Morgunblaðið - 08.07.1919, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 08.07.1919, Blaðsíða 2
2 M O R O v V n I, ADI I) Fjögur tekjuaukafrumvörp. 754 þús kr. í landssjðð. Hawker. Hér birtum vér mynd af ástralaka flagmfinninum Ilawker, sem reyndi að fljúga yfir Atlanz- haf, en féll í 'sjóinn og hefði far- -*e- Ein.s og getið hefir verið hér í blaðinu í grein um fjárlagafrum- varp stjórnarinnar, leggur hún ekki fyrir þingið að þessu sinni nein frumvörp um breytingar á skatta- löggjöfinni, en ætlar því öllu að bíða til 1921. En 4 tekjufrumvörp ber stjórnin fram nú, og segir svo í greinargerð fyrir einu þessara frumvarpa: „Eins og stjórnin gerði ráð fyrir á síðasta þingi, hefir orðið rnikill tekjuhalli á árinu 1918, er stafaði af auknum útgjöldum vegna ófrið arins og af tekjurýrnun. Framvegis verður búskapur landsins að bera sig, en til þess er tekjuauki að mun nauðsynlegur, ekki síst þar sem nú er óhjákvæmilegt að bæta kjör opinberra starfsmanna landsins, en af því leiðir mikinn útgjaldaauka Tekjuaukafrumvörpin eru þessi: 1. Tollhækkun. Þessir tollliðir eru hækkaðir svo sem hér segir: 1. Af öli, límonaði og öðrum samskonar óáfengum drykkjum upp í 30 au. af hverjum lítra (úr 20 au.). 2. Af koníaki og vínanda ineð 8 gr. styrkleika eða minna upp í 2 kr. af hverjum lítra, yfir 8 gr. og alt að 12 gr. upp í 3 kr. og frá 12—16 gr. upp í 4 kr. (alt helm- ingshækkun). ________ 3. Af rauðvíni, sherry, portvíni, malaga, ávaxtasafa, súrum berja- safa og öðrum áfengum drykkjum, sem ekki eru taldir í öðrum liðum, úr 50 au. upp í 1 kr. á lítra. 4. Af sódavatni úr 2 au. upp í 4 au. 5. Af allskonar tóbaki upp í 4 kr. af kílói, úr 3 kr. 6. Af vindlum og vindlingum úr 6 kr. upp í 8 kr. 7. Af brjóstsykri og konfekt úr kr. 1.25 á kíló upp í kr. 1.50. urinii leggur stjórnin til að hækki einnig um 100%, upp í 1 kr. af tunnu, en það á ekki að gilda nema til 1. jan. næstk. Þá er ætlast til að hann liækki enn, samkv. öðru frv., er stjórnin ber fram og getið verður hér á eftir. Tekjuaukinn samkv. útflutinngs- gjaldshækkuninni ætlast stjórnin til að nemi um 160 þús. kr. á ári, en það er nálægt meðaltali síðustu 4 ára. 3. Síldartollur. Frá 1. jan. 1920 vil.l stjórnin hækka síldartollinn upp í 3 kr. af hverri útfluttri tunnu. Gjaldið greið ist og af síld þeirri, sem söltuð er ,og verkuð í íslenzkri landhelgi. Að meðaltali hefir fluzt út síð- ustu 6 árin uál. 225 þús. tunnur af síld á ári, en þar af ekki nema 90 þús. tunnur 1917 og 65 þús. 1918. Stjórninni virðist ekki óvar- legt að gera ráð fyrir ca. 150, þús. tunna útflutningi. Tekjuaukinn, kr. 2.50 á hverri tunnu, yrði þá 375 þús. kr. á ári. 4. Ábúðarskattur (100% hækkun). Loks flytur stjórnin frumvarp um, að ábúðarskatturinn skuli. tvö- faldast. Athugasemdir þess frumvarps hljóða svo: „Vegna þess að stjórnin flytur tvö frumvörp, sem hækka gjöld til ríkissjóðs á sjávarútveginum, hefir þótt rétt jafnframt, vegna jafn- vægis milii atvinnuveganna, að hækka ábúðarskattinn. Hækkun þessi mun nema alls h. u. b. 40,000 á ári. Vegna þess að fasteignamat- inu er enn elcki lokið, og auk þess fyrirsjáanlegt, ef reynt verður að samræma matið, að fasteignaskatt- ur verður ekki bygður á því næsta ár, þá hefir stjórnin ekki séð sér fært nú að koma með skatt á fast- ist, ef eigi hefði viljað svo heppi- lega til, að skiji bar þar að skömmu síðar. — Eins og menn vita, var Hawker tekið með kostum og kynj- um þegar hann kom til Lundúna, Þóttust menn hafa heimt hann úr helju og áströlsku hermenni'rnir, sem þar voru, mundu tæplega hafa fagnað honum betur, þótt tiann liefði komist alla leið á flugi. Leiðinlegt Víst cr leiðinlegt að sjá það í blöðunum, að skógargirðingin við liauðavatn skuli vera orðin svo ó- nýt og úr sér gengin, að fé og geit- ur renni þar út og inn eftir vild. Þó er það lciðinlegra, að mörg þúsund trjáplöntuní, sem þar voru gróðursettar, skuli allar vera í aft- urför og með sýnilegum dauða- mörkum, ekki vegna kinda og geita, heldur af því, að þær lifa ekki í þeim jarðvegi né*þoltt lofts- lagið. Og þó er það leiðinlegast, að með tilraununum við Rauðavatn, er kveðinn upp dauðadómur yfir vexti ng viðgangi útlendra trjá- plantna á bersvæði sunnanlands. Eggert á Hólmi. Landamerki Tekjuhækkun samkv. frv. af vín- fangatolli og sódavatni áætlar stjórnin 50 þús kr. á ári, en af tó- baki og vindlum 126 þús. kr., og er þá tekið meðaltal af innflutningn- um á tóbaki og vindlum á árunum 1914—1918. 2. 100% hækkun á útflutnings- gjaldi. Útflutningsgjald alt af sjávaraf- urðum samkvæmt lögum frá 4. nóv. 1881 og breytingum, scm á þeim hafa orðið leggur stjórnin til að hækki um 100%. Mælir stjórnin svo um, að gjald þetta verði samt svo lágt„ að þess gæti lítið. Síldartoll- Mat á kjöti. Stjómin leggur fyrir þingið frv. til laga um mat á saltkjöti til út- flutnings. Eftir því skal alt það saltkjöt, sem flutt er héðan af landi, metið og flokkað eftir kjötmatsmenn, hver í sínu umdæmi, tegundum og gæðum. Fimm yfir- ( e'nn eöu fleiri á hverjum stað, þar kjötmatsmenn skal skipa fyrir alt sem ^e er slátrað til útflutnings. eignum, en flytur nú að eins þessa bráðabirgðabreytingu á ábúðar- skattinum." Hækkunin á að öðlast gildi 1. jan. næstk. og gilda í 1 ár. Aðrar hækkanir, nema síldartollurinn, eiga að gilda þegar í stað, frá stað- festingu laganna. Framlenging vörutollslaga og burð- argj aldshækkunar. Auk framantalinna tekjuauka- frumvarpa fiytur stjórnin frum- vörþ um að framlengja gildi allra vörulollslaga og iaga um bráða- birgðahækkunar á burðargjaldi, hvorttveggja til ársloka 1921. unarstörf og niðursöltun kjöts í reglulegu sláturhúsi eða staðið fyr- ir þeim störfum. Þeir skulu hafa að launum 600 krónur á ári og ferðakostnað eftir „sanngjörnum reikningi". Það fé greiðist úr rík- issjóði. Lögreglustjórar eiga að skipa landið og er gert ráð fyrir að um- dæmi þeirra verði: 1. Sunnlend- ingafjórðungur ásamt Mýra- Snæ- fellsness- og Dalasýslu. 2. Vest- firðingafjórðungur að öðru leyti og alt að Hvammstanga. 3. Húna- vatnssýsla frá Hvammstanga, Skagafjarðar- og Eyjafjarðarsýsla ásamt Svalbarðseyri og Grenivík. 4. Þingeyjarsýslur þaðan ásamt Bakkafirði og Vopnafirði. 5. Múla- sýslur að öðru leyti og Austur- Skaftafellssýsla. Yfirmatsstarfið má ekki fela öðrum mönnum en þeim, sem fengist hafa við slátr- Fer um tölu þeirra og val eftir tillögum yfirmatsmanns i því um- dæmi. Stjórnarráðið ákveður kaup þeirra, en útflytjandi kjötsins skal greiða það. Læknisskoðun og stimplun skal fara fram á öllu kjöti> sem ætlað er til útflutnings. Hverri kjötsendingu skal fylgja vottorð kjötmatsmauns og læknis og fylgja þau farmskírteini. Stjórnarráðið semur erindisbréf fyrir matsmenn og setur reglugerð um flokkun og mat kjötsins, sölt- un og pæklun, um merkng þess, eft- irlit með geymslu þess og útskipun. Á þinginu 1917 satnþykti neðri deild þingsálýktunartillögu þess efnis, að stjórnin legði fyrir næsta reglulegt þing frumv. til laga um landamerki, ef henni virtist nauð- að deildin tæki það til athugunar syn á því. Ráðuneytið sendí laga- deild háskólans málið og bað þess, og semdi frumvarp til nýrra landa- merkjalaga, ef hún áliti þess þurfa. Fanst deildinni full þörf á því og fól Einari Arnórssyni prófessor að semja frumv. Var það síðan sent stjórninni í jan. og félst hún á ]>að óbreytt og leggur það nú fyrir þingið. Frumvarþi þessu er skift í IV kafla. I. kafli er um merkjagerð, merkjalýsingar og viðhald merkja, og svarar hann til ákvæðanna í 1.—6. gr. landamerkjalaganna frá 17. marz 1882, en viðaukar eru ýmsir og breytingar frá þvi sem þar er mælt. í II. kafla eru reglur um meðferð landamerkjamála, er svara til landamerkjalaga 1882, 7. gr. og lögin út. í III. kafla eru 4- kvæði um önnur mál, sem þó eru landamerkjamálum skyld. Þótti vel fallið, að safna um leið hinum fáu og dreifðu ákvæðum, er þessi mál varða. Þau hafa sum eigi verið gef- in út í löggiltum texta, og virðist því eigi ófyrirsynju, að setja ný lög á íslei^zku um þessi mál. í IV. kafla eru almenn ákvæði bæði þau, er sameiginleg sýnast eiga að vera um áfrýjun þeirra mála, sem í II. og IIÍ. kafla segir, og svo þau, er mæla fyrir um það, hvenær lögin skuli öðiast gildi, og um afuám eldri laga. Samkvæmt' frumvarpinu er eig- endum jarða eða forsvarsmönnum þeirra skylt að gera glögg merki milli jarða, svo sem með girðingum, skurðum eða vörðum, sé eigi glögg landamerki af völdum náttúrunn- ar, eða áður hafi verið sett greini- leg laudamerki og löglega viðhald- — Enda'ok þýzka herskipaflotans. Meiri hluti skipanna á haí>bo(ni. f»jóðveiiar sðUtu skipunum sjilfir. ÞegaT' vopnahléð var samið í nóvember, urðu Þjóðverjar af láta af hendi nálega allan herflota sinn. Sigldu þeir honum til Seapa Flow, sem er skipalægi við Orkneyjar, og hefir hann legið þar síðan. Þýzka áhöfnin, sem sigldi skipunum til Orkneyja, hefir verið á þeim síðan, því Bretar hafa þurft á öllu sínu sjóliði að halda. Foringi þýzka liðs- ins var von Reuter, aðmíráll. Hinn 22. f. m„ þegar Þjóðverj- unurn þótti vissa fengin fyrir því, að bandamenn tækju flotann, tóku þeir til þess bragðs að sökkva skip- unum. Opnuðu þeir botn-,ventlana‘ á skipunum og hleyptu sjó inn í þau og sukku þau flest á skammri stund. Misjöfnum augum er litið á þctta tiltæki í Bretlandi. Sjóhernaðar- fræðingurinn brezki, Arthur Poll- en, segir að eigi sé hægt að verjast því, að dást að Þjóðverjum fyrir þetta, að sökkva skipunum, frem- ur en að láta fjandmenn sína njóta þeirra, og bendir á, að meðan ó- friðurinn var háður, þá hafi það verið venja þýzka flotans, að láta aldrei nokkurt skip ganga í greip- ar óvinanna. Brezki aðmírállinn Percy Scott fer öðrum orðum um þetta: „Við höfum fengið makleg málagjöld fyrir að treysta Húnum, sem aldrei sýndu það, öll stríðsárin, að þeir væru siðaður ]>jóðflokkur. Aldrei hefði átt að trúa þeim fyrir skip- unum.“ Flestir sjóliðsforingjar Breta eru þeirrar skoðunar, að skipunum hafi verið sökt að boði þeirra, er nú ráða lögum í Þýzkalandi. Ekkert var auðveldara en að opna „ventlana" á skipunum. Er haldið að merki til að sökkva þcim hafi verið gefið með því að draga upp rauðan fána. Enn fremur höfðu skipin dregið þýzka gunnfánann að hún, þvert ofan í blátt bann Beatty aðmíráls. Þýzku foringj- arnir og sjóliðarnir, sem frömdu verliið, verða líklega dregnir fyrir herrétt og fá þunga refsingu. Og ckki munu' Bandamenn verða væg- ari í kriifum sínum um uppfylling vfriðarskiimálanna, eftir að þetta er skeð, þrátt f.yrir skýlaus dreng- skaparloforð Þjóðverja. Skipalægið í Scapa Flow verður ekki notað eins og steiidur og verð- ur því að koma skipunum burt, ef það á að notast framvegis. Brezka herstjórnin hafði lagt ]>að til í vet- ur, að skipunum yrði sökt í Norður- sjó, og er því líklegt að ]>eir s.jái eigi svo mjög mikið eftir skipun- um. En öðru máli gegnir. um Frakka og ítali. Þeir ætluðu sér að eignast öll nýtilegustu skipin og auka flota sinn með þeim, og þykir þeim því súrt í brotið. En skipin voru flest úrelt og óhentug, svo eigi er sérlega mikil eftirsjón í þeim. Ski]>in, sem Þjóðverjar söktu, voru alls um 400,000 smálestir að stærð og talin 70 miljóna sterlings- punda virði. Mun þeirri upphæð verða bætt á skuldareikning Þjóð- verja. Brezku herskipin voru fjarver- andi, á herflotaæfingu, er Þjóð- verjar framkvæmdu verk sitt. Þjóð- verjarnir héldu til lands á ski]>s- bátunum, en þegar menn urðu þess varir, er þeir höfðu gert, var hafin á þá áköf skothríð og voru nokkr- ir drepnir. Ollum flotanum hefir verið sökt, nema cinum bryndreka, „Baden“, og 5 léttiskipum. Þýzki kontra-aðmírállinn á flot- aimm, von Ileuter, liefir lýst yíir því, að hann taki á ; ig alla ábyrgð á verkinu, og ber fyrir sig skipun keisarans, frá 1914, sem hljóðar á þá leið, að þýzk herskip megi ekki falla í hendur óvinanna, Lokasennan milli Fram og K. R. ——♦—— Varla hefir. öðrum kaþpleik verið fylgt með meiri eftirvæntingu nú á þessu vori, en úrslitaleiknum milli Fram og K. R. ó sunnudaginn. Reyk- víkingnr skeyttu því lítt, þótt grátt væri í lofti, lágt til himins og úðarcgn, þegar leikar hófust, en f jölinentu suður á völl, skipuðu sér þétt um palla og sæti og fylgdu leiknum ineð æstum á- huga. Það var auðséð, að Frammarar hugðu á hefndir fyrir ófarirnar, þá er bikarinn frægi var af þeim tekinn. Allan fyrri hálfleikinn var sóknin nær eingöngu þeirra, og gaf að líta mörg snörp og fræknleg áhlaup á K. R.- markið. Hvað eftir annað virtist ekki muna nema hársbreidd að þeir gerðu mark, — áhorfendurnir stóðu á önd- inni af óþreyju. Þeir Osvald Knudsen og Friðþjófur skoruðu nú hvor sitt mark og fagnaðarópin glumdu við um völl allan, — lengi og ákaft. Laust eft- ir síðara markið gerði Friðþjófur enn á ný hið fegursta áhlau]> og rann íiieð knöttinn fram hjá hverjum andstæð- inga sinna á fætur öðrum. Ilrópin dundu við á eftir honum, — nú áttu allir von á einhverju sögulegu. En þá var hlaupið á hann svo hrottalega af einum verðinum, að haun féll niður á völlinii og náði ekki iiiidaiium um stund. Eftir þetta virtist oss af hon- um dregið. Frarn fékk ekki fleiri mörk þennan hálfleik. Síðari hálfleikinn var sóknin jöfn á báða bóga og lá hvað eftir annað við marki beggjamegin. Gunnar SchAm skoraði eitt mark hjá Fram og lauk þá leiknum svo, að Fram vann.hornið með 2 mörkum gegn einu. Fram lék gullfallega allan leikinn og hefði eflaust fagnað meiri sigri, ef Friðþjófur hefði ekki orðið fyrir áfalli sinu. Vörnin hefir líka stórbatnað þeim megin við það að Vidar Vik hefir ver- ið settur í liðið sem bakvörður. — Þá er og skvlt að geta annars bakvarðar K. R., nefnilega Eiríks Símonarsonar, og höfum vér ekki séð öðrum bak- verði sjaldnar skeika en honum né annan spilla fleiri áhlaupum hjá and- stæðingum sínum. Það er tillaga vor, að hann verði settur í liðið, er kej>pa á við A. B. Annars eru þeir væng- mennirnir Gunnar Schram og Kristján Gestsson mesta ]>rýði K. R. Hinn fyrri sparkar svo vel úr horni, að enginn hérlendur gerir það honum betur. Hinn síðari hleypur svo fagurlega, að engu er líkara cn gassaviljugum vekringi á snarpuskeiði. ið.-Skylt er möniiuin, er lönd ]>eirra liggja saman, að leggja viiinu og cfni til merkjagerðar. Eigandi eða fyrirsvarsmaður jarðar skal gera glöggva landamerkjaskrá, þar sem getið sé allra hlunninda og ítaka á báða bóga. Síðan skal hann fá rit- að á skrána samþykki allra annara málsaðilja og fáist það, skal merkjaskráin þinglýst. Ef ágreiningur er um landa- merki, á valdsmaður að kveðja að- ilja á dómþing og leita sátta með ]>eim. Gangi eigi saman sættin, skal hann nefna í dóm 4 lögfróða óvil- halla menn. Ryðja aðiljar sínum manninum hvor úr dómi, cn hinir tveir ásamt valdsmanni kveða upp dóminn. Má skjóta þeim dómi til yfirdóms. Skal þá fylgja uppdrátt- ur af þrætulandi cða ]>rætustað. Fylgi liaiiu eigi má fresta dómi á- kveðinn tíma og sé uppdráttur enn e.igi kominn að |>eim tíma liðnum, skal vísa málinu frá dómi. Lögum þessum er ætlað að öðl- ast gildi 1. jan. 1920. Boizhewikkar á frönskum herskfpum. Það er skatnt síð.un að berskip Frakka, þau er voru suður í Svartahafi voru kvödd heim. Ástæðan til þessa heimkvaðningar er ekki fullkunn enn þá, en það er sagt, að fjögur skipin hafi neitað að skjóta á Bolshewikka. lliö nafnkeuda herskip „Jeuu Bart“ og þrjú önnur, fengu loftskeyti frá Bolshewikkum um það, að þau mættu ekki skjóta á meðbræður sína og fé- laga í landi. En nú vildi svo til að á þremur skipanna, voru mestmegnis jafnaðarmenn og tóku þeir þessari kveðju með gleði. skipuðu þeir nú skipsforingjum að fara undir þiljur ien drógu sjálfir u]>]> hinn rauða fána á skipunum. — A fjórða skipinu voru mestmegnis Bretar og þeir voru ekki jafn fúsir á það að verða við óskum Bolzhewikka eins og Frakkar. En þá liigðust tvö skipin síbyrt við það skip- ið, sitt hvoru mégin og Bretar voru neyddir til þess að draga upp rauða fánann. J nokkra daga silgdu þessi fjögur skip síðan undir rauða fánanum, en svo hófust samninga umleitanir milli flotaforingjanna og skipshafnanma, og lauk helini með _því, að rauði fáninn var dreginn niður, en franski fáninn dreginn u]>]> í hans stað. Og rétt á eftir kom ströng skipun um það, að skipin skyldu þegar i stað koma h'eirn. 1 Þannig er sagan sögð í erlendum , blöðum. Hvort hún er sönn vita menn cigi. En hitt er víst, að rnálið hefir ver- ið rætt í franska þinginu. Islenzka glíman. RæJa Jóh, Jósefssonar. Sæmdarmenn og konur! Eins og ]>ið vitið, liefi eg dvalið fjarri ættjörðunni svo lengi, að mér er orðið frcmur ókuunugt um í- }>róttir hér heima fyrir, en þó virð- ist mér helzt, af því sem mér hefir verið sagt liér, og því, sem eg hefi séð þessa fáu daga sem eg hefi dvalið hér í landinu, að hin al-ís- lenzkasta íþrótt, sem vér eigum, sé í töluverðri hnignun frá því scui var fyrir nokkrum árum. En þetta má ckki svo vera, því þótt allar í- þróttir séu góðar, ]>á er hún þó allra íþrótta bezt og okkur hollust. G 1 í m a n o k k a r, sem er svo al- íslenzk, að hún ætti að vera sam- teugd lijartataugum þjóðarinnar, 'ulveg eins og ttíngan og þjóðern- ið, svo lengi sem íslenzkt þjóðcrni cr við lýði. — Það er hætt við því, að ef vér gleymum hinni líkamlegu íslenzku menningu, sem þjóðin hef- ir átt, og látum liana sökkva í van- hirðu og óreiðu, þá verði þess eigi langt að bíða, að hin andlega ís- lenzka menning, tunga og þjóð- erni fari einnig minkandi og hverf- andi sömu leið út í sæ gleymsk- unnar og amlóðaháttarins. Þá væri alt tapað og til einskis barist. Þess vegna verðum við allir, ís- lcnzku íþróttamennirnir, sem og hinir ungu og upprennandi menn hinnar íslenzku þjóðar, hver og cinn, að skipa oss í fylkingu utan um þeiinan gimstein íslenzkrar lík- amsmcnningar og vernda hann, virða og elska, svo að sérhver ís- lcnzkur karlmaður læri og iðki glímuna og lialdi henni við, sem og hverri annari íslenzkri íþrótt, livort sem er líkamleg eða andleg, til verndunar og blessunar hinu ís- lenzka þjóðerni. Til þess að vera viss um það, að glíman glatist ekki, fremur en alt annað gott, sem al- íslenzkt er, þá ætti að gcra liana að slcyldunámsgrein í öllum skól- um landsins. — Því ]>að er árciðan- íega víst, að íþróttir þjóðauna cru svo samtviunaðar starfslífi þeirra og þjóðlífi, að sú þjóð, sem leggur niður íþróttir sínar,’ mun visna — einnig andlega, og starfsþrek minka, eins og hrörnandi gainal- mennis. Þess vegna særi eg ykkur, Is- lendingar, að varðveita glímuna hér heima, svo fremi sem ]>ið viljið varðveita íslenzkt þjóðerni! Komið með AUGLÝSINGAR timanlega.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.