Lögberg - 14.01.1888, Blaðsíða 1

Lögberg - 14.01.1888, Blaðsíða 1
„L'jgl'erg-1, er gcfitj út ;if PrentCjelagi lY'.gbcrgs. kemur út ;*«, bverjnm m.dviknðe?f| skrif.stofa og prent<mMja Nr, 14 Rorie St. n:íln-gt nýja póethnsinu Kostsr: um árld $ 2, í 6 m;in. $ 1,25, í .'i mún 75 c. tiorgist fyririram. Kínstök númer 5 c; „T/igberg,, ís pnblishcd cvery We<lne«<'íiy by thc L'-gtH-rn l'nntít.g Co. iit N». 11 Rorie Str. nenr thc r.ew r««t Offce. Pree: one yenr $ 2, C nioiiths S 1,25 3 months 75 c. pnyaMe la ad. viunje. SÍngle copics 5 ce:its. 1. AR. WINNIPEG, 14. JAtfUAR. 1888. NR. 1. Manitoba & Northwestern JARNBRAUTARFJELAG. GOTT LAND — GÓDUR SKÓGUR — GOTT VATN. Hiu alþekkta þinevalla-nýlenda liggur ao þessari járnbraut, brautin liggur um hana ; hjer uni bil 33 l'jölskyldur Iiaia þegir WZt þar að, en þar er enn nóg af ókeypU stjórnarlandi. 160 ekrur hancta hvcrri (jölskyldu. A- gœtt eijgi er 1 pessaii nýlcndu. Frekari leiöbeinÍDgar fá menn hjá a. f. eden: LAND COMMISSlONKR, 632- M®lK 0Í\- Winniþeg. lloiðruðti Iandarl Hjcr með tilkynnum vjor yður, að vj«r hiifuin opnað k a f f i s ö 1 u- húí að l'i Market St. og seljum kafri, te og chocolado og annað þvl til heyrandi. Einnig hOfum vjer margskonar sortir af kOkuro og brauðum, er vjer sjálfir húum til 11« seljum allt með svo I&gU VOröl som oss or mOgulegt. Einnig mun- um vjer gjOra oss allt far uin, að allt, or vjer sjálfir búum til, vorði að iillu leyti eins vol vandað eins og annarstaðar í bænuin. Ef menn þyrftu að fá sjer stórnr og vand- aðar ki'ikur, verða ])eir að biðja um þn?r degi áður en þeir œtla aö brúka þær. I •,"" Ensk og islen/.k dagbloð, tafl og spil verða til þjenustu. Th- Johnson- G P Johnsoiv R. H. NUNN & CO. 4*3 Main Street WINNIPEG - MAX. Hafn aðalátsölu á Iiinum agætu hljóðfærum ]) (i 111 i n i o 11 O r g a n o g Piano-fj e 1 a g s í n s. Hvert hljó&færi ftbyrgjumst vjer að fullu í 5 úr. Piano oir orgel til leigu. Sjerstaklega tiikutn vjer að oss að stomma, gera við og flytja hljtfÖfæri, l-¦¦" Koiuið inn og lítið á sji'iltir. A. F. Reykihil, B. I>, Hnldviiifson. REYKDAL Ac Oo. Verzla með allskonar skófatnað, smfða eptir m&li og líjöra við gamalt. Alltodýrt. Komið inn ftður en þið kaupið annarsstaðar. Ilin eina islon/ka skóbúð í Winnipeg. J.OLAFSSOK 226 ROSS ST- Verzlar með beztu tegund af nauta- kjöti, sauðakjoti, svínslBesk, pilsur o. s. frv. Allt með lægsta verði, KAUPIR K.IÖT AF BÆNDUM. Haraldur Joh§Rnesson Vo- 188 JKMIM.ft#t. Selur kol oir við, afhent heima hjá mOnnum, með lægsta markaðar verði. Flytur húsbúnað frá einmn stnð á annan í bæmim, og Caxangur til og fr& j&rhbrautarstOðvum. að hjnkra snauðum sjAklingum fi heiinilum sjúkb'uganna sjalfra. Stðan drottningin missti manninn sinn, hof- ur hún jafiian látáð sjer mjög annt mii bjúkrun fátæklinga. þegar ein- hvor af þjónum liennar verður veik- ur, er það regla liennar að heim- sækja ]>;'(, og enda bændurna 1 n.'i- grcnninu við Balmóral-hOllina. Rnnnsúknimar í „•Wilsons-málinu'> Btanda nö sem hæst í Frakklandi. Wilson er. imiis og mi'iiinum inun kunnugt af blUðunum, tengdasonur Grévy, sem sfðast varð að víkja úr forsetasæti Frakklands, einmitt fvrir óráðvendni þeflea tenirdasonar sms. það er nú sannaO að einn maður, sera langaði til að verða ríddari af heiðursfylkingunni, varð að borga Wilson 5000 franka fvrir frani. en lofa i allt ~0,0(M) friinkum. Annar maður borgaði fvrir fraro 3000 franka fvrir ]>að sama. Enn fremur hefir það sannazf, að surair liafa mútað Wilson umlir þvi vfrr- skvni að [>eir væru áskrifendur aö lllððum seiu W'ilson ircfur út. Hann hefur roynt að falsa askrifendalist- ana, eða draga iiöfn út úr þeim, en ]>að hefur koraizt upp, og verður auðvitað einni sakargipt ineira a hendur hoiniin. Almennar friettir. Allskonar )árnvara. Ofn a r, 111 a tr e i ð s I 11 s tó r o g p j á t u r v a r a. W. I>. Pettigrew &. Co 528 Main str. WINNIFEG MAN. Soljíi í stí'irkaupum og smákau]ium netja - þ i 11 i o g iietjn -garn: stirju - "iii'ii og hvítfisk - garn, geddu - garn o. s. frv. Vjer hjóðnin frumbýingum sjer- staklega göð boð víOvfkjandi kaupum á niatreiðslustóm, ofnum, iixuiii, sOgum, jarðii/uin (pickxxes), skófluin, strokkuin, mjólkurbiikkuin o- s. frv. o. s. frv. Vjer liiifum niíklar viiru- byrgðir og seljum allt við mjiio- l&Gfu verði. Vjer æskjuni að nieiin skril'i oss viðvfkjandi verði. 37 VVEST MAHKK'I' Str. VTINNIPEG. Beint á móti ketmarkaðmun. Kkkcrt gestgjafaliús Jafngott í lin'iimii fvi'ir % 100 6 dag. Hcztu vínföng og vindlar 0,^ figpct ..iiilli- *ird"-borB. (ins og hverakyns Þœgindi í liiisinii. Sjcrstakt vci'íi fviir hi~t;i skiptax ini JOHN BAIRD Eigaudi. L V. Bleasdell lí Eo. Efnafrœdingar og Lifsalar. Versla með 111 e ð ii I , .. j> a t e n t " m e '1 ii I Og g 1 y s v ii r u . 543 MAIN ST. WINNIPKG. A. U.'iggart. Jamea A Ross. / c / / v Málafærslumenn o. s. frv. Dundee Block. Main St. Wlnalpeg. PðsthúBkatil No. 1241. Grefa m&lum [slendinga sierstak- loo-a gaum. Enn eru okki Nihilistar i Röss- landi af baki dottnir. Keisarinn ætlaði að vera í St. Pjetursborg nokkurn tiiiin ejitir nýjárið, tnka ]>ar íl nu'iti kveðjum manna, eins og vandi er til, og halda höfðingjafólki dans- leiki. En nú hefir komi/.t upp uytt Saiosæri ura »0 ráða liaim af dtigum; hann ]>orir ]>vi ekki að standa við nonia einn dag i hiifuð- borginni. FjUltli inanna hafa verið teknir fastir fyrir hluttiiku í sam- særinu og [>ar á tneðal allmargir 'iershOfðiniriar. Skuldir Canada 81. desember 1887 voru K 227,410,»10,28. Skýrslur eru nú komnar frá stjórn- inni uin opinberar byggingar og þoas iiáttar stiirf, sem uiinin liafn verið fvr- ir ('anada á þessu síðasta Ari. 2,000, 7(50 dolluruin vnr varið til þoirra, og auk |>ess voru lánnðir 048,008 dollarar til umlióta á höfnum. Af þeasu fje fjekk Manitóha 71,000 dollara og Xorðvosturlandið lijer um bil helmingi raiima (>n Mnnitoba. Ottnwa-l>ær oiroi fjekk ]>ar á mrtti 885,000 dollnra. 1 Toronto liigsækir uiu þessnr nn:nd- ir niaður nokkur, A. M. Irviiu' nð nafni, kunniiigjasinn, sem heitirJHnrold G. Smith, fvrir það, nð hann hafi „svift sig ást og aðstoð konunnar sinnar". „Astogaðstoð konunnarsiiin- ar- mctur hann n 20,000 dollara': að minnsta kosti eru það sknðahæturnar, sem liann fcr fram á. Dóniur er ekki ujipkvcðinn í niáiinu. A Kyrrnliafsstriii'.dinni or sagt nð gangi megn li<51uveiki. Canadastjórn ætlar að gera raðgtafanir til nð verja henni inngt'mgu jijer i hmdið. ' ./ ; /t-rt ttclnr líkkistui' og annad, sem lil greptniDiir hcyrlr, ðdýrnit i hœnnm. Opld d;ig og nótt. ]>. ö. febr. næstk, á onska þingið nð koinn saman. Irski flokkurinn á þinginu sýnist miinu eiga örðugt uppdráttar þá. Nú stendur nefnil. svo á fvrir -honuiii, að allir helztu garpar hans eru annaðhvort sjúkir eða í fangelsi. |>oir Parnell og S(>\t(»n eru liáðir svo veikir, að eng- in von er um að þeir o;(^ti tekið \>',\\\ i þingsetu, sí/t í byrjuninni. Harrington, Sullivan og O'Brien (sá, seni ferðaðist um Ameríku í sumnr og hjelt fvrirlestra um írska málið, cinktun aðfarir Lord kans- downes við írskn leiguliða) eru allir í fangelsi, og oic;ii von á nýjum ínálsiikiiiiui og nýrri fangelsisvist, jafnskjótt og þeir sleppa íit í þetta sinn. Ef stjiirnin ]>ví ekki bættir ofsóknunum við Ira innan ]>css tlina að ]>in<rið keniur saman sem litil llkindi eru til [>á verða [>iiiir- menn Ira sem höfuölaus her. ]>að er ]>\'í farimi að vakna llokkur efi bjii miinnuiu um ]>að, hvort írsku skiirungarnir ekki niundu gagna sínu málefni nieir meö ]>vi, að halda sjor í skefjum. bevgja siu- undir kúgunarlOgin, [xi rangl&t sjeu, og sitja svo á ]>ine'i, heldur ^ui moð | [>vi að láta stinga sjer í fangelsi og halda sjer |>ar inni, þegar mest ríður á þeim i þingsalnum. 0 Yictoria drottning befiir r&ðstafað peningagjöfinni, sem enskar konur g&fu henni í sumar í rainningu uin 60 ara rikisstjórn hennar. líent- iniiini af henni á að verja til mennt- unar og viðurværis konum. sem eiga Heiðingjar í Kína hafa nýlega veitt kristnuðum liindum sínum nð- göngu í bænum Vcc Keen. '20 kirkj- ur brenndu ]x>ir fyrir ]>eitn, ojr brytjuðu niður fjOlda mnniia. Vilhjfthuur I>y/kalaii(lskeisari ligg- ur hættulega veikur sem stendur, oo- uieiiii eru dauðhræddir um hann. Vfir hiifuð hafa þjrtðverjar uni nokk- urn tímn undnnfnrandi látið sjcr annara um keisaraætt sína.en alm.uint i((>rist meðal rtbreyttra þegna. [>ví [xi tnlað sj(> mikið um að [>essi oir |x>ssi koiuinirur sjo elskaður svo oir svo heitt af þegnum sínum, |>n t>r ]>;ið í rauninni að eins vant að eiira við ]>á, sem na>stir stnndn hásætinu. Allur [><>rri ínaniia lætur sjor slíkt liggja í Ijettu rúnii. En hjer er sannarlega um inikið að tefla fvrir þý/.ktt þjöðína. Friðrik, krónprins- inn, er voikur, af krabbameini I húlsiiium að menn halda, otj ]>að er ekki liúi/.t við, að hann eigi laiio-t eprir rtlifað. tSn sonur krrfn- prinsins, b& s(<m næsíur stendur til rfkiserfða <>j>< ir hans dag, er alkunn- ur að ]>vi að hyggja mest ;i (ifrið. [>ar s(>tn faðir hans er eindreginn friðarmaður. það t>r ]>ví okkert undarlegt, ]x'> þýzka þjððin líti með skelfingu ril þeaa, ef svo skyldi fara að þeirra ehlri feðganna missti m't við, en inenn ;cttii að fá annan eins jiilt eins 00; prins Vilhjálm uj>p á h&sætið, einmitt þegar svostendur &að ófriðarskýiu hanga yfir Norðurálfunni, oíj; sem mest [>arf ú stillingunni og friðsemdinni hjá þjitöhöfðingj- uimin að htihla. Canada Atlantic jarnbrautarfjelagið ætlar að farn að hitn ttpp vagna sína ;i annan hátt en áður. Húigað til hnfn vcrið liafðir ofnar í b&ðum eniluni ;i Ollum [x'ss b&ttar rögnum í allti Canada, eins 00- meiin vita, og svo cr opt steikJMu'i hiti n&lægi ofmi svo illsitjandi (>r annars staðar en t miðjunni. Fjelagið ætlar nú að f; ra að hita~va~nana með gufupfpum, sem liggja frá sjálfri gufuvjeluMÍ og frnm með vagnbliðunnm að innan, bvo al- staðar verðttr nú jafn hiti. Mesti kost- urinn við þetta fyrirkomulag er ]><'. s;i, að með því er alsendis óhætt við að kvikni í vögnunum, eins o.r vant er að vera, þegar þ(>ir reka siij á (>itt- hvað á ferðinni. [>að eru líkindi 1il að fh>iri járnbrautarfjeliW fari að viðhafa þennan saroa útböning. Eitt járnbrautarslysið vildi til ekki alllangt frá hæimin Chev(>nne, W'vo. aðfaranfitt hins 10. ]>. m. Farþegja- vagnlest var ]>ar ;i ferðinni, og ætlnði til Kyrrahafsstrandariiinar. ]>á ki m flutnings-lest á nuiti henni á ge\-si- . ferð, og rnk sie- ;i hana. A svipstundu kviknnði í tveimur farþegja-vOgnutn, og ]>eir hrunnu þegar til kahlra kola. Allmargir döo þegar og fjöhb' manna særðist. Frostið var 20 <t. fviir neðan zero, og hjálpar var uð leita í nær [>ví 80 niílna fjarkogð. Fiit margra þeirra, sem ofkomust, hiifðtt liruiinið iiir fjöldi þeirra var kaiinn til stiirskcntnidn, áður (>n |x>ir koinust undir hús]>nk. l'msjónnrninðiirinn ;i fnrþeerjah'stinni flýði þegar (>]>tir sl\^- ið ftt í kletta ]>ar í grenndimii, og var (ifunilinn, Jx>e-ar [>essi fregn var scnd :i stað, og hiifðu ]xi 20 nianns vcrið í leitinni eptir hoiuun. ]>ess er getið til. að hann hati orðið brj&laður i ó- skiipunuin. og hnft dottið ofan I gljúf- ur o<r fari/.t ]>nr. Annnð slvsið vihli til ti brti vtir Mcrrímac (Ijiitið í Mnssachusetts (ln<r- inn eptir. Níu mnitns fiirttst. og ýmsir særðust til (ilítis. Elzti maðtirinn í WÍBConsin t\ó í síðastl. viku. llann varð 114 nra gam- all, og hafði verið nioð í herferð Nnpóleons I. til Ktisslanils árið IM'J.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.