, og dels fordi det .for Island vil være meget heldigere at faa Penge i Danmark end i noget andet Land. Endelig fremhæver Professoren stærkt rosende Dansk- Islands Samfunds Arbejde for at underbygge og fæstne det gode Forhold; det vigtigste af alt er, at de to Folk faar et nöje Kendskab til hinanden, saa kommer Forstaa- elsen og det gode Forhold ganske af sig selv. I denne Forbindclsc om- taler Professor Jónsson Aage Meyer Benediktsens Rejse til Island som tilstræbende blandt andet den per- sonlige Forbindelse, der vil være af den allerstörste Betydning, og som ogsaa er Maalet for det Ar- bejde, som Dansk-Islandsk Sam- fund med saa stort Held har ud- fört for at skaffe Danske Ansæt- telse i Island og vicó versa. For den personlige Forbindelse vil navnlig ogsaa Mödet mellem Kongefamilien og det islandske Folk have sin sto- re Betydning. Ligeledes i et Interview i „Na- tionaltidende“ gör Gunnar Gunn- arsson Rede for det literære Island, udtalende at Forholdet mellem de to Lande aldrig har været saa ven- skabeligt som nu, hvilket er natur- ligt, ligesom ogsaa Forb.undsloven er naturlig, fordi Landene indtil 1918 politisk set nærmest kun var knyttet sammen ved Glemsels- baand. „Det var storsindet af Danskerne at give os fri, og jeg haaber, at de nu ogsaa vil vise Stofsind og forstaa vor Glædé over Friheden, en Glæde, der ikke paa nogen Vis er hoverende, men tvært- imod ytrer sig som Taknemmelig- hed“. Efter at have páavist For- skellighederne i Folkekarakteren, som har ledet til, at Island har faaet Friheden ved gensidig Over- enskomst, udtaler Gunnar Gunnars- son, at Kongeparrets Besög og det, at Islændingerne ser dem og lærer dcm personlig at kende, kun kan virke gavniigt for Fremtiden. Dansk-Islandsk Anlægsselskab. Kbhvn., Onsdagl Ifölge „Börseii“s Referat af Dansk- Islandsk Anlægsselskabs aarlige Generalforsamling for et Par Dage siden udtalte Formanden i sin Be- retning, at de vanskelige Tider hav- de gjort det umuligt for Selskabet kraftigt at forfölge sine Maal. Da de betydelige Midler, som kræves til Udförelse af de planlagte Arbej- der, Udbygning og Udnyttelse af Saltkoncessionen og af Jernlejerne, hverken kunde tilvejebringes i Danmark eller Island, var der for- handlet med forskellige uden- landske Finansgrupper, men grun- det paa den herskende Pengeman- gel og Stagnation havde Forhand- lingerne ikke fört til noget Resul- tat. Formanden gjorde derefter nærmere Rede for Regnskabet, som udviste et Underskud paa Kr. 48.000,00, og for hvilket der blev givet Decharge. Det vedtoges at ud- vide Aktiekapitalen med Kr. 100,- 000 til Kr. 800,000. Den afgaaende Bestyrelse genvalgtes. Det Internationale Arbejder-Bureau. Kbhvn., Onsdag. Det Internationale Arbejder- Bureau, som er oprettet ifölge Fredstraktaten, mödes i denne Uge i Köbenhavn som den Danske Re- gerings Gæster. Forskellige Spörgs- maal vil blive optaget til Dröftelse, og der vil blive afholdt et Möde af den Internationale Arbejdsgiver- forening under Deltafeelse af de Repræsentanter for Arbejdsgivere, som er Medlemmer af Bureauet. Derefter forsættes Rejsen i Begyn- delsen af næste Uge til Stockholm. Udnyttelse af Naturkræfter. Kbhvn., Onsdag. En af det danske Indenrigsminis- terium nedsat Kommission har iværksat systematiske Undersögel- ser af Udstrækningen af Brunkuls- lejerne i Danmark samt af Mulig- heden for Udnyttelse af Havström- me til Frembringelse af elektrisk Kraft. International . Forbryder- registrering. Kbhvn., Onsdag. Det af den bekendte danskc Poli- tiinspektör I-Iakon Jörgensen op- fundne System, hvorved Identifi- kation af Forbrydere, deri indbe- fattet Fingeraftryk, kan overföres telegrafisk, har været undergivet en grundig Prövelse i Danmark og mangp andre Lande og er nu befun- det at være praktisk og paalideligt. En internatiönal ‘Politi-Konference vil blive afholdt om kort Tid, og efter Forlydende vil de belgiske Delegerede foreslaa, at alle inter- nationale Identifikationer af For- brydere skal samles i et interna- tionalt Registrerings Kontor, som foreslaas oprettet i Köbenhavn, og hvis Omkostninger skal afholdes af alle vedkommende Lande. Engelsk-Irsk Forstaaelse? (Isl. Press.) London. * Ulsters Förer, Craig, har mod- tagct Indbydelse til den engelsk- irske Fredskonference, og en nær- mere Konference mellem politiske Förere fra Sinn Fein’ere, Ulster- mænd og Englændere ventes fore- staaende. Fra Dublin telegraferes, at de Valera allerede har benyttet sit Lejdebrev til at besöge fængsle- de Sinn Fein’ere. Sovjet og Kemalisterne. (Isl. Press..) Konstantinopel. En russisk Delegation er ankom- met til Angora for overfor de tyr- kiske Nationalister at understrege Sovjets ubrydelige Solidaritet. An- goraregeringens Politik bliver sta- dig mere og mere engelskfjentlig, saaledes har man tilbageholdt flere brittiske Borgere som Fanger. Sultanen forbereder Flugt. (Isl. Press.) Athen. En kemalistisk-bolschevistisk Flaadeafdeling bombarderer Kys- ten mellem Konstantinopel og Si- nope. Fo-rtropperne af en stor ke- malistisk Hærafdeling staar alle- rede faa Mil fra Konstantinopel, og Sultanen har gjort Forberedelser til at flygte. Kemal Pascha agter at lade sig udraabe til Storherre. Sverige foran Arbejdsstrid. (Isl. Press.) Stockholm. Der dannes Samfundshjælp hele Sverige over i Forventning af Ar- bej dsuroligheder. Kulstrejken sluttet. (Isl. Press.) London. Regeringen har bevilget 10 Mil- lioner Pund Sterling til Lönreduk- tionen, hvorefter Strejken officielt meddeles sluttet. Shackleton mod Sydpolen. (Isl. Press.) London. Shackleton starter en Sydpols- Ekspedition i Slutningen af August. ------o------ Fra LandbrugS' udstillingen. Búnaðarfjelag íslands har i disse Dage aabnet den förste islandske Landbrugsudstilling i Gróðrarstöð- in og Lærerseminariets Lokaler, som tidligere nævnt her i Bladet. Naar man tager i Betragtning at dette er det förste Forsög til at hol- de Udstill.ing paa Landbrugsma- skiner og Redskaber tilhörende Landbruget, kan man ikke andet end tyeundre livor heldigt dette For- sög er faldet ud, takket være Sel- skabets Bestyrelse og især dets For- standers, Direktör S. Sigurdssons ihærdige Arbejde. Paa Udstillingen findes der hovedsagelig udenlandske Maski- ner og Værktöj, idet Udstillingens Hovedopgave jo er at henlede den islandske Bondestands Opmærk- somhed paa de Maskiner, der ikke findes her i Landet i Almindelig- hed men kunde med Fordel blive ■ benvttet her. Paa en aaben Plads beliggende lige ved Indgangen er der udstillet en Del Plove, Harver, Slaamaski- ner og Höpresser, Hesteriver, Hö- vendere af forskellig Slags, forskel- lige Köretöjer, Kærrer, Vogne, Transportbiler, Tractorer o. s. v. Et Telt i Pladsens Midte indeholder forskellige Haandværktöjer og i Gróðrarstöðins Værktöjshus udstil- les der hovedsagelig Værktöj som er lavet her i Landet. I Lærerseminariets Kælder udstil- les Separatorer, Smörkærner, Fryseanlæg etc., desuden findes her „det elektriske Rum“, hvor der Dag og Nat brænder elektrisk Lys fra den nye Elliðaár-Station, samt koges, stryges og varmes op ved Elektricitet. I Stueetageij udstiller Dir. Sigurjón Pjetursson „Álafoss“- fabrikkens Uldvarer samt Sæbefa- brikkens „Seros" Produkter. Her findes ogsaa Pröver af for- skellig Kunstgödning og Tabeller over dens Nytteværdi, samt gra- fiske Tabelier over forskellige Fakta vedrörende det islandske Landbrug. I Forbindelse med Udstillingen holdes der endvidere et á to Fore- drag om Landbrugsanliggender hver Aften i Báruhuset, og i Nýja Bíó faar man paa Film et Glimt af det svenske Landbrug at se. En Række Forsög med de for- skellige Maskiner og Værktöj skal efter Udstillingens Slutning finde Sted under Ledelse af den danske Stats Landbrugskonsulent Docent Anton Christensen, og venter man heldige Resultater af disse Forsög. Landbrugsselskabets Direktör, Hr. Sig. Sigurðsson, udtaler over- for os sin Tilfredshed med Udstil- Petroleum I Ilð lSldlZlíd StdHöllH.lllntð.íj dcl^^ Smoreolier Alfa-Raaolie (Det islandske Petroleums Aktieselskab) Benzin Telegr. Adr.: Petroleum. Reylyavík. Telefon 214. /

x

Kurér

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Kurér
https://timarit.is/publication/1325

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.