Austri - 06.06.1894, Blaðsíða 2

Austri - 06.06.1894, Blaðsíða 2
Nk; 16 Á S 'I' R T. r,2 Krisiur, sem l'ifundi pprsóna, semlœr- leikans og sannleikans skjmandi dœmi, hinn f/uðdbnilegi ásisintir og hncss hins starfandi, striðandi og deyjandi manns. Mitltli. Jocli. MarkaOtir fyrir íslrti/kar vurur 1 ýnisimi loitiliiin. tSkfrslii til liins íslenzka ríftaneytis frá Ditler Thomsrn. Kau])ina'nnahii(T) 1894. I l'viT.-i ic'illi alþingi lu>rra kanp- manni L)itlc-\ Thomsen 1800 kr. til þess sið fc'rðast í útlciiidum og n.ðgæta, ]inr niarkaðina fvrir íslenzkar vörur. Tlann htOir mT ferðast, mn ýms liincl í Jsorðurálfunni í vetur og kvnnt sðr markaði peirra, og hefir ráðanevtið siðán látið prent-a skvrsluna. Herra Thomsen ferða-ðist, um Bretland hið ínikla, Frakkland, Spán, .Portúgal og Italíu, og leitaði hann ser á, ferð pessari einknm upplýsinga um markaðina fyrir saltfisk, nýjan Itsk. hesta, fé, ull t). fl. það er í fvrsta skipti, að pvílík ferð hefir verið farin í parfir fslands, entla má telja árangur Iiennar tölu- verðan, og upplýsingar skýrslunnar mjög eptirtektaverðar. einkum iivað saltjisks- og ullarmarkaðina snertir, sem líka eru helztu vörutegundir lantlsins. Hvað saltfiski viðvíkur. virðist .skýrsla herra Thomsens sýna, að hin- ir íslenzku kaupmenn hafi opt selt íiskinn á óhéntugasta tíma ársins. og hrúgað alltof miklum fiski í einu á sama markað, og pað einmitt á peim tíma, er minnst var eptirsóknin, og hefir petta óumflýjanlega lækkað sölu- verðið. Auk pess liafa. kaupmennirnir lítt skeytt um pað, að liaga verzlun- inni eptir ]>ví, sem alpýða fellir sig bezt við á peirn staðnuni. er skips- farnuirinn er sendur til. Eru í skýrsl- unni injög fróðlegar og pa.rfar bend- ing.ar um, hvernig helzt skuli verka. fiskinn til ýmsra staða, par sem hann er seldur, sem kaupmenu vorða að fara eptir, par máltækið ,.tle gustibus non est disputandum“ gildir líka í jiessu efni; og ef kaupmenn færu ept- ir pessum ráðum höfuutlarins, væri góðar líkur til pess a.ð saltfisksmark-- aður vor ba*ði stadckaði og verðið yrðj hœrra. Hvað ullinni viðvikur, pá hafa kaupmeim hingað t,il sent mest af henni til Kanpmanuahafnar, pur sem lítið er selt af henwi. IJIlina ætti eingöngu að senda til Englaiuls, par sem mikið er unnið iTr henni. en Iiitt sent mest til Ameríku. Að senda ullina fyrst til Hafnar og paðan til Englands, eykur pö nokkuð flutuings- köstnaðinn, og ef Nóiðurameríkumenn afnema innfiutningstollinn á ull. pá ætti pvílíkur krókur alveg að aftak- ast. Nú sem stendur, liafa Danir engan sehdiherra á Spáni, en um inál peirra sér par sendimaður Svía og Norð- manna. Og pareð Norðmenn eru keppinautar vorir með saltfisksöluna á Spáni, pá er eigi ólíklegt, að ptíir dragi fremur taum sinnar eigin pjóð- ar. það væri pví mjög heppilegt fyrir okkur, að Danir gjörðu út eiginn j sendiherra suður í Madrid, eins og j hið danska ráðaneyti fór framá í v et- ur á ríkisdeginum. ^>að muu á alpiugi í fy rra haía verið mjög deildnr meiuingar um pessa fjárveitingii til herra Ditlevs Thomsens, sem pó mun hvergi nærri liafa hrokkið til fararinnar. því ánægjulegra hlýtur pað að vera fyrir meðmælendur fjávveitingar pessarar, að sjá nú. :ið htin kennir vonand> að göðum notnm, ef kaupmenn vorirvilja færn sér í nyt pær mörgu pörfu leið- beiningar, sem binn heiðraði höfundur gefur poim í skýrslu siimi. Bæklingurinn er merkilega að- gengilega og skemmtilega saminn, er um svo purt efni og margar tölur er að ræða. og ætti að vera kærkominn, eigi einnngis kaujmiönnum vorum. lield- ur hverjum peim Islentlingi, er lætur ser annt mn efnahag og framfarir Is- lantls. og á höfmidurirm góða pökk af oss íslendingum skilið fyrir ferða- lag sitt og ritsmíði. Ritstjóriim. E i ;i s k ó l i . :0: — Á skólanum voru, skólaárið 1893 til 1894, 8 piltar yfir sumarið og 9 piltar ytiv veturiim. Eimi piltur. par fyrir uta.n. tók pátt i bóklegu námi að sumu leyti. Próf voru haltlin víð skólann sem hér segir: .Tólapróf 19. og 20. desemher. og Miðsvetrarpróf 19. og 20 mavz, sem varð nokkru seinna en vant var, sök- mn veikintla. A. Yorprót' var lialtlið 9.—11. maimánaðar í yngri deild. Prófdómendur voru: Einar prófastnr Jónsson á Kirkjubæ og Sigurður búfræðingur Einarsson óðals- bóndi á Hafursá í Suðurmúlasýslu. Að loknu jirófi varð röðin pannig: 1. Agúst Jónsson frá Rorgerðarstöð- um í Fljótsdal. N.múlas. 2. Guðmundnr Arnason frá porvaltls- stöðum í Breiðdal, S.múlas. 3. Jón Jónsson frá Hólum í Nesjum, A ustur-Skaptafellss. lí. Burtfararpróf var haldið 9.—12. maí. Gengu 4 piltar. sem voru í eldri tleild, undir prófið. Tveir piltar sem einnig voru í eldri tleild, gátu ekki tekið prófið, anna.r peirra vegna langra undan- farandi veikinda: en hinn pilturinn tló 26. april, úr innvortis meinsemd- um.* Prófdómendur við burtfararprófið voru hinir sömu. Piltar fengu pessar einkunnir: 1. Karl Friðrik Jensen frá Eskifirði Suðurmúlasýslu. Ibóklegu (lónTmsgr.) ágætiseinkunn 113 stig. - verklegu (7 gr.) II. eink. 42 — 2. Jón Bjarnarson frá Stöð í S.múla- sýslu. 1 böklegu I. eink. 105 stig. , - verklegu !• — 50 — 3. Sigurður Antoniuss.on frá Hamri i Suðurmúlasýslu. í bóklegu II. eink. 85 stig. - verklegu I- — 49 — !|<)|>essi piltur var Niels Sigmundsson frá Vaði í Skriðdal, lagðist hann í Influenza og komst á flakk, en nokkru siðar lagðist hann aptur og lá lengi og pungt, par til hann dó 26. apríl. Hann var efnilegur pilt- ur að líkams atgerfi og góður verk- uiuður. 4. Sölvi Sigfússon frá Snjöholti í Suðurmúbisýslu. 1 hóklegu II. eink. 85 stig. - verklegu III. 19 — Yitnisburður í verklegum störf- um var gefiim eptir mánaðareinkunn- um, er skólastjörn gaf pilturn á skólatímanum. IJt lítur fvrir að aðsóknin að skölanum verði lítil næstkomanda ár, aðeins hafa 2 piltar sótt um skólann, og er annar peirra kominn. Mér er pað ekki vel Ijóst, hversvegna liinir ungu og uppvaxandi bændasynir í Múlasýslum sækja ekki skólann. Ept- ir minu áliti er fyrirkomulag skólans mjög aðgengilegt fvrir ,])ilta pá er læra. vilja á honum. Ekki parf að leggja með súr, pessi 2 Ar, annnað en nauðsynleg föt (par á meðal rúm- föt), bækur og vinnu s*-na. Menntun pá er piltar fá á skölanum má. kalla alveg nauðsyntega og hentuga fyrir öll bændaefni. fvrir pá sem vilja verða góðir. upplýstir og nýtir bændur. Tnn- töknskilyrði eru ekki ströng við sköl- aun. Aðeins vottorð frá viðkomaiuli presti og hreppstjöra. að piltúrinn liegði sér vel, hafi nægilegan vinnu- proska, sé sæmilega skrifandi, nokk- uð að sér í reikningi og skilji létta dönsku. Piltav verða teknir inn á skólann Iivenær sem er í sitmar og á næst- komandi hausti til 15. október. Eiðum, 14. mai 1894. Jönas Eiriksson T)r. ínoil. EilYard Elilers. í Kaupmaimahöfn hefir nú með ,,rrhyra“ sent oss umburðarbréf, til allra lækna og presta k Tslandi, par sem hann tilkynnir peim, að hann komi upp til Reykjaviknr i sumar þann 16. júli, og ferðist svo paðan um Suðurland, til pess, — eptir undirlagi kirkju- og kennslumálaráðherrans, - að rann- saka holdsveikina hér á laiuli; og fari aptur frá Kevkjavík vestan og norðan uni land með Thvra þann 14. ágúst n. k. Býðst læknirinn pá til, að skoða á öllum viðkomustöðum skips- ins, holdsveíka menn fyrir enga borgun, og láta pá pess utan fá hið nýja með- al við holdsveiki, ,, Cha)<hnooyra“-oliu gefins. Læknirinn biður stéttarbræður sína hér á landi og prestana, að gefa sér sem nákvæmastar upplýsingar mn holdsveikina, og að senda sér pær til Reykjavíkur fyrir 16. júlí, ef mögulegt sé að koma pví við. Læknirinu tekur sjálfsagt með pökkum greinilegar og vel stílfærðar upplýsingar frá sem flestum skynsöm- um og aðgætnum mönnum, er veitt hafa pessari voðalegu veiki eptirtekt. Lancíið má vera pessum mann- vini og ráðaneytinu nijög pakklátt fýr- ir pessa lofsverðu viðleitni til að bæta úr pessum sjúkdómi, er nú á síðari tímum hefir verið að aukast i sumum byggðarlöguin landsias. Ættu menn að veita áskorun læknisins hin beztu og skjótustu andsvör. því meiri líkur eru til pess að ferð hans komi land- inu og pessum krossberum pess að gagni. En til pess, að fá sjúkling- ana til að sitja sig nú eigi úr færi með að ná viðtali pessa nafnfræga læknis á viðkomustöðum ,,Thyra“ í kringum land í ágústmánuði — »tti engar upphvatningar eða áskoranir að pnrfa. K 1). Slimon er væntanlegur í liaust hingað upp til Ansturlandsins, til pess að kaupa snuði, bæði sjálfur, og svo af verzlun Örum & AVulfi's. f>að er i ráði, að gufuskip Otto Wathnes, „Egill“, flytji féð til >Skot- lantls. Mun alpýða manna verða pví störlega fegin, að pessi góðkunni skipta- vinur vor íslendinga, byrjar aptur á sauðakaupum liér á huuli. f>ví verðuv trauðla neitað, að f ir kaupmenn liafa gjört lslandi pví- líkt gagn sem „gamli Slimon“. Er von- andi að nienn kunni sér mT hóf með verðið á fénu, og hvekki ekki gamla manninn í annnð sinn. Slimon er pvílikur maður, að liami býður pegar p:ið sem bonum sýn- ist sanngjarnt og hann sér sér fært, en er svo ekki úr pví a.ð poka, hversu mikið sciii .,prúttað“ er við hann. Jarðskjií I ptar liafa gengið ógur- legir á Grikklantli, svo jiirðin hefir rifnað i siindur. og komið djúpar og breiðar pjár víða. og sumstaðar bafa opnað sig vellanili hverar og sjóðheit- ar laugar. Einna mestir jarðskj' Iptar liafa orðið í grenntl við hina formi þebu- borg, er nú liggur mjög í rústum eptir jarðskjálptana. Krónprin/.essa Lovísa afDan- mörku var í aptuvbata. er ,,Thyra“ fór fr.T Höfn. t bóndi á Hrafnkellsstöðum í Fljótsdaí andaðist 11. febrúarm. ííæstl. eptir stutta sjúkdómslegu, úr hinni skæðu kvefsótt, er gekk hér um sveitir. Hami var fætldur í Hvannstöð i Borgar- firði anstur, 22. sepfbr. 1837. For- eldrar hans voru Egill Magnússon og þuriður Magnúsdóttir, .Tónssonar bóndsi í Hiálmavík i þistilfin’'>, sem mörg ár liéldu bú í Hvannstöð , og áttu margt barna. Sæbjörn sál. ólst upp hjá foreldi’um sinum og bar snemma á miklum gáfum Iijá honiim; langaði hann mjög til að læra, en sökum fá- tæktar foreldra hans varð ei ai pví; nema að eins fimm vikna tíraa, er hann naut tilsagnar hjá liinum góðkunna presti. siður prófasti, Sigurði Gunu- arssyni, er pá var á Desjarmýri. Frá foreldrum sinum fór Sæbjörn sAl. að Klippstað til sira Jöns Jónssonar, var hjá honum vinnumaður fimm ár; paðan för hann á Mýrar i Skapta- fellssýslu, var par 1 ár iýrirvinna hjá prestsekkju á Borg; fór svo paðan í Suðursveit að Kálfaíellsstað til síra þorsteins sál.. bvggði sér par bæ skammt frá prestsetrimi, er nefndist Staðarárbakki og bjó par með bú- stýru 3 ár. Á pvi timabili dó hún, hætti hann þá að búa og seldi mest er hann atti, og fór aptur til sira J>orsteins, og mun þá þar liafa verið 1 ár. Um pennan tima hafði hann fast- ráðið að leita aptur átthaga sinna, fór pví kynnisferð austur í Múlasýslu og réðst í peirri ferð vistráðum til Hallgríms Eyjólfssonar, óðalsbónda á Ketilsstöðum á Völlum, var par halft-

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.