Austri - 29.06.1900, Blaðsíða 2

Austri - 29.06.1900, Blaðsíða 2
NR. 22 A U S Ifil, 80 Samþ. með 20 atkv. e. Fundurinn lýsir að öðru leyti yfir, að hann vill láta oinskis ófreistað um frekari umbætur á stjórnar- skránni, par á meðal lenging ping- tímans. Samp. með 19. atkv. 2. Um fjármál. Tillaga: Fundurinn lý.-dr pví yfir, að hann getur fallizt á stefnu síðustu pinga í fjármálum, par sem pað virð- ist hafa vakað fyrir pinginu, að auka fé til aðalatvinnuvega landsins og til samgöngumála, en spara fé í öðrum efnum. Samp. með öllum atkv. 3. Um bankamálið. Tillaga: Fundurinn Ifúr pví yfir, að hann álíti peningapröag pá, semnú er hér í landinu, standa framförum landsins fyrir prifum, og að pví beri brýna nauðsyn til pess, að bæta úr henni, og álítur pví afarnauðsynlegt að koroið só á fót öflugum banka í landinu, er sem bezt bæti úrpeninga- prönginni. Samp. með samhljóða atkv. 4. Um atvinnumál. Tillaga: Fundurinn mælir eindregið með pví, að styrkur úr landssjóði til lands og sjávar sé einkum fólginn í haganlegum lánum til manna, ríkra og fátækra, og félaga, sem áhuga og dug hafa sýnt í atvinnu sinni. Samp. með 11 gegn 4. 5. Ritsímamálið. Tillaga: Fundurinn mælir eindregið með pví, að pingið veiti enn á ný sama styrk sem áður til ritsíma á sjó og landi og með sömu skilyrðum og sett eru i núgildandi fjárlögum. Sarap. með 15 samhl. atkv. 6. Málið um breyting á launum presta. Tillaga: Fundurinn er mótfallinn öllu pví sem bindur fastar saman ríki og kirkju en nú á sér stað, og pví mótfallinn að prestar séu settir áföst laun úr landssjóði að nokkru eða öllu leyti. — Samp. með 10 atkv. gegn 3. 7. Málið um akveg milli Héraðs og Fjarða. Tillaga: Fundurinn lýsir yfir sam- pykki slnu á áliti sýslunefndarinnar í Norður-Múlasýslu á fundi 17.—20. apríl p. á. að pví er snertir akveg á milli Héraðs og Fjarða, að pví við- bættu, að möguleikar til uppsiglingar í Lagarfljótsós séu jafnframt rækilega rannsakaðir. Samp. með 9 atkv. gegn 1. 8. Fundurinn skorar á pá menn, sem ætla að gefa kost á sér til ping- mennsku í Norður-Múlasýslu, að hafa auglýst pað fyrir 1. ágúst n. k. íbáð- um Seyðisfjarðarblöðunum. Fleiri mál komu eigi til umræðu á fundinum. * Austrí mun síðar láta álit sitt í ljós um ákvæði fundarins í stjórnarskrár- málinu. Ritstj. Samkoman a Meðruvöllum, —o— Herra ritstjóri! Eg var búinn að lofa, að segja pér nokkur orð um minninguna á Möðru völluni, sem haldin var p. 26. f. m., eu vegna tímaleysis verður pað ein- ungis í fáum orðum. Orsök pess, að pessi samkoma var haldin, var, að árið 1880 komu píltar á Möðruvöllura sér saman um að koma saman árið 1900. Saman var komið um 150 manns, höfðu tjöld verið reist, og fánar blökkt- uðu. Er pað pá fyrst frá að greina, að Guðrnundur . Guðmundsson á púfna- völlum setti hátíðina með ræðu og bað gestina velkomusi, var pvi ?æst sungið nýtt kvæði eptir síra Matthias Jochumsson með nýju lagi eptir síra Bjarna á Siglufirði; síðau fiutti amt- maður Páll Briem langan og sajallan fyrirlestur um unglinga menntun á íslandi samanborið við í öðruni lönd- um, og pótti sumum amtmaðurinn líta svart á málið. Að loknum fyiirlestr- inum mælti Páll Jónsson á Akureyri fram kvæði eptir sjálfan sig, og var pað kvæði seinna sungið með nýjulagi eptir síra Bjarna. pá voru upplesin ýms bréf er forstöðunefnd samkom- unnar höfðu borizt frá nokkrum skóla- piltum fra Möðruvöllum, par á meðal bréf frá Jóhanni frá Knarrarnesi sem nú dvelur í Ameríku og pótti mönnum bréfið ritað af mikilli snilld. pá sung- ið kvæði eptir Gísla Jónsson prentara og pótti mönnum kvæðið gott eptir svo ungan mann. Siðan var gengið til borðs, og var yfir borðnm mælt fyrir minni Islands af Stefáni Stsfánssyni í Fagraskógi, fyrir minní Möðruvallaskólans af skólastj. Hjaltalín, fyrir mínni kennara skólansaf Ingimar Jónatanssyni, enn- fremur var flutt kvæði fyrir minni kennaranna og fyrir fl. œinnum var mælt. Að endaðri máltíð var gengið á fund og hafði komið bréfleg tillaga til fundarins um að stofna tímarit líkt Iðunni og var pað rætt mikið, en niðurstaðan varð, að roálið var fellt með flestöllum atkvæðum. Síðan urðu langar umræður um hvað hægt væri að gjöra fyrir skólann. og kom fundarmörmum saman um að brýna nauðsyn bæri til að stækka skólann pareð optlega roæ'ti vísa aptur um- sækendum vegna rúmleysis, ennfremur að lengja námstímann um eitt ár og koma skólanum í samband við latínu- skólann. Að lokum var safnað saman nokkr- um krónum til útgáfu minningarrits fyrir skólann. góðra pakka vert af hluthöfum fé- Iagsins, og mikili styrkur tii pess að komast úr skuldum, sem standa félag- inu mest fyrir prifum. Og engan mann mundi pað moira gleðja en stór- kauprnann F. Holrae, að hanti gæti endað penuan aðalæfistarfa sinn svo. að Gránufélagið stæði alveg óháð og skuldlaust við fráfall hans. En hvað Chr. Havsteen snertir, telj- um vér pað kost á honum að hann kann að græða, pvi svo mun bezt vera hagað kosningu kaupstjóra, að hanti sé sem hagsýnastur, bæði fyrir sjálfan sig og aðra. Og aldrei höí'um vér heyrt pöntunarstjóra kaupfelags ísfii'ðinga talið pað tíl ókosta, pó orð leiki á pví, að bann sé maður hag.-fýnn og ktmni vel að græða fé sjálfur, og er pess eigi illa beðið, að honmn megi eigi hlotnast lakari vitnisburður hjá umbjóðendum sínum hér á landi og umboðsinöonum kaupfélags ísfirðinga erlendis, en hsrra kaupstjóri Chr. Havsteen á vísan, jafnt hjá Gránungum og umboðsmanni peirra. versta sorpinu o;í leirburðinura, er rnestu óorðinu kom á blaðj-'æíil þennan, svo mælt er að margir af pessum fáukaup- endum hans ráðgjöri nú að segja hon- um upp; en ritstjóra Austra er pað pó engiri gleðifregn, pví bann hefir jafnan haft mikinn hagnað af saman- burði blaðanua. Gránufélagið, I votur stóð grein nokkur í „pjóð- viljanum unga" par sem var staðhæft, að umboðsmaður félagsins, stórkaup- maður F. Holme væri engu betri viðskiptis en aðrir umboðsmenn ís- lenzkra kaupmanna erlendis, og að kaupstjóri Chr. Havsteen mundi eigi bæta hag félagsins, pó hann kynni vel að græða fó fyrir sjálfan sig. Hvað stórkaupmann F. Jlolme snertir, pá hefir ihann reynzt Gránu- félagi hinn bezti hi.nardrottinn og mjög tekið venjulegum umboösmönnum fram að drengskap og örlæti við félagið, og nægir hér að tilfæra, að hann gaf Gránufólagi á 25 ára afmæli pess 1891 upp skuldir svo tugum þúsunda króna nam, og nýlega hefir hann gefið félagiuu enn a ný 10,000 kr., par að auki heíir hann nú í mörg ár gefið félaginu upp skuldir sem svaraði hálfum ákvæðisvöxtum af hlutabrefuu- nm, og er petta allt saman stórfé og i minni „Upp er runninn dagur dóms, daufur þykir Bjarki; blessuð þin er bullan góms bronnd með dauðans markr'. (Einar Jochurnsson). Já, „daufara;t svar til rothögga Austra í 21. tbl. en pað, er nú stond- ur í 25. tbl. Bjarka, er nauraast hugs- anlegt; pað eina sein nýtilegt er í pví er upptugga af hnittui Austra um rit- stjóra Bjarka, og skal pað vel unnt, veslingur, fyrst „blessuð pín er bullan góms brennd með dauðans marki". Vér skulum trúa kollega vorum fyrir pví, að oss langar alls ekki tilað vera nærri undirtyllum hans og próf- arkalesurum Bjarka, enda polum vér illa trollara-lykt. Látum vér oss nægja, er oss er hlýtt og brugðið eins fljótt við og gjört var nú í spítala- málinu: haldinn strax stjórnarfundur, útnefndir matsmenn á áhöldum spítal- ans, sett sú hjúkrunarkona, er Austri halði mælt með, og auglýst svo í síðasta Bjarka að spítalinn tæki til starfa 1. júlí n. k. Er pað pví eigi nema skylt, að tjá spítalastjórninni pakklæti vort og allrar alpýðu fyrir hvað peir hafa verið fljótir að sinna erindi ritstjóra Austra. En hollara mun peim að leggja ekki út í neinar ritdeilur við karlinn, eptir peirri útreið sem ritstjóri Bjarka hefir fengið hjá honum. pað virðist vera dómur á pví, hvað blaðabróður vorum ferst illa að fást við sannieikann. I pessari hér áminnstú grein sinni ætlar hann svo sem að „reka á oss stampinn" nieð pví, að vér höfum farið rangtmeð pað, að dr. juris Ernst Möller væri eigi hæstaróttarmálafærsluínaður; hann hafi orðið pað nýlega. En sannleikurinn í pví máli er pessi: í vor vörðu prír ungir lögfræðingar mál fyrir hæstarétti til próís um pað, hvern peirra rétturinn áiiti hæfastan til pess að komast upp í bina mikils- metnu stöðu málsfærslumanna við hæstarétt, og var dr. Ernst Möller einu af peim; en Ulf Hansen, sonur hæstaróttarmálafærslum. Octa- viusar Hansen, er oss Islendíngum er að góðu kunnur, fékk málsfærslumanns- stöðuna. það væri nú varla til of mikils mælst af blaðabróður vorum, að hann pakkaði oss fyrir allar leiðréttingarnar og heilræðin og hætti pessu leiða ó- sannsögli; pví annars er mjög hætt við að „Actiurnar" í Bjarka hans falli nú enn ofan úr peim 5 0 a u r u m, er pær stóðu í hér í bænum fyrir skemmstu; og Jþá hafði Fljótshlíðar- skáldið pó ekki ófrægt blað sitt með Bjarki og hið fqrna sverð. — o — 1 tilefni af pví, að foðurlandsvininn, ritstjóra Bjarka tekur pað svo ákaflega sartað vita til pess að forngripasafuið í Heykjavík skuli missa af sverði pví, er fannst um vorið 1897 í Hrafnkeils- dal, — er mér sötm ánægja að pví, að hugga ritstjórann með eptirfarandi tilboði: I 24 klukkustundir frá birtingu pessa tilboðs niíns í Austra stendur herra. porsteini Erlingssyni petta forna sverð tii boða fyrir 112 krónur. hvar af 100 kr. skulu skiptast miili pess sem seldi mór sverðið, og stoi'nana til ahnennings heiiia hér í kaupstaðu- um, eptir opinberlega auglýstri skýrslu. Að sjálfsögðu verður herra pwsteinn Erliugsson skrirlega að ábyrgj.ast mér, að forngripasafnið í B.oykjavík njöti sverðsins, pó pað kyanu að verða mjög deildar meimngar milli safnsins og herra þorsteins Erlingssonar um verðmæti sverðsitss. pess skal hér getið, að í fyrra heppnaðist herra J>orsteini Ei'lingssyni að gjöra æði mikið betri kaup, er hið seyðtírzka botnvörpufélag „Garðar" keypti botnvörpugnfuskipið „Snæfell," virt á 90,000 krónur, l'yrir — 5 — fimm shiiling — 4 kr. 50 aura, af nokkrum Englendingum, oinkar vel- viljuðum Islandi. En þeirra kaupa var elcki getið í Bjarka II Seyðisfirði, pann 29. júní 1900. H. I. Ernst lyfsali, p. t. eigandi hins forna sverðs. f Jón Þorkellsson, öðalsbóndi á Svaðastöðum í Skagafirði andaðist p. 13. maí, sjötugur að aldri, úr brjóst- veiki, er lengi hafði pjáð hann. Jón forkelsson var mesti heiðurs- maður, hjálpsamur, greiðvikinn og gest- risinn og reglumaður mikill, hin mesta stoð og stytta sveitar sinnar og pví virtur og vel metinn af ríkum og fá- tækum. pað mun hafa verið nær 60,000 kr. er hann lét eptir sig alls, í jarðeignum, góðu búi í skepnum og innanstokks- munum, útistandandi skuldum, og 13,600 kr. í peningum. f Lárus Guðmundsson, fyr bóndi hér á Brimnesi og síðan í Papey, nú til heimilis að pverhamri í Breiðdal, varð bráðkvaddur á Berufjaiðarskarði aðfaranótt pesa 24. p. rn. Lárus Guðmundsson var maður vel greindur og hygginn oggræddist honum töluvert fé með stakri útsjón og dugn- aði. Hann var hinn skemmtilegasti í allri viðræðu, var tryggur vinur vina sinna, og gjörði mörgum manni gott af eínum sínum. Seyðisfirði, 29. júuí 1900. TÍÐAEFAR fremur kalt og pokur miklar. Grasspretta allgóð, bæði her í Fjörð- um og upp í Héraði. FISKIAFLI aptur mínkað núna síðustu dagana. BOTNVÖRPUSKIP Garðarsfé- lagsins, „Snæfell" og „Norðíjörður," höfðu misst eitthvað af botuvörpum nýlega á veiðum í......... „EGILL," skipstjóri Endresen, fór héðan áleiðis til útlanda 19. p. m. Með skipnu var frá Akureyri skóla- stjóri Jón Hjaltalín með frú sinni og, dóttur, snöggva skemtiferð til útlanda.

x

Austri

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austri
https://timarit.is/publication/141

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.