Morgunblaðið - 01.05.1923, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 01.05.1923, Blaðsíða 3
MORGUNBLABIii Opinbert uppboö verður haldið miðvikudaginn 2. maí kl. 9y2 og næstu daga í Hafnarstræti 18. Verða þar seldar ýmsar vörur úr þrotabúi Sigurjóns Pjeturssonar og Co. svo sem: splittlásar, skrúflásar, keðjulásar, kóssar alkskonar, blakkir, blakkahjól, krókar (galv.) vargaklær, upphölunarhjól, bátshakar, snyrpinótarhringir (kopar), lanternur allskonar, baujulugtii, trjeblakkir (einsk. og tvísk), handfæraönglar með síld, lóðarönglar, mótorlampar, áttavitar, J tjörutó, lanternuglös, bátasaumur, bjarghringir, vjelapakningar, f (treipi, stálvír, vjelareimar (leour og balató), skipshraðamælar, vjélaolíur allskonar, lóðir (uppsettar), snyrpilínur, síldarnetja- slöngur, síldarnetjablý, þokuhorn, fiskilínur, karbidlugtir, kaðlar, garn og fleira og fleira. Olíufati.aður allskonar á eldri sem yngri. Málningarvörur allskonar. Bnnfremur fiskburstar, strákústar, panelburstar, áburðar- burstar, svampar, tunnukranar hamrar, vasahnífar, skæri, smurningsolíukönnur. Ýmsar ullarvörur, prímus varahlutar margs- iíonar, lampakveikir, rörtengur, .filklær, skrúflyklar, borðhnífar, borðgafflar, matskeiðar, ofnsverta, reyktóbak, nettsaumur, stíg- vjelajárn, hverfisteinar, sápuspæitir, slökkviáhöld, gólfdreglar, 'ís- hakar, síldarnetjakork, kork í plötum tómir kassar og tóm ílát, l.rátjara, vagnáburður. Ýmiskonar skrifstofuhúsgögn, svo sem: SKrifborð, skrifborðsstólar, skápar pennakassar, peningaskápar, ritvjel og svo framvegis. Söluskilmálar verða lesnir í heyranda hljóði á uppboðsstaðnum. Sökum vaxandi vanskila, verSur engum þeim er skuldar á- fallnar uppboðsskuldir eða þektir eru að óskilsemi veittur gjald- írestur á uppboðsandvirði. Bæjarfógetinn í Re^kjavík, 26. apríl 1923. Jóh. Jóhannesson. Umbúðapapir selur Morgunblaðsafgreiðslan. n ?s vm é ad nota Merk/ð "Eldabuska" áð pað ep ódýpasta oó hpelnasta feiti fdýrtfðfnni', Fyrirliggjandi: rj ommustokkar - Hallamælar - Málbönd - Lásar - Merkistafir -- teaet Músargildrur -- Hnífapör - Skæri - Rak'vjelar og blöð -- SmeJJur - Krókapör - Títuprjónar sv. 0. fl..................... K. Einarsson & Bjönnsson. Símar 915 og 1315. m Vonarstrseti 8. Símn.: Einbjörn stiga frost. Hraði skipsins verður að vera 11—11% míla, og verð- ur að vera rúm í því fyrir mík- inn kolaforða. Það er augljóst, að ef vjer viljum koma þessu í framkvæmd, að geta flutt afurðir vorar fersk- ar á markaðinn, verðum vjer sjálf- ir að útbúa skip eins og þetta til þess, þareð slík skip fást ekki leigð. Jeg. hefi rannsakað þetta nokkuð og kom það í ljós, að •á Norðurlöndum eru engin skip til af þessari gerð. Skip þau, sem aðrar þjóðir eiga af þessari gerð, og eru notuð til þess að flytja kjöt frá Argentínu og Ástralíu, eru öll svo afarstór, mörg þús- und smálestir, að oss er ókleyft að taka þau á leigu, þó vjer vild- um það, og þau mundu heldur ekki vera fáanleg til þess að sigla til fjarðanna okkar. Jeg n.'tla ekki aö gera aS umtalseíiii hjer frystihús fyrir kjötið í landi, þareð aðrir eru kunnugri þeim málum en jeg, en jeg vildi að- eins biðja menn um að íhuga þetta mál og ræða það frekar, því að það hefir afarmikla þýð- ingu fyrir útflutning afurðanna cg landið í heild sinni. Reykjavík, 28. apríl '23. Emil Nielsen. Enskir verkamannaforingjar. voru nýlega í boði h,já konunginum. Hefir slíkt aldrei komið fyrir áður, o; hefði þótt óhugsandi, að flokkur- inn leyfði það. En nú hefir flokkur- inn komist að þeirri niðurstöðu, að ekkert sje því til fyrirstöðu, að leið- togar þeirra sæki konungsboð, eins og aðrir, og að skoða beri það sem heiður fyrir flokkinn. Þingtiðindi. Fjáraukalög 1920 og 1921. - Á fundi Nd. 25. apríl var 2. i'inr. um fjáraukalögin 1920 og '1921. Fjárhagsnefnd hafði haft uiálið til meðferðar og lagði til að gerðar yrða á frv. nokkrar bieytingar, til þess að „koma því í samræmi við þær reglur, sem á'^ur liefir verið fylgt við samn- i igu fjáraukalaga". Segir svo m. h. í áliti nefndarinnar: Samkvæmt íeikningslagafrv. fyrir árin 1920 — '21, sem fyrir þinginu liggur, ¦hafa gjöld ríkissjóðs á fjárhags- tímabilinu orðið kr. 28273572,27, en voru áætluð í fjárlögunum kr. 9846844,02, og hafa þannig farið fram úr áætlun um kr. 18426728,25. Af þeirri upphæð «r um 4% milj. varið til afborgana af lánum ríkissjóðs; c: 5. milj. eru greiðslur samkvæmt lögum, ijáraukalögum og þingsályktun- um; en um iy2 milj. ér greitt upp í tap á kolum og salti. — Eiginlegar umframgreiðslur um- fíam fjárhagsáætlun verða 'þá um 7600 þús. kr. í fjáraukalagafrv. er leitað aukaf j|,rveitingar á 5382100 kr. af þessari upphæð, ci fjárhagsnefnd telst svo til, að þar sje oftalið um freklega eina riiljón króna (oftalið um c: 1170 þús. en vantalið um c: 139 þús.). Ef athugaðir eru einstakir út- gjaldaliðir á landsreikningunum íyrir þessi tvö ár, þá kemur það betur í ljós, að það eru ekki síður hin lögákveðnu útgjöld, sem farið hafa fram úr áætlun. T. d. eru lögákveðin laun dómara og sýslumanna árið 1921 áætluð 76200 kr., en verða 246506,55; lauu lækna áætluð 81500 kr., en verða 412190,12; laun aðalpóst- meistara áætluð 4000, en verða 13500; laun póstmanna í Reykja- vík áætluð 12100, en verða 74996,28; laun póstmeistara á Akureyri, Isafirði og Seyðisfirði verða 24509,02, en fyrir þeim er ekkert áætlað í fjárlögum. Yfir- leitt var ekkert farið eftir launa- li'gunum frá 1919 í þessum áætl- unum, en mestu veldur þó það, að ekkert var gert fyrir dýr- tíðaruppbótinni, sam varð miklu meiri en nokkurn mann grunaði. Og á sama hátt verkaði auðyitað bin sívaxandi dýrtíð á önnur g.iöld ríkissjóðs á þessum árum. En afsakanlegt var það, þó að þingið 1919 sæi það ekki fyrir, hve mjög alt verðlag hækkaði á árinu 1920, og vitanlega verður fjármálastjórnin ekki sökuð um 'það, þó að aætlunin stæðist eKki. Þar sem þessi fjáraukalög hafa allmjög verið gerð að umtals- efni í einu blaði hjer (Tíman- um), en svarið við þeim árásum kom fram við þessar umr., þykir rjett að segja jafnframt nokku*' frá aðalræðunni, sem aö þessu lýtur, en það var ræða fyrv. f já> - iiválaráðherra Magn. Guðmunds- sonar, sem hjer á hlut að máli. En hann sagði í ræðu sinni, að litstj. Tímans hefði neitað sjer um rúm í blaðinu til þess að svara. M. a. segir hann: „Blaðið heldur því fram, að jeg hafi gefið þinginu villandi skýrslur um út- gjöld ríkissjóðs 1920 og 1921 og þegar jeg rak þetta ofan PblaðiS og sýndi með tölum, hversu f jarri óllum sanni þessi ásökun var, bætir það aðeins við nýjum blekk- ingum og telur sig hafa sannað mál sitt með því, að tölur þær, sem jeg gaf upp í skýrslum mín- um um útgjöldin, komi ekki heim við tölur þær, sem landsreikning- arnir sýna, þetta kemur mjer sís.t á óvart, því jeg tók það fram í skýrslum mínum til þings- ins 1921 og '22 og að svo mundi fara, enda ættu menn að geta sjeð að þaðer ómögulegtfyrirhvaðaráð- herra sem er, að segja í miðj- um febrúar, -en þá gaf jeg skýrsl- una, hver útgjöldin verði næsta árið á undan, með fullri vissu, þar sem sú ófrávíkjanlega regla gildir, að halda áfram útborg- unum úr ríkissjóðnum tilheyrandi síðastliðnu ári, til aprílloka næstá ái' á eftir.AUir sjá því, að það er gersamlega ómögulegt að segja í miðjum febrúar upp á eyri hver útgjöld komi á næstu 2% mán." Þá mintist ræðumaður á það, að Timinn hefði haldið því fram, að bann hafi ekki þorað að láta þingið vita um hið raunveru- lega fjárhagsástand, heldur falið það fyrir alþ. „En", sagði hann „allir háttv. þingdeildarmenn vita að þetta er uppspuni frá rótum, enda hefi jeg sannfrjett að á fiokksfundi í Framsóknarflokkn- um hafi því verið hreyft, að árás- ir þessar væru rangar og mundu spilla fyrir flokknum, ef hið sanna kæmi í ljós. í raun og veru þarf jeg ekki aðra vörn en þessa, að samflokksmenn blaðsins löðrunga það og afneita því. En benda vil jeg þó á það, að það hljóta að vera vísvitandi ósannindi, er blað- ið segir, að jeg hafi viljað blekkja þingið, þar sem vitanlegt er, að landsreikningarnir fyrir 1920 lágu fyrir þinginu í fyrra, að jeg gaf samskonar skýrslu fyrir 1921 og nú í þingbyrjun var gefin fyrir 1922. • Síðan rakti ræðumaður e;nstaka liði og svaraði árásum Tímans um hvert einstakt atriði fyrir sig. Landmælingar. í Nd. 26. apríl var síðari umr. um þingsálytunartill., sem Magnús Jónsson flutti um landmælingar og landsuppdrætti. Var þar farið fram á það, að skora á stjórnina að hefja sem fyrst samninga um áframhald á mælingu og uppdrátt- um landsins, þeim, sem herfor- ingjaráðið danska hefir haft á hendi undanfarið, og hafa þessa uppdrætti hjer á boðstólum við sem vægustu verði, og safna hing- að öllum drögum að uppdráttun- um. Hafði flm. það eftir manni emhverjum, áð merkustu verkin sem nú væri verið að vinna hjer, niundu í framtíðinni reynast þess ir landsuppdrættir og orðabókar- verk Sigfúsar Blöndal. Umræður snerust m. a. nokkuð um það, hvort hafa skyldi uppdrættiníi í mælikvarðanum 1:50 þús. eða 1:100 þús. Að lokum var sam- þykt í malinu tillaga frá Jóni Þorlákssyni, svohljóðandi: Al- þingi ályktar að skora á ríkis- síjórnina að leita sem fyrst samn- iuga við dönsku stjórnina, eða, tf hentugra reynist, við aðra, sem færir eru til þess, um fram- hald á mælingu og uppdráttum Lndsins, og leggja fyrir næsta ^lþingi sem nákvæmastar áætl- anir um tilhögun verksins og kostnað við þao. Sícai 720. Fyrirliggjandi: Fiskilfnur, Smurningsoliur. llaltl BlBrnssoii a Bb. Lækjargata 6b. tiaMXLSXjaaaa Ðestu Cheviotinl I f allegustu f ataef nin útvegar ódýrast liiliirMllmi Aðalstræti 9. Símar: 890 og 949. axaaæ Veggfóður. Yfir 80 tegundir af ensku vegg- fóðri fyrirliggjandi. Verð frá 0.90 pr. rúlla. Hiti & Ljós. Laugaveg 20B. Simi 8 30. Vi hbi t'tb .\ Pæmið ijólfar um gað'm --------.------------..- — = fH^Í Smiörls kisgeroin i Keykjavikj Bankaráð Islands. í Bd. var 28. apríl m. a. rætt um frv. J. J. um hankaráó íslands, sem fyr er frá sagt. — Bættist þar ennþá eitt frv. í flokk [ieirra, sem feld hafa verið fyrir honum. Kom þar líka fram eins og oftar, að ekki einu sinni allir samflokksmenn J. J. í deildinni fylgja honum að málum, og mun hann þó hafa lagt allmikla á- herslu á þetta frv. Annars sner- ust umr. um það um ýmislegt annað en það, sem heint snertir bankamál og var ekki mikið á því að græða öllu. Urðu þar nokkrar hnippingar milli J, J. og Bj. Kr. og spurði B. Kr. m. a. hvort rjett væri það sem margir segðu í Reykjavík, að J. J. hall- afist allmikið að kenningum Kom- niúnista eða Bolsjevíka og þótti j>að illa koma heim við afstöðu hans að öðru leyti, sem vildi telja sig hinn helsta hændaleiðtoga ladnsins. Ekki fjekst J. J. til að gefa ákveðin svör við þessu og fjell svo niður talið.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.