Morgunblaðið - 18.09.1931, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 18.09.1931, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ 8 M MUiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiQ I 2ftor3tt»Ha&& 3 Ot.sof,: H.1. ÁrYftktu, KcyfcJ»Tlfc = ,= 5 'S mtMtjOTikr; JCn J£J*rt*t.»«on. V'altýr 8t«iían»»oti, :aa ¦ ~ Stltntjðrii og afBT»U5»)4. Au»iur«tr»5tl S. — 8t«t; »0«. ff iiiJs<íBH,«tt»tJorl: a. Haftxra'. = .iuslí »lriK»skrlf «tof iv: Au»tur»tr«tl 17. — »lml 700. = = Kelataalatar: '.§ Jón Kjartan»»on nr. T4i. 3 Viltyr Stefan»»on nr. 11»0. §= H. Haíberg; nr. 770. 3 ÁSB.riíta»;jald: 3 Innanlanda kr. í.00 í a*anu81. ¦ Utanland» kr. Z.E0 6. ns.nu«i. 3 -. :&c«aaolu 10 aur* elntakie. 80 nura a>«8 Leskiök = ÍiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiB Uandræðum afstjit .Bresku sjólið&mennirnir gegna skyldustörfum sínum. London 16. sept. United Press. FB. Invergordon: Öll herskipin, .sem hjer voru saman komin, ^eru lögð af stað til aðalbæki- stöðva sinna samkvæmt skip- nn Charnbeflain's. Er því bií- ist við að meiri hluti skips- hafnanna — eða jafnvel allar — hafi hlýðnast fyrirskipun- >um um að inna af hendi dag- leg skyldustörf. London 17. sept.: Búist er fastlega við, að æfingar At lantshafsflotans hefjist mjög 'bráðlega, vegna þeirra ráðstaf- ana, að tekið verði til rann- sóknar hvernig komið verði í veg fyrir erfiðleika í sambandi við launalækkunina í flotan- um. Hermannaæsingamar rœddar í breska þinginu. London 17. sept. United Press. FB. Óánægja flotahermannanna út af launalækkuninni er til umræðu í neðrimálstofunni, en samþykt var að fresta umræð- um, og var fundi slitið kl. 7.30. Vfnsðlutíminn í Hótel Borg. Bæjarstjórn mótmælir einróma breytingu þeirri, sem landstjórn in hefir gert. iru Leifsbúðir fundnar? Nýlegá kom símfregn iim það frá Boston að hafrannsóknaleið- Angurinn nm norðunvert Atlants- "kaf og Davissund, sje kominn heim 'til Boston. Foringi leiðangursins var norskur hafrannsóknamaður. Olav Moshy að nafni, og segir hann svo frá, að á Labradorströnd "hafi þeir fundið rústir af þremur 'húsum, hlöðnum úr grjóti. og hyggur hann að þær muni vera 'handaverk norrœnna manna, og getur þá ekki verið um aðra að ræða, en Grænlendinga þá og Is- "lendinga, sem tóku þátt í Vín- ;!andsferðunum. Ameríkski norðurfarinn Mac- Millan hefir í mörg ár verið að lcita að bústöðum V'mlandsfaranna á Labrador. Ganga enn þjóðsögur meðat Eskimóa um það, að rústir þeírra sje þar að finna. Hefir Mac- Millan gert út 15 leiðangra til þess ;að leita að þeim. Fornfræðingar verða nú látnir rannsaka rústir þær, sem Mosby- leiðangurinn fann, og verðw þá •gengið úr skugg'a um hverra hancla Ivérk s'je á "þeim. Sýningxumi, sem Kaupfjelag Ey- 'firðinga hefir haft á ostum og smjöri á Skólavörðustíg 5,. lýkur :? kvöld. ' "" Á bæjarstjórnarfundi í gær- kvöldi kvaddi Jakob Möller sjer hljóðs utan dagskrár. Tilefni þessa sagði hann vera það, að landstjórnin hefði, sem kunnugt væri, breytt vínsölu- tímanum á Hótel Borg þannig, að hann væri nú að mestu leyti fluttur yfir á kvöldið, frá kl. 7—11, einmitt á þann tímann, sem mest væri aðsóknin að hó- telinu. Hann komst að orði" á þessa leið: Ráðstöfun þessi er vitanlega gerð í því skyni að auka áfeng- issöluna, en af því hlýtur að leiða aukin óregla og óþarfa eyðsla meðal bæjarbúa. Geri jeg þó ráð fyrir því að mörg- um þyki nú þegar nóg um hvort tyeggja, þegar á það er litið, að eigi verður sjeð fram úr þeim atvinnu- og fjárhagsörðug- leikum, sem nú eru framundan. Það eru því sýnilega alveg sjer stakar ástæður til þess, að gera frekari ráðstafanir til að draga úr óþarfa eyðslu allri, í stað þess að stofna til þess að hún aukist. Við þrír bæjarfulltrúar, Jón Ólafsson, Ól. Friðriksson og jeg höfum orðið ásáttir um að flytja svohljóðandi ályktun: Bæjarstjórn Reykjavíkur á- lyktar að mótmæla breytingu þeirri sem gerð hefir verið á sölutíma áfengis í veitingahús- inu Hótel Borg og telur að með henni sje stofnað til meiri óreglu í bænum og enn frekari óþarfa eyðslu en áður. Telur bæjarstjórnin þessa ráðstöfun sjerstaklega varhuga- verða sökum yfirvofandi fjár- hags- og atvinnuörðugleika í bænum. Ræðumaður gat þess að end- ingu, að bæjarstjórn hefir aldrei gefið samþykki sitt til þess að vínveitingar væri leyfðar í veitingahúsum hjer í bænum; og að hann gæti vel fallist á, að bæjarstjórn beitti sjer fyrir því, að vínsala hjer í Reykjavík yrði sömu takmörkunum háð, eins og í öðrum kaupstöðum íandsins. Það væri eðlilegast. „Þetta er tilraun" — „Jónas hefir þá trú að ástandið muni skána" — segir lögreglustjóri. Hermann Jónasson lögreglu- stjóri tók til máls. Sagðist hann líta svo á, að vel mætti vera, að þessi breyting yki vínnautn í' hótelinu. En hann væri ekki viss um það. Hann sagði meðal ann- ars: Jeg held við sjeum búnir að gera svo margvíslegar til- raunir með bannið, til þess að útrýma vínnautninni, að það er erfitt að vita hvað kemur að gagni. Eftir því, sem jeg hefi heyrt, segir svo í brjefi dómsmálaráð- herrans, að hjer sje aðeins um tilraun að ræða, og ef hún ekki reynist vel, þá eigi að kippa í sama horf og áður. Astandið er alls ekki gott, eins og það hefiv verið. Gestir hótelsins hafa haft í glösum hjá sjer, eftir vínveitingatíma sum- part vín sem þeir hafa keypt í hótelinu, og sumpart tekið þangað með sjer. Jónas Jónsson hefir þá trú, að ástandið muni skána, með breytingu þessari. Hluturinn er, að Hótel Borg hefir alls ekki farið vel með vínveitingaleyfi sitt — það er að segja þjónarn- ir þar. En reynist breytingin illa, þá ætlar landstjórnin að taka hana aftur — eftir því sem jeg hefi heyrt. — Annars hefi jeg ekki verið spurður ráða. Og mjer finst ekkert á móti því að bæj- arstjórnin segi álit sitt. Kvaðst hann líta svo á, að allar bann- ráðstafanir hjer á landi væru orðnar hlægilegar, og eins og nú horfir við til einskis gagns. Otvarpið lýgur — segir ólafur Friðriksson. Þá talaði Ólafur Friðriksson. Fannst honum undarlegt að landstjórnin væri svo skyni skroppin, að hún þyrfti, eins og lögreglusti'óri sagði „að gera tilraun" með það, hvort ví'n- sala ykist ef vínsölutíminn á kvöldin, eftir vinnutíma, væri lengdur. Reynsla allra þjóða sannaði, að slíkar ráð- stafanir ykju vínnautnina. Til- raunir um það efni alóþarfar. Augljóst að hjer er ekki annað en landsstjórnin er að gera Hótel Borg greiða. Þegar útvarpið segir þannig frá þessari breytingu, að vín- veitingatíminn hafi verið stytt- ur, án þess að geta þess, að vínveitingatíminn á kvöidin hafi einmitt verið lengdur, þá fer útvarpið í raun og veru með mjög mikla lýgi. Hann sagði, að ungir menn, sem ekki hefðu fylgt bannmál- inu frá byrjun, hjeldu, að það gerði ekkert gagn. En þó fólk drykki hjer í Rvík, þá væri öðru máli að gegna út um sveitir, langt frá útsölustöðunum. „Þar brugga menn bara sjálf- ir", skaut lögreglustjóri fram í. Þetta kemur banninu ekkert við. Jakob Möller benti á, að þetta mál kæmi banninu ekk- ert við. 1 löndum eins og Eng- landi, þar sem um ekkert bann væri að ræða, og ekkert svipað banni, þar væri einmitt útsölu- tími áfengra drykkja takmark- aður á kvöldin, en hjer ætti nú að vera hægt að kaupa og hafa vín um hönd á veitingahúsi a!t fram á lokunartíma. Tillaga þeirra þremenning- anna, var samþ. með samhljóða atkvæðum. Oaib^&» Brauð og kaffi. f Bandaríkjunum liafa. bændur átt nóg af hveiti, en það hefir ver- ið óseljanlegt. 1 Brazilíu hafa bændur ekki átt málungi matar, en þeir hafa átt nóg kaffi. sem var ósf>ljanlegt. Nú ha.fa ríkin gert með sjer vöruskiftaverslun. Banda ríkin hafa k^vpt 1.500.000 sekki aJ' kaffj í Brazilíu, fyrir 25 miljón- ii* busliels af hveiti. Veðríð í gær: Síðastliðna nótt kom ný lægð suðvestan af hafi og olli SA-átt með rigningu á S- og V-landi. Lægðarmiðjan er nú kom- in norður fyrir Vestfirði, er djúp (730 mm.) og virðist hreyfast NA- eftir. Vindur er nú SV-lægur um alt land, fremur hægnr enn þá á Austfjörðum, en hvass annars stað- ar. Sumar stöðvar á N- og V-landi telja storm og jafnvel rok (veð- urhæð 9—10). A NA-landi er þurt veður, en rigning eða skúrir í öðrum lands- lilutum, lítið þó á Austurlandi. Hiti er .9i—ll stig á S- og V- landi, en 12—14 á N- og A-landi. Utlit er fyrir að vindur verði NV-lægur um alt land á morgun og að heldur kólni í veðrí. Veðurútlit í Reykjavík í dag: Allhvass eða hvass NV. Skúrir. Heldur kalda^a. Trúlofun. Ungfrú Sigríður Eyj- ólfsdóttir, Norðurbrú 1, Hafnar- firði og Þorkell Jónsson, Kirkju- veg 16, Hafnarfirði. Namskeið Merkúrs. Verslunar- ma.nnafjelagið Merkúr mun halda uppi námskeiði fyrir verslunarfólk með líku fyrirkomulagi og undan- farin ár. Verður kent reikningur, bókfærsla, vjelritun og verslunar- löggjöf. Hefir námskeiðið fengið ágætt húspláss í hinu nýja, veg- lega skólahúsi Verslunarskóla ís- lands við Grundarstíg. Hefir að- sókn að þessu námskeiði verið með besta móti og mun vera í ráði að setja annað námskeið upp sam- hliða. Geta því enn þá nokkriri komist að, en vissara er að tryggja sjer a^gang fyr en síðar. Á skrif- sl ofu Merkúrs eru gefnar allar upp vsingar um námskeiðið og einnig um kvöldskóla sendisveina, sem fjelagið mun halda uppi í vetur. Er aðsókn hin besta að skólanum svo ag líklega verður að hafa deildirnar tvær. Er gott að vita að sendisveinar skuli alment hafa hug á að aÆla sjer betri mentunar — og er vonandi að kvöldskóli þeirra muni geta hjálpað þeim í því. Skrifstofa Merkúrs gefnr, sem fyr er sagt, allar upplýsingar um kvöldskólann og námskeiðið, er hún í Lækjargötu 2, uppi, sími 1292. Knattspymumót 3. flokks. Sam- kvæmt úrskurði knattspyrnuráðs- ins, keppa Valur og Víkingur á ný í dag kl. 2 og K. R. og Valur a sunnudag. Sjö skopsögur eftir Mark Twain eru komnar út í íslenskri þýðingu. Er það átta arka bók. Kostnaða.r- maður er Ólafur Erlingsson, en Páll Skiilason ritstjóri, hefir ann- ast þýðinguna. Sögurnar heita: Kærastinn hennar Árelíu, Mann- æturnar, Stjórna.rbyltingin mikla íi Pitcairn, Hvíti fíllinn, Úrið mitt, Miljón þnnda seðillinn, Frú Mc Williams og eldingin. Sumar af sögum þessum hafa áður verið þýddar á íslensku. Ný íslensk kvikmynd. Allir kannast við íslensku kvikmyndina hans Lofts, sem sýndi lifnaðar- háttu og nokkuð af atvinnulífi þjóðarinnar, svo sem útgerS og landbúnað. Nú hefir Loftur ráðist í það að taka aðra kvikmynd af íslenskum iðnaði og er fyrsti hluti þeirrar myndar fullgerður. Hann er á þriðja þúsund metra. (tveggja stunda sýning), en alls verður myndin. þegar hún er fullger, um 8000 metrar. Mynd þessi var fram- kölluð og „kopieruð" hjá Nordisk Films í Kaupmannahöfn, og var fjelagið svo hrifið af því, hvað myndin var vel tekin, að það sím- aði Lofti aðeins til þess að hrósa Þegar þjer kaupið yður LinynapliOB sett bafið þáð heimsins besto kennarakrafta til tungiunálanáms. 5 aðalmálin á boðstóhim. Hlióðfærahtiisitl Austurstræti 10. Laugaveg 38. ; | Sími G56 og 15. Barmarúin, vöggur og stólar í miklu úrvali. Hnsgagnaverslun Reykjavíknx. Vatnsstíg 3. Sími 1940. Kaupiö að eins WEGK- niðursuðuglös, því að þau hafa reynst best til geymslu á öllum mat. !r NB. Verðið er lækkað. 2 skrifstof aherbergi móti suðri, eru tdl leigu í húsi voru 1. október. H.f. Einiskipafjeiag íslands. Nestlé ostnr i 227 gr. öskjum er Ijúffengur og lostætur. Fæst mjög viða.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.