Norðlýsi - 28.01.1916, Blaðsíða 1

Norðlýsi - 28.01.1916, Blaðsíða 1
PiSMto ÁMtgbMg. Hr. 15. ElsítSTJg. rredes i«* 28. Januar 1816. Rf» Sidw.-^Syr Øre cei <Sc politiwíse Fei-lioia »Dimraalætting« har i Nnmrene for 29. Decembor og 1 Januar aítrykt to af ea god Bokendt hor i Klaksvig for- henværendo Distriktslæge Ingbø] "forfat- tede Artikler i »BerIingSke Tidende. betitíct: Do politiske Forhold psa Fær- eerne. Vi, dPr kenc,er Hr> ^^ ^ pohtjsk Agitaíor, ved, at hans Kendt- Rkab til færoske Forhold ikfce var sær- lig stort. Vi kender jo nf ÍErfar'íng, át der Ekuldo ingen íør&te Bangs Debattor tij at slaa ham af Marken under en politisk Di3kussion. Da Artiklorne helt igennom er prægede af Uvílje, for ikke at sige Had overfor Selvstyrepartiet i Almin- deligliod og enkelte Porsoner indenfor samme i Særdeleshed, knndo der væro Anledning iil at gøro »NordIysi«8 Læ- eere opmærksom paa dem og ankolde de mest ondaríedo Boskyldnlnger. Eftor en længere Iiidledning om Øernes politiske Historio, der ender med 1906, insinneror han, at Selvsty- repartiet, dels mundtligt og navnlig gennem »Tingakrossur« iværksatte en Agitation for »at opagitere on færøsk national Uviije ovor- foralt, hvad dorvar dansk«. Nu skulda man synes, at en Mand som Dr. Ingbøl, der har opholdt sig og virket som Læge mellem Frer'ingerne i ca. 9 Aar, talte af Erfaring. Mon mon Ingbøl, naar lian skal være ærlig, tør staa frera og beskyldo nogen Se.lv- styeraand I lians Lægedistrikt paa Nor- dereerne for at nære Uvilje mod ham i hans Egenskab af Danskor? Mon han tilbørligt har undorsogt, om den U- vilje, som enkelto muligvis nærode mod hnm ikke gjaldt ham por3onlig og lige- nna godt fandtes nielleni Snmbands - som Selv3tyemænd? Heroppo vll eelvfolgelíg en slig Eeskyldning som don ovenfor omtalto lun blive tagot eom Udtryk for fana- tisk Fjendsknb overfor Selvstyrepartiet, men i Danmark, hvor man ikke kender Forholdeno, vil Beekyldningcn virke gansko andorledes, da en Mand, der har opholdt sig saa længo heroppe, dog maa forudcættes at kcnde Porholdene meget nøjo og hans Ord maa staa til troende. Hr. Inghol cr floro Ganga gjort opmærksom paa, at ved stadig at ndslynge saadanr.e Boskyldningcr' mod Faericgerne kunde Kesultatet blivo, at der virkelig skabtos en U)Æje mod Danmark. I saa Eald har Hr.'/íngbøl i den Henseendo gjort, hvad han kún- de.men maasko detto ogsaa har'været Meningen. Hr. Ingbol omtaler i sin Artikol II det af Selvstyrepartiet i Lagtinget indbragto Forslag til Ær.dringer i Lag- tingsløven og tilfejer, at Slnivelsen foreslaar Nedsættelao af en Kommission, da Sagen maa behaadlos mod nøjo Om- tanke, tilborlig Behæiuíig-hed *) etc. Da Iír. Ingbal meget godt ved, at Meuingen med, at Forslaget foroslaas behandlet »lagaliga« er, at man ikko enskor Forslagot gonnomfort paa Trods nf det danske Polks Viljo, saa or den- ne Oversættelso af »lagaliga« mildest talt megot ondartet. At Hr. Ingbøl med »tilbørlig Bohændighed* mener, at Tankon har været at føre Eigsdagen eller dot danske Polk bag Lyset, ses bedst af, at han senero i Artiklon skrivor: »Dot or ikke førsto Gang, at islandsk og færøsk Politik har søgt — og sagt mod Hold — at manøvroro sííj from gennem dansk Partipolitik under tilborligr behændig Afbenyttelse af indro dansk Partldoliug*. Naar Hr, Ingbøl skriver saaledes, er det et iriegot godt Bovis paa, at han ikko tagor det gaa nøje med da Midler, han brager. Ganske síkkert maa Hr. Iagbøl vide, at det er en *) Promhævet i »Dimmal,« grov Usandhed, han hor fremfører om Selvstyrepartiot. Men lige meget, bare det hjælper til at sætte ondt Blod ne- de i Danmark mod Partiet, er Henfig- ten jo naaet. Men det er ikke Tego, paa, at Hr. Inghol er nogen nobel Personlighed. Det vil fore for vidt hor at kom- me ind paa alle de Begkyldninger mod Selvetyrepartiot, som Artiklerne inde- holder. Det er andre more kompetente til, hvis det i det Hole taget er Umagen værd at ovare derpaa. Men náaí han nævner det kolossale Arbejde, sotn Amtmand Eytter hajr udført paa Fær-- øorno, saa kunde der jo væro Grund til. at spørge, hvori dotte', bostaar. At Sys- sehnnndsembodot paa Vivagø blev ned-. legt for at spare noglo Huadrode Kro- nor, med.ens Administrationsudgiftorno paa Færaerna i Amtmard Rytters Tid er voksot med flovo Tusonde Kroner, kan ikke betegnos som noget kolossalt Arbojda for Færaerne. At der er opfort en slotslignonde Fysikusbolig, medons Amtshospitalet henligger som en Levning fra Middelalderen, betyder heller ikke noget stort Arbojdo for Færøerne. Landbokommissionens Be- tænkning f. Eksp., er der gjort noget for at fare den ud i Livet? Saaledes kunde man opregne det ene eftor det andot, som .. burde være blevet gjort, men endnu vonter paa Udfarelse, Dot er imidlertid ingon Grund for Belvstyrepartiet til at so sig gal paa Hr. Ingbøls Artikler i Berling3ke Tidende; thi vi kendor saa udmærket godt fra den Tid, han optraadto som politisk Taler heroppe, hvilke Bjornetjenoster han gjorde Sambandspartiot. Selvstyo- partiot har ham at takko for ikke saa faa Tilhængere paa Grund af hans ofte- meget uvederhæftige politiska Taler, og dot kunde være, at Virkningen af hana Artikler vil blive den samme. M.

x

Norðlýsi

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðlýsi
https://timarit.is/publication/640

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.