Morgunblaðið - 01.03.1932, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 01.03.1932, Blaðsíða 2
 MORGUNBLAÐIÐ Frá Útvegsbankanum. í grein með yfirskriftinni „Frá Útvegsbankanum", er í blaði yðar í gær birt skýrsla til fjármálaráð- lierra frá bankastjórum Útvegs- bankans. Skýrsla þessi er ekki dag- sett, en sagt í upphafi greinarinn- av að hún hafi „á sínum tíma" verið send fjármálaráðherra. í skýrslu þessari er það sagt að þegar Útvegsbankinn tók við ís- lar.dsbanka þá hafi „komið í ljós" að Isíandsbanki hafi fyrir seðla- upphæð sinni, 4 miljónum, haft sem trygging: 1) málmforða 2) innstæðu erl. 3) Landsb.-seðla kr. 1.125.000.00 — 194.882.50 — 180.277.50 kr. 1.500.160.00 Svo segir í skýrslunni, að „að með því að þetta virtist ekki vera í samræmi við 9. gr. reglugerðar ís- landsbanka'' hafi fjármálaráð- herra verið tilkynt þetta svo og stjórn Landsbankans og banka- bankastjórar Utvegsbankans við- urkenna í tjeðri skýrslu sinni. — Stafaði upphæðin frá því að ís- lai.dsbanki hafði selt Landsbank- anum gull af gullforðanum, sem var til umfram það, sem þurfti vegna hinnar fyrirskipuðu gull- tiyggingar . Höfðu endurskoðendur bankans ekkert við þetta að athuga. í hverju gæti þá þessi misfella verið folgin 1 Engu öðru en því að' seðlar Landsbanka íslands, með ábyrgð ríkissjóðs íslands væru ekki eins tryggir og inneign í Privatbank- anum í Kaupmannahöfn !!! Auðvitað var altaf hægt að kaupa fyrir Landsbankaseðlana ávísun á tilsvarandi upphæð í dönskum krónum og leggja hana inn í seðlatryggingareikning ís- landsbanka hjá Privatbankanum. Það þurfti því öflugan vilja hjá bankastjórum Utvegsbankans til að fínna mísfellur. hjá stjórn Is- landsbanka, að fara að tilkynna þetta hátíðlega fjármálaráðherra pg stjórn Landsbankans í stað sem hjer ræðir um, er nýjar á- lögur á ríkissjóð, og er varla efi á, að heimild sú, sem hjer er ráðgeri að nema úr gildi, hefir verið notuð í miklu frekara mæli en þingið ætlaðist til, enda virðist sæmilega sjeð fyr- ii löggæslunni með því lög- gæsluliði, sem að öðru leyti er í landinu. Ríkissjóð munar um minna en 70—80 þús. kr. á ári, og hjer er um fækkun 15—16 opinberra starfsmanna að ræða. Embætti þessi eða sýslanir hafa verið stofnuð á 3 síðustu árum. Frv. var vísað til fjhn. nd. Rkureyringar stofna nýjan sparisjóð. Fánm daplega: E G G, nlæný frá Akranesi. Verðið lækkað. Ný bök: Erik F. Jensen: Með Niels Bukh Jorden rundt. Stór bók með fjölda mynda. Kemur út í 12 heftum og kostar hvert kr. 0.85 ís'l. Eitt hefti kemur út á viku. Mjög eiguleg bók fyrir alla íþróttavini og íþróttamenn. Bðkaverslun Sigfúsar Eymundssonar. ráði Utvegsbankans og talið hafi verið sjálfsagt að Útvegsbankinn'þess, blátt áfram, ef þeir vildu „kippti þessu í lag" enda hafi það jheldur, að breyta Landsbankaseðl- verið gert. [unurn í danskar krónur og leggja Allir sem lesa þetta, hljóta eftiriþær inn í seðlatryggingarreikning- þessari frásögn að fá þann skiln-inn í Privatbankanum. ing á máli þessu að hjer hafi verið En seðlatrygging íslandsbanka um einhverja meiriháttar misfeQlu. (eða síðar Utvegsbankans) var að að ræða hjá stjórn Islandsbanka, minsta kosti ekki öruggari fyrir þá því ekkert er um það sagt í tjeðri skýrslu í hverju hafi verið fólgið bieytingu. Jeg skal bæta því við, að þrátt þetta umrædda ósamræmi við 9. jfyrir það þó ekki hafi verið hlífst gr. reglugerðar íslandsbanka. ivið að finna að gjörðum banka- Jeg vil leyfa mjer að skýra þetta stjóra Islandsbanka þá hefir þetta mál. iatriði hingað til ekki verið haft Þegar. íslandsbanka var lokað, á oddinum — og það mun alls átti hann úti í seðlum þá upphæð, ekki hægt að nota það til sam- sem honum var heimil, 4 miljómr Ijafnaðar við gjörðir bankastjóra króna. Samkvæmt lögum og reglu- gerð bankans átti að liggja fyrir í bankanum málmforði fyrir 3/8 scðlaupphæðarinnar, eða 1% milj. En málmforði taldist samkvæmt lögunum og reglugerðinni ekki einungis gull, heldur einnig inn- eign „í þjóðbankanum í Kaup- rcannahöfn, Noregsbanka, Eng- landsbanka eða Skotlands, svo að hjá öðrum bankastofnunum sem að minsta kosti 5/7 fulltrúaráðs bankans áííta fulltrygga og tald- ar eru til fyrsta flokks". Þó átti gullið að vera minst % af málmforðanum (1% miljón). — Gullið átti því að vera 1.125.000.00 og eh.s og viðurkent er í fyr- greindri skýrslu bankastjóra Ut- veg.sbankans þá var því skilyrði al- gerlega fullnægt. Gullið var eins og vera bar 1.125.000 kr. Þá voru eftir 375 þús. kr. af málmforðanum, sem mátti vera í ITtvegsbankans að því er snertir útgáfu seðla. Keykjavík, 29. febr. 1932. Eggert Claessen. Þingtíðlndi. Fœkkun embœtta. Löggæslumenn stjórnarinnar. Magnús Guðmundsson flyt- ur frv. um afnám síðustu máls- gr. 25. gr. áfengislaganna nr. 84, 1930 (um löggæslumenn). I greinargerðinni segir m. a. svo: „Til aukinnar löggæslu hef- ir verið greitt úr ríkissj'óði: Akureyri, FB. 27. febr. Nokkrir áhugasamir menn hjer í bæ hafa gengist fyrir því að stofna hjer sparisjóð, er reki láns- starfsemi. Var stofnfundur haldinn fyrir nokkru, lög samin og stjórn kosin. Hana skipa: O. C Thoraren- sem lyfsali, Hallgrímur Davíðsson verslunarstjóri, Jón Guðmundsson byggingameistari. — Ríkisstjórnin hefir nú veitt sjóðnum, sem ber nafnið Sparisjóður Akureyrar, starfsleyfi og fallist á lög hans. Mun hann sennilega taka til starfa í næsta mánuði. 1929: a) 1 Reykjavík . . kr. 41974.23 meig viðurkendum bönkum, jb) Utan Rvíkur ''.:',')(>').<)\) svo sem fyr segir. 1 skýrslu bankastjóra Utvegs- bankans er viðurkent að af þess- um 375 þús. kr. málmforðans hafi kr. 194.882.50 verið í innstæðu erlendis, og ekkert að því fundið, enda var það í - Privatbankanum í Kaupmannahöfn sem viðurkend- \\r var í þessu tilliti og hafði verið það alla tíð frá stofnun íslands- banka. Þá voru eftir kr. 180.117.50. Ef einhver misfella hefði átt sjer stað í þessu efni, gat hún ekki snert annað en þessa upphæð. Hún átti að vera í innstæðu í viðurkendum banka eins og nánar segir hjer að framan. Og hún var í seð,lum kr. 75874.23 1930: a) f Reykjavík kr. 52579.23 b) Utan Rvíkur — 36800.00 kr. 89379.23 eða samtals bæði árin kr. 165253.46 Mestur hluti þessarar aukn- ingar virðist gerður samkvæmt heimild þeirri (og tilsvarandi eldri heimild), sem hjer er far- ið fram á að nema úr gildi. Sýnist það auðsætt, að sjálf- sagt sje að firra ríkissjóð þess- Landsbanka fslands geymdum íj"™ útgjöldum eins og nú er kjallara fslandsbanka, eins og' komið hag hans. Kostnaður sá, 5tríði lapana og Kínuerja að lykta? Shanghai, 29. febr. United Press. FB. Japanskt fótgöng;dið hefir hafið harða árás á Suður-Kiangwan. — Herskip hafa aðstoðað fótgöngu- liðið með fallbyssuskothríð. Sjó- lið Japana, sem berst við Kínverja i Chapei, segir Japönum nú veita heldur betur í Chapei. Bardagarnir þar fara harðnandi. 1 ' Genf 29. febr. United Press. FB. Sir John Simon hefir tilkynt framkvæmdaráði þjóðabandal. að fulltrúar Japan og Kína hafi á fundi, sem stóð yfir í hálfa þriðju klukkustund á flaggskipi Rreta í Shanghai, faEist í grund- vallaratriðum á að hverfa sam- íímis á brott af Shanghaisvæðinu með herdeildir sínar. Vatnavextir íBandaríkium 30—40 þúsundir manna húsnæðislausar. Um miðjan janúar voru vírkom- ur miklar í Bandaríkjunum og kom geisivöxtur í flestar ár. Ain Tallahatchie, sem fellur í Missi- sippi braut vörslugarð og flæddi yfir stór hjeruð og borgirnar GJendora, Parchmann og "Webb. Þégar er fregnir bárust um þetta til Evrópu áttu blöðin í London þráðlaust samtal við borgarstjór- ana í Summer og Charleston, sem næstar voru flóðsvæðinu. — Til þessara borga streymdu fl*tta- menn þiisundum saman. Sagði boigarstjórinn í Summer að þeir mundu vera 30—40 þúsundir tals- ins. Bjóst hann líka við að marg- ir mundu hafa farist, þótt eigi væri enn komnar fregnir um það. Ógæfuna hefði borið svo brátt að. um miðja nótt að fjöldi fólks hefði nauðulega bjargast í nátt- fötum einum saman. — Margir hefði þó eigi getað forðað sjer undan flóðinu á annan hátt en þann, að klífa upp á, þök hús- anna, og hefði verið sehdir bátar til að bjarga þeim. Og svo hefði það verið mikið verk, að alla verkfæra karlmenn hefði orðið að taka til þess, meira að segja fang- ana í fangahúsinu í Summer. Borgarstjórinn í Charleston gat þess, að margir hefði bjargast vegna þess, að þegar er vörslu- garðurinn sprakk, voru kyntir vit- ar á hæstu hæðum, fólki til við- vörunar. Alls segir hann að flóðið hafi farið yfir 1.6 miljón mál lands í sex hjeruðum. Læknir slasast. Þ. 6 febr. var hjeraðslæknisins á Þórshöfn vitj- að inn í Axarfjörð í forföllum læknisins á Kópaskeri. Á leiðinni reið læknirinn yfir ísi lagða á, en er hann var nærri því kominn yfir ána sprakk ísinn undan afturfót- um héstsins svo að hann fjell aftur yfir sig, en við það varð læknir- inn á milli hestsins og skararinnar. Við þetta fekk læknirinn feikna mikið högg og lenti þar að auki í mjög s'læmri klemmu. Ósjálf- bjarga var hann fhittur sjóveg aftur til Þórshafnar og hefir hann legið mjög þungt haldinn þar til fyrir nokkru, að hann var heldur farinn að hressast aftur. Að áliti læknisins sjálfs hefir hann síðu- brotnað; 2—3 rif brotnað. Lækn- irinn heitir Eggert Einarsson iBriem, sonur síra Einars Pálssonar frá Reykholti, mesti þrekmaður. — (Gunnólfsvík, 23. febr. FB). XLVIII. Folaldið. I I i eðan sii trú ríkti, meðal al- þýðu, að sá kristinn maður, sem hrossakjöt æti, væri 'hvorki í hús- um hæfur eða kirkjugræfur, vildi það til eitt haust eftir grasleysis- sumar, að bónda einum í Þing- vallasveit var skipað að buska fol- ald sitt, og hafa það sjer til matar. Eftir nokkura umhugsun segir karl: — Ja; ef síra Símon á Þingvöll- um etxiv sitt folald, og Jón hrepp- stjóri í Skógarkoti etur sitt, þá et jeg líka mitt. 91anllfossCfi fer í kvðld kl 10 fil Breiða- fjarðar, og 7. mars beint til Kanpmannahaíuar. „Soðafoss" ler uuiað kvðld kl. S III Hnll •¦ Hamborgar. „Brnarfoss" fer 8. mars anstnr og norð- nr nm lauti Esja fer frá Reykjavik i strand- ferð anstnr nm lanA 5. mars kl. 8 síðílegis Vörnsendingar ðskast til- kyntar lyrir fðstniiag. Skipaðtgerð ríkisins. E.s. Suðurland fer til Breiðafjarðar, næstkom- andi laugardag, 5. mars. — Við- komustaðir: Arnarstapi, Sandur, Ólafsvík, Stykkishólmur, Búðar- dalur, Salthólmavík og Króks- fjarðarnes. Fiutnningur afhendist á föstu- daginn 4. þ. m. Nýstrokkat sffljSr fr4 mjólkarbúi okk*E;. er nú avalt á boSstól- um í öllum okkar mjólk uxbúðum, svo og versl- uninni UVEBÍOOL o» útbúum hennar, Miðlkoriielag Reykiavikur,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.