Lögberg - 27.11.1889, Blaðsíða 1

Lögberg - 27.11.1889, Blaðsíða 1
" Lo^berg ci gen'ð ut al rrentfjelagi Lög!)ergs, Keraur út á hverjum miðvikudegi. Skrifstofa og prcntsmiðja nr. 35 lombard Str., Winnipeg Man. Kostar $1.00 um árið. Borgist fyrirfram. Einstök númer 5 c. Lögbtrg is publishe every Wcclnesday by tlie Lögberg Printing Company at Ko. 35 Lombard Str., Winnipeg Man. Subscriptíon I'rice: $1.00 a year. Payable in advance. Single copies 5 c. 2. Ar. WINNIPEG, MAN. 27. NÓVEMBER 1SS9. Nr. 46. INNFLUTNINGUR. að flvta sem most aö mögulegt er fyrir því að í því skyni auðu löndin í MAMTOBA FYLKI t.yggist, <5skar undirritaður eptir aðstoö viö aö vttbrciöa upplysingar viSvíkjandi landinu frá öllum svcitastiórnum og íbúum fylkisins, sem hafa hug á að fá vini sína til að sctjast hjer aS. þessar upp- lýsingar Fá menn, cf menn snúa sjer til stjiirnardeildar inntiutn- ingsmálanna. Látiö* vini ySar fá vitneskju um hina MIKLU KOSTI FYLKISINS. AugnamiS stjórnarinnur er mcS öllum lcyfilcgum mc.Sulum a<5 draga SJERSTAKLEGA aö fólk, SEM LEGGUR STUND Á AKURYRKJU, og sem lagt geti sinn skerf til aö byggja fylkiS upp, jafnframt pví sem þaS tryggir sjálfu sjer þægileg hcimili. Ekkcrt land getur tek- Si þessu fylki fram a5 LANDGÆDUM. MeS HINNI MIKLU JÁRNBRAUTA-YIDBÓT, sem menn bráðum yerSa aðnj<5tandi, opnast nú ÁKJÓSAEEGUSTU MLEíM-SVÆDI og verða hin góSu lönd þar til sölu me<5 VÆGU VERDI 0G AUDVELDUM BORGUNAR-SKILMÁLUM. Aldrei getur orðið of kröptuglega brýnt fyrir mönnurn, sem eru aS streyma inn í fylkiS, hve mikill hagur er viS aS sctjast aS í slíkurn hjeruðum, í staS þcss aS fara til fjarlægari staða langt frá iárnbrautum. THOS. GEEENWAY ráðherra akuryrkju- og innflutningsmála. WlNNIPEG, MANITOBA. St. Panl Minneapolis &MANITOBA KRAITIJÍ. járnbrautarseðlar soldir lijer í bænum Jttain <S>tr., ÍKliiinij}rg, liorniö á Portage Ave. Járnbrautarseðlar seldir beina leið til St. Paul, Chicago, Detroit, Buffalo Toronto, Niagara Ealls, Ottawa, Quebec, Montreal, New York og til allra staða lijcr fyrir austan og sunnan. Verðið J>að lægsta, soni mögulegt er. svefnvagnar fást fyr ir alla fcrðina. Lægsta fargjald til og frá Evrópu með öllum beztu gufuskipalínum. Járnbrautarlestirnar eggja A stað hjeðan a hverjum morgni kl. 9,45, og þær standa hvervetna í fyllsta sambandi vio aðrar iestir. Engar tafir nje óþæg- indi við tollrannsóknir fyrir þá, sem ætla til staða i Canada. Farið upp 1 sporvagninn, sem fer frá járn- brautarstöðvum Kyrrahafsbrautarfje lagsins, og farið með honum beina leið til skrifstofu vorrar. Sparið yður peninga, tíma og fyrirhöfn með því að finna mig eða skrif mjer til. H. C. McMicken, agent. IITCHELL DRUG CO. — STÓRSALA Á — Ijifjunt og uatcnt-mcuölunt Winnipog, Man. Einu agentarnir fyrir hið mikla norður- amerikanska heilsumeCal, sem læknar hósta kvef, andþrengsli, bronchitis. r a d d 1 e y s i, h æ s i og s i. r i n d i 1 k v e r k- a n u m. Grays sirón úr kvodu rir rautlu grcni. Er til sölu hjá öllurn alminnilegum Apólek urum og sveita-kaupmönnum tGRAVS SÍRÓP læknar verstu tegundir af hósta og kvefi. GRAYS SÍRÓP læknar hálssárindi og hæsi, GRAYS SiRoP gefur lcgar í stað Ijetti bronchitis. GRAYS SIROP er helsta me«alí5 við and þrengslum. GRAYS SÍROP læknar barnaveiki og , kíghósta. GRAYS Sj ROP er ág;ctt meðal við tæringu. GRAYS SIROP á við öllum veikindum ( liálsi, lungum og brjósti. GRAYS SIRÓP cr betra en nokkuð annað mcðal gcgn öllum ofannefnd- um sjúkdomum. Verd 25 cents, Við óskum að eiga viðskipti við yður. EMÍGRASTA FAMJEF með „Dominion Linunni" frá íslandi til Winr.ipeg: fyrií fullorðna yfir 12 ára $41,50 „ börn 5 til 12 ára____ 20,75 ,, „ 1 „ 5 ára.... 14,75 seiur b. L. Baldvinsson 175 ROS3S TR. WINNIPEG. CHINÁHALL 43o MAIN STR. Œfinlega miklar byrgðir) af Leirtaui, Postu- ínsvöru, Glasvöru, Silfðivöru o. s. frv. á reiöum höndum. Trísar þeir lægstu í bænum. Komið og fu'.lvissið yður um fetta. GOWAN KENT & CO urálfunnar eru að verða vitrari með hverju árinu og sjá betur og bet- ur, hverjir peirra sannarlegti hags- munir eru. Einn góðan veðurdag segja þær við konunga sína, drottn- ingar, keisara og prinsa: „t>að er- um við, sem ráðum hjer. Degar að er gætt, J>á eigum við pctta land, cn ekki J>i8. I~>arna er dyrn- ar." Og J)á munu konungarnir, drottningarnar, keisararnir og prins- arnir fara — og pað verður fögur sjón." — Ýms dæini eru til færð í blöðunum fyrir því, hve mikils mi'innum pykir vert á Spáni mn J)essa stjórnarbylting í Bra/.ilíu; par fi meðal eru umræður, cr sttiðu yfir í spánska Jsinginu fyrir fá- um döfirum um að leiða almennan kosningarrjett í lög. Ræðumenn frá íhaldsliliðinni grátbændu J)á pingið um að hafna slíku ný- mæli, sem innan skamms mundi koma Spáni í aðrar eins ógöngur eins og Bra/ilía rú væri komin i. I öldungaj>inginu spánska hefur og pessi stjórnarbylting orðið klerka- lýðnum að tilefni til að heimta strangari hegning en að undanförnu lagða við brotum gegn ríkiskirkj- unni. — ^'"g pf-ö sem nú sterdur yfir í Washington, og sem saman- stendur af fulltrúum fríi öllutn ríkjum Ameríku, liefur viðurkennt hið nýja Ivðveldi með J>ví að við- urkenna fulltrúa J)ess á Jiinginu, sem annars eru peir sömu, sem keisara-stjórnin hafði sent, en hafa fengið nýja útnefning frá lýðveldis- stjórninni. Menn bíða nieð mikilli forvitni eptir J)ví, hvort stórveldi Norðurálfunnar muni vafningalaust viðurkenna J)etta n^'ja stjórnarfyrir- koinulaí?; Brazilíu. hve aðallinn á Englandi sje spillt- ui, og hve fjarri J>að sje nokkru lagi, að hann af sjálfsögðu setji J>jóðinni lög. í Ungan er nýhafið mAl, scm mun vera hjer um bil eða alveg dæmalaust í 'sinni röð. 80 konur erti ákærðar fyrir rjettinum fyrir að hafa gefið mönnunum sínum inn eitur. Þar af hefur 'á8 af konun- um tekizt með tilraunirnar, ejitir J>ví sem sóknarinn hehlur fram, og getað unnið á inönnum sínum, en 42 af mönnunum stóðust citriö. EDINBURGH, DAKOTA. Verzla með allan þann varning, sem vanalega er sehlur í búðum í smfibæjunum út um landið (peneral stores). Allar vörur af beztu tog- undum. Komið inn og spyrjið um vorð, áður en J)jer kaupið annars staðar. MUNROE &WEST. Málafœrslumenn o. s. frv. Freiman Block 490 l^ain Str., Winnipeg. vel þekktir meðal íslendinga, jafnan reiðu- búinir til að taka að sjer mál Jjeirra, gera yrir rí samninga o. s. frv. A. Hagpirt. Jaross A. Ross. HOUGH & CAMPBELL Málafærslumenn o. s. frv. Skrifstofur: 302 Main St. Winni-peg Man. HAGGART k RÖSS. Málafærslumenn o. s. frv. DUNDEE BLOCK. MAIN STE Pósthúskassi No. 1241. íslendingar gcta snáið sjer til þeirra með mál sín, fullvissir um, að Jicir láta sjer vcra etl i£» j •.) J >l . 'i s i < ; p> sem ræ legast. JARDARFARIR. [HorniS á Main & Notre Dame e| JLíkkistur og allt sem til jarð-J Jarfara þaxf. ÓDÝRAST í BŒNUM. Teg gcri mjer mesta far uin, a? lallt geti farið sem bczt fram [\'iS jarSarfarir. Telephone Nr. 413. OpiS dag og nótt. IWC HUOHES. tllli !'»• ( ííííj vi ro'i»U FRJETTIR. Stjórnarbyltingin í Brazilíu hefur valdið allmiklu umtali út um allan hinn menntaða heim. Yfir höfuð er henni tiltölulega vel tekið, enda hefur liún og þaB fram yfir ílestar stjórnarbj ltingar veraldarsögunnar, að hún hefur enguin blóðsúthellino-uin valdið. Menn búast við að J)cssi breyting í Brazilíu muni hafa mjög mikla J)ýðingu fyrir tvær af pjóð- um Norðurálfunnar o: Spánverja og Portúgalsmenn. Brazilíumenn og Portúgalsmenn eru í raun og veru sama pjóðin; málið, siðirnir og lundarlagið hið sama, og pað er almennt viðurkennt, að ekki geti hjá því farið að mikilsverð breyt- Ing í Brazilíu hljóti að hafa mikil áhrif í. Portúgal. Milli Brazilíu- manna og Spánverja er skyldleik- imi mikill og viðskiptin náin, og mjög liklogt er talið, að Spánverj- ar mundu tafarlaust fara að ráði frænda sinna, ef stjórn sú, sem nú situr að völdum á Spáni ekki væri vinsæl. Einna merkilegust ummæli, sem mönnutn hafa farið um munn ut af þessari stjörnarbylting, eru höfð eptir Emilio Castelar, einum af hinum merkustu stjórnmálamönn- um Spánar. „Sje það nokkuð til," segði hann, „sem jeg trúi af bllu mínu hjarta, J)á er J)að það, að áður en 50 ux eru liðin verði lýð- veldi í Norðurálfunni frá einum enda hennar til annars, og jcg trúi því, að J)essi breyting koinist á, án þess að ófriðar hörmungar fylgi henni, með jafn-ljettu móti eins og liún hefur nú komizt á í Brazi- líu, jafncðlilega eins og menn fara úr einni treyjunni og í aðra, af því að hún er betri. l>jóðir Norð- NorðurAlfublöðin láta í Ijósi all- mikinn iihuga ,1 sýningunni, sem halda á í Ameríku 1892 í minningu um fund Ameríku fyrir 400 árum. Eins og kunnugt er keppa Ncw York og Chicago um sýninguna. NorðurálfubliJðunum virðist bera sam- an um, að New York væri langt um hentugri staður fyrir sýninguiin, en samt sem áður búast þau við að Chiciigo verði hlutskarpari, af J)\i að svo miklu meiri dugnaour og áhugi sje sýndur í því rnáli af hi'dfu Chicasromanna. Yfir 3 millíónir ekra af landi hef- ur Bandarikja-stjórn nýlega tekizt að knupa af Chippewa Intlíánum, og meðal þeirra eru nokkur af hin- um beztu timbur- og akuryrkjulönd- um í Norður-Minnesota. Indíánar fá $i 1,25 fyrir ekruna af öllu ak- nryrkjulandi, og auk þess 8 3,00 fyrir hver 1000 fet af timbrinu í skóglöndtinum. Gizkað er &, að fje það, sem lndíánar J)annig fá, muni nema frá $ 25,000,000 til $60,000,000. Sú frjett er borin út um þessar mundir, að Gladstone ætli ekki að gefa kjósendum sínum kost á sjer fiiiiiiar til þingmennsku, hehlur {>iggja lávarðs tign, sem menn vita meö vissu að bæði drottningin og Salisbury lávarður vilja fyrir hvern nuin veita honum. Auðvitað a að láta svo, sem J)að sje í viðurkenn- ingarskyni fyrir frammistöðu Glad- stones í J)jóðmálum, en hitt J)ykir þ<5 líklegra, að undir muni búa von um, að með því móti verði dregið úr vinsældum hans meðal alþýðu manna; J>vi að sú þykir reyndin hafa á orðið, J)egar foringjar úr neðri málstofunni hafa þegið J>á tign. Frjálslyndi flokkurinn gerir ekki nema hlæja að þessari frjett og bendir á, að Gladstone hafi verið boðin J)essi virðing hrað eptir ann- að, en hafi ávallt hafnað henni. Eitthvert leysi, sem spilltir ið, hcf Veður var einkennilegt og óvið- kunnanlegt í Chicago þ. 21. þ. m. Himininn var mjög skj'jaður að morgninum, en ekkert regn kom. Eptir því sem lengra leið á dag- inn fram varð veðrið dimmra. Svört þoka hjekk yfir bænum og saman við hana blandaðist kolareykur frá verksmiðjunum. Af þessu varð svo dimmt að kveikja varð í húsum um miðjan daginn; ekki varð grillt upp íi híi hús fremur en J)að væru fjallatindar huldir þoku. Umferð um V>æinn varð mjög lítil tiltölu- lega, rneðaTi á þessu stóð, enda bætt- ist það og við, að frjettir komu upp um það, að fellibylur væri í nánd, og varð J>að til að auka rajög ft hræðslu manna. J)ær frjctt- ir reyndust þó ósannar. hið svívirðilegasta sið- karlmenn fi'tst viO, befur komizt upp í London um j'msa tigna menn af voldug- ustu ættum landsins. Sum blöðin staðhæfa að elzti sonur prinsins af Walcs sje í meira lagi riðinn við J>að 6j>okkamál. Að hinu lcvlinu er fullyrt, að enska stjórnin geri allt, sem í hennar vahli stendur, til að þagga niður hneykslið og sjá um að ekki veröi úr J>ví lögreglu- mál. Labouohere, þingmaður og ritstjóri eins af hinum svæsnustu bli'ið- um frjálslynda ílokksins, heftir nú við orð að hreyfa þessu máli á þinginu, þegar það kemur næst saman, og veröi úr J>ví, er l.úi/.t við einhverju hinu mesta hneyksli, sem komið hcfur fram á þingi Brcta. Eitt af hinum mestu áhtioa- m.áluin Laboucheres cr að fa líi- varðamálstofu brezka þingsins af numda, og nú hyggst hann að nota þetta mal til þess að sýna, Stórkostleg tollsvik hefa komizt upp í Quebec. Tollembættismenn- irnir gizka & að landsjóður muni síðasta ár hafa' verið svikinn um meir en $250,000 i toll, sem greiða átti af whiskey i Quebec-bæ ein- um. þegar hafa náðzt 117 tunnur af whiskey, og í hverri tunnu 50 gallon; af því hcfði átt að grciða í 140,000 í toll. Auðvitað" vita menn enn ekki af neinni vissu, hve stórkostleg svikin kunni að vera. Uússastiórn hefur sont mann hing- að til landsins til J>oss að skoða og gcfa skýrsln haísbrautarimiHr caii; ¦ J>ann part af henni, vi Klcttafjöllin. líúí að leggja braut þ' frá Uralfjöllunum tii Vladiro á Kyrrahafsströndinni, cn vilja áöur læra góða brautarlagning af Canada- mönnum.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.