Færöernes Kundgörelsessamling - 14.10.1940, Blaðsíða 2

Færöernes Kundgörelsessamling - 14.10.1940, Blaðsíða 2
38 Nr. 31. 1. Oktober. Midlertidige Bestemmelser om kontrolleret Familiepleje til visse Personer paa Færøerne. I Medfør af § 2 i Lov Nr. 122 af 15. Marts 1989 fastsættes her- ved i Overensstemmelse med Ved- tagelse af Færøernes Lagting føl- gende § 1. I kontrolleret Familiepleje efter nedenstaaende Regler kan anbrin- ges saadanne sindssyge, aandssvage, Epileptikere, vanføre, lemlæstede, talelidende, blinde og døvstumme, der har dansk Indfødsret og er for- sørgelsesberettiget paa Færøerne. Lige med en indfødt anses i denne Henseende en frasepareret eller fraskilt Hustru eller Enke, der ikke selv har Indfødsret, men som er eller senest har været i Ægteskab med en Mand med dansk Indfødsret. § 2. Begæring indgives af Andrageren (dennes Værge) til Kommunalbe- styrelsen paa Blanketter, hvortil der fastsættes Formularer af Ulyk- kesforsikrings-Raadet paa Færøerne. Begæringen skal indeholde de til Bedømmelse af Andragerens For- hold og Sygdom fornødne Oplys- ninger. Begæringen skal være led- saget af fornødne Legitimationspa- pirer og Bevisligheder, og den skal være forsynet med en af Andrage- ren (dennes Værge) paa Tro og Love underskreven Erklæring om, at dens Indhold er overensstem- mende med Sandheden. Er han og Værgen ude af Stand til at udstede en skriftlig Erklæring, skal Rigtig- heden af de i Begæringen inde- holdte Oplysninger være attesteret af to med vedkommende Forhold nøje kendte Personer, hvis Tro- værdighed om fornødent bevidnes af Øvrigheden. Det paahviler den, der fremsen- der Begæring, samtidig med Be- gæringens Indgivelse at fremskaffe en Lægeerklæring, der affattes og indsendes efter Ulykkesforsikrings- Raadets nærmere Bestemmelse, dog saaledes at den paagældende Læge i Erklæringen afgiver Indstilliiig om, hvor den paagældende bør anbringes i Pleje. Spørgsmaalet om, hvorvidt den paagældende bør anbringes i kon- trolleret Familiepleje, kan endvidere rejses af vedkommende Kommunal- bestyrelse eller af Amtmanden. Begæringen videresendes af Kom- munalbestyrelsen til Sorenskriveren (Dommeren) paa Færøerne, ledsaget af en Erklæring fra Kommunalbe- styrelsen om Andragerens økono- miske Forhold i det hele. Sorenskriveren (Dommeren) afgi- ver Sagen til Ulykkesforsikrings- Raadet til Afgørelse af Spørgsmaa- let om, hvorvidt Andrageren bør anbringes i kontrolleret Familie- pleje, og i bekræftende Fald, i hvilket Hjem vedkommende bør anbringes. Om Raadets Afgørelse tilsendes der Opholdskommunen, vedkom- mende Læge og Amtmanden Med- delelse. Raadets Afgørelse kan indbringes for Amtmanden. § 4. Raadet er berettiget til af ved- kommende Sygekasse- eller Syge- foreningsbestyrelser, Kommunalbe- styrelser, Arbejdsgivere, Arbejdere og andre vedkommende, herunder Kliniker, Sygehuse, behandlende Læger m. v., at begære at faa meddelt enhver Oplysning, der er af Betydning, herunder Hospitals- journaler og hvad der dertil hører

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.