Alþýðublaðið - 19.08.1986, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 19.08.1986, Blaðsíða 2
Þriðjudagur 19. ágúst 1986 'RITSTJORNARGREIN' Verdur sama ríkisstjórn eftir næstu kosningar? Paö er bvsna athyglisvert aö lesa nokkrar greinar, sem birtust i sfðasta hefti Stefnis, tímariti Sambands ungra sjálfstæðismanna. Aðalefni ritsins eru hugleiðingar nokkurra for- ystumanna Sjálfstæðisflokksins um hugsan- legt stjórnarsamstarf eftir næstu þingkosn- ingar. meðal þeirra, sem rita í blaðið um þetta efni eru þingmennirnir Birgir ísleifur Gunnarsson, Friðrik Sophusson og Halldór Blöndal. Einnig skrifarGuðmundurMagnússon langagrein. — Það eitt að hugleiðingar af þessu tagi skuli birtast löngu fyrir kosningar er harla óvenju- legt og lýsirtalsverðum óróa innan Sjálfstæð- isflokksins vegna áframhaldandi stjórnarað- ildar. Pað hef ur lengi verið Ijóst, að ungir sjálf stæð- ismenn eru mjög óánægðir með núverandi stjórnarsamstarf, og hafa þeir lýst þeirri skoð- un sinni, að æskilegt hefði verið að efna til þingkosninga nú í haust. Það éru hins vegar litlar líkur á því, að hinir eldri ráðamenn f lokks- ins verði við þeirri ósk, og máfinna útskýringar á þeirri tregðu í hugleiðingum þingmannanna í Stefni. Pingmennirnirvirðast ráðvilltir í afstöðu sinni til h'ugsanlegra samstarfsflokka. Þó virðast þeir nokkuð sammála um, að samstarf við Al- þýðubandalagið komi ekki til greina, þótt nokk- urs áhuga gæti á samstarfi við verkalýðsarm flokksins undirforystu ÁsmundarStefánsson- ar. HjáþeimGuðmundi Magnússyniog Halldóri Blöndal kemur fram megn óánægja með sam- starfið við Framsóknarflokkinn. Þannig segir Guðmundur, að andúð á Framsóknarflokknum sé mjög almenn í Sjálfstæðisflokknum. Þetta viðhorf ráðist af sannfæringu um, að Fram- sóknarflokkurinn sé helsti hemillinn á framfar- ir á ýmsum sviðum, ekki síst f atvinnulífinu. Það kemur hins vegar i Ijós i lok greinar hans hversu ráðvilltirsjálfstæðismenn eru. Þarseg- ir Guðmundur, að I Ijósi þess að frjálslyndir menn eigi eftir að styrkja stöðu sina ( Fram- sóknarflokknum, telji hann, að eftir næstu kosningar kunni áframhaldandi stjórnarsam- starf sjálfstæðismanna og framsóknarmanna að verða gæfulegasti kosturinn. Peir Friðrik Sophusson og Birgir ísleifursýna samstarfsflokknum þá pólitísku kurteisi að minnast ekki á hann. Þeir finna hins vegar ýmsa annmarka á samstarfi við Alþýðubanda- lag, telja það nánast óhugsandi. Þá telja þeir BirgirísleifurogGuðmundurMagnússon litlar líkur á nýrri „Viðreisn", þ.e. ríkisstjórn Alþýðu- flokks og Sjálfstæðisflokks. Halldór Blöndai segir, að samstarf við Fram- sóknarflokkinn sé ekki sá kostur, sem hann vilji takaframyfiraðramöguleikafyrirfram. En hann lokar engum dyrum. Eftir lestur þessara greina verður niðurstaðan sú, að þrátt fyrir allt séu talsverðar líkur á því, að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur endumýi stjómarsamstarfið eftir næstu kosn- ingar. Paðrennirennfrekaristoðumundirþessanið- urstöðu, að báðir flokkarnir virðast ákveðnir í því að starfa saman út kjörtimabilið, en það yrði i annað skipti að samstjórri Framsóknar og Sjálfstæðisflokks héldi út heilt kjörtímabil. Pessi niðurstaða hlýtur að vera almennum flokksmönnum i Sjálfstæðisflokknum undrun- ar- og áhyggjuefni. Menn ættu að velta þvi vandlega fyrir sér hvað gerist hér á landi, ef þessir tveir flokkar verða áfram í stjórn annað kjörtímabil. ísamstarfi þeirrakristallast mestu ihalds- og afturhaldsöfl beggja flokka; annars vegar frjálshyggjuöflin í Sjálfstæðisflokknum og tregðulögmál kreppusjónarmiðanna í Fram- sókn. Cf það blasir við fyrir næstu k'osningar, að þessir tveir flokkar stjórni þjóðinni enn eitt kjörtímabil hlýtur allt launafólk á íslandi að taka til sinna ráða. Borgarstjórn: Viðgerðir í Viðey Viðgerðum á Viðeyjarstofu verð- ur lokið á árinu 1988 og Viðeyjar- kirkju ekki síðar en 1990, sam- kvæinl samhljóða samþykkt borg- arstjórnar Reykjavíkur á hátíðar- fundi hennar í gær. Tillaga um þetta efni var borin fram af ölium flokkum sem sæti eiga í borgar- stjórniniii. Vigdís Finnbogadóttir, forseti ís- lands, sat hátíðarfundinn og ávarp- aði borgarstjórnarfulltrúana. Davíð Oddsson borgarstjóri flutti einnig ávarp. Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja voru áður eign ríkisins en þessi mannvirki ásamt landareign ríkis- ins á eyjunni voru gefin borginni í tilefni af 200 ára afmæli borgarinn- ar í gær. Gjöfin var þó háð því skil- yrði að borgin annaðist viðhald mannvirkjanna, en verði það ekki gert falla þessar eignir aftur undir ríkið. Hver verður Ali-meistari? Þessa dagana eru faglærðir mat- reiðslumenn um allt iand að fá í pósti boð frá Þorvaldi Guðmunds- syni, forstjóra Síld og fisks, um þátttöku í matreiðslukeppni um ALI-mestarabikarinn 1986. Matreiðslukeppnir matreiðslu- manna eru virtir og viðurkenndir árlegir viðburðir um alla Evrópu.. Nú ætlar Síld og fiskur að efna til slikrar keppni á íslandi um ALI- bikarinn, sem verður farandbikar meðal íslenskra matreiðslumanna. Verðlaunin eru tákn framfara og gæða íslenskrar matargerðarlistar. Keppt verður um heita eða kalda forrétti og aðalrétti fyrir fjóra úr svínakjöti. Fyrir utan veglegan silf- urfarandbikar, verða veitt þrjú stig ALI-keðjunnar og byggist keppnin á alþjóðlegum reglum um slíkar matreiðslukeppnir. ALI-meistara- keðjan er sams konar og erlendar verðlaunakeðjur, sem veittar eru í sambærilegum keppnum. Keppnisgögnin eru send út í vónduðum litprentuðum bæklingi og ber að senda uppskriftir til Síld og fisks í Hafnarfirði fyrir 5. sept. nk. Sérstök dómnefnd vinnur úr innsendum gögnum í september. Sex matreiðslumenn verða valdir til þátttöku í undanúrslitum fyrir 5. október nk. Lokakeppnin fer fram í Þingholti þann 5. nóvember, að dómnefnd viðstaddri. Þorvaldur Guðmundsson og Hilmar Jónsson, formaður Klúbbs matreiðslumeist- ara velja í dómnefndina. í henni verða bæði fagmenn og kunnir áhugamenn um matargerðarlist. Þess má geta, að verðlaunapen- ingurinn í ALI-meistarakeðjunni var sérhannaður í Frakklandi fyrir þessa keppni og silfurbikarinn var smíðaður í Bandaríkjunum af sama tilefni. Forsendur hækkana Eins og Alþýðublaðið skýrði frá á laugardaginn, hefur launanefnd ASÍ, VSÍ og VMS ákveðið að launafólki verði bætt að fullu sú hækkun framfærsluvísitöiu, sem orðið hefur að undanförnu og er umfram það sem gert var ráð fyrir við undirritun kjarasamninganna sl. vetur. Launanefndin var sam- mála um þennan úrskurð, sem byggist á eftirfarandi atriðum: 1. Vísitala framfærslukostnaðar hækkaði um 5.37% frá byrjun árs til 1. ágúst. í kjarasamningi aðila var miðað við að vísitalan hækkaði um 4.4% á þessu tíma- bili. Hækkun vísitölunnar reyndist því 0.93% umfram við- miðun. Þar af voru fli.55% kom- in fram í maíbyrjun, en á tíma- bilinu frá 1. maí til 1. ágúst varð umframhækkun vísitölunnar 0.38%. 2. Gengi bandaríkjadollara hefur haldið áfram að lækka á al- þjóðagjaldeyrismarkaði og hef- ur það leitt til frekari hækkunar á gengi helstu innflutnings- mynta umfram það sem orðið var i maí. Þetta er veigamesta ástæða hækkunar vísitölunnar umfram áætlanir. Gengisskrán- ing krónunnar hefur tekið mið af markaðri stefnu í gengismál- um, þannig að litið er til áhrifa þróunarinnar á alþjóðamarkaði á mikilvægar útflutningsgreinar. 3. Spár Þjóðhagsstofnunar frá apríl um breytingar ýmissa mik- ilvægustu hagstærða, svo sem þjóðarframleiðslu og viðskipta- kjara, standa enn lítt eða ekki breyttar. 4. Afkoma sjávarútvegsgreina markast mjög af þeim breyting- um sem orðið haf a á gengi gjald- miðla annars vegar og lækkun olíuverðs hins vegar. Tekjutap frystingar vegna lækkunar á gengi bandaríkjadollars er að hluta vegið upp af hækkandi markaðsverði. Afkoma útgerðar hefur batnað mjög í kjölfar lækkunar olíuverðs. Á fyrri helmingi ársins reyndust erlendar lántökur mjög í sam- ræmi við lánsfjáráætlun. Áfram er miðað við að ekki verði f arið út fyrir þann ramma. Á nokkrum mánuðum hefur verðbólguhraði lækkað úr 30— 40% niður fyrir 10°7o. Breyttar ytri aðstæður haf a lítillega hnik- að áætlunum, en í meginatrið- um hafa spár um framvindu verðlags og kaupmáttar gengið eftir. Endurskoðaðar áætlanir benda til þess, að hækkun f ram- færslukostnaðar á árinu verði 8.5—9%. A fyrri helmingi ársins var kaupmáttur kauptaxta sá sami og miðað var við í kjara- samningunum í febrúar. Megin- markmið kjarasamninganna varðandi verðlags- og kaupmátt- arþróun standa óhögguð. Ráðhús í Reykjavík: Fulltrúar minnihlutans telja önnur verk brýnni /UMFERÐIN l - ÞÚ OG ÉG Nú hafa verið skipaðir fimm full- trúar í dómnefnd, vegna fyrirhug- aðrar samkeppni um ráðhús í Reykjavík. Þetta var gert á fundi borgarráðs Reyjavíkur á þriðjudag- inn í síðustu viku, en á fundinum kom einnig f ram nokkur gagnrýni á hina fyrirhuguðu ráðhúsbyggingu og létu tveir f ulltrúar minnihlutans bóka að þeir teldu mörg verkefni brýnni fyrir Reykvíkinga, en að byggja ráðhús. Fulltrúi Kvennalistans í borgar- stjórn, Ingibjörg Sólrún Gísladótt- ir, lét bóka að hún óskaði eftir að fá upplýsingar um það hvaða hug- myndir væru uppi um kostnað við byggingu ráðhúss „af hóflegri stærð". Hún lét ennfremur bóka andstöðu sína við að hafist verði handa um byggingu ráðhúss að svo stöddu, þar sem hún kvaðst telja að slík bygging yrði mjög kostnaðar- söm og tæki drjúgan skerf af fram- kvæmdafé borgarinnar. í bókun Ingibjargar Sólrúnar segir ennfremur að hún telji margar aðrar framkvæmdir brýnni og nefnir hún í því sambandi hraðari uppbyggingu dagvistarstofnana og menningarhús fyrir unglinga í mið- bæ Reykjavíkur. Sigurjón Pétursson, fyrsti full- trúi Alþýðubandalagsins í borgar- stjórn, lét bóka að tilnefning minni- hlutans á fulltrúa í dómnefnd fyrir- hugaðs ráðhúss, væri af hans hálfu engin ákvörðun um að ráðhús verði meðal næstu verkefna Reykjavík- urborgar. „Ég tel að mörg verkefni séu brýnni", segir ennfremur í bók- un hans. í dómnefnd voru tilnefndir þeir Þorsteinn Gunnarsson og Guðni Pálsson, af Arkitektafélagi íslands, en af hálfu borgarráðs voru til- nefnd þau Davíð Oddsson, Þor- valdur S. Þorvaldsson.og Sigrún Magnúsdóttir.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.