Lögberg - 18.09.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 18.09.1889, Blaðsíða 1
i.íig/icrg cr gcn'ð út af Prenlfjelagi Lögbcrgs, Kcmur út á hverjam niiSvikiiclegi. Skrifstofa og prentsmiðja nr. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $1.00 um árið. Kinstök mímcr 5 C. Dorgist fyrirfram. Mgberg is published cvcry Weclncstlay by ihe Lögberg Printing Company at Sío. 35 Lombard Str., Winnipag Man. Subscription l'rkc: $1.00 a year. I'av.iolc in ailvancc. Singlc copies «> c. 2. Ar. WINNIPEG, MAN. 18. SEPTEMBER 1889. Nr. 36. Yið crum staðráðnir í að ná allri verzluq Winnipegbæjar ar, og hvað eptir nnnað hefur 1 n>r- iS á [>ar siðnn, og sem venjulega og kouur, til Norður&lfunnar, til [>ess að rannsaka, hvernig hngtir er- með INNFLUTNINGUR. í því skyni uð tíyta seni niest aö' niögulegt er i'yrir }>ví að auöu lötulin í MANITOBA FYLKI byggist, ('iskar undirritaður cptír aðstoð viö að útbreiSa upplysingar viövíkjandi landinu frá öllum sveitastiórnum og íbúunt i'ylkisins, sem hafa hug á að fá vini sína til aö setjast lijer að. l»essar upp- lýsingar fá menn, cf menn snúa sjcr til stjórnardeildar iuntíutn- ingsinálnnna. Látið vini yðar i'á vitneskju uni liina MIKLlí KOSTI FYLKISINS. Augnamið stjórnarinnur cr nnð ölhnn leytilegum meðulum að tlraga SJERSTAKLEQA að fólk, SEM LEGGUR STUND Á AKURYRKJU, og sem lagt geti sinn skerf til að byggja fylkið upp, jafnframt því sem þaS tryggir sjálfu sjer þœgileg heimili. Ekkert land getur tek- ði þessu fylki fram að LANDGÆDUM. MeS HINNI MIKLU JÁRNBRAUTA-VIDBOT, scm ínenn bráðum yerða aðnjótandi, opnast nú íyÓsmEC,USTlí SÝUNMI-SWI o"- vcrða hin goðu lönd þar til sölu með VÆGU VERDI oc AUDVELDUM BORGUNAR-SKILMÁUM Aldrei getur orðiö of kröptuglega Lrýnt t'yrir mijnnuiii, sem eru að streyma inn í fylkið, hve niikill hagur er við að sctjast að' í slíkuin hjeruSuni, í stað þess að fara til fjarlœgari staða langt frá járnbrautum. TIIOS. GKEENWAY ráftlicrra akuryrkju- og innflutningsmála. WlNNIPEG, MANITOBA. Stigvjel, Sko, Koffort tg TOSKUR. Miklu cr úr að" relja, <>g aff |.\í cr veríftnu viCkemur, |>á or | a<S nú Alkunnugt í bomum, að VIÐ SELJUM ÁVAI.T (IDVKAST KoiniiV sjálfur <>g sjáið, ViðfeMnir búðarmenn, og engir örðugleikar við aö sýna vörurnar. >. H. Rodgers <fc Co. Amlspxnis Conimercialbankanum. 470 Maixx S-fcjr-. eru kénnd viö ,,.Iaek the l\ij>j>er-, viðismanna ]>ar siæði. þetta af J>ví lögregiuliðið I I.ondon fjekk einu sinni brjef, undirritað ineð [>ví iiiifni, fríi manni, sem póttist hafa framið [>essi inorð, og sem aldrei lir>f- MITCHELL DRU& CO. - STÓRSALA Á Infjum og patcnt-mcuölum Winnipeg, Man. l'.iiui agentarnir fyrir hifl niikla norður nmerikan.ska heilsnmetW, .sein la:knnr hósta kvef, andjireng sli, bronchitis. raddleysi, h æ s i og s á r i n il i i k v c r k- u n u m. íirays sírón úr kvodii rir raiidti jiroiil. Er til sblu hjá öllum alminnilegum A pó t e k u r u íii og svci ta-k au pmönnum GRAYS SÍROI' keknar vcrstu tegundir af hósta og krcli. GRAYS Slkól' lwknar hálssárindi og lucsi, GRAYS SIROP gcfur fcgar i stað ljctti bronchitis. GRAYS SÍROP cr hclsta meöalið við' andþrengslum. GRAYS SÍRÖP kcknar barnaVciki og kighósta. GRAYS SJKÓI' er ágrctl meðal vifl tseringu. CKAYS SIROP á vifl öllum veikindum í hálsi, lunguni og brjósti. GKAYS SÍRÓP cr bctra en nokkuð annað meflal gcgn öllura ofaanefnd- uni gjúkdomum. Verd 25 cents. Vi8 ó»kum að ciga viðskipti \ið yður. GREEN BALL CLOTHING IIOl'SR i:(l Ilain Str. \ið höfum alfatoað handa 700 niamis að vclja úr. l-'yrir $4..")0 gctið |)ið keypl prýSisfallegan Jjósan sumarlatnað, og fácinar bctri tegund- Hr fyrir $5,50, $ li,<X> og $7,<H>. llu\ur fyrir $ 1,2.">, upp aö $ ."i.OO. J o li n Sjiring 434 Main Str. I bíia til FÖT EPTIR MÁLI betur en nokkrir aðrir í bænuni. Attk ]>ess hafa [>eir íiýloon feng- ið frá Englandi alfatnaö liamla 'ifM) tnönnum, sem f>eir selja met; óvenju- le<ra o-óött verði. a i n S t r. Bankaatjórar og verzlunarmiðlar. 362 Main Str., Winnipeg Skandinaviskir peningar- Oullpen ingar og biinkaseðlm- keyptir og seldir. Ávísanir gefnar tit, sem borgast í krónunt hvervetnti í Danmörk, Norregi og 8\íjýóö og í Keykja- vík á íslandi. Leiga boi-guð af peuiuguin, sem koinið' er fyrfr til geyuwlu. HOUGH & CAMPBELL Míilafærslumeim o. s. frv. Sfcrifstofur: 362 Main St. Winnipeg Man. íituuley HuugU. InuacCamplJiH .l.r.Sk)oliLVM>ll. EDINBURCH, DAKOTA. Verzla nieð allan pann varniog, tem vanalecra er seldur í búðum í sináliiejunum út um landið (ffeneral stores). Allar vörur af be/.tu teg- undutn. KomiB inn <¦% 8l)Vrju^ lun verö, ácur en jrjer kaupið annars staðar. FRJETTIR. I ndirbúninrrurinn undir liinn kom- anda ófrið Xoröurálfunnar lieldur áfrain. KCissa-keisari liefur o-efið út skipun um að auka ]>eo;ar i stað vagnafjöldann á járiibrautiiin i suð- urhluta rikisins, og sjerstaklega á I>eim brautum, sem liggja frain með landamærum Austurríkis o<r Uncarns. Þetta er gert ejitir áskorun her- málaráðherrans, setn stæðhæfir að herliðið verði ekki moð i'iðru móti llutt af einum stað á aniian nieð næguin liraða, ef ófrið skyldi bera að höiidum. Austurríki hefur stór- uin fjölgað síiium járnbrautavOgnum í sama skyni, og py-/kalaiid lieftir þegar fyrir löngu verið við |>ví búið að flytja herlið sitt fratn og aptur ejitir pví scni pi'irf er á. • ¦- Frönsk bliið segja, að Þjóðverjar ætli að fara aö setja herlið á landa- tnæri Jiclo-íu (lo- auka lið sitt i cs 71 bJlsa/. og l.otiiringen. Enn fremiir segja I>au oo-, að Frakkar hafi íun þessar raundir sjerstakan viðbúnað. N'erkfallinu niikla í London er nú lokið, og verkamenn pykjast hafa unnið framúrskarandi niikinn sigur. Verkgefendur hafa pálega í ölluui efnum látið undau. Til þess að fairna yfir sigrinuin kom Ógrynni af verkamönuuni saman í llvde Park í London á sunnudaginn var. Foringi ]>eirra, John fíunni, sem áður liefur verið nefndur lijer í blaðinu, hjelt, eins <>j^ Dnrri í.ná geta, aðalrteðuna. Hoo m var tek- ið með ('isti'iðvandi fatrnaðarl&tum, pegar hann stóð ujiji til að tala. Orð er á ]>vi rrert, live snildarlega honum hafi farizt orð. Hann sagði, að pessi skrúfa, sem ni't væri til lykta leidil, væri ekki neina inn- gangur [>css stríös, sein nú fa>ri í hönd milli verkgefenda og verka- manna. Verkamanna-fjelag, sem n& ætti út ylir allt EnglanJ, niundi pegar verða stofnað, og |>á \rði fyrst byrjr.ð fyrir alvörn. I'eir sem styrkt hefðu skrúftiineiiniiia i ]>essu stríði nieð fiegjOfum ættu bakkir skilið frá iilltim hinuiu nienntaða lieimi. Síðar tiin daginu hjelt Uurns aðra ræðtt, ]>ar sem hann íninnt- ist ineð íniklti lofi ojr þakklœti á kajiji ]>að sem Manning kardínáli og Lord Mnvor Luudftna-borgar liefðu iagt á að kotna sættiuu á. Mann- ing kardínáli lijelt |>á lika ræðu, llauii lauk framúrskarandi iniklii lofsorði á ]>á stillingu, sem erviðis- meiin Lundúca hefðu sýnt við betta tækifæri, og sagði ]>eir hefðti kom- i/.t svo úr pessari eldraun, að eug- inn blettur hefði fallið á sóma peirra. Enn hafa byrjað í AVliiteehajiel j Lopdop hi|) voðalegn tnnrð, söiii eiiik'JW áttu sjer stuö i fyrra buui- fólk er nú nýkoinið ajitur. I>að liefur enn ekki <^c(ið Öt neina skyrsltt um fi-rð sína, cn rBtllinlegH látið i Ijósi alit sitt. ]>ví ber sainari ur fundizt. Líkunum er jafnan mis- ; nm að kjiir erviðismanna i Norð- ]>innt á voðalegan hátt, <><r hvenær uralfunni sji'ti ekki beruiuii saman sem ]>essi niorð koma fvrir verða við kjiir ]>:iu, sein verkainenn cisn inenn jafnframt grijinir af skelfingu, við að búa vestnn Atlantahafsins einkum i grendinni viö Whitechapel, — bau sjeu svo langt um botri í |>ar sein ]>essi ódáðaverk eru fram- Ainerikti. Kauji er ]>ar að jafnaði in. Ekkert kemst enn ujij> viðvikj- S8 af hundraði lregra en vestra. anili glæpamanninum. Annars grein- \"jelar seirir [>að og að sjou miklu ir menn á uin, hvort nú inuni saini fvrirhafnarineiii o<>; ófullkomnari ]>ar fanturinn vera .'i ferðinni. eins og en hjer vestra. Prentlistin segir sá seni á liin fyrri morð á sam- [>uð að stanila [>ar á sama stigi vi/.kunni. nú, eins o<r hún hali staðið i Am- eríkn fvrir '.'(* árum. Fregnir hafa kotnið frá Congo til Belga-stjómar um að Stanley hafi VoÖHStormur gevsaði á Atlants- teki/.t ejitir mjiig miklar prautir og I hafsströndinni í Ný-Englands-ríkj- harðar orustur að leggja undir íig unBŒ mestalla síðustu viku, ein- alla ]>jóðllokkana austur af Albert |iver ,j niesti, sem el/.tu íiieiin Nyan/.a, hafi komið reglulejrri stjórn niuna ej)tir- Ögrynni af skijnnn á fót meðal peirra, og sett Emin jiefur strandað, einkum fratn und- pasha sera landatjóra yfir allt hiðL„ j)elaware. Skij>, sem komu af nj;unna laml. Menn búast við að Atlantshatínu undir síðustu helgi Stanley muni koma til Zan/.ibar áð- ægja og óttalegan storm, sem ver- ur en langt um líður. ið' j,afi ,-ltj a hatínti. Manntjóii virðist hafa orðið furðanlega lítiö. Áhuginn fyrir kosningunum á «"da er tekið til ]>eirrar atorku, Frakklaiuli fer nú vaxandi ineð st'"1 »ý»d bafi verið við aö bjarga hverjum degi, eins og nærri m& geta. nionnuni. ]>ar sem nt'i er rjett komið að ]><>iin •------------ komið. Auövitað hefur verið lyst Frá Ottawa er skrifað að skoð- ytír ]>ví að Boulanger sjálfur sje ekki kjörgengur, hvort sein hann reynir að láta kj(3sa sig eða ekki. Annars er j>ess gætandi, að [>egar anabræður Erastuss Witnans, ln'ns ötula fortwælanda fyrir viðskipta- sambandi milli Bandaríkjanna og Canada, ætli að reyna að koma nýja [>ingið kemur saman, getur' honutn inn í sambatidspingið i Ott- ]>að gert ]>á vtírlysing ógilda. nieð awa, ef hann verður fáanlegur til ]>ví að lagaékvæði viðvíkjandi kjiir- ;1o taka kosningu. Mr. Wi'nan á g<Migi nianna á Frakklandi eru nijiig óglögg, og ]>ingið sker ávallt sjálft dr slíkutn inálum. Þep-ar síðast frjettist, voru pingtnannaefnin, sem lie^ j;t ætla kosninga-stríðið undir merkjutn líoulangers, oröin '2r>l>. Auk Jieirra erti ]>iiigtnaiiriaefni kon- heiina í Bandaríkjunum, en lianii er bre/.kur ]>egn <>g kjörgengur til sainl>anils]>ingsins. Frjettaritarinn seg- ir aö fólk sje daglega að hallast meir Off nieir að viðskijitasaniband- inti (t'otniiiereial Union) norðan niegin landaniæranna, og nú vilja ungs- og keisara-sinna, sem nienii ! rnenn koma Wiman inn í piugið telja að flestir inuni veita Boulangcr. tjJ ]>ess að sýna ]>að svart á hvitu Sjálfnr ætlar hann að sitja kyr i Lon-j )ive sterk ]>essi skoöun sje don, bangað til kosmngunum er l<>k- ið, en hans nienri láta drýgindalcga orðin í landinu. VViinan kvað gcta val- ið utn ýms kjiir<læini, ef hann nð ytir ]>ví, að ]>egar ]>ær sjeu afsfaðn- eing verður fáanlegur til að þiggja ar niuni liann heldur en ekki eiga j>au. erindið til Parisar, ]>ví að hann eigi, í sambandi við konungs- og keisara-sirma, sigurinn vísan. g(iða Quebec-fylkið fær framúrakarandi uppakeru í ár, að tuinnsta kosti suinir jiartar af [>vi. Brend- ur veröa að |>reskja kornið scm allra fvrst, eða stakka ]>að úti und- ir bertt loj>ti, ]>ví að ]>að koinst ekki fyrir hjá ]>eiin undir pOkum Slökkviliöið í ilestum hinum menntuðu lðndum hefur sent full- trda & I'ing, sern haldið hefur ver- ið í Paris fvrirfarandi daga. ]>að sein mesta ejitirtekt hefiir vakið á ]>eirra. þvi ]>in<ri er kveniiaflokkur. sem ,,.,, „ , ' . ,' . ,,, . ., Búnaðar-syning MiO-t anaila var fylgtr bre/.ku fulltruunum. kon.ir [(^ fc lau;í;lni!lu.inll xar. l,,.ss;l peesar eru sjálfboða slökkvilið; á I viku, setn 'syriingin stóð. Iiöfðu þingiuu liafa |>a>r sj'nt, lirað pær 13ó,^U6 keypt aðgöngumiða að henni, geta, og finnat nOnnum fratnúrskar- en ]>egar nieð cru taldir euiliœtt- isinenn sýningtiriiinar ei<r<'ii<lur svinlra muna og aðrir. scm hiifðu fengið aðoön<ruiniða i lieiðursskvni, er tal- andi mikið uni. Allar eru stúlk- urnar (]>ví [>ær ratinii vera ógipt- »r) frá Loudon. Mcnn ilást jafnt að snilld I>eirra ojr lm<rrckki. I>ær fara u]ij> Og ofan ejitir hinuni hæstu stórliýsutn á strengjuin <>g kaðla- sti<r.iin, o<r l>að svo hratt að undr. iim ]>ykir sæta. Stt'dktirnar eru r?vq bi'inar, að á hOfðum hafa ]<a>r raiiðar silkilu'ifur; jiilsin eru diikk- [bl& oo' ná ekki lengra en niður ið að um ir>,lXK) manria hali si'itt syninguna. Skuldir ('anada iiiinnkuðu asta in&nuði u.n % l'iS,6}]7. sið- Afuröir Mauitoba bafa vakið tuikla eptirtekt á sýniuguuni i Tor- onto. scm nú stendiir vlir. I lil- efni af ]>vi stendur í biaðiuu h'mjn'rt : á kálfana; svo eru pær og í líf- r,S« lniginviid befur einhvem vegiim stvkkjtt.n ' n.eö stórt.m n.essingar. k',n'izt !""' ! m<:"" utan Manitoba, , ".. ,.. v -, , -. að enjyin utnvskera, sem nokkru hnoppum, og logðum rauð.im borð- nælni, °vrði V]>v! fylki í sumar. um utn hálsinn og handleggina. f>,,ssi s>'uing nægir t'il að sýna að Mjúk leðurstigvjel hafa ]>ær á fót- sb'kur orðrómur er ineð öllu ásta-ou- unum. laus. Vitaskuld hafa purkar geng- _______ ið í sut^iar í Manitoba, en at' ]>vi ... , ' ., ... að jar&vegurinu þar er svo ein- hjelag eiU l BaudarikjUinnu,kennile5ÍU g<JÖW) ^ J)arf ekíti eins Hurifk^t Ai .<(/»/«, sendi i siðastliðn- niikið regn par eir.s og í Manitoba, ttiti jt'ilitiii'uiuði 50 erviðismeim, karUt til þ«Wi ttð jjott kont guti prifiat".

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.