Vesturland - 08.03.2012, Blaðsíða 2

Vesturland - 08.03.2012, Blaðsíða 2
2 8. mars 2012 Mis not uðu mark aðs ráð andi stöðu: Lyf og heilsa dæmd til að greiða 100 millj ón ir í stjórn valds sekt Hér aðs dóm ur Reykja vík ur hef­ur stað fest úr skurð áfrýj un­ar nefnd ar sam keppn is mála vegna brota Lyfja og heilsu gegn Apó teki Vest ur lands á Akra nesi. Lyf og heilsa voru dæmd til að greiða stjórn valds sekt ár ið 2010 vegna mis notk un ar á mark­ aðs ráð andi stöðu sinni á lyfja mark aði . Ákvörð un in var stað fest með dómi Hér­ aðs dóms þann 29. febrú ar síð ast lið inn. For saga máls ins er sú að Apó tek Vest ur lands hóf starf semi ár ið 2007 á Akra nesi. Fljót lega fór Lyf og heilsa á Akra nesi að bjóða af slátt ar kjör með tvenns kon ar hætti. Ann ars veg ar var stofn að ur vild ar klúbb ur við skipta­ vina Lyfja og heilsu sem átti að tryggja tryggð þeirra við fyr ir tæk ið Hins veg ar var boð ið uppá veru leg an af slátt af mik il væg um teg und um lyfja. Um rædd ur af slátt ur var ein ung is í boði í versl un inni á Akra nesi. Tal ið var að að gerð irn ar mið uðu að því að koma Apó teki Vest ur lands út af mark aðn­ um og í leið inni að „ senda skila boð til ann arra að ila um að ekki borgi sig að reyna að keppa við Lyf og heilsu“ eins og seg ir í áliti Sam keppn is eft ir lits ins. Sam keppn is eft ir lit ið hóf rann sókn á ætl uð um brot um með hús leit í sept­ emb er 2007. Að rann sókn lok inni var Lyfj um og heilsu gert að greiða 130. 000.000 í stjórn valds sekt. Úr skurð ar­ nefnd Voru brot in tal in al var leg og var L&h gert að greiða 130.000.000 kr. stjórn valds sekt. Áfrýj un ar nefnd sam keppn is mála lækk aði sekt Lyfja og heilsu í 100.000.000 sem stað fest var af hér aðs dómi. Rík ið mal ar gull um fram fjár lög á elds neyt is sölu í gegn um virð is auka skatt: Rík ið fær auka fimm krón ur á lítra vegna hækk un ar á heims mark aði og fall andi krónu Mark aðs stjóri Atl ants ol íu seg ir álagn ingu þeirra ekki halda í við vísi tölu neyslu verðs „Það er ekki hag ur okk ar hjá Atl ants ol íu að hafa eldsn­eyst is verð svona hátt held­ ur þvert á móti. Með hækk andi verði selj ast færri lítr ar“ seg ir Hugi Hreið­ ars son mark aðs stjóri hjá Atl ants ol íu. „Ef við skoð um þró un ina síð an 1. des­ emb er og til dags ins í dag hef ur tonn ið af bens íni hækk að úr 900 doll ur um í 1.112 doll ara. Á sama tíma hef ur gengi ís lensku krón unn ar síg ið úr 118 krón­ um doll ar inn í um 124 krón ur. Bara þess ir tveir þætt ir gera það að verk um að rík ið fær aukn ar tekj ur í gegn um virð is auka skatt sem nem ur fimm krón­ um á lítra“ seg ir Hugi. Hann seg ir stjórn mála menn vilja of oft vilja beina um ræð unni að ál gangn­ ing smá sölu að ila sé svo mik il. „Ég get nátt ur lega bara tal að út frá Atl ants ol­ íu, en það er nú bara ein fald lega þann­ ig að rík ið er að fá meira í vsk­tekj ur vegna fall andi geng is og verð breyt inga síð an í des emb er en sem nem ur hækk­ un álagn ingu okk ar hjá Atl ants ol íu frá ár inu 2008. Frá þeim tíma hafa öll að­ föng hækk að og hluti af þeirri hækk un höf um við tek ið á okk ur með að haldi í rekstri en að hluta hef ur álagn ing hækk að sem nem ur ná lægt þrem ur krón um á lítra. Nær sú tala ekki að halda í við hækk un vísi tölu neyslu­ verðs“. Hann seg ir öll fyr ir tæki þurfa að hafa álagn ingu til að mæta rektr­ ar kostn aði og fyr ir Atl ants ol íu er sú tala í dag ná lægt 30 krón um á lítra að með al tali. Þá á eft ir að taka til lit til trygg inga, flutn ings þátta og af slátta. Að spurð ur um hvort í raun sé ein hver sam keppni á mark aðn um seg ir Hugi svo vera: „Það hljóm ar e.t.v. kli sju­ kennt að tala um sam keppni þeg ar verð mun ur milli fé laga er stund um í aur um tal inn. En til fell ið er að það er mik il sam keppni og til að mynda sé rétt tvær vik ur síð an að eitt af stóru fé lög un um aft ur kall aði hækk un. Og fyr ir skömmu hækk uð um við dís el ol íu minna en hin ir sem nam 2 krón um en líkt og áð ur lækka stóru fé lög in verð sitt nið ur að okk ar verði. Hugi seg ir að með til komu dælu­ lyk ils ins hafi um hverf ið gjör breyst. „Af slætt ir með dælu lykli er 3 krón ur og hafa þeir sann að sig sem sterkt afl í sam keppn inni þó svo að hin fé lög in bjóði nú slíkt hið sama“. En hvað veld ur því að dies el ol ían sé orð in tals vert dýr ari en bens ín ið hér á landi, öf ugt við það sem þekk ist víða ann ars stað ar? „Það er mis mun andi skatta stefna í ríkj un um í kring um okk­ ur og víða er skatt lagn ingu stýrt þann ig að dies el ol ían sé allt af ódýr ari en bens­ ín ið. Þann ig er það ekki hér á landi. Verð sveifl ur á dies el ol íu ráð ast meira af veð ur fari held ur en verð sveifl ur á bens íni. Í þeim miklu kuld um sem ver­ ið hafa í Evr ópu í vet ur jókst eft ir spurn eft ir dies el ol íu veru lega. Það þýð ir að heims mark aðs verð hækk ar og við sé­ um að upp lifa hér“ seg ir Hugi. En hverj ar eru spár um verð á ol íu næstu vik ur og mán uði? „Al mennt má segja að spár geri ráð fyr ir enn frek ari hækk un á els neyti. Þeg ar sum ar ið hefst auk ast ferða lög og þá eykst þörf in fyr ir elds neyti eins og bens ín og jafn an sé eft ir spurn in mest þriðju vik una í júlí og þá sé oft inn kaups verð ið hæst. Ef hins veg ar ef fólk fer að draga úr ferða­ lög um vegna minnk andi kaup mátt ar geta þess ar spár breyst. Stað an hér á landi er ein fald lega sú að ol íu fé lög in þyrftu að hækka verð ið en það vill helst eng inn vera fyrst ur og það er ein birt­ ing ar mynd sam keppn inn ar“ seg ir Hugi Hreið ar son mark aðs stjóri Atl ants ol íu. Dal ir: Sund laug in í Sæ lings dal op in á laug ar dög um í mars -frítt í sund all an mán uð inn Ákveð ið hef ur ver ið að hafa sund laug ina í Sæ lings dal í Döl um opna á laug ar dög um í mars. Um er að ræða til raun en góð mæt ing hef ur ver ið að Laug um í Sæ­ lings dal í tengsl um við frjáls íþrótta æf­ ing ar og íþrótta skóla á laug ar dög um í janú ar og febrú ar. Þess um æf ing um er nú lok ið, en íbú ar hvatt ir eru til að halda áfram að mæta og nýta sér að stöð una á staðn­ um. Til að stuðla að auk inni nýt ingu verð ur frítt í sund í Sæ lings dag í mars og opn un ar tím inn á laug ar dög um frá kl. 11 til 14. Áfram verð ur sér stak lega op ið fyr ir eldri borg ara á fimmtu dög um kl. 16­ 17 og er það gjald frítt en eins og ver ið hef ur fyr ir alla eldri borg ara með lög­ heim ili í Dala byggð. mynd in sýn ir hvern ig verð mynd un á bens ini er. rík ið tek ur lang mest til sín í gegn um elds neyt is gjald og virð is auka skatt og hef ur fær nú fimm krón um meira í sinn hlut í gegn um virð is auka skatt vegna hækk un ar á inn flutn ings­ verði og fall andi krónu. Hlutur ríkisins pr. lítra 121 kr. 47% Álagning, flutningur o.fl. 30 kr. 12% Innkaupsverð 105 kr. 41% Samtals 256 kr. Innkaups- verð: 105 kr. (41%) Álagning, flutningur: 30 kr. (12%) Hlutur ríkisins pr. lítra: 121 kr. (47%) Verðmyndun á bensíni Samtals lítraverð u.þ.b. 256 kr. Hugi Hreið ars son mark aðs stjóri hjá atl ants ol íu Hval fjarð ar sveit: Skoð ana- könn un um nafn á skól ann Sveit ar stjórn Hval fjarð ar sveit­ar efn ir til sam keppni með al íbúa sveit ar fé lags ins um nafn á sam ein að an leik­ og grunn skóla. Íbú ar fá skoð ana könn un um nafn ið senda heim í pósti og verð ur skila frest ur til 10. apr íl sam kvæmt því sem fram kem ur á heima síðu Hval fjarð ar sveit ar. Grund ar fjörð ur: Íbúa þing hald ið í vor Þriggja manna stýri hóp ur til und­ir bún ings stýri hóps um íbúa­þing verð ur skip að ur af bæj ar­ stjóra. Mark mið þings ins er að eiga sam ræðu við íbúa um stefnu mörk un til næstu ára í hin um ýmsu mála flokk um. Með al þess sem fyr ir hug að er að taka fyr ir á þing inu er skóla stefna, at­ vinnu mál og stefna í ferða þjón ustu. Þetta kem ur fram á heima síðu Grund­ ar fjarð ar bæj ar. Haldn ir hafa ver ið þrír íbúa fund ir á þessu kjör tíma bili og hafa þeir byggst á upp lýs inga gjöf og sam ræðu við þátt­ tak end ur. Hug mynd in var að einn full­ trúi frá hvor um lista í bæj ar stjórn auk bæj ar stjóra sæti í stýri hópn um. Full­ trú ar D­ lista í bæj ar stjórn tóku ekki sæti í hópn um þar sem „óskyn sam­ legt sé að halda stórt og dýrt íbúa þing í þeirri stöðu sem sveit ar fé lag ið sé í“ eins og seg ir í bók un á bæj ar stjórn ar fundi.

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/989

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.