Norðanfari


Norðanfari - 21.09.1880, Blaðsíða 4

Norðanfari - 21.09.1880, Blaðsíða 4
um dur. Frjett pessi er nú staðfest með eptirfylgjandi dæmum. Hin svefnsjúka stúlka er dóttir sveitarstjóra eins, tvítug að aldri, heilsugóð og efnileg að vexti og greind; í vetur sem leið, eptír miðjan janúarmánuð, hafði hún sofið í 8 vikur, og aldrei á peim tíma vaknað, og síðan tíma og tíma með stuttum millihilum, og nú í sumar kvað hún hafa sofið 14 daga, án pess að hafa orðið vakin. Hún er sögð fölleit í andliti með litl- um roða í kinnum, pá hún sefur, er matur- inn látinn upp í hana og rennir hún honum jafnóðum niður. I rúminu snýr hún sjer opt á ýmsar hliðar; pegar hún vaknar, veit hún ekkert af pví að hún hafi sofið svo lengi Og man yfir höfuð lítið, en talar pó skynsam- lega. — jpjer hafið, herra ritstjóri, óskað eptir að fá skýrslu um hyggingu kirkjunnar að jpverá í Laxárdal, og vilcli jeg nú loks sýna lítinn lit á að verða við peim tilmælum yðar. Kirkjan er hyggð úr einskonar sand- steini (móbergi. Palagonittuff,) sem er á- gætt, og „mjög auðunnið grjót, til húsagjörð- ar. Steinninn var tekinn í klöppum, scm eru í fjallinu austan LaxAr, geng.t jpverá, og er par, eins og víða hjcr í jpingeyjar- sýsiu, hin mesta gnægð af steini pessum. Veturnar 1876 til 77, og 77 til 78 var •steininum ekið til kirkjunnar, og byggingin hyrjuð með juníman. 1878, en veggjum lok- ið, og pak komið á kirkjuna fyrir lok sept- *mbermán. um haustið. Stævð kirkjunnar að innanmáli er: lengd 12V3 áh, breiddfi1/! ál., hæð af fæti undir pakbrún 4V2 ál, pykktin á veggjunum er- % ál., og er steinn- inn högginn pannig, að hvert lag í veggjun- um er jafn pykkt hrínginn i kuing en lög- in eru alls 10 með múrbiúninni. Gluggar eru 6 á kirkjunni allir af járni; pakogturn eru aá' .timbri og kkett ntan með pappi. Að inninverðu eru veggirnir sljettaðir og hvíttaðir mcð kalki, en að utan er dregið á pá cemont. Byggingu kirkjunnar var al- veg lokið í ágústmán, 1879, og hún vígð á 13. sunnudag eptir Trínitatis, 7. sept. Kostnaður við kirkjubyggingu pessa varð hjer um bil pannig:að höggva stein- inn kostaði kr. 381.50, að hlaða veggina og slá kalkið kr. 541,0-0, að sljetta veggina inn- an og draga á pá cement að utan kostaði kr. 140.00, 19 tunnur af Esjukalki og ce- ment kostaði kr. 25;',50, og kosta pá vegg- irnir albúnir kr. 1,268,00, auk glugganna sem kostuðu allir kr. 202.00; tiinbur og timbursmíðí allt: gólf, lopt, hvelfing, pak,- turn o. s. frv. kostaði hjerumbil kr. U<88,00 að með töldu málverki, en upphæð alls hyggingarkostnaðarins varð 3,458 kr. Hjer við er pó athugandi, að sóknarbændur, sem alls eru 9 (rúmt 100 manns í sókninni) kostuðu upptekt og heimflutning á steinin- um, kalki o.g timbri, og sömuleiðis hl.eðslu á grunninum, og mundi sá kostnaður, ef hann væri reiknaður, nema hjer um bii 7—.800 kr,, enda eiga sóknarmenn lof skilið fyrir ötula framgöngu í pessu efni. — Sjálfsagt hefði byggingarkostnaðurinn getað' verið nokkru minni, ef menn bjer hefðu upphaf- lega haft pá litlu pekkingu, sem reynzlan nú hefir gefið, hvað snertir alla meðferð á steininum. jpað varð og að töluverðum kostnaðarauka, að kalkið var pantað frá Reykjavík, pví að meðtöldum fiutningskostn- aði, og öðrum kostnaði við pað — svo sem ílátum sem sjerstaklega voru seld, og pó — 12á— svo ljeleg að kalkið spilltist, útskipun á pví í Rvik o. s. frv. — varð pað flutt til Húsa- vikur, nærfellt hálfu dýrara en útlenzkt kalk, flutt á sömu höfn, en reyndist páekki eins vel og ætlað var, sízt tii pess að sljetta með pví, sökum pess. að í pví var mjög mikið af sandi, möl, gjalli og ýmsum öðr- uin hroða, sem auðsjáanlega kemur af skeyt» ingarleysi peirra er kalkið selja. Hvað efnahag kirkjunnar snertir, pá er hann allt annað en glæsilegur. Sjóður hennar var aðeins 1000 krónur, pegar bygg- ingin var byrjuð, en skuldin nú 2425 kr. pegar frá henni er dregið verð fyrir hina gömlu kirkju, sein alls ekkert varð notað úr. Árstekjur hennar eru að meðaltali nál. 35 kr., svo að með peim getur hún naum- ast borgað 1V2 % &f skuldinni á ári, og pó með pví að henni sje alls ekkert ætlað til viðhalds sem pó er ekki hugsandi til; enga á hún fasteign nje ítak, og er pví eiganda sínum cinungis tii byrðar. Pyrir 2 árum hjeldu sóknarmenn hlutaveltu, og vörðu á- góðanum af henui til pes^ að kaupa nýja altaristuflu handa kirkjunni; aðra hluta- veltu hjeldu peir nýlega, og á að verja á- góðanum af henni til pess að skreyta kirkjuna. jpess er-vert að geta, að nokkrir utan- sóknarmenn hafa rjett kirkjunni hjálpar- hönd, svo sem verzlunarstjórínn á Húsa- vík, er gaf henui 20 kr., og tveir menn aðrir, er gáfu henui sinar 10 kr. hvor. F r j e 11 i r. ¦ Úr Eskifirði dag 9. sept. 1880. «Veðurblíða hefir verið meiri í sumar, en elztu menn muna. Tún vaxin í bezta lagi og víða tvíslegiu. Utengi miður, ncma par sem vatnsveitingar voru. Allt um pað mun heyskapur hafa reynzt til pessa í.Mula- sýslum með betra móti sökum stakra purrka. Hitar hafa verið svo miklir, að eigi munu aðrir eins í manna minnum um miðjan á- gúst (sjerstaldega 17. ágúst, var hjer íEeyð- arfirði og Eskiíirði 21 Vg0 R- lengi dags) og opt 18—19°, Aflinn í fjörðum mjög strjáll pó-tt síld hafi verið til beitu til pessa, en nokkru örari úti fyrir. Mislingaveiki hefir verið á 2 Færeyingaskútum, en eigi náð í land. Síldarveiðamenn hafa legið með mörg skip á Eskifirði og Eeyðarfirði. Og pó síld hafi gengið strjálla en árin fyrirfarandi (að undanteknu hjer' árinu í fyrra) hafa fengist hjer í sumar sjálfsagt 12,000 tunnur af síld eða meira. Kaupm. Tuliníus keypti ílesta síldar-landshlnti kringum Eeyðarfjörð og Eski- fjörð, og heíir gofið frá 7 kr. 50 aura til 10 kr. fyrir hverja tunnu. Áður höfðu Norð- menn eigi gefið nema 4—5 kr. og síðast 6 kr. fyrir hverja tunnu, svo Tuliníus hefir bætt stórum pá inntekt manna. Fje er með vænsta móti, og vænna pegar, enn öpt í okt. — Engir nafnkenndir dánir og mann- heilt yfir höfuð». Úr brjefi frá Kmh. d. 28. ágúst 1880. «Hólmar í Eeyðarfirði eru veittir sjera Daníel prófasti Halldórssyni á Hrafnagili. Oddi á Rangárvöllum veittur síra Mathíasi Jochumssyni í Eeykjavík. Síra Eiríki Briem á Steinnesi, veitt kennaraembættið við presta- skólann. 'Óli Búlll, hinn nafnfrægi norzki fiðluleikari, er dáinn fyrir skömmu.» Önd- vegis tíð hefir verið erlendis og leit út fyrir góða uppskeru. Kosningar til alpingis 1881—6. Yfirkenn- ari Halldór rriðriksson fyrir Eeykjavík. Eyrir Skagafjarðarsýslu: Friðrik Stefánsson á Ttra- Vallholti í Hólmi og Jón landritari Jónsson. Eyrir Eyjafjarðarsýslu: dbm. Einar Ásmunds- son á Uesi ogsíra Arnljótur Ólafssoná Ttri- Bægisá. ¦ Fyrir Suðurpingeyjarsýslu: Dbm. Jón Sigurðsson á Gautlöndum. Alltaf má kalla að sama veðurblíðau haldist hjer. Fiskaflinn minni en var hjer út í firðinum, en sýld pó næg til beitu, kenna menn aflaleysið háhyrningum sem nú eru sagðir hjer í vöðum og strjálingi inn eptir firði. Norðmenn eru alltaf að afla sýld- ina, svo að púsundum tunna skiptir, eigi að eins við Hrísey og Birnunessand, heldur og inn við Hjalteyri. jpar sem fyrstu fjallgöng- ur eru afgengnar, scgja menn geldfje með vænsta móti á hold en síður ullað. Tilvonandi fjártökuprísar eru oss enn ó- kunnir. —- ^ðnlfundur fí-ránufjelagsins var halclinn á Akureyri 11. sept. Síra Arnljótur Ólafs- son var kosinn fundarstjóri og síra Davíð Guðmundsson skrifari. Kaupstjóri lagði fram prentaða skýrslu um efnahag Ejelagsins og endurskoðunar- mennirnir reikninga pess. "jpá urðu umræður nokkrar um verzlun- artilhögun Fjelagsins, og einkum um pað, hvort rentur skyldi taka af verzlunarskuldum; var pað ályktað, að engar rentur skyldi af peim taka fyrir árið 1881. jpá kom til umræðu, hvort fjelagið ætti að reisa verzlunarstað í Hornafirði, eptir til- lögum Skaptfellinga. Tar kaupstjóra falið að gjöra pað í pví efni, er hann áliti hent- ugazt. Enn kom til umræðu tillaga sú frá Múla- sýslubúum, að aðalfundur Fjelagsins skyldi annaðhvort ár haldinn á Austurlandi, pareð eigi var nema einn fjelagsmaðúr á fundi úr pessum hjeruðum, vildi fundurinn eigi taka neina ákvörðun um petta atriði. -Fundurinn sampykkti hlutakaup Fjelíigs- ins í síldarveiðum við Eyjafjðrð. jpá urðu nokkrar umræður um samning Fjelagsins og hr. F. Holme. Fundurinn á- leit, að ekkert væri við hann athugavert. |>ó vildi fundurinn að «eða» væri breytt í «og» í 6. gr. samningsins; einnig áleit fundurinn, "að æskilegt væri, að 3. gr. yrði breytt í pá átt, að útgjöld Fjelagsins minnkuðu. jpá var sampykkt, að greiða skyldi 8 % vöxtu eða 4 kr. af hverju hlutabrjefi. Eptir lögum Fjelagsins hafði Einar al- pingismaður Ásmundsson endað sinn tíma í stjórnarnefnd Fjelagsins; og vegna anna treyst- ist hann ekki að taka kosningu aptur. I hans stað var kosinn Jón A. Hjaltalín skóla- stjóri; og til \rara Skapti Jósepsson ritstjóri. Endurskoðunarmenn voru kosnir hinir sömu og áður: síra Árni Jóhannsson og Guivnar Einarsson verzlunarmaður. Fundarstjóri sleit fundinum með ræðu. * Blaðið var fullsett, pegar vjer, fyrirgóð- fýsi rectors herra Jóns A. Hjaltalíns fengum fundarhald petta svo vjer urðum að skipa pví hjer til sætis. Eitst. mmmm^mmmmmmmm^mmmmmKmmr^maaaamm^mBmmammm^aatmtmm cmwmmmmmmmmmmmmmmmmm — 10. p. m. hefir nýr vasahnífur enskur tapast framundan húsi Ólafs söðlasmiðs á Akureyri, sem finnandi er beðinn að skila á skrifstofu Norðanfara mót sanngjörnum fundarlaunum. Brennimark Kristjáns þórðarsonar á jporsteinsstöðum í Grýtubakkahrepp í Jping- eyjarsýslu: K. þ. S._____________________ Eigandi og ábyrgðarm.: Ujörn Jónsson. Prentsmiðja Norðanf. Guðm. Guðmundsson.

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.