Tíminn - 21.05.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 21.05.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ÍJTGEFANDI: FRAMSÓKNARPLOKKDRINN Símar 2353 og 4373 PRENTSMIÐJAN EDDA hi. r.ITST JÓR ASKRIPSTOFUR: EDDUHÚ8I. Llndargðtu 9 A áímar 2353 og 4373 APGREIÐSLA, INNHEIMTA QG AUGLÝSINGASKRIFSTOFA: EDDTJHÚSI, Llndargöta 9A Siml 2323 31. árg. Reykjavík, miovikudaginn 21. maí 1947 Eignakönnunin: Innköllunin á seölum Landsbanka íslands Hér fer á eftir þriðji kaflinn úr eignakönnunarfrumvarpi ríkis- stjórnarinnar, þar sem fjallað er um innköllun á peningaseðlum Landsbanka íslands. Þar sem marga mun fýsa að vita, hvernig innköllunin verður framkvæmd, þykir rétt að birta þessi ákvæði frv. í heilu lagi: Innköllun gömlu seðlanna. Landsbanka íslands ber að kalla inn alla peningaseðla sína, sem í umferð eru á framtalsdegi. Hætta þeir frá upphafj þess dags að vera löglegur gjaldmið- ill í greiðslur til opinberra sjóða og manna á milli, sbr. þó 3. og 4. mgr. hér á eftir. Landsbankinn gefur út nýja tegund seðla, og skulu þeir látn- ir í skiptum fyrir þ&, sem inn- kallaðir eru. Innkallaðir seðlar halda gildi sínu gagnvart Landsbanka ís- lands framtalsdag og næstu níu daga þar á eftir. Þann tíma er unnt að afhenda seðla til inn- lausnar í bankanum sjálfum og þeim stofnunum, sem bankinn yeitir rétt til seðlainnlausnar í umboði sínu. Sá, sem síðar fær í hendur seðla í peningabréfi, sem sett hefir verið í póst fyrir framtalsdag, getur þó innan mánaðar frá framtalsdegi feng- ið þá innleysta, sé peningaum- slagið jafnframt afhent. Svo skulu og skipverjar og farþegar á íslenzku skipi, sem ekki hefir verið statt á innlausnarstað á iramtalsdegi eða næstu níu daga þar á eftir, eiga þess kost að fá seðla sína innleysta á fyrsta innlausnarstað, sem skip- ið kemur til eftir þann tíma, enda votti skipstjóri skriflega um fjarveru skipsins og að mað- ur sá, sem innlausnar æskir, hafi með því fylgzt. Frá up^hafi framtalsdags er afhending, viðtaka og sérhver önnur jfa^stöfun á innkölluðum peniT^gaseðlum óheimil, að und- antekinni afhendingu til inn- lausnar. Framtalsdag og tvo næstu daga þar á eftir er þó heimilt að nota 5 kr. og 10 kr. seðla til greiðslu farmiða og flutningsgjalds, kaupa á meðul- um í lyfjabúðum, nauðsynlegri matvöru í smásöluverzlunum og þess háttar. Viðtaka seðlá þessa daga veitir þó ekki viðtakanda heimild til að skipta seðlum of t- ar en eitt sinn, sbr. 22. gr. Um auglýsingu innköllunar- Innar fer eftir nánari ákvörðun Landsbanka íslands. Seðlaskiptin. Hver sá, sem afhendir inn- lauVnarstofnun seðla til inn- lausnar, sbr. 3. mgr. 21. gr., skal sýna stofnuninni vegabréf sitt eða nafnskírteini. Þeir, sem ekki eiga vegabréf, skulú eiga þess kost að fá nafnskírteini útgefin :af lögreglustjóra eða hrepp- stjóra, og skal eigandi skírteinis rita nafn sitt á það með eigin hendi". Inn]ausnarstofnun skal um leið og innlausn fer fram, stimpla á vegabréfið eða nafn- skírteinið, að eigandi þess hafi neytt innlausnarréttar. Þá skal og sá, sem seðla af- hendir til innlausnar, undirrita innlausnarbeiðni. Skal þar greind upphæð hihnar afhentu seðlafúlgu fullt nafn áfhend- sjmda ásamt fæðingardegi og fæðingarári svo, og heimilisfang hans. Hann skal einnig greina heimilisfang sitt við síðasta skattaframtal, ef annað hefir verið. Giftar konur, sem sjálfar afhenda seðla til innlausnar, skulu auk nafns síns greina nafn qg heimilisfang eigin- manns síns. Hér þurfti að taka hraustlega í spottann í k/\upstöðum og kauptúnum, þar sem innlausn fer fram, skulu einstaklingar, 16 ára og eldri, afhenda sjálfir seðla sína til innlausnár, séu þeir um það færir. Ef eigandi seðla á heima utan nef,ndra staða, eða sé hann ekki fær um að afhenda seðla sjálfur, má hann fela öðrum manni að innleysa seðlana fyrir sína hönd, enda afhendi hann honum nafnskírteini sitt til sýn- is og. stimplunar í innlausnar- stofnun. Þeir, sem æskja inn- lausnar seðla fyrir ,börn innan 16 ára aldurs, skulu, auk þess að gera grein fyrir sjálfum sér, eins og áður segir, skýra frá fullu nafni og heimilisfangi eiganda- seðlanna, svo óg fullu nafni og heimilisfangi föður barnsins eða framfærslumanns. Innlausnarbeiðni ópersónu- legra aðila, félaga, stofnana, sjóða o. s. fr., skal undirrituð af þeini stjórnarmönnum viðkom- andi aðila, sem lögum sam- kvæmt geta skuldbundið hann. Ekki má sami aðili fá seðla innleysta * oítar en eitt skipti. Ákvæði þetta tekur þó ekki til manna, sem fengið hafa í hend- ur peningabréf, samkvæmt því sem áður segir. Skattyfirvöldin fá innjausnarbeiðnirnar. Stofnanir þær, sem annast innlausn og viðtöku seðla, senda Landsbankanum allar móttekn- ar innlausnarbeiðnir, ásamt hinum innkölluðu seðlum. Landsbankinn afhendir skatt- yfirvöldum innlausnarbeiðn- irnar samkvæmt nánari ákvörð- un framtalsnefndar. Nú koma innkallaðir seðlar fram, eftir að ^innlausnarfrest- urinn er liðinn, eða eftir að eig- andi hefir notað réj,t sinn til seðlsinnlausnar, og skal þá Landsbanki íslands eða önnur innlausnarstofnun taka við seðlunum, ef þess er óskað, enda fylgi þeim greinargerð um á- stæður fýrir drættinum. Fjár- málaráðherra setur, í samráði við stjórn Landsbankans, reglur um, að hve miklu leyti bankan- um skuli heimilt að láta endur- gjald fyrir slíka seðla. Á þeim tíma,, sem fjármála- ráðherra ákveður í samráði við stjórn Landsbanka íslands, skal skýrsla uny það gerð, hversu mikið af innkölluðum peninga- seðlum hefir komið fram til inn- lausnar. Af hagnaði þeim, sem innköll- unin hefir í för með sér, skal fjárh/eð, sem svarar til 2% seðlafjárhæð þeirri, sem í um- ferð var á framtalsdegi, falla til Landsbanka íslands. Það, sem fram yfir kann að verða, rennur í ríkissjóð. Falli einhverjar greiðslur í Gjalddaga á framtalsdegi eða næstu tvo daga þar á eftir, fær-„ jst gjalddagi þeirra fram um 3 daga. Tékkar og ávísanir. Tékka, sem út eru gefnir fyrir framtalsdag, skal, þrátt fyrir ákvæði 29. gr. laga nr. 94/1933, sýna til greiðslu í síðasta lagi innan mánaðar frá framtals- degi. Innan sama tíma skal grSiðslu vitjað samkvæmt ávís- (Framhald á 4. siðu) 91. blaö Fyrir nokkru síðan strandaöi hið mikla hafskip, Elísabet drottning, við Englandsstrendur. Þessi mynd var tekin, þegar dráttarskipin voru að reyna að draga „Drottninguna" á flot. íþróttaskóli Sigurðar Greipssonar í Haukadal 20 ára Nemendamót í Haukadal um hvítasunnuna, Íslandsglíman um miðjan júní, ársþing Í.S.f. í júlíhyr jun íþróttaskóli Sigurðar Greipssonar i Haukadal á tuttugu ára starfsafmæli um þessar mundir. Verður af því tilefni haldið nemendamót í Haukadal annan hvftasunnudag næstkomandi, og einnig fer íslandsglíman að þessu sinni fram i Haukadal 15. júní. Þar verður ennfremur háð ársþing f.S.f. snemma í júlí. Er það gert í virðingarskyni við það merkilega starf, sem Sigurður Greipsson hefir unnið fyrir fþróttalífið í landinu með hinum agæta skóla sínum. Sigurður Greipsson stofnaði skóla sinn i Haukadal haustið 1927, og voru þar þarln vetur 12 nemendur. Byrjunarörðugleik- ar voru þá miklir, en áhugi brautryðjandans fyrir eflingu íþróttanna og þá sérstaklega okkar fornfrægu og fögru íþrótt- ar, fflímunnar, bjargaði skólan- um fram úr byrjunarerfiðleik- unum. Nú er risin upp myndar- leg skólabygging í Haukadal og þangað sækja 30—40 æskumenn hreysti, þjálfun og íþróttaanda á vetri hverjum. Alls hafa nú um 500 manns stundað nám í skóla Sigurðar. Skólinn starfar þó eins og kunnugt er aðeins zy2 mánuð að vetrinum, svo nemendurnir geti losnað fyrr og komizt í vinnu. Með nemendum Sigurðar Greipssonar hefir borizt heil- brigður íþróttaandi út um byggðir landsins, og má óhætt segja, að nám þeirra í Haukadal hafi haft varanleg og mann- bætandi áhrif á þá. Sigurður Greipsson hefir með íþrótta- skóla sinum únnið merkilegt starf, sem hann á þakkir al- þjóðar skilið fyrir. Hann hefir Fimmtán námsmeyjar útskrifast frá Hall- ormsstað Húsmæðraskólanum að Hall- ormsstað var slitið'; 30. apríl Nemendur voru 33 og luku 15 burtfararprófi. Forstöðukona skólans, ungfrú Þórný Friðriksdóttir,. dvaldi á Norðurlöndum í vetur til að kynna sér ýmislegt varðandi starf sitt, en Þorbjörg Berg- stuðlað að því að gera 500 unga íslendinga að betri, duglegri og hraustari þjóðfélagsþegnum, en þeir hefðu annars orðið. Sér- stakar þakkir á hann þó ef til vill skiljLð fyrir það, hve drjúg- an þátt hann hefir átt í vexti og viðgangi íslenzku glímunnar á seinni árum. En hún er sú þjóðlega íþrótt, er íslendingar ættu að leggja höfuðkapp á og metnað sinn í að efla. Einmunatíð á Vestfjörðum Skaf lar lækka um hátt á annan metra á einni viku Einmunatíð hefir verið á Vestfjörðum síðustu tíu daga. Var þar víða mikið fannfergi fyrir, en snjóa hefir leyst ákaf-. lega ört. í síðastliðinni viku lækkuð skaflar í Önunadarfirði til dæmis mikið á annan metra. Verið er nú að vinna á tún- um þar vestra, og sauðburður er byrjaður. Enn eitt barn verður undir bíl Bæjaryfirvöldin verða tafarlaust að gera rót- tækar varúðarráð- stafanir Sorglegt slys varð á Skúla- götu í gær, á móts við Vatns- stíg, er tveggja ára drengur, Gunnar Reynir Kristinsson, varð fyrir bifreið og beið þeg- ar bana. Var litli drengurinn að leika sér með félaga sínum, er slysið varð, en ekki er enn vitað um nánari atvik að þvi. Málið er í rannsókn. Er þetta fjórða barnið, sem bíður bana af völdum bifreiðar- slyss á rúmum mánuði. Þessi tíðu slys eru farin að valda miklum ugg hjá alþýðu manna í bænum. Það er miður glæsileg tilhugsun, ef ganga má út frá því vísu, að einu barni sé bani búinn af völdum um- ferðaslysa í viku hverri. Verður að krefjast, að bæjaryfirvöldin taki þessi mál þegar í stað til röggsamlegrar meðferðar, er sé meira en kák eitt og yfir- skin. Einn þátturinn verður að Aðeins lítils hattar hræringar í Hvera- gerði síðustu dægur En nýir hverir myndast í síf ellu Tiðindamaður Tímans átti símtal við 'Herbert Jónsson stöðvarstjóra í Hveragerði í gær. Sagðist honum svo frá, að stór- um hefði dregið úr jarðskjálft- unum. Þó voru hræringar við og við í fyrrinótt og gær. Alltaf voru að opnast ný og ný hveraaugu á hverasvæðinu, ýmist vatnshverir eða leirhverir. En enginn nýr hver hefir kom- ið upp utan við gamla hvera- svæðið. Sums staðar hafa marg- ir nýir hverir myndazt með eins og tveggja metra millibili, og eru þá stundum sinn með hvor- um lit. Þannig hafa á einum stað korftið upp þrír nýir hverir með eins til tveggja metra milli- bili, og einn rauður, annar grá- blár og hinn þriðji kolsvartur. Engin hætta virðist húsum eða mannvirkjum búin, en sums staðar hefir orðið röskun á heitu vatni, sem leitt er í gróðurhús og ibúðarhús. Einkum eru brögð að þessu í Gufudal, þar sem einnig brotnaði mikið af glerjum 1 gróðurhúsum og veggir húsa sprungu hvað mest. Það var aftur á móti á mis- skilningi byggt, er sagt var I blaðinu í. gær, að hver hefði komið upp í aðalgötu þorpsins. Hann kom upp í stíg, sem liggur, um hverasvæðið. Vegir í Arnes-og Rang- árvallasýslum víða mjög torfærir Vegir í uppsveitum Árnes- sýslu og Rangárvallasýslu hafa verið afarillir yfirferðar sein- ustu vikuna. Til dæmis hafa vegir upp Holt og upp á Skeið verið með því allra versta, sem þeir hafa orðið, síðan þeir voru lagðir. Hefir þetta einkum bitn- að hart á þeim, sem mjólkur- bilum aka þessar leiðir. Klaki er ekki enn með öllu farinn úr vegum, en víða komin klakaslit. yera sá, að sjá börnunum tafar- laust fyrir leikvöngum og gæzlu þar. þórsdóttir stýrði skólanum i fjarveru hennar. Matreiðsl'ukennari skólans, ungfrú Vigdís Jónsdóttir frá Deildartungu, hvarf frá skólan- um sl. haust, þar sem hún tók þá við skólastjórn hins nýja húsmæðraskóla Borgfirðinga, við Veggjalaug í Borgarfirði. Við starfi Vigdísar tók ungfrú Guð- rún Aðalsteinsdóttir frá Vað- brekku í Hrafnkelsdal. Heilsufar var gott í skólanum. | Fæðiskostnaður námsmeyja var 8 krónur á dag. Tónlistarfélagið efnir til tónlistarhátíðar í jóníbyrjun Átta erlendir tónsnillingar munu taka þátt í henni Tónlistarfélagið efnir til stórhátíðahalda á 15 ára afmæli sinu. £n hátíðahöldin eru að öðru leyti tileinkuð 120. ártíð Ludvigs van Beethoven og standa yfir í tvær vikur. Átta erlendir tón- snillingar taka þátt í þeim. A tónlistarhátíð Tónlisarfé- lagsins í byrjun júní n. k. verða leikin yfir 20 af stórverkum Beethovens og hefir ekkert þeirra heyrst hér áður. Meðal verkanna eru 18 strokkvartett- ar, Die Grosse Fugue.-konsertinn fyrir fiðluleik og symfóniu- hljómsveit, septettinn o. fl., svo og storverk eftir Brahms, Mozart, Haydn, Schubert, Mend- elsohn, Bach, o. fl. Verður með- al annarra verka leikinn kon- sert Haydns fyrir celloeinleik og symfóníuhljómsveit og tvö síð- ustu verk Schuberts og stærsta verk hans, Oktettinn. Auk allra hérlendra hljóm- listarmanna, sem til næst, verQa þesslir eftirtaldir menn gestir félagsins í júní: Adolf Busch. Leikur fyrstu fiðlu í strokkvartett sínum og einleik í fiðlukonsert Beethov- ens og symfóníuhljómsveit. Prófessor Hugo Gottesmann frá Vín. Gottesmann stjórnaði i (Framhald a 4. slSu)

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.