Lögberg - 05.06.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 05.06.1889, Blaðsíða 1
'Jigberg er genö út af l'rentfjelagi Lögbergs, Kemur út á hverjum miövikudegi. Skrifstofa og prentsmirjja nr. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $1.00 um árið. liorgist fyrirfraui. Einstök nt'tmer 5 c. l.ögberg is published cvery Wednesday liy thc Löglierg l'rinting Company at Xo. 35 Lomhard Str., Winnipeg Man. Subscription I'ricc : $1.00 .a ycar. Payablc in advance. Singlc copics ö c. 2. Ar. WINNIPEG, MAX. .7. JIXÍ W9. Nr. 21. INNFLUTNINGUR. I þvi skyni au'Su löndin í uð rlyta sem inest að inögulegt er fyrir því að MANITOBA FYLKI iiyggist, óskar undirritnður eptir aðstoð" viS að útbreiöa upplýsingar viðvíkjandi landinu i'rá óllum sveitastiórnuin og íbúuin t'ylkisins, sem hafa hug á að la vini sína til að setjast hjer að. þessar upp- lýsingar fá menn, ef menn snúa sjer til stjdrnardeildar inntiutn- ingsmálarma. Látið vini yðar fá vitneskju uin uino MIKLU KOSTI FYLKISINS. litual teerve Fiiud Life Assoc'n, of fl c w Y o r k. Hiifuo'stóll ylir..............................$:i.(KM).000 VarasjóSto yt'ir............................. 2.000.000 Ábyrgðatfje hjá stjórninni................... 3ÖO.000 Sclur Hfsábyrgð fyrir minna verö cn lielminginn af (rvi sem lnín kosíar lijá venjulegum IrtsábyrgSarfjelögiun og gefur ut lictri lífsíbyrgðarskjöl. LifsábyrgSin cr ómótftnefarueg frá ijelagsins hálfu og getur ckki tapazt. Yið hana cr iMindinn ágóði, sein lx>rgast i peninguin eptir \S ár, éða gengur upp í lífsábyrgöargjabliít frá jieiui tinia. Ilaesta verð fyrir $1000 lifsalryrgð með ofannefndum skilmálum eru: Al.lur •2."> ¦ • l.S.Tli Aklur 35-• 14.98 Aldur 4.5 -- 17.90 Al.lur .">."> - ,, 30 - 14.24 ,, 40 - - 16.17 „ 50--21.37 ,, 80- Allar uppljsingar fasl hja A. R. M c N i c h o 1, for*ö*um. 17 McIntyrk Bi.ocK, WlNNirau eða hja G. M. I li 0 iii 8 u II auka-agent. (,imii l'. ().. Man. frá sendilierranum í Washington. Handaríkjastjórnin gerir lítíð úr pessum herskipasöguin, og telur lítt hugsandi að petta líajringssundsmál spilli að neinu leyti sainkoniulaginu milli Dretlands og Baodaríkjanna. Ilún seirir að ekkert tnegi af ]>ví itiarkii, piUt Bretar sendi lierskip; Bandarikin sendi líka herskip til Xýfundiialands, og sje ]>að ekki í ófriðarerindutn. 32.45 »:i.7(» JltlllPS A. R088. A. llaggart. HAGGART i ROSS. o. s. frv. . MAIN STR, Málafærslumemi Augnainið stjórnarinnur er nnð iillum leytilegum íneðulum aoj ... .. ., draga SJERSTAKLBOA að fólk, * ! , v SEM LECCUR STUND Á AKURYRKJU, {**&** v* «m *r ,,i ^™ m* og sem lagt geti sinn skerf til að byggjft fylkið upp, jafnframt því m* sui. fullvissir um, aö J>eir láta sjer vcra sem það tryggir sjáli'u sjer þægileg heimili. Ekkert land getur tek- SJ«H'* "">nt um, a« greHft þau sera rœki- ið þessu fylki fram að LANDGÆD.UM. MeC HINNI MIKLU JÁRNBRAUTA-VIDBÓT, sem menn bráðum yerða aönjótandi, opnast nú ÁkJÓSAPiLKtíUSTl ÉW-MM og vertfa Itin fjfótru löud þar til siilu nieð VÆGU VERDI ,, AUDVELDUM B0RGUNAR-8KILMÁLUM. legast. FRJETTÍR. liráviði eptir , ('illuin dalnnm, sem ba-ir ]>essir standa i, og allir skap- aðir hltttir hafa umturnazt. Auðvit- að er ástand þeirra niauna í sveitinni, sein komizt hafa af lif;ndi, svo autnt sem pað fratnast getur verið: hundruð af mönnutn rjett við dauð- ann, og allir standa. uppi allslausir. Hjálp herst auðvitað að hvaðanæfa, o<r hvervetna er látin í lj<isi liin innilecrasta meðautnkvuii o<r sor<r ítt af pessum hörinungutn. Eitt hið ófegursta atriði pessara skel&nga er pað, að menn hafa hiíp- um saman fariö utn ]>etta svæði til Aldrei getur orðið of kröptuglega brýnt í'yrir mönnum, sent Btendur) 2\ mílu norðaustur af hon- eru að streyma inn í fylkið, bve mikill hagur er við að setjast að um var y.dUh senl auömenn i l'itts- í stað þess að fara til f jarlægari staða langt bur<rii Attu oo- veiddu I>ar fisk sier til skemintunar. VatniÖ var 'i.V mílu TIIOS. GREENWAY ráoherra akuryrkju- og inntlutningsniála. WlNNIPEO, SlANITOBA. . [>css að reyna að ná í eitthvað fje- A fi'istttduginn var vihli til ]>að voða- tnætt <>i>; ræna p»-í cxr stela. Ýmsa legasta slysí r'ennsylvaniu, sem að lík- peirra hefur lýðurinn náö í, og indum sögur fara af að komið hafi fyr- skotið ]>á, hengt ]>á eða grýtt ]>á. ir i Ameríku. Smábær einn sem Johns- Flestir peirra hafa ]>ó að lokum town er heitir Alle£?;hany-fjöllumini, sloppið lifandi úr höndum nianna. við Pennsylvaniu jámbrautina, 7M Mest voru ]>að svertino;jar o<r l'njr- inílur austur af Pittsburgh. *2(KK- 3*X) ; verjar, setn reyndu að mata krókinn fetutn ofar í fjöllunutn en bærinn við ]>etta tækifæri. í slíkum lijeruðunt frá járnbrautum. Menn ]>eir sem við vatnið voru, pegar garðurinn rofnaði, segja að al«rerleo-a alit vatnið hali runnið o r> burtu; eptir einn klukkutíma frá ]>ví að garðurinn brast, var þar orðið leðja ein eptir, sem allt petta mikla vatn haföi staðið. o o S s S ö " p >3 3. «5 .?, V- JO - -?• * ™s *o >s » ^^BEATÍ#^ ASOGIATION XTOl'NAD 18T1. HÖFUB8TÓLL Og EIGNIR nú yíir LÍFSÁBYRÖBIR............. \ 0,000,000 i,->,ouo,ooo Forsetl . . . Yaraforsetar ÁÐAZSKMIFSTQFA TOROXTo. oXT. Sir W. I'. IIo\vi,\m>, C. B.; K. c. M. o, \\'m. Ki.i lot'. Esq. Knw'i) IIoopeb, Esq. St j ó riiit riie f ii «1. Hon. Chief Justice Macdonald, I 8. Nordhelmer, Eaq. W. II. Bewtty, Esq. I AV. II. Gipps. Km, .) Herbert Önson, Esq. A. McLeau Howard, boq, James Youiur. Esq. M.P.P. •'¦ •>• Edgar, M. P. M. P. Byan, Esq. Waiter 8. Lee, Esq, A. L. Oooderham, Esq. I ors„.)l,111111<liir - J. K. M A< IlO^i \ l>l>. Makitoba okkik, Wlnnipeg I>. McDonalu, umsjónarmaöur. C', E. Kkhu, gjaldkeri. A. AV. ]{. Markley, n^;\\ umboÖgmaður NorövesturlandHÍBS. •I. N. Jeomans, aöal umboðsmaSur. cr? "3 (» á lengd og 1} inílu á breidd, og sutnstaðar 100 feta tljúpt. í Lös-unJnnÍ á vatninu hefur verið I Ci breytt af ínannaliöiiilum, og ]>að sem varnaði vatuinu að strevma ,. ,, , ..^. ., ., « ^,1U> P(i að mönnum hatt bótt nokkttð ofan fiallshliðina var floðirarður iw- , ' .,.,„. , , .. ' > kalt i Manitoba siðara hlut siðasta HKK) feta laiiírur. Neðst var garð- , ^ , ttiiinaoar, !>a nafa tnenn Iner ekki hæð hans ' ' J haft ástæött til að öfunda vissa , hluta af Mandaríkjunum. I tn miðja síöustu viku var talsverð snjókotna hjer og ]>ar í Michigan-rjkinu. uriiiii 90 fet á pykkt, og var 110 fet. Efst var hann meir en '^0 feta breiður. Menn vissu sveitinni fyrir neðan stóð hætta af vatninu, ojr ]>ví var rrarðurinn skoð- « . . . . ' s- .., L.r_„ Jjoniö á iarðaro-róða er iuiö(r íniliið aour a hverjum tnanucn. r.n bVjríf- ingameistarar hafa fullyrt að væri óbilandi, netna ef haun >sft hann yrði fyrir áhrifutn af einhverjum sterk- uin umbrotum náttt'irunnar, Hign- ing hafði haldizt sumlleitt í tvo sólarhriti(ra nj; vatnið hafði vaxið nij'i'ig. Svo er og fullyrt að ský- strokkur liali lent á flt'iðgarðinutn. Kn hvað sein hæil er i (>vi, ]>á er hitt víst, að ararð i vatnið fjekk í miðparti lllinoisd'ylkisins hefur fevkllotr* niikið rcim valdið tOlu- verðu tjðnl. t)g á sumtttn stöðum i Wiscousin hafa niais og vlnber algerlega eyðihig/t af frostum. Frá Hritisk Colutnbiu kotna [>ær frjettir að 5 brezk herskip sjeu á leiðiimi sunnan nicð Aniiíríku, seni garourinn brotnaði, sendast eigi til ijæringssundsins, til framrás, og í Ilóðinu ]>ess að vernda ('anndamcnn ]>ar, Knn er t'isannnð, hverjir vaidir hali ^erið iið moiðinu á Cronin lækni, sem getið er uni í síöasta blaði, en ýtnsir hafa veriö Imepptir í varðhaltl r>g sakir iiornar íi ]>á. Til ]>essa |>vkja æ meiri ojr meiii líkur til að rjett hafi verið tilgetið, [>ar sein haldið vnr að leynifjelög íra í ]5iin(laríkjunum niundit vera meir en litið við morðið riðin. Mjög sterkar gætur eru iiin [>essar tnundir haföar á yinsum hiiiuin helztu ini'inntim |>cssara fjelaga i t'hicago. Aptur á móti hefur aðal- fjelagið írska Glatt-na-Gael, sein sj'erstaklega er um petta tnorð kennt, hahlið ftniil, hátíðlega mótmælt |>ess- um grun, og lýst vfir andstvggð sinni á pessu voðaverki. l)('>msnefii(l sú, sem haft hefur iná'ið meðferðis á að hætta við ]>aö, oo- aðra dóins- nefnd á að setja. Astæðan er sú, að of morgir menn af írskuni ættum [x'itti vera i nefndinni, <>ir sýnir ]>að ljóslega, tive sterkur grunur leikur á }>ví, að bjóðfreisismái Irlands liali verið [>að aðalatl, sem knúði morð- ingjana áfram. Sannist ]>essi til- gáta uin að leynifjelagsskapur íra. standi bak við petta illvirki, ]>á er talið víst nð fji'ildt hinna helztu inanna út um ]>vera og endilanga Ameríku eigi hjer hlut c.ð máli. Það er pví ekki undarlegt, [>ó að almennino-dr manna fvlci þessu máli með sjerlegri ejitirtekt og á- huga, enda er pví og svo varið. Bmilcastjórar og rci'-JniKinniSlar. 362 Main Str, Winnipeg. íSkaudinaviskir peningar—Gullpen- ingar og Ltiukajseöbir keyptir og seldir. Avísanir gci'nar út, scni Ixn'gast ú lírónum hvervetna í Danniörk, ííesrregi og SvíþjóB ög í Reykja- ¦vík á íslandi. Lciga Ltirguð ai' peninguœ, scm 'tctuiö cr fyrir tii geynjsku er talið að farizt ínuni hafa ein Kjöldi af canadiskuni skipum er S,000 10,000 uianna. Allt, sem uiii |>að bil að lcggja af stað Jiang- fyrir Hóðinu varð, sópaðist burtu, að pvert ofan t bann Handarlkja- N E Cor. R0SS &. Isabel StreetS. ui*1"". skepnur, jarnbrautarlcstir, hús, maniia, einkum frá British Cohiin- Þegar jjer mrftð að kmipa Drr««ods'heilir bæir' 1}*rin" •'ohnstowns, biu og Nova Scótíu; og ]>aðei af bvoða tegund sem er, |.á farið beint «>«" ^m V!ir nefntíur, var stærsti látið uppi skýrt og skorinort að til DUNDEB HOU8E; i>\í þar getið bœrinn, sem íórst, en auk barrs tilgangurinn með ]>eim fcrðum sjc jer komizt i|.ð kjörkiitipuin, sem livergi fórust, að mestu eða öllu leyti, sélaveiðar. Þetta J>ref hef^r valdið fast annars Btaftnr \ Iwiium. fji'ihli af smábæjutn og borpum. stöðugu umtali; c.iiiktim heftir niönii- Til |.ess að tfma IH fynr vön»ni þeiiii.. ,,. or ^ ^m til au ]V.sll |(t;iln Um |mtt h.að lita ófriðvænlega út scni við þegar liolum pantaS, M lijoð- , "I ' . r ' -v t i ,-- • ,• > , • „,„ við allar |«er vörui, s,.„, cptir cr.i b«r»|ungurn, sp«|ifynp fuigu.u inaiiua að brezka stjornm sendi ^rafap a rá vei'zliUi )ir, J. Uergv. Jdnsaoaar, liafa prðið ;'| ]>ví svæði, J>ar scm pessar stftðvar, scm t^iUm stendur út meC injóg nlðurseHu verolj uotið J straiimuriiiu valt áfraui, Íym oru af-. I'uirieður Itafa enda orðið wn |>ví tækificrið ineðiiii |>tið gefít. i gvfl roargvjsiflgar og SVfl skelliUtgar, JioOa ! brezka j>inginu, cn stjórnin að naiitnast verður orðtun ah komið, færist uiulau að segj'a nokktið á- Arngrúi af líkuui líggur eins og; kveöið, k^eðst iiúast við frjettuin Frjálslyndi flokkuriun á Juinri Breta hóf máls I síðustu viku á peirri ákvörðun stjórnar'iinar, að banna sendihcrra Breta að vera við- stödtlum sýningarhátiðina í Paris, 6g vítti hana mjög. Stji'imiu varði sig með ]>vi að franska pjóðin væri mjög svo sundurpykk, að ]>ví c- þetta hátíðarhald snerti. Þegár svo væri ástatt, væri engin sjerstök aatœða til ]>ess fyrir aðrar ]>jóðir að hafa fulltrúa sína ]>ar \ iðstadtl,-,. (iladstonc tók ]>iitt í umræðunun, og áleit stjórnina vítaverða fvrir rangan skilniii(r á ]>essu máli. Kins og nærri má geta, vann stjórnin siofur við atkvæðairreiðsluna. Sagt er að franska StjOmiri hafi ' h>'ggj" að reyna að haltla heims- syiiingtinni fram næsta ár. Sýninr- in hefur kostað $15,000,000, og H ekki, eptir ]>vi sem upphaflega v;tr á kveðið, að startla nenia ."> niánuði. I>t> er [>að ekki peningasptirsniálið, sem hjer ræQwr, hcldnr cru nieiin hricthbr nm að stjdfnérbvlting rerði af \l\lduiu Huulangers, oo- vona ik"^ henui niundi hel/.t geta orðið at" stýrt nicð ]>vi að halila sýningnmu ! tlfratn. Burns & Co. l'fissa-keisara og páfanum er að lenda saman. Keisarinn bannar að halda áfram rómversk-kapólsku trú- arboði í Balkanlondunum; nAnnn hefur fasllcga skorað á Atisturrík- is.kt^isara að taka i taumana oo- styrkjii sig mt'iti líússtim í [>essu tnáli. Kn Austtirrikis-keisiiri færist undan, seo-ir að sómi sinn lio-o-i vi'ð) að verða ekki orsök í ]>ví aði frið- ttrinn rofni.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.