Norðlingur - 02.07.1875, Blaðsíða 1

Norðlingur - 02.07.1875, Blaðsíða 1
I, 1. Kemur út 2—3 á mánuoi, 30 blöð aJls um árið. Föstudag 2. júli. Kostar 3 krúnur árg. (erlendis 4 kr.) sIök nr. 20 aura. 1875. Kœru landsmenn! Af auglýsingum frá mér í dagblöðum vorum er yður kunnugt, að eg hefl tekizt á hendur forstöðu prentsmiðju Norður- og Austuramts- ins þann 21. þ. m., er herra Björn Jónsson heflr veitt forstöðu um nokkur ár, þar til er hann sagði þeim starfa af ser í haustið var. Skoruðu þá nokkrir prentsmiðjunefndarmenn á mig að segja, hvort eg vildi taka að mer prentsmiðjuna, og með því að eigi var völ á mönnum, og margir góðir drengir hvöttu mig til að taka að mér forstöðuna, en brýnasta nauðsyn bar til, að þessi þjóðlega stofnun vor Norðlendinga eyðilegöist eigi, þá gaf eg kost á mer, og var kjörinn til forstöðumanns prentsmiðjunnar af nefndinni þann 19. janúar eptir að hún enn á ný hafði haldið 2 fundi til þess að gefa formanni mínum kost á að vera við. þar eð eg hafði ásett mér að halda út dagblaði, þá bauð eg jafn- harðan herra Birni Jónssyni að kaupa að honum «Norðanfara», sem eg eplir auglýsingum hans í blaðinu hélt að honum væri ekki fast haldið á; en hann tók þar þvert fyrir. |>ess vegna hefi cg afráðið að gefa út m'tt blað, sem sjálfsagt verður það eina norðlenzka blað fyrst um sinn, ffieð því herra Björn Jónsson hefir ekki með einu orði nefnl við mig að prenta «Norðanfara» fyrir sig. Vér höfum nefnt blaðið «Norðling» og þykir oss það eiga allvel \ið, margra hluta vegna: 1. er komin nokkurskonar helð á að norð- lcnzku blaðaheitin byrji h'kt. 2. kemur blaðið út á Norðurlandi. 3. óskum vér af hjarta og munum af fremsta megni stuðla til, að í blað- inu vaki hinn stillti og staðgóði frelsis- og framfara-andi Norðlinga. Ver höfum heldur valið nafnið «Norðlingur» en «Norðlending- ur», af því oss þótti það styttra og liðlegra. Vér œtlum að leiða hjá oss að gefa glæsilég fyrirheit, en viljum láta blaðlð hafa sinn dóm með ser. Um stefnu blaðsins þarf eg ekki að fara mörgum orðum, því jafn- vel-sjálft nafnið. lýsic henni ; eg vil að eins taka það fram , að það er innileg ósk mín að stuðla að velmegun og andlegum framförum bænda- stéttarinnar, sem ekki einungis er hinn langfjölmennasti hluti þjóðar- innar, heldur máttarstólpi þjóðlífs vors , og virðist oss því hingað til helzt til lílið hafa verið hirt um hann, bæði af stjórninni, alþingi og jafnvel af þjóðinni sjálfri. þó að oss þyki æskilegt, að þeir sem oss senda ritgjörðir settu nöfn sín undir þær, þá getur þó opt svo á staðið fyrir höfundinum, að það sé honum óþægilegt að auglýsa það í blaðinu, og skulum ver taka það fram, þareð þess hefir ekki ætíð verið gætt, að vér munum vand- lega dylja nöfn höfundanna, er þeir þó verða að láta oss vita eins og heimili sitt. «Norðlingur» er í líku broti og «Nf.», en blaðsíðunni er skipt að eins í 2 dálka til rúmauka, og flýtur þar af að lína hver af auglýsing- um í blaðinu kostar 12aura, sem samsvarar ganilaauglýsingaverði «Nf.». Af blaðinu vil eg láta koma út á ári 30 arkir eða 60 nr., er eg ætla að reyna að selja á 3 krónur innanlands. Sölulaun 7. hvert. Blaðið verður sent kaupendum kostnaðarlaust, og mun eg láta mer einkar annt um greiða og skilríka útsendingu og þar til ekkert spara, og hefi eg í hyggju að senda mann með blaðið gagngjört um miðjan vetur, er eng- ar eru póstgöngur. Að svo mæltu feí eg «Norðling» velvilja yðar, kærulandar! með þeirri ósk og von, að þér styrkið mína veiku krapta til þess, að hann megi verða oss öllum til gagns, fróðleiks og skemtunar. f Afcfaranótt fimmtudagsins hinn 24. júní andafcist hinn þjófckunni valdsmatur vor Jörgen Pétur Havstein eptir langa sjúk- dómslegu. Vér munum eífear ( blafci voru geta helztu æfiatrifca þessa þjófcmærings vors. Svar Islandsráðgjafa, herra Kleins , uppá bænarskrár Norðl- inga í kláðamálinu. Eptir ósk yfcar háttvirtu herrar, höfum vib undirskrifafcir aflient ráfc- gjafanum fyrir Islandi herra Klein, þær fjórar bænarskrár vifcvíkjandi fjár- kláíanum, er þíir sendufc okkur, og flutt erindi yfcar vifc hann. Talafcl annar okkar1 fýrst við hann til undirbúnings strax og póstskipifc var 1) £aí> var lierra Gísll Brynjúlfsson, sjá 35.—36. blafc Norfcauf. þ. á. f>ess er og afc geta, »b herra Eiríkur Jónsson garcprófastur var hinn þrtfci mafcur, er bænarskrámar Toru lendar tll fiutnings; en hann skartt úr leik. 1 komifc, og fekk þá af honnm hinar beztu undirtektir í málinu, sem þeg- ar hafa verifc skrifabar einum yfcar; en er vib vorum sífcar bjá honum, eptir ab póstskipifc var farifc, gaf hann okknr þau svör og leyfii afc til- kynna ybur, ab hann hefbi þá þegar bobifc landshöffcingja ab láia gjöra nákvæma skofcun á hinu grunata svæbi, eptir þvf sem lögin fyiirskipa, en þó svo, ab mönnu úr fjórbnngum landsins væri veittur kostur á, ao taka þátt í þeini íjárskofcun til frekari tryggingar; kami þab 'þá fram ab kláfcinn væri mikill cta ískyggilegur, hefíi hann lagt svo fyrir , afc) varnir vib útbreibBlu hans yrcu sem ftarlegast vib hafbar á hvern þann hátt sem nú gildandi lög leyfa. Hvab síbari atgjörfcum í sama máli vifc- viki kvatsr hann bg eigi meb nokkru raóii vera því niótfallinn , afc al- þingi í sumar kæmi ser saman uni breytingar á tilskipunum iim fjár— kláía í þá stefnu ab honum yríi útrýmt meb nifcurskniti ef naufcnyn þætti til beia, og menn f Bfcrum fjórfcungum landsins væru fúsir á ab bæta þeim skafcann ab sanngirni, er skæru nibur saubfe sitt, evo aí) ölU um kostnafcinum á þann hátt yrbi jafnab nibur á allt landib. þdttí hon- um tilhlýfcilegt, ab landsmenn, er væru tnHitiu kunnugastir, fengju sjálfir ab rába mestu hjer um, og raundi því af sinni hálfu ekkert verfca því til fyrirstöfcu, ab slik lög gætu nab lagagildi sera fyrst þessar voru undirtektir rábgjafanB, og getum vib eigi annab mtla>, en ab framsendendur bænarskráanna megi vcra ánægbir nieb þau er- indislok. Kaupmannahbfn 14. maf 1875, Gísli Brynjdlfsson. Tryggvi Gunnarnoa. Til síra Amljóts ölafssonar. Herra kanselliráfcs Jdseps Skaptasonar Bd. af Ðbr. — umboosmanns Eggert6 Gunnarssonar. hreppstjóra Sveins Guímaiidssoiiar. Um leib og ver færum ies'endum vornm þessi fagiiafcartlíimli affjar- lægu landi, þá finnst obs ekylt ab þakka ölliim þeim er unnib hafa ao þeBsum farsællegu málalyktum, og er þab þá fyrst og fremst Norfclingum, þeim er^ótt hafa fundina 9. Biarz ab Akureyri og Ljösavatni, og fund- inn ab'Asi f Hegranesi 13. marz og ab þingeyrum 15. s. ra. (sbr. skýrslu um fundi þeBsa í 16—17 blabi Norbanf. þ. á.). En sérílagi vottum vér þeim, herra Gísla háskólakennara Brynjúlfssyni og herra Tryggva kaup- stjóra Gunnarssyni, vort innilega þakklæti fyrir gdban og sköruglegan flutning þeBsa máls vib rábgjafann. Ver þorura og ab ful'yrba, ab þjóö- in tekur meb glebi, þakklæti og gófcu trausti vib þessum bobskap ráfcgjaf- ans, og ab hún sér, ab nú þegar hefir skipt um skreib f klábamálinu hjá Hafnaistjórninni síban ver höfum fengib ráígjafastjórn í stafc deildar- 8tjórnar, og getur hún því baft góta von nm afc svo muni og vcrta ( öbrum málum. Vör munum, svo opt sem vér eigum kost á og 8vo„ftar- lega sem rúmib í blati voru leyfir oss skoba og skíra sögu klábamálsina og einnig benda á abferfc þá er nú skal vib hafa til þess loksins afc fá kláfcanum útrýmt gjörsamlega meb niburskurti. Fyrst skulum vcr nd fara nokkrum orbum um sjálft svar rátgjafans. Oss finnst mjög mikiö f þab atribi varib, er rábgjafinn hefir bobib landshöffcingjanum, afc gefa öbrura fjórfcungum landsina kost á afc taka þátt í fjárskotunum á Sufcurlandi. þessi skipun er alveg ný, en hún er bæbi frjálsleg, réttlát og hentng. þaö er autsætt, afc ef kosnir menn dr Norlendinga og Vestfirtingafjórfc- ungi, þeir menn er þjdfcin hefir raest traust á, væri vibstaddir fjárskofc- anirnar, þá gæti raenn fengib, og einraitt þá fyrst fengib áreibanlega vissu um ebli og ástand klátans á Suburlandi; þá tjábi Iækningakáksmönnum f Reykjavík og á Suburnesjum eigi lengur afc vera ab predika fyrir mönn- um og ab útbreita þá skabvænu lygi afc kláfcinn se þegar læknaíur, ab hann sé eigi nema lítilfjörlegur óþrifakláfci og fram eptir þeim götunum. þá yrfci yfirvöldin í Reykjavík afc hætta afc tala um æsingar af hálfu Norblinga, þdtt þeir, eins og ab nndanförnu, sendi mann suður í Borg- arfjörfc, til afc kynna sér hifc sanna ástand klábans. þafc er og í alla Btafci 8anngjarnt og rettlátt, afc Norfclingum , Vestfirbingum og Austan- mönnum gefist kostur á afc gæta ab ser f tíma hver hætta þeim sé bú- in af klátanuni sunnlenzka, svo þeir gcti forbast hættuna ebur vsrist henni eptir atvikum. Oss furbar þvi stdilega á því, ab landihöfbinginn skyldi eigi meb annari póstferbinni nú í maí ab sunnan gjöra naufcsyn- legar rátstafanir til þess afc framkværad yrti þessi gagnlega og gófca ekipun ráfcgjafans. Viir viljum eigi geta svo fls til landshöffcingjans, ag hann ætli afc leggja skipun þessa efcur tilmæli ráfcgjafans alveg undir höf- ufc, þó 088 þyki þafc æfci grunsamt afc hann hefir sleptþvíao hlýta henni þegar í stafc; og f annan stab má ganga afc því vísu, afc hann verfci latt-

x

Norðlingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlingur
https://timarit.is/publication/106

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.