Framsókn - 08.01.1895, Page 1

Framsókn - 08.01.1895, Page 1
1. ÁR SEYDISFIRDI 8. JANUAE 18%. Nr. 1. Framsokii. —0— Fram á ársina fyrsta dag Fotum stig þú traustum, Fram, og syng þá leiðarlag Landsins konum hraustum. Hræðst' ei spott nje heimsina glamm. H;.f þinn Guð í st ifni. Stýr svo, unga Framsókn! fram, Fram, i Jesú nafni! í Drottina nafni stigur Framsókn hið fyrsta ipor sitt og árnar öllum gi'ðum mönnum gleðilege nýíirs! Framsókn hefur eigi boðað komu sina ívrirfram sem stórmenna er siður. Látlaus og eincrð ber hún sjálf á dyr og flytur erindi »itt hverjum þeim er heyra vill. Erindi vill hún eiga við hvern þann mann, hvort það er heldur karl eða kona, er keppa vill áfram til hins rétta og sanna, hins fagra og göða. Framsókn vill leitast við að styðja lítil- niagnann, rjetta hlut þeirra sem ofurliði eru bomir, hvetja hina óframfærnu til einurðar, ryðja braut kúguðum en frjálsbornum anda fram til starfs og menningar. í stuttu máli: Aðaltilgangur Framaóknar er sá, að hlynna að menntun og sjálfstæði íslenzkra kvenna, og að undirbúa þær til að girnast og nota þau réttindi er aldirnar kunna þeim að geyma. Framsókn veitir fúslega móttöku vel sömdum stuttuin ritgjörðum í þessa átt, frá konum sem korlura. En sjerstaklega villhún uppörfa íslenzkar konur til þess, að nota hjer gpfið tækifæri til að rita nú um þau mál er þeim þykir mestu um varða. Framsókn kemur út einu sinni á mánuði hverjum fyrst um sinn, og kostar 1 kr. um árið, sem borgast skal fyrir 1. júlj ár hvert. Erlendi8 kostar blaðið 1 kr. 50 a. Aug- lýsingar 15 aura línan eða 90 aura hver þml. dálks. Fjárráð giptra kveniiR Á tveimnr piugum, bæði 1891 og 1893, kom fram frumvarp til laga um fjárráð giptra kvenna, en á hvorugu pinginu varð frumvarpið útrætt. Frumvörpin voru pví nær samhljóða, enda var aðal flufcningsraað- ur peirra hinn sami i bæði skiptin, sýslumaður Skúli Thoroddsen. Inntak pessa frnravarps var pað, að giptar kon- ur skyldu vera h;'<lfráðar (hálfmyndugar) og fullr.iðar fjár sins á sama aldri sem karlmenn; að skipa mætti fjírmálum milli hjóna mcð bjúskaparmála, pannig að ! konan gæti haft sjereign eptir pvi er ákveðið yrði í ! hjúskapaimálanum; að bóndi skyldi hafa uinrAð ytir fjelagsbúi nema öðruvisi væri um samið, og að frrort hjóna um sig gæti heimtað af sýslumanni eða bæjar- fógeta að gjöra íjárskipti með peim. I frumvarpi pessu voru pvi talsverðar breytingar frá pví sem er. Eins og kunnngt er, eru giptar kon- ar hjer á landi með ölla ómyndugar í fjúrmálum; pegar þær giptast missa pær öll r;ið yfir fjárraunum peim sem pær kunna að flytja í buið, en bóndinu verður einráður um öli fjármál búsins; pær geta ekki haft á hendi stjórn búsins neraa með tilsjónarmanni, og fjárskipti verða ekki gjörð milli hjóna pótt Iconan krefjist pess; pau geta ekki orðið, nema hjónin skilji. Svo framarjega sem pað er viðurkennt, að gipt- ar konur eigi nokkurn rjett að hafa annan en náðaT- rjett bænda sinna, hlýtur pað ástand, sein er, a5 teljast alveg ópolnndi í einstökuin tilftdlum, t. d. peg- ar bóndinn er drykkjuraaður eða að öðru leyti ór;iðs- maður og eyðsluseggur. Hversu mikið fje seng konan kemur með í buið, getur hún ekki varnað að prí sje öllu eytt frá henni og börnum henuar, ef bóndinn er annars slikur maður, sem talsvert mör£r dawni finna&t tii. Einnig gotur pað ákvæði, að fjArskipti ekki g3ta orðið milli bjóna nema pau skilji fyrst, orðið til pess, að peim hjúskap er haldið áfrare. sem sæmra væri að slíta. Ef t. d. kona hefir flatt í búið mikið íje, get- ur pað verið &tór hvöt fyrir bxinda að neita nra skiln- að paagað i'ú hann hefir eytt fjénu.

x

Framsókn

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Framsókn
https://timarit.is/publication/151

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.