Føroya kunngerðasavn A og B


Føroya kunngerðasavn A og B - 29.09.1997, Blaðsíða 2

Føroya kunngerðasavn A og B - 29.09.1997, Blaðsíða 2
142 ber 1949 udstedt pas, hvoraf pasansøgerens identitet tydeligt fremgár. 4) Fremgár ansøgers personnummer ikke tyde- ligt af de i nr. 2 eller nr. 3 anførte dokumen- ter, skal tillige indleveres et legitimationspa- pir udstedt af en offentlig myndighed, hvor- af ansøgerens personnummer tydeligt frem- gár. Stk. 3. Politiet kan tillade, at ansøgeren bæ- rer hovedbeklædning pá det i stk. 2, nr. 1, nævnte fotografi, sáfremt ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom. Stk. 4.1 særlige tilfælde kan de i § 6, stk. 2, nr. 2-4, anførte krav til pasansøgningen fraviges mod, at pasansøger pá anden og tilstrækkelig sikker máde kan godtgøre sin identitet. nes et pasnavn indeholdende efternavn, mens fornavn/mellemnavn i nødvendigt omfang for- kortes til 1. bogstav. Eventuelle forkortelser fo- retages i sidste fornavn/mellemnavn, derefter i næstsidste og sá fremdeles. Pá pasansøgerens begæring kan forkortelser i fomavn/mellem- navn foretages i en anden rækkefølge, dog sále- des at mindst et fornavn skrives fuldt ud. § 11. Samtidig med pasansøgningens indgi- velse skal pasansøgeren i politiets pásyn udfyl- de underskriftsrubrikken pá et særligt kort. Er dette ikke muligt, fordi pasansøgeren pá grund af alder eller sygdom ikke kan skrive, kan poli- tiet tillade ffavigelse af underskriftskravet. § 7. Kender politiet ikke pasansøgeren, og ffemgár ansøgerens identitet ikke af et pas, der er udstedt effer den 1. oktober 1949, har ansø- geren pligt til pá forlangende at godtgøre sin identitet ved forevisning af for eksempel ID- kort fra et pengeinstitut, kørekort til motorkø- retøjer, militærpapirer, søfartsbog, jagttegn, skattekort, fagforeningsbog eller sygesikrings- bevis. Stk. 2. Fremgár pasansøgerens nu anvendte navn ikke af de i § 6, stk. 2, nr. 2 eller 3, anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til pá forlan- gende at dokumentere navneændringen ved fo- revisning af vielsesattest, navnebevis eller do- kumentation for anmeldelse til vielsesmyndig- heden eller folkeregisteret. § 8. Politiet kan om fornødent afkræve pas- ansøgeren nærmere dokumentation for ved- kommendes danske indfødsret. § 9. Passet udstedes lydende pá ansøgerens fulde navn efter personnavneloven bestáende afsamtlige fornavne, mellemnavne ogeffernav- ne, hvis det er muligt inden for de givne antal positioner, der findes i politiets index-register, jf. § 10, stk. 2. § 10. Mellemnavn anmeldt og registreret i Det Centrale Personregister som adresserings- mellemnavn i medfør af bekendtgørelse om fol- keregistrering kan pá pasansøgerens begæring anføres i passet. Stk. 2. Hvis fornavn/mellemnavn, herunder adresseringsmellemnavn, jf. stk. 1, samt effer- navn tilsammen er for langt til brug ved maski- nel udskrivning fra politiets indexregister, dan- § 12. En pasindehaver, der effer passets ud- stedelse har skiffet navn, er berettiget til at fá udstedt nyt pas. Passet udstedes mod sædvan- lig betaling efter § 4a i pasloven. Stk. 2. En pasindehaver, der dokumenterer, at passet pá grund af fejl ved udstedelsen eller ved pasblanketten lider af væsentlige mangler, der má tilregnes den pasudstedende myndig- hed, er berettiget til at fá mangleme udbeđret eller at fá udstedt nyt pas. Et sádant pas udste- des uden betaling effer § 4a i pasloven. Foreta- ges der ombytning til et nyt pas, er pasindeha- veren forpligtet til at aflevere det fejlbehæffede pas til politiet, samt til pá politiets forlangende at indgive ny ansøgning om pas effer reglerne i §§ 6-11. Pasindehaverens dokumenterede ud- giffer til fremskaffelse af fotografi refunderes. Passet udstedes med en gyldighedstid svarende til det fejlbehæffede pas. Stk. 3. Bliver et pas beskadiget eller slidt i et sádant omfang, at stempler, foto eller tekst, her- under numre og datoer, ikke kan kontrolleres pá stedet, eller er passet i øvrigt behæffet med væsentlige mangler, skal indehaveren anmode om at fá udstedt nyt pas, inden nye rejser fore- tages. Passet udstedes mod sædvanlig betaling efter § 4a i pasloven. Stk. 4. Erklærer en pasansøger, at et bestilt pas ikke er modtaget fra Rigspolitichefen, skal pasansøgeren indgive ny ansøgning om pas ef- ter reglerne i §§ 6-11. Passet udstedes uden be- taling efter paslovens § 4a, og pasansøgerens dokumenterede udgiffer til fremskaffelse af fo- tografi refunderes.

x

Føroya kunngerðasavn A og B

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Føroya kunngerðasavn A og B
https://timarit.is/publication/27

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.