Vesturland - 08.03.2012, Blaðsíða 9

Vesturland - 08.03.2012, Blaðsíða 9
98. mars 2012 Virðing RéttlætiVR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS Mundu eftir að kjósa! Kosning til stjórnar VR stendur til kl. 12 á hádegi þann 9. mars nk. Nánar á heimasíðunni www.vr.is. regl ur um fund ar tíma og fund ar stað. En það leið ir af al menn um regl um að halda ber fundi á þeim tíma og stað sem hent ar sem best öll um eða flest um eig end um. Það er ekk ert sem bann ar bein lín is að fund ir séu haldn ir á stór há tíð um og á nótt unni en svo leið is gera menn bara ekki. Sé fund ar tími fá rán leg ur og af brigði leg ur þá búa ann ar leg ar hvat ir að baki. Sama er að segja um funda stað inn, bæði að stöð una og stað­ setn ing una. Fund ar stað ur inn verð ur að henta sem flest um og má vel hugsa sér að hann sé svo út í hött að ekki sé hægt að ætl ast til að ig end ur mæti. Verð ur því að telja út frá eðli máls að af­ brigði leg ur fund ar tími og fund ar stað ur og slæm að staða geti vald ið ólög mæti hús fund ar. Boð leg fund ar að staða Það er t.d. mjög mik il vægt að hús næði fund ar sé hæft til fund ar þann ig að hann geti þjón að til gangi sín um. Yf ir­ leitt er betra er að halda hús fundi ann­ ars stað ar en í við kom andi húsi. Fund ir á hlut lausu svæði þar sem full nægj andi fund ar að staða er lukk ast miklu bet ur en hin ir. Það er ekki boð legt að halda stóra fundi í sam eign húsa, í stiga gangi, þvotta húsi eða geymsl um, við bág ar fund ar að stæð ur. Það rýr ir virð ingu fund ar ins og eyði legg ur fund ar form­ ið. Sama má segja um fundi í íbúð um. Þeir fá ávallt á sig óform leg an blæ og verða yf ir leitt lang ir, ómark viss ir og ómál efna leg ir. Fund ar sókn og rétt ur til setu Að al fund ir eru al mennt bær ir til að af greiða mál án til lits til fund ar sókn­ ar. Rétt til að sækja að al fund hafa í fyrsta lagi eig end ur, mak ar þeirra og sam búð ar fólk. Ekki hvíl ir bein skylda á eig end um að mæta á fundi en fjar vera get ur haft af drifa rík ar af leið ing ar því ákvarð an ir fund ar eru al mennt bind­ andi fyr ir hann hvort sem hann mæt ir eða mæt ir ekki. Það er meg in regla að mál um er ráð­ ið til lykta með ein föld um meiri hluta og er þá at kvæði hvers fé lags manns mið að við hlut falls tölu eign ar hans. Stjórn ar menn, fram kvæmda stjóri og hús vörð ur, eru al mennt skyld ir til að mæta á að al fund. End ur skoð anda er rétt að mæta á fund og gefa skýr ing ar. Eig end um er heim ilt að hafa með sér ráð gjafa sem hef ur eðli legt mál frelsi sam kvæmt ákvörð un fund ar eða fund­ ar stjórna en hann hef ur hvorki til lögu né at kvæð is rétt. Um boð, eig enda skipti, leigj end ur Heim ilt er að veita lö gráða manni um­ boð til að mæta á hús fundi og greiða þar at kvæði. Um boð ið verð ur að vera skrif legt og dag sett. Það get ur gilt fyr ir einn fund eða fleiri og það get ur ver ið tak mark að eða ótak mark að. Ekki eru nein ar tak mark an ir á því hversu mörg um boð sami um boðs mað ur má hafa. Sé eign seld fer þing lýst ur eig andi með at kvæð is rétt á hús fundi en ef kaup andi mæt ir og sann ar rétt sinn, t.d, með kaup samn ingi, öðl ast hann rétt til fund ar setu og at kvæð is rétt ur­ inn er hans. Að al fund ur inn get ur með heim il að leigj end um í hús inu að sitja fund inn og hafa þar mál frelsi í mál­ um sem þá varða en hvorki til lögu og at kvæð is rétt. Fund ar stjóri Mik il vægt er að fund um sé stýrt af kunn áttu og rögg semi af fund ar stjóra sem kann og veit sínu viti í fund ar sköp­ um og mál efn um fjöl eign ar húsa. Yf ir­ leitt er fund um stjórn að af for manni hús fé lags ins. Stjórn er þó heim ilt að fá ut an að kom andi fund ar stjóra og ráð gjöf og að stoð sér fræð inga við að­ al fundi (und ir bún ing, boð un, fund ar­ stjórn og fund ar gerð). Í mörg um til vik um er það nauð syn­ legt til að rjúfa sjálf heldu vegna deilna í hús fé lag inu. Ein att er for mað ur deilu­ að ili eða bland ast í mál með þeim hætti að brigð ur verða born ar á fund ar stjórn hana. Er af far ar sæl ast að sá kal eik ur sé frá hon um tek inn. Lög mæti fund ar, fund ar stjórn Fund ar stjóri er æðsti mað ur fund ar ins og tek ur af skar ið um vafa til vik. Hann á að gæta fyllsta hlut leys is. Meg in hlut­ verk hans er að sjá um að fund ur fari rétt fram og að mál hljóti af greiðslu í sam ræmi við vilja meiri hlut ans en án þess að skoð an ir minni hlut ans séu fót um troðn ar. Hlut verk hans er mjög víð tækt og vald hans er mik ið og það er mik ið und ir hon um kom ið hvern ig fund ur­ inn tekst. Það er fyrsta verk fund ar­ stjóra að ganga úr skugga um lög mæti fund ar ins og hvort hann sé lög lega boð að ur og ákvörð un ar bær­ og fær. Hann kann ar rétt eig enda, t.d. við kosn ingu og at kvæða greiðslu og stað­ reyn ir um boð. Hann verð ur að halda nafna­ og mæt ing ar skrá og hafa hand­ bæra eigna skipta yf ir lýs ingu þar sem hlut falls töl ur koma fram. Hon um ber að fram fylgja dag skrá fund ar ins og sjá til þess að henni sé fylgt. Hann held ur mæl enda skrá og stjórn ar um ræð um Mál efna leg ar um ræð ur–fund ar frið ur Stund vísi er dyggð og mik il vægt er að fund ar stjóri byrji fund á til sett um tíma og til kynni fyr ir fram tíma lengd hans. Hann á að halda fund ar mönn um við efn ið og gæta þess að um ræð ur fari ekki út um víð an völl. Fund ar stjóra ber að ýta und ir um ræð ur og sjá um að öll sjón ar mið komi fram og verja rétt minni hlut ans. Í um ræð um er brýnt að menn séu gagn orð ir og mál efna leg ir og setji fram skoð an ir sín ar og rök styðji þær skil­ merki lega þann ig að að al at rið in séu skýr en fund ar tíma sé ekki sól und að í auka at riði. Það er mik il vægt að á hús­ fund um ríki góð ur andi og góð fund­ ar regla. Það er frum for senda ár ang­ urs ríkra, mál efna legra og mark vissra fund ar starfa að frið ur sé á fundi og menn fái gott hljóð og færi á að koma mál flutn ingi sín um til skila. Sí fellt gjamm og klið ur og vapp fund ar manna get ur hæg lega eyði lagt fund og gert hann óstaf hæf an. Fund ar­ stjóra ber að áminna fund ar menn sem blanda óskyld um mál um inn í um ræð­ ur og taka af þeim orð ið ef áminn ingu er ekki sinnt. Hann held ur uppi reglu og hann get ur frest að fundi og jafn vel slit ið hon um ef ekki vill bet ur. At kvæða greiðsl ur og kosn ing ar Í fyrsta lagi geta þær ver ið munn leg­ ar og op in ber ar með handa upp rétt­ ingu eða nafna kalli. Í öðru lagi get ur at kvæða greiðsla ver ið leyni leg og þá jafn framt skrif leg. Al mennt er tal ið að leyni leg ar kosn ing ar séu mik il væg­ ur rétt ur vegna þess að þá séu menn frjáls ari og síð ur und ir þrýst ingi. Þess vegna er það meg in regla í fé lög um að skylt sé að verða við kröfu um leyni­ lega kosn ingu. Á hús fund um geng ur þetta ekki alls­ kost ar upp vegna sér eðl is hús fé laga. At­ kvæði eig anda mið ast að meg in stefnu til við eign ar hlut deild hans og þeg ar eign ir eru mis stór ar og hafa mis háa hlut falls tölu er tor velt að koma við full­ kom lega leyni legri at kvæða greiðslu eða kosn ingu á hús fund um. Fund ar gerð Und ir um sjá og á ábyrgð fund ar stjóra skal rita fund ar gerð um meg in at riði þeirra mála sem tek in eru fyr ir og all ar ákvarð an ir sem tekn ar eru og hvern ig at kvæði hafa fall ið. Fund ar gerð in skal les in upp í lok fund ar, hún leið rétt og at huga semd ir skráð ar. Fund ar gerð er heim ild og sönn un um fund og það sem á hon um gerð ist. Hún verð ur að vera traust, færð af full komnu hlut­ leysi. Fund ar gerð er skýrsla um álykt an ir og ákvarð an ir hús fund ar og verð ur að vera áreið an leg og nægi lega ná kvæm án þess þó að að al at riði séu kaf færð í smá at rið um og sparða tín ingi. Það er ekki þörf á að bóka orð rétt mál­ flutn ing eða vað al sem fer út og suð ur. Hún skal und ir rit uð af fund ar stjóra og a.m.k. ein um fund ar manna sem fund ur inn hef ur kos ið til þess, sem yf ir leitt er rit ari fund ar ins. Fund ar gerð ir hús funda eiga að vera að gengi leg ar fyr ir eig end ur sem eiga rétt á að fá ljós rit af þeim. Stjórn- kjör-þókn un Á að al fundi er stjórn hús fé lags kjör­ in. Það er for taks laust þeg ar íbúð ir eru fleiri en 7 og er stjórn að jafn aði skip uð þrem ur. Ekki er skylt að hafa sér staka stjórn í minni hús um en þá heim ilt er að fela ein um eig anda verk­ efni stjórn ar. Kjör geng ir til stjórn ar eru eig end­ ur, mak ar þeirra eða sam búð ar fólk og nán ir ætt ingj ar. Lög ræði er skil yrði en við kom andi þarf ekki að búa eða starfa í hús inu. Skylt er að taka kjöri en eng in sér stök þving un ar úr ræði eru til tæk. Gild ar ástæð ur ver ið fyr ir synj un að taka kjöri en end ur tek in und an færsla þann ig að stjórna störf in mæði á þeim sömu í ára vís er út af fyr ir sig brot. Það er meg in regla að stjórn ar störf eru ólaun uð. Þau bera blæ af þegn skyldu sem eig end um er al mennt skylt að axla án sér stakr ar þókn un ar. Það er hins veg ar óþol andi og órétt­ látt þeg ar stjórn ar störf mæða ár um sam an á þeim sömu með an aðr ir koma sér hjá stjórn ar setu. Þá er sann gjarnt, eðli legt og lög legt að jafna met in með laun um eða þókn un til stjórn ar. Taka verð ur ákvörð un um það á hús fundi. Hús funda þjón usta- frið ur, ör yggi og festa. Hús eig enda fé lag ið býð ur upp á þraut­ reynda og vand aða hús funda þjón ustu. Sér fróð ir lög fræð ing ar að stoða við und ir bún ing funda, funda boð, til­ lög ur o.fl. Fund ar stjóri er lög mað ur, sem hef ur sér þekk ingu á funda stjórn og fjöl eign ar húsa mál um. Rit un fund­ ar gerð ar er í hönd um laga nema. Fund ur sem er vel und ir bú inn og stýrt af kunn áttu og fag mennsku verð­ ur allt af mark viss ari, mál efna legri og ár ang urs rík ari en ella. Með því að nota þjón ust una geta hús fé lög, stjórn ar­ menn þeirra, eig end ur og við semj end­ ur, t.d bank ar og verk tak ar, treyst því, að lög mæti funda og að ákvarð an ir séu tekn ar með rétt um hætti. Þessi þjón usta trygg ir frið, ör yggi og festu í hús fé lag inu og í sam skipt um eig enda inn byrð is og gagn vart við­ semj end um. Fund ar gerð er skýrsla um álykt an ir og ákvarð an ir hús­ fund ar og verð ur að vera áreið an leg og nægi lega ná kvæm án þess þó að að al at riði séu kaf færð í smá at rið um og sparða tín ingi. Fund ar gerð ir hús funda eiga að vera að gengi leg ar fyr ir eig end ur sem eiga rétt á að fá ljós rit af þeim.

x

Vesturland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vesturland
https://timarit.is/publication/989

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.