Tíminn - 20.05.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 20.05.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓBI: ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ÚTGEFANDI: FRAMSÓKNARPLOKKURINN Símar 2353 og 4373 PRENTSMHJJAN EDDA hj. 31. árg. Reykjavík, þriðjudaginn 20. maí 1947 UITSTJÓR A8KRIFSTOFUR: EDDtlHÚSI. Iindargðtu 9 A ' Slmar 2363 og 4373 ÁFGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUGLÝSrNGASKRD?STOFA: EDDUHÚSI, likidargöw 9 A Slml 2323 90. biaff Eignakönnunarf rumv. ríkisstjórnarinnar lagt fram í neðri deild í gær _________________________________________________ * Samkvæmt því fer fram sérstakt framtal eigna og tekna ákveöinn dag á tímabilinu 1. sept—30. des. 1947. Jafnframt fer fram innköllun seðla, og nafn- skráning á sparifé, og tilkynning handhafa verðbréfa Refsingar mjög vægar fyrir minniháttar skattaafbrot Harðir jarðskjálftar austan fjalls síðustu dægur Lítils háttar skemmdir haf a orðið í Hveragerði Harðir jarðskjálf takippir hafa rekið hvern annan í Hveragerði síffustu dægur og náðu hámarki sínu um hádegi í gær. Hafði l'ólk þar engan svefnfrið í fyrrinótt. Margir nýir hverir hafa myndazt. Innveggir þriggja steinhúsa í þorpinu sprungu, hlöðuveggur að Vorsabæ í Ölfusi hrundi, gler í gróðurhúsum brotnuffu, ljós slokkn- uffu víða, og lausir munir féllu niður. Þessara jarðskjálfta hefir crðið vart víða í Árnesþingi, en verið þeim mun vægari, sem lengra dró frá Hveragerði, þár sem sýnt þykir, að þeir eigi upptök sín. Tlðindamaður Tímans átti tal við Herbert Jónsson, stöðvar- stjóra í Hveragerði, og fer lýs- ing hans á jarðskjálftunum hér á eftir: Við urðum fyrst vör við jarð- skjálftana á laugardagskvöldið, en fyrstu kippirnir voru mjög Vægir. Hélt þessu svo áfram annað veifið á sunnudagsnótt- irja og sunnudaginn. En upp úr kl'ukkan tíu á sunnudagskvöld- ið tóku - kippirnir mjög að harðna. Mátti heita/að látlausir járðskjálftar væru fram til klukkan fjögur um nóttina, og komu þá að jafnaði mjög snarp- ir kíppir á hálftíma fresti. Urðu þeir þvi harðari sem lengra leið Fjórir nýir þingmenn taka sæti Finnlandsfararnir Hröii fyrir töfum Þingmennirnir fjórir, sem boðnir voru héðan á afmælis hátið finnska þingsins, fóru héðan á laugardaginn. En för Dr. Kristinn Guðmundsson. þeirra varð þó ekki eins greið og vænta mátti. Flugvélin, sem þeir voru í, neyddist til þess að lenda á Hjaltlandi sökum vél- arbilunar. En förinni var hald- ið áfram á sunnudaginn, er gert hafði verið við vélina. Fjórir nýir þingmenn hafa nú tekið sæti á Alþingi í stað þeirra, sem út fóru. Eru þaö dr. Krist- inn Guðmundsson, Steindór Steindórsson menntaskólakenn- ari, frú Auður Auðuns og Snorri Jónsson, formaður járniðnaðar- mannafélags Reykjavíkur. Dr. Kristinn tekur sæti í stað Bernharðs Stefánssonar. Var hann annar maður á lista Framsóknarmanna i Eyjarfjarð- arsýslu við síðustu kosningar og Jiví varamaður Bernharðs. á nóttina. Um fimmleytið og sjöleytið gerði enn harða kippi, en eftir það dró úr jarðskjálft- unum um stund. Klukkan ellefu herti þá aftur, og klukkan hálf-tólf kom lengsti og harð- asti kippurinn. í gærdag voru síðan alltaf kippir við og við, en linuðust heldur, þegar á dag- inn leið. Enginn svefnfriður. Varla mun nokkur maður hafa fengið svefnfrið í Hveragerði né á næstu bæjum í fyrrinótt. Voru börn víða mjög óttaslegin, því að húsin léku á reiðiskjálfi með hrikti miklu og brestum og jörð- in gekk í bylgjum. Lauslegir munir féllu niður af hillum, klukkur stöðvuðust, ljós dóu og sums staðar duttu jafnvel ljósa- krónurnar niður á gólf. Skemmdir af völdum jarð- skjálftanna. Skemmdir af völdum þessara jarðskjálfta urðu ekki miklar, en þó nokkrar. í Vorsabæ í Ölfusi hrundi hlöðuveggur úr torfi og grjóti. í Hveragerði sprungu innveggir þriggja stein- húsa. í Gufudal upp frá Hvera- gerði urðu mestar skemmdir á húsum og brotnaði talsvert af gleri í gróðúrhúsum. Vera má, að einhverjar fleiri minni háttar skemmdir hafi orðið, auk laus- legra muna, er brotnuðu, er þeir féllu niður. Margír nýír hverir. Margir nýir hverir hafa mynd- azt á hverasvæðinu í Hvera- "gerði, og gömul hveraaugu, sem orðin voru þurr, hafa fyllzt af leirleðju á ný. Allir eru þessir nýju hverir mjög skollitir og leirblandnir. Vella þeir og krauma, og þeir, sem ákafastir eru, gusa talsvert upp úr sér. Einn hver kom upp í aðalgötu þorpsins og tvö hús voru yfir- gefin i gær, vegna þess að hver- ir komu upp svo nærri þeim. Þá voru nokkur börn flutt til Reykjavikur í gær. En unga fólkið hélt áfram aðfcdansa. Á laugardaginn var sundmót háð í Hveragerði, og hafði verið efnt til dansleiks að því loknu. Var dansskemmtunin byrjuð, þegar jarðskjálftamir tóku að magnast. Slokknaði þá mikið af ljósum í húsinu, en eigi að síð- ur var haldið áfram að dansa langt fram eftir nóttu. Bar ekki á, að það truflaði unga fólkið svo ýkjamikið, þótt talsvert hrikti í húsinu og mikið gengi á niðri í jörðinn, svo að segja undir fótum þess. Engar skemmdir austan Ölfusár. Við- Ölfusárbrú varð jarð- sk]álftanna fyrst vart klukkan (Framhald á 4. siðu) Frumvarp ríkisstjórnar um eignakönnun var lagt fram í neðri deildo í gær og var þegar tekið á dagskrá. Frumvarpið er í sjö köflum ojí f jalla þeir um útgáfu rfkisskuldabréfa, um sérstakt framtal eigna og tekna, um innköllun peningaseðla Landsbanka íslands, um nafnskrán- ieigií á innstæðum í lánsstofnunum, um tilkynningu handhafaverð- bréfa, og um framkvæmd laganna. Verða aðalatriðin í fyrsta, öðrum og þriðja kafla rakin hér á eftir. Þan atriði, sem um er rætt I hinum köflunum (innköllun eða skráning sparif jjár og verðbréf a), eru eink- um framkvæmdaatriði í sambandi við framtalið, er amiar kafli f jallar um. Um útgáfu ríkisskuldabréfa. Ríkissjóður gefur út ríkis- skuldabréf, sem hljóða á hand- hafa. Heildarfjárhæð bréfanna skal ákveðin með forsetaúr- skurði. Bréfin skulu tölusett, og kveður fjármálaráðherra á um tölu þeirra og fjárhæð. Nafn hans skal standa undir texta bréfanna. Vextir af bréfunum skulu vera 1% — einn af hundraði — á ári. Fjármálaráðherra ákveður og auglýsir, hvar og hvenær greidd- ir verði vextir, sem fallnir eru í gjalddaga. Skuldabréfin greiðast upp á 25 árum. Skal x/a& bréfanna dreg- inn út og greiddur á ári hverju, í fyrsta sinn 1. águst 1948, og slðan sama dag árlega, unz út- drætti og greiðslu allra bréf- anna er lokið. Notarius public- um í Reykjavík annast útdrátt- inn. Skuldabréfin skulu vera til sölu almenningi frá 15. juní til 1. ágúst 1947. Landsbanki ís- lands annast söluna. Bréfin skulu fást keypt á þeim stöðum og hjá þeim aðilum, sem bank- inn ikveður í samráði við fjár- málaráðherra. Bréfin seljast með nafnverði gegn greiðslu i peningum, opin- berum verðbréfum og skulda- bréfum með veði í fasteign, sem gild eru metin af Landsbanka íslands. Opinber verðbréf, sem ekki bera lægri vextien 4 af hundr- aði, skulu keypt Við nafnverði. Ef bréfin bera lægri vexti, skal Landsbanki íslands meta þau til- verðs eftir vaxtahæð og greiðslutíma. Veðskuldabréf skulu keypt við nafnverði, ef 'þau bera 5% vexti eða meira, enda séu þau þing- lesin fyrir 1. júlí 1946 og trygg- ingin metin gild af Landsbanka fslands. Ef bréfin bera lægri vextí, skal Landsbanki íslands meta þau til verðs eftir vaxta- hæð og lánstíma. Ríkisskuldabréf þau, er gefin verða út samkvæmt í. gr. laga þessara, skulu eigi 'talin með skattskyldum eignum skatt- þegns í hinu sérstaka framtali, sem í II kafla laganna greinir. Þau skulu og ásamt vöxtum vera skattfrjáls til 31. des 1952, en þá skal eigandi þeirra sýna þau skattyfirvöldunum til skrá- setningar, ef hann vill halda vöxte«i af bréfunum, enda verði þau skattskyld frá þeim tima. Ef eigandi sýnir ekki bréfin til skrásetningar á tilskildum fresti, verða vextir ekki greiddir, en þá haldast skatthlunnindin, sem að framan greinir. Verði lagður á sérstakur eign- arskattur í eitt skipti, má, þrátt fyrir framanskráð ákvæði, skattleggja bréfin í samræmi við aðrar eignir, enda sé þá eig- anda þeirra heimilt að greiða skattinn með hlutfallslegum afslætti af nafnverði bréfanna. Þegar innlausnar er krafizt á útdregnu bréfi, skal sá, er við greiðslu tekur, greina skriflega frá nafni sínu og heimilisfangi svo og því, hver verið hafi eig- andi bréfsins, þegar þáð var dregið út. Stofnun sú, er greiðslu innir af hendí, tilkynnir við- komandi skattyfirvöldum um greiðslu bréfsihs og nafn og heimilisfang eiganda þess. Þegar bréf hefir verið dregið út og greitt, skál sá, er bréfið átti, telja fram í næsta framtali sínu til eignarskatts fé það, er fyrir bréfið kom, svo og þá vexti af þvf,' sem safnazt kunna að hafa fyrir, enda telst þá það fé með skattskyldum eignum hans. Ef skattþegn telur, að hann hafi eftir 1. águst 1947 varið fé til kaupa á skuldabréfum, sem í þessum kafla getur, skal honum skylt að greina frá þvi i fram- tali sínu, hver verið hafi hinn fyrri eigandi bréfanna. Ef það fæst ekk upplýst, skal fé það, er skattþegninn kveðst hafa goldið fyrir bréfin, talið til skattskyldra eigna hans. Nú kemur fram eignarauki hjá skattþegni eftir 1. ágúst 1947 sem hann telur stafa af sölu ofangreindra rikisskulda- bréfa, og skal hann þá skýra skattyfirvöldunum frá, hver sé kaupandi og hvert söluverð hafi verið. Ef þessi atriði fást ekki upplýst, skal skýrsla hans um söluna eigi tekin til greina, þegar honum er ákveðinn skatt- ur. Um sérstakt framtal eigna og tekna. Sérstakt framtal eigna og tekna skal fara fram, miðað við þann dag á tímabilinu frá 1. september til 31. desember 1947, er fjármálaráðherra ákveður. Nefnist sá dagur í lögum þessum framtalsdagur. Framtölum ber að skila til viðkomandi skattyfir- valda innan mánaðar frá fram- talsdegi. Framtalsnefnd (Sbr. 45. gr.) getur þó veitt framtelj- anda lengri frest, ef sérstaklega stendur á. Telja skal fram-eignir, eins og þær voru á framtalsdegi, sam- kvæmt því, sem nánar segir í lögum þessum. Telja skal fram tekjur frá og með 1. janúar 1947 til framtals- dags. Fjármálaráðherra setur i samráði við framtalsnefnd nán- ari fyrirmæli um tilhögum teknaframtals. Framtalsskyldir eru allir þeir aðilar, sem fram eiga að telja til skatts samkvæmt gildandi skattialögum. | Framtalsskyldir eru einnig' sjóðir, félög stofnanir og bú, sem ! eru undir skiptum, og aðrir ópersónulegir aðilar, sem eignir eiga, enda þótt þeir reki ekki atvinnu eða njóti skattfrelsis að lögum. Fram skal talið, þó að eign að- ila sé» ekki svo mikil, að skatt- skyldu nemi. Eign barns innan 16 ára ald- urs, sem ekki hefir verið sjálf- stæður framteljandi, telst með eignum foreldra, nema sannað sé, að barnið hafi orðið eigandi fjárins fyrir 1. sept. 1946. Um framtal eigna samkvæmt lögum þessum gilda ákvæði 17.— 20. gF. laga nr. 6/1935, að því leyti sem ekki eru settar sérregl- ur í þessum lögum. Ef aðili hefir eftir 1. jan. 1947 gefið eða greitt fyrirfram upp 1 arf fjárhæð, sem meiru nemur en 1000 kr. til sama viðtakanda, þá skal sú fjárhæð talin með ! Verkamenn rísa gegn sósíalistuní Verkalýðsfélagið á EskifirSi hefir nýlega samþykkt aS verða ekki við þeirri áskorun frá stjórn Alþýðusambands íslands að segja upp gildandi kaup- samningum. Höfðu kommún- istar þó unnið kappsamlega að þvi að samningum yrði sagt upp og safnað liði á fundinn. Verkalýðsfélagið í Vík í Mýr- dal hefir gert sams konar á- lyktun. Verkalýðsfélagið Baldur á ísafirði hefir einnig neitað að verða við áskorun Alþýðusam- bandsstjórnarinnar og er nánar sagt frá ályktun félagsins um mál þetta í forustugrein blaðs- ins í dag. h;:::;:::::::::::j:::::::::j:jjjjjj:::j:j:j:j:::::: eignum gefanda eða arfgreið- anda. ^" Fjármálaráðherra setur eftir tillögwn framtalsnefndar nán- ari reglur um framtölin, þar á meðal sérgreiningu og sundur- liðun eigna og skulda á framtali og aðrar upplýsingar, sem fram- teljanda ber að gefa um eign- irnar og hvenær og hvernig þeirra hefir v«rið aflað. ¦ Framteljandi skal sjálfur undirrita framtal sitt, sé hann fær um það. Foreldri eða fram- færslumenn undirrita framtöl ólögráða -þarna. Lögráðamaður undirritar framtal skjólstæð- ings síns. Framtöl ópersónulegra aðila, félaga, stofnana, sjóða o. s. frv. skulu undirrituð af þeim stjórnarmeðlimum viðkomandi aðila, sem lögum samkvæmt geta skuldbundið hann. Nú kemur fram meiri eign á hinu sérstaka framtali, eða við rannsókn á þvi, en samrýmzt getur fyrri framtölum viðkom- (Framhald á 4. síöu) Enskur landhelgisbrjótur strýkur brott með íslenzkan varðmann Varðbáturinn Finnbjörn tók þrjú veiðiskip í landhelgi við Mýratanga Síðastliðinn laugardag gerðist sá atburður undan Mýratöngum, að brezkur togari, sem staðinn var að veiðum í landhelgi, strauk með íslenzkan mann af varðbátnum, er stóð hann að landhelgis- veiðunum. Tíðindamaður blaffsins átti í gær tal viff Pálma Lofts- son, framkvæmdastjóra Skipaútgerffarinnar, um þennan atburff. Varðbáturinn Finnbjörn var á eftirlitsferð undan Suðurlandi á laugardaginn, þegar þessi at- burður gerðist. Kom hann þá að brezkum togara að veiðum i landhelgi undan Mýratöngum. Finnbjörn sigldi upp að togar- anum og var skipstjóri hans tekinn um' borð í varðskipið, þar sem hann játaði þegar afbrot sitt og afhenti skipstjóranum á Finnbirni skilríki skips sins. Var síðan siglt vestur áleiðis til Vestmannaeyja. Var þá íslenzkr ur varðmaður kominn um borð í brezka togarann. — (Frh. á 4.)

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.