Færöernes Kundgörelsessamling - 19.12.1940, Síða 2

Færöernes Kundgörelsessamling - 19.12.1940, Síða 2
62 Nr. 48. 18. December. Midlertidige Bestemmelser for Færøerne om Seddeloms løb, Valutaforhold og Handel med Udlandet m. v. I Overensstemmelse med Ved- tagelse af Færøernes Lagting stad- fæster og udfærdiger undertegnede Amtmand over Færøerne herved følgende: I. Seddelomløb. § 1. Efter Overenskomst med den britiske Regering udstedes indtil 6 Mili. Kroner nye Pengesedler til a. Ombytning med de i Henhold til Kundgørelse Nr. 8 af 31. Maj 1940 afstemplede National- banksedler. b. Ombytping med de i Henhold til Kundgørelse Nr. 32 af 14. Oktober 1940 udstedte midler- tidige Pengesedler, og c. Forøgelse af den cirkulerende Seddelmængde mod Deponering af tilsvarende Sterlingbeløb i britisk Bank. § 2. De nye Pengesedler udstedes af Amtmanden paa Danmarks Natio- nalbanks Vegne og er ved Tilsagn fra den britiske Regering sikret Omveksling til britisk Valuta efter Kurs 22 Kr. 40 Øre lig med 1 Pund Sterling. § 3. Der føres af Lagtingets Lands- nævn Tilsyn med Seddeludstedel- sen og Sedlernes Dækning. § 4. De i § 1 omhandlede Pengesed- ler er fra Udstedelsen lovligt Be- talingsmiddel paa Færøerne sam- men med de i Kundgørelserne Nr. 8 af 31. Maj 1940 og Nr. 32 af 14. Oktober 1940 omhandlede Sed- ler og sammen med dansk Skille- mønt efter Reglerne i Lov Nr. 66 af 23. Maj 1873. Efter Udløbet af en af Amtman- den efter Samraad med Lagtingets Landsnævn fastsat Frist ophører de i Kundgørelserne Nr. 8 af 31. Maj 1940 og Nr. 32 af 14. Okto- ber 1940 omhandlede Sedler at være lovligt Betalingsmiddel paa Færøerne. II. V alutaforhold. § 6. Der oprettes straks en Valuta- Central for Færøerne, med den Opgave at overvaage, at Færøer- nes Samhandel med Udlandet fin- der Sted paa betryggende Maade, og at Øernes Betalingsevne opret- holdes. Valuta-Centralen ledes af en Be- styrelse paa 9 Personer, bestaaende af Sorenskriveren (Dommeren) som Formand samt 1 af Føroya Fiska-

x

Færöernes Kundgörelsessamling

Beinleiðis leinki

Hvis du vil linke til denne avis/magasin, skal du bruge disse links:

Link til denne avis/magasin: Færöernes Kundgörelsessamling
https://timarit.is/publication/26

Link til dette eksemplar:

Link til denne side:

Link til denne artikel:

Venligst ikke link direkte til billeder eller PDfs på Timarit.is, da sådanne webadresser kan ændres uden advarsel. Brug venligst de angivne webadresser for at linke til sitet.