Heimskringla - 16.05.1889, Blaðsíða 2

Heimskringla - 16.05.1889, Blaðsíða 2
„Heimstmíla," An Icelandic Newspaper. P''BLI8HED eveiy lnursday, by The Heimskringla Printing Co. AT 35 Lombard St.....Winnipeg, Man. Subscription (postage prepaid) One year...........................$2,00 8 months........................... 1,25 3 months............................. 15 Payable in advance. Sample copies mailed free to any address, on applieation. Kemur út (aö forfallalausu) á hverj- am fimmtudegi. Skrifstofa og prentsmiSja: 35 Lombard St........Winnipeg, Man. BlaSiS kostar : einn árgangur |2,00; hálfur árgangur $1.25; og um 3 mánuöi 15 cents. Borgist fyrirfram. Upplýsingarum verð á auglýsingum „Heimskriaglu” fá menn á skrifstofu blað sins, en hún er opin á hverjum virk nm degi (nema laugardögum) frá kl. 9 f. m. til hádegis og frá kl. 1,30 til 6 e. m. Á laugardögum frá kl. 9 til 12 hádegi. |y Undireins og einhverkaupandi blaðs- ins skiptir um bústað er hann beðinn aS senda hina breyttu utanáskript á skrif- stofu blaðsins og tilgreina um leið fyrr- wandi utanáskript. Utan á öll brjef til blaðsins skyldi skrifa: The Heimskringla Printing Co., 35 Lombard Street, Winnipeg, Ma,n . eða O. Box 305. KAUPENDUM UHKR.” ng ððrum viðskiptamönnum vorum í íslandi kunngerum vjer hjermeð, að herra Sigurður Kristjánsson, bók- *ali, í Reykjavík, er aðal-umboðs- aiaður vor á íslandi, og hefur fullt vald til að innkalla andvirði blaðs- Ins eða gera aðra samninga sölu £ess og útvegun áhrærandi. Utsölumenn vora og alla ein- staka kanpendur blaðsins viðsvegar ninj landíð biðjum vjer pví vinsam- saVdega að snúa sjer til hans fram- vegís, sem og að mörgu leyti getur verið f>eim þægilegra, heldur en að skrifa og senda peninga heiman að frá sier vestur um haf. Útg. U M BÚNAÐARFJELAG -í— NÝJA-ÍSLANDI. Það hefur opt verið kvartað nm að búnaðar-framfarir í Nýja- íslandi sje óvenju litlar, að nýlendu- búar geri svo ósköp lítið til að hag- nýta sjer hinn frjófsama jarðveg nýlendunnar á sama hátt og hjer- lendir menn mundu gera, ef þeir væru f>ar búsettir. Af f>essu fá sumir pá hugmynd að Nýja-ísland sje ónýtt til akuryrkju, aptur aðrir að þeir sem í nýlendunni búa sje yfir höfuð að tala úrtir.ingur íslend- inga hjer í landi. Hvorugt er rjett, J>ar vantar mikið til. Það er rjett »g satt, að framfarir í búnaði eru J>ar óvenju iitlar. En hins- vegar er ekki rjett að kenna pað iandinu, nje heldur er rjett ein- göngu að sakfella nýlendumenn sjálfa fyrir að svona er. Það parf að athucra krinaumstæðurnar. Ö “ Fyrst og fremst er að líta á J>að, að nýlendan er öll skógi vaxin, að undanteknum mj'radrögum, sem gerð eru að engjum. t>ó þessi skógur sje smár og ljettvægt að ryðja hann úr vegi, pegar teknir eru til samanburðar skógar í ýms- nm öðrum hlutum landsins, pá er fiann erfiður viðeigtiar fyrir útleud- inga sein ekkert kunna að skóg- vinnu þegar hingað kemur. Svo eru |>að flest fátæklingar—margir algerlega efnalausir — sem pangað hafa fiutt um undanfarin ár, ekki af J>ví að íslendingar á öðrum stöð- um hafi endilega viljað hlaða ó- megð á í.ýlenduna, heldur af pví að par er margfalt ljettara fyrir eigu- lausann famillumann að framfleyta húsi sínu, heldur en nokkurstaðar annarstaðar hjer í vestuhluta lands- ins. Það er Winnipeg-vatn og f>ess fiskisæld, en ekki beinlínis Nýja- ísland, sem er pað segulafl, er að sjer dregur alla hina fátækustu ís- lenzka innflytjendur. Skógurinn á vatnsströndinni er og einkar hjálp- legur í pessu efni. Víðast hvar annarstaðar í landinu, í íslenzkum byggðarlögum, er talsvert örðugt að afla sjer húsa- og eldiviðar, en í Nýja-íslandi er hann allstaðar við hendina, umhverfis húsið á allar siður. Þetta hvortveggja er [>að, sem veldur pví, að fieiri fátæklingar flytja til Nýja-íslands en í aðrar ís- lenzkar nýlendur. En pessi inn- straumur eintómra fátæklinga í ný- lenduna er auðvitað stór-skaðlegur fyrir alla er par búa fyrir. Jafnótt og hinir eldri búendur hafa safnað ofurlitlum kröptum til að beita gegn skóginum, kemur nýtt áhlaup alls- lausra landsmanna, og peim býður skyldan mönnum að bjarga hvað sem öðru liður. Þegar pannig geng- ur ár eptir ár, pá er ekki undra- vert pó framsóknarafl nýlendu-búa sje litið, og pá ekki heldur að búast við stórkostlegum framförum. í öðru lagi er að líta á pað, að nýlendu-búar eru parna algerlega afskekktir, og geta pvi ekkert lært af hjerlendum bændum. Þó peir sje mitt í Ameríku standa peir í pessari nýlendu eins greinilega fyrir utan áhrif hins hjerlenda pjóðlífs, eins og pó peir væru heima á ís- landi, hafa alveg ekkert af pví að segja fyrr en peir koma út fyrir endimörk nýlendunnar. Þeir flytja parna inn í skóginn undireins og peir koma af íslandi, og kunna pá ekki annað af hjerlendum atvinnu— greinum en kvikfjárrækt og veiði- skap. Þegar peir leita burtu úr nýlendunni til að fá sjer vinnu, lendir allur fjöldi peirra annað- tveggja í járnbrautavinnu eða bæja- vinnu par sem peir vitaskuld sjá ekki bændur, pví síður að peir læri hjerlenda búnaðarháttu. Þeir fáu sem gefa sig í bændavinnu hvort heldur í Dakota eða Manitoba fá fyrst augu sín opnuð fyrir pví, að fleiri atvinnuve^ir eru arðsamir en kvikfjárrækt og fiskveiðar. Þeir sjá pá að par er fjörmeira en í Nýja- íslandi, par sem allt stendur f stað, að pví er akuryrkju snertir. Af pessu leiðir að peir fá ýmigust á ný- lendunni, ægir við að fara pangað aptur í skóginn, og æskja einskis fremur en að komast burtu paðan alfarnir. Reyndin hefur líka orðið sú, að margir duglegir menn hafa flutt paðan, einn og einn í seiin, út í aðrar nýlendur íslendinga par sem hjerlendir búnaðarhættir hafa verið viðteknir, og sem hafa reynzt svo á- gætlega, pví íslendingar eru engra eptirbátar pegar peir kunna vinnu- aðferðina, í hverju sem er. Hvortveggja petta veldur pví að miklu leyti að framfarir í land- búnaði í nýlendunni eru svo litlar. Þeir sem par eru búsettir, eru yfir höfuð að tala, alltaf jafn ófróðir í pví, er lýtur að hjerlendum búnaðarhátt- um, og hugsa svo ekki hærra en að hafa kvikfjárrækt eina, og ofurlitla garðrækt, til að fullnægja heimilis- pörfum. Af pessu leiðastmenn smám- saman til að hugsaá pann hátt: uÞessi aðferð hefur reynzt mjer mikið vel síðan jeg kom hingað, pvi skyldi hún ekki halda áfram að reynast pannig? Það er ósjeð að nýbreytn- in hafi nokkuð gott í för með sjer”, Þetta er sami hugsunarhátturinn, í öðrum búningi, en að öðru leyti al- veg sá sami, eins og sá er stendur svo mörgum—máske öllum—bænd- um á íslandi fyrir prifum. Þessi sem sje: (1Þannig bjuggu feður mínir og lang-langfeður og búnaðist engu síður en mjer. Það sem peim var boðlegt er boðlegt fyrir mig, og jeg hef líka litla trú á byltir.gunum”. Þetta er banvænn hugsunarháttur og parf að útbolast svo gersamlega að ekki sje eimureptir. íslendingar eru ekki komnir til pessa lands til pess að gerast standandi forngripa- safn, par sem hjerlendir menn sjái og skoði fyrri ára, eða jafnvel fyrri alda, búnaðarháttu á íslandi, heldur eru peir hjer komnir til að nema praktiskar menntir í einu og öðru, samkvæmt kröfum nítjándu aldar- innar. En ef Ný-íslendingar taka ekki að breyta til, hirða ekki um að fylgja tímanum, gera peir sína víð lendu nýlendu smám saman að ís- lenzku fornmenjabúri. Ef peir vilja ná í pó ekki sje netna litla kvísl af framfarastraumnum, er flóir um pvera og endilanga Ameríku, verða peir sjálfir að Veita honum um nýlenduna. Annars strandar hann á skógarbeltinu er umhverfir hana og fellur svo í aðrar áttir. Það er naumst hægt að hugsa sjer meiri mun heldur en sá maður sjer, sem ferðast- um Dakota- eða Argyle-nýlendur íslendinga, og fer að pví búnu tafarlaust að ferðast um Nýja-ísland. Maður yrði var við tiltölulega lítið meiri mun, pó maður í hendingskasti hyrfi frá framförunum og fleygingnum í Ameríku upp í einhvern afdalinn úti á íslandi. En allir sem hvortveggja pekkja viðurkenna sjálfsagt að sá munur er pó meir en lítill. Þetta sem sagt er ekki eingöngn að kenna nýlendubúum sjálfum, heldur að miklu leyti pvl, hve af- skekkt nýlendan er og hún öll skógi vaxin. Svo og hinu, að svo margir, eptir að hafa sjeð aðrar framfara meiri nýlendur, flytja burtu í stað pess að sitja kyrrir og sýna kunnáttu sina með pví að ganga á undan I að umhverfa skóglandinu í akur, sem yfirgefa pað hjeraðið sem dyggilegast fæddi pá og klæddi á ineðan peim voru allar bjargir bannaðar sökum efnaleysis og ó kunnugleika. En pví verður samt ekki neitað, að nýlenduinenn sjálfir, sem par hafa búið fleiri ár og sem par ætla að búa, eiga ekki svo lit- inn pátt I að svona er ástatt í ný- lendunni. Þeir eru allt of ánægðir með pað sem er, og allt of tregir til fjelagsvinnu, en fjelagsskapurinn, í pessu efni sem öðru, er hið eina nauðsynlega aflið sem framleitt get- ur nokkrar verulegar framfarir. Þó byggð peirra sje afskekkt, pá er hún ekki á neinum (1hala veraldar”. Þeir vita pess vegna hvað gerist umhverfis; að eins vantar pá fram- kvæmdina og fjelagsskapinn til að fylgja fjöldanum. Verðlaun fyrir vel unnið verk reynist hvervetna hið *5hult- asta meðal til að hrífa menn til framkvæmda í hvaða grein sein er. Metorðagirndin knýr hvern einasta mann til að leggja sig fram og á- vinna sjer heiður og verðlaunapen- inga , ef peir eru í boði. í pessu landi eru líka gefin verðlaun fyrir nærri alla skapaða hluti. Búnaðar- fjelög (Agricultural Societies) eru stofnsett um pvert og endilangt landið undireins og pessi eða hinn bletturinn byggist, að meira eða mitina leyti upp á kostnað fylkja eða ríkisstjórnanna. Aðal-tilgangur peirra er, að sjá um að sýningar á allskonar iðnaði, jarðargróða og kvikfjenaði sje hafðar á hverju ári i ákveðnum hjeruðum, og að allir fái verðlaun í einhverri mynd, sem að einhverju leyti skara fram úr öðrum, hvort heldur í iðnaði, jarð- rækt, eða kvikfjárrækt. Og petta hrífur. Það keppir hver bóndinn við annan I að koma á sýninguna með sem bezt hveiti eða aðrar korn- tegundir, bezt ræktaða og fjöl- breyttasta rótávexti, fallegastan og föngulegastan lifandi pening, og sem vandaðastan varning hverju nafni sem nefnist. Ef eitt almennt búnaðarfjelag kæmist upp i nýja-íslandi mundi pað hafa meiri áhrif, heldur en menn nú geta gert sjer grein fyrir. Það færði með sjer fjör og lif inn á hvert heimili í nýlendunni og sýndi öllum ápreifanlega, hvað mikið má gera ef rjett er aðfarið. Sj'n- ingin færði með sjer einn alpj'ð- legan hátíðisdag á hverju hausti, par sem menn nytu hvo rtveggja í senn, skemmtunar og fróðleiks. Og almennir hátíðisdagar nýlendu- búa eru ekki of margir pó peir væru einn eða tveir á ári. Þess- konar skemmtisamkomur einar eru nauðsynlegar til að hvíla manninn með pví að lypta huga hans út yfir hinn takmarkaða hversdags-sjón- deildarhring. En á sýuingunni er um meira að gera en skemmtun ein- samla. Þar sjá menn og skoða störf nábúa síns og frjetta hvaða að- ferð hann hafði, og 1 öllu pví er lærdómur. Nýlendumenn gætu líka sjer meinlaust sleppt einum haustdegi frá heimastörfum. Ef allir hinir dagar ársins eru hagnýttir eins og má, pá tnunar ekki um pann eina. Hjer í landi er hvergi til al íslenzkt búnaðar og sýninga- fjelag, og getur naumast verið til, nema í Nýja-íslandi. Og einmitt pess vegna ættu nýlendubúar að vera viljugir að koina pví upp. Hjer í fylkinu er ætlast til að eitt búnaðarfjelag sje til og ein sjui- ing sje höfð á hverju ári í hverju einu kjördæmi í fylkinu. Þar af leiðandi er Nj^ja-ísland innibundið i St. Andrews búnaðarfjelaginu. En vjer höfum fyllstu ástæðu, byggða á orðum Greenways sjálfs í pá átt, til að ætla, að Ný-fslendingar fyrir hálft orð fengju að stofna sjerskilt búnaðarfjelag og koma upp al-ts- lenzkri árlegri iðnaðar og búnaðar- sýningu, og að peir yrðu sama styrksins aðnjótandi I pessu efni, eins og hver önnur búnaðarfjelög í fy’kinu. Þegar petta er að heita má alveg víst, pá er ekki sjáanlegt hvað pví er til fyrirstöðu að búnaðar og sýningafjelag komist upp í Nj'ja íslandi—annað en gamla deyfðin og áhugaleysið fyrir almennum frain- faramálum. Ef 2—3 menn vildu taka sig til og stofna búnaðarfjelag, er að voru áliti ((björninn unninn”. Eptir að nokkrir menn væru gengnir í pað mundi pað óðfluga vaxa. Allt sem útheimtist er að einhver byrji. Styrkuriun sem fylkisstjórnin veitir búnaðarfjelögum, er dollar á móti hverjuin dollar, er fjelags- menniriiir verja til fjelagsparfa. Það er ákveðið í lögunum um petta efni, að árlegt tillag hvers meðliins I fjelaginu sje 1 miunsta lagi $1, og fyrir hvert pað tillag lætur stjórnin úr fylkissjóði $1,00. Og önnur út- gjöld en pessi, er ekki ætlast til að hvíli á neinum sjerstökum fjelags- meðlim. Auðvitað er fjelagið með pessu móti skuldbundið að hafa sýningu á hverju ári, og í pann kostnað og verðlaun, á meginhluti fjárins að ganga. Þess er vert að geta, að fje- lagið fær ekki löglega tilveru fyrr en fjelagslimir eru 50 talsins, og hver peirra hefur greitt í sjóð að minnsta kosti $1,00. Það er og á- kveðið, að stjórniu veiti dollar fyrir dollar undireins og tekjur fjelags- ins eru orðnar $150,00 á ári, en ekki veitir hún styrk að peim hlutföll- um eptir að tekjurnar eru orðnar meiri en $350,00 á ári. Hrökkvi ekki upphæð sú er stjórnin veitir, til pessara útgjalda, getur styrkur- inn orðið einhverja ögn minni. Aptur á inóti, sje afgangur, eptir að hin ákveðna upphæð er greidd til fjelaganna, er honum útbj'tt meðal peirra allra, samkvæmt ákveðnum reglum par að lútandi. FRJETTAKAFIiAR Últ NÝLENDUNUM. MOUNTAIN, DAK. 0. maf 1889. Bændur eru nú allir. búnir að sá, og eru akrar orðnir grænir. I m undanfarinn tíma hafa pó verið tals- verðir stormar, er hafa gert skaða hjá mörgum. Eru nú bændur farn- ir að plægja til undirbúnings undir sáning á næstkomandi vori, aðrir að girða jarðir sínar. Ilerra Árni Björnsson hefur tek- ið að sjer umboð fyrir peningaláns- fjelag, og er nú reiðubúinn að lána peninga gegn fasteignarveði með góðum kjörum. Einnig tekur hann í ábyrgð hveiti (standandi á akrin- um), hey, kvikfjenað o. fl. Hann er að finna á skrifstofu herra Magn- úsa“r Stephánssonar, Mountain. Herra Thor. Thorlackson, sem að undanförnu hefur haft greiðasölu að Mountain, er nú hættur pví starfi, en byrjaður á verzlun; verzlar með vatnsdælur (Pumps) o. p. h. i Um síðastl. mánaðamót lögðu af stað hjeðan nokkrar fjölskyldur, er fluttu búferlum til nj’lendu ís- lendinga norður frá Calgary í Al- berta. Höfðu með sjer kvikfjenað sinn og öll búsáhöld. í grein Jóns prests Bjnrnasonar ((Aptur á bak eða áfram”, er stendur í p. á. (lLögbergi” nr. 14., telur bann sem ástæðu fyrir ((andlegum uppblæstri ís- lands”, hvað lítið seljist par af ((Samein- iagunni” og sem ástæðu, að í Vopna- firði, einhverri fjölinennustu sveit á landinu, sje ekki keypt nema eitt exem- plar af henni. Fleiri expl. þykist hann fullvissaður um, a* ekki sje til neins að bjóða því bygðarlagi, af því að slík rit ((vilji enginn lesa”. ((Menn lesi yfir höfuð ekki neitt nema sínar gömlu húslestrar- bækur ogeitthvað af frjettablöðum, ein- ungis til að fá frjettirnar úr þeim”. Sökum þess a« jeg hef dvalið I Vopnafirði svo árum skipti, er því gagn- kunnugur þeirri sveit, þar til fyrir tæp- um 5 árum að jeg flutti hingað til Ame- ríku, samferða Jóni presti, leyfi jeg mjer að gjöra litla athugasemd vi« tje-Ra grein ■ ..Lögbergi”, eða það í henni, er snertir \ opnfirðinga.—Þá tíð, sem jeg var í þeirri sveit, var hún ettaust með þeim fremstu, ef ekki fremst, hvað bóklega menutun aiþýðu snerti á Austurlandi, og fór sivaxandi áhugi manna í því efni. Varla var það heimili, er ekki hjelt eitt af dagblöðum landsins; mörg er hjeldu 2—3, slim öll blöRin; var víst um það, að þau voru víRast rækilega lesin; varð maður þess fljótt var, ef koiniR var á bæ og boðiR inn (VopnfirRingar eru allra manna gestrisnastir og lij'býlaprúðastir), var bóndi þá ávalt kominn meR eitthvað úr blaðisínu eða blöðum, til aðræða um við gestinn, ekki frekar frjettir en ann- að. Nokkrir bændur voru þar í Bók- menntafjelaginu, aðrir i Þjóðvinafjelag- inu. Flest þau rit, sem út komu á ís- lenzku og voru að nokkru nýt, voru þar keypt mjög víða, einkum af yngri mönnum. Þar var lestrarfjelag, sem náðiyfir mikinn hluta sveitarinnar; bóka- safn þess það auðugasta af bókum og ritum, er jeg vissi að til væri á Austur- landi. í því voru, auk fjölda af íslenzk- um bókuiu fornum og nýjum, mikiR af útlendum bókum eptir ýmsa merka rit- höfunda, norska, svenska og danska, einnig enskar og þýzkar, þýddar á dönsku. Að bækur fjelagsins hafi verið vel valdar, þarf varla að efast um, þar sem hlutáttu að niáli Halldór sál. próf. á liofi og Jón prestur sonur hans, er voru stofnendur fjelagsins og lengst af forstöRumenn þess. Húslestrar voru vítiast vel ræktir í Vopnatírði, en að þar hafi einungis verið brúkaðar gamlar liúslestrarbækur er ekki satt. Þar voru almennt notaðar til hús- lestra lielgidaga [irjedikanir, liugvekjur og bænir Pjetnrs biskups og nýustu út- gáfur sálmabókarinnar. Telji Jón prest- ur þessar bækur gamlar, eru samt Vopn- firðingar afsakaðir, því aðrar yngri var ekki að fá. Sú eina af eldri bókum er jeg vissi þar brúkaða voru Passiusálmar Hallgríms Pjeturssonar; getur einnig verið, að einstöku eldri bændur hafl les- ið í Vídalíns postillu við og við. í sambandi við þetta leyfi jeg mjer að minnast á eitt heimili þar í sveit: \ akursstaði. Þar hefur búið um 60 ár, og býrenn, ef lifir, Jón óðalsbóndi Jóns- son, mets konu sinni 54 ár, og síðan börn- um sínum, barnabörnum og barnabarna- Mrnum. Jón var efalaust talinn sá mesti framfara, dugnaðar og heitSursmaður i sinni sveit og þó víðar væri leitatS; hann var sannköllutS andleg oglíkamleg hetja. Þegar jeg kynntist Jóni var hann kom- inn um áttrætt. í Bókmenntafjelaginu var hann þá og hafði víst verið jafnlengi búskapnum. Flest dagblöð iandsins voru keypt og lesiu á heimili hans. Nýju fje- lagsritin og yflr höfuð flest rit, sem út komu í seinni tíð og eitthvað miðuðu til framfara, hafði haun kynnt sjer. Far- in var liann mjög at! gleyma inu liðua, en nýu ritin las hann jafnótt og lianu fjekk þau, og fylgdi nútíðinni með lífi og sál sem uugur væri. Að „Sameining- in” sje ekki keypt á heimili Jóns þykir mjer ekkert ótrúlegt; var hann þó guð- rækinn og allt hans fólk, en laust við allt trúarstagl og kreddur. Mjög var S'opnf. annt uin menntun barna og unglinga. Þegar jeg fór þaðan

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.