Þjóðviljinn - 06.04.1943, Blaðsíða 1

Þjóðviljinn - 06.04.1943, Blaðsíða 1
8. árgangur. Þriðjudagur 6. apríl 1943. 78. tölublað. Dýrffðafmálíð: olagsiif fjá Farín sé safnníngalcídííi ad verkamönnum og bændufn í sfad þvín$unar Breytingatillögur fjárhagsnefndar neðri deildar við dýrtíðar- frumvarp stjórnarínnar eru þessar í höfuðatriðum: Aðeins einn skattur sé samþykktur: verðlækkunarskattur ðg byrjar hann á 10 þús. kr. grunntekjum (=20 þús. kr. árstekjur í fyrra). Í stað lögfestingarinnar á kaupgjaldinu komi svohljóðandi grein: ,,Kíkisstjórnin skal leita samninga við Alþýðusamband íslands og önnur sambönd launþega um að þau, fyrir hönd stéttarfélag- anna og að fenginni heimild frá þeim, fallist á að í næsta mánuði eftir að lög þessi öðlast gildi, skuli greiðsla verðlagsuppbótar á kaupgjald og laun fara fram eftir þeirri vísitölu, sem er byggð á verðlaginu 1. dags þess mánaðar". Viðvíkjandi landbúnaðar- vörunum eru gerðar eftirfar- andi ráðstafanir: . Nefnd er sett tdl þess aS verða vettvangur samninga milli stéttanna og rannsókn- arnefnd. Hljóðar greihin um hana svo: „Skipa skal sex manna nefnd, er finni grundvöll fyrir vísitölu fram- ieiðslukostnaðar landbúnaðarafurða, er fara skal eftir við ákvörðun vei-ðs landbúnaðarvara, og hlutfall milli verðlags landbúnaðarafurða og kaup gjalds stéttarfélaga, er miðist við það, að heildartekjur þeirra er vinna að landbúnaði verði í sem nánustu samræmi við tekjur annarra vinn- andi stétta. Skal í því sambandi tek- ið tillit til þess verðs, sem fæst fyrir útfluttar landbúnaðarafurðir. Nefndin skal skipuð hagstofu- stjóra og sé hann formaður nefndar- innar, forstöðumanni búreikninga- skrifstofu ríkisins, tveim mönnum Hæstiréttur vísar máli Jðns ívarssonar heim í hérað Hæstiréttur kvað í gær upp dóm í máli réttvísinnar gegn Jóni Ivarssyni kaupfélagsstjóra í Hornaf irði. Var hinn áfrýjaði dómur ómcrktur og málinu vísað heim. Ýmislegt þóttí. áfátt í rann- sókn málsins og var því vís- að heim í hérað á þeim for- sendum. Meðal annars hafði akærði borið það í rétti, að starfs- maður í skrifstofu verðlags- hefndar hefðii tjjáð feér, að sMlningur sinn á ákvæðum verðlagsreglugerðá væri réttur en í rannsókn málsins hafðS láðöt að krefja dómnefhdina sagna um þetta. Málskostnaðiur greiðiíst úr ríkissjóði. eftir tilnefningu Búnaðarfélags ís- lands, einum manni eftir tilnefningu Alþýðusambands fslands og einum manni tilnefndum af Bandalagi starfsmanna ríkis og bæjarfélaga. Nú verður nefndin sammála um vísitólu framleiðslukostnaðar land- búnaðarafurða og hlutfall milli verð- lags á landbúnaðarafurðum og kaup- gjalds stéttarfélaga, og skal þá verð á landbúnaðarvörum ákveðið í sam- ræmi þar við meðan núverandi ó- friðarástand helst, þó er ríkisstjóm- inni heimilt að ákveða lægra verð á einstökum vörutegundum gegn fram- lagi úr ríkissjóði. Nefndin skal ljúka störfum og skila áliti til ríkisstjórnarinnar fyrir 15. ágúst 1943." Um verðlag landbúnaðar- vara fyrst um sinn skal gilda eftirfarandi: „Þar til verð landbúnaðarvara verð ur ákveðið samkvæmt fyrirmælum 1. gr., er ríkisstjórninni heimillt að ákveða verð þeirra þannig: Útsöluverð mjólkur verði lækkað í allt að kr. 1,30 pr. ltr., og verð ann- arra mjólkurafurða í samræmi við það. Lækkun á verðinu til framleið- enda verði hlutfallslega jöfn þeirri lækkun á vísitölu kaupslagsnefndar, sem verður í næsta mánuði eftir að mjólkurverðlækkunin kemur til fram kvæmda, og verðið til þeirra breytist síðan í samræmi við breytingar á vísitölunni, en að öðru leyti verði verðlækkunin á mjólk og mjólkuraf- urðum borguð úr ríkissjóði. Verð á kjöti, sem fyrirliggjandi er í landinu, er heimillt að lækka með framlagi úr ríkissjóði, þannig, að heildsöluverð á dilkakjöti verði kr. 4,80 pr. kg. og yerð á öðrum tegund- 9 um kjöts í samræmi við það. Akvæði þessarar greinar um verð- lækkun og ríkisframlag falla úr gildi eigi síðar en 15. sept. n. k." Þá er sett eftirfarandi á- kvæði um Atvinnutryggingar- sjóð. „Ríkisstjórninni er heimilt að leggja fram úr ríkissjóði 3 millj. króna í sjóð til tryggingar launþega gegn atvinnuleysi, og nefnist hann: Atvinnutryggingasjóður. Milliþinganefnd sú, sem skipuð hefur verið samkvæmt þál. 4. sept. 1942 til þess að athuga atvinnumál o. fl., skal í samráði við Alþýðusam- band Islands setja reglugerð um hlut verk og starfsemi sjóðsins. Skal því lokið fyrir 15. ágúst þ. á., og sé reglugerðin staðfest af félagsmála- ráðherra." Flestar aðra greinar stjóm- arfrumvarpsins leggur nefnd- in til að fella. Franskir stjórnmáia- menn fluttir til Þýzkalands Þýzku nazistayfirvöldin hafa látið flytja þá Daladier, Beyn- aud, Blum,Mandél og Game- lin til Þýzkalands, en þeir haf a til þessa verið hafðir í haldi i Frakklandi. Gefa nazistar þá skýringu á þessum flutningurri, að stjórnir' Bretlands og Banda- ríkjanna hafi ætlað sér að ná þessum mönnum og láta þá mynda stjórn til höfuðs Vichy- stjórninni'. Bfell B| BlÍlHjlBI síi mihlaF áráslF á meDinlandsstðfluaF Flugher Breta og Bandaríkjamanna hefur haldið upp hörðum loftárásum á stöðvar fasista á meginlandi Evrópu undanfarin dægur. Á sunnudagsnótt gerðu Bretar mjög harða árás á þýzku iðn- aðarborgina Essen. Var 900 tonnum af sprengjum varpað yfir borgina. Á sunnudag gerðu banda- rískar sprengjuflugvélasveitir mikla árás á Renaultverk- smiðjurnar i nánd við París. Þann dag voru árásir einnig geröar á Dieppe, Abbeville, Caen og Rotterdam, með miklum árangri. í fyrrinótt gerðu Bretar hörðustu árásina sem gerð hefur verið á þýzku flotahöfn- ina Kiel. Þoka var yfir borg- inni og sáu flugmennimir ekki vel hvernig árásin tókst, en miklir eldar komu upp og sprengingar urðu. Árásum Breta og Banda- ríkjamanna var haldið afram í gær, og voru aðalárásirnar gerðar á herstöðvar við Ant- werpen í Belgíu og kafbáta- stöðina Brest í Frakklandi. Á sunnudaginn gerðu 100 oandarískar sprengjuflugvélar af stærstu gerð, árás á itölsku flotahöfnina Napoli. Stóð árás- SkömmtunarseDlar falsaðir í stórum stfl Fimm menn hafa verið teknir fastir flálið er enn ekki að fullu upplýst Um síðustu manaðamót varð skömmtunarskrifstofan vör þess, að falskir skömmtunarseðlar voru í umferð. Hafin var rannsókn í málinu og hafa 5 menn verið teknir fastir í sambandi við það, þessir 5 menn eru þeir Jón Kjartans- son forstjóri, Adófl Bergsson lögfræðingur, Friðjón Bjarnason prentari og Einar Jónsson og Þorsteinn Oddsson prehtmynda- gerðarmenn. Málið er enn í rannsókn og virðist verá umfangsmikið. Það sem fyrir liggur í mál- inu er eftirfarandl: Skömmt- unarskrifstofan komst að því, að hinir fölsuðu skömmtunar- miðar, er voru sykurmiðar, komu aðallega frá einni yerzl- un. Verzlun þessi kvaðst hafa fengið þessa sykurseðla frá Jóni Kjartanssyni, forstjóra sælgætisgerðarinnar Víkings. Jón Kjartansson kvaðst hafa fengiö seðlana hjá Adolf Bergssyni lögfræðingi. Hann kvaðst hafa fengið þá" hjá Friðjóni Bjarnasyni prentara.. sem hefur viðurkennt að hafa prentað seðlana eftir mynda- móti, er hann hafi fengið hjá starfsmanni í prentmynda- gerð Ólafs Hvanndals. Muni myndamót þetta upphaflega hafa verið búið til af fikti og hafi það legið í rusli, þeg- ar hann fékk það. Tveir starfsmenn Prent- myndageröar 'Ólafs Hvanndals þeir Einar Jónsson og Þor- steinn Oddsson, hafa verið teknir fastir. Mehi upplýsingar víll rann- sóknarlögreglan ekki gefa að svo stöddu, én rannsókn held- ur áfram. in aðeins í stundarfjórðung, en samt 'er taliö^ að gífurlegt tjón hafi orðið af árásinni,. sem var mjög hörð. Eldar komu upp í hafhar- hverfunum, tvö stór farþega- skip og 3 kafbátar urðu fyriír sprengjum og stórskemmdust. Allar bandarísku sprengjuflug- vélamar, sem þátt tóku í árás- inni, komust heim til bæki- stöðva sinna í Noröur-Afríku. Rússar sækja fram í Vestur-Kákasus Skærullokkur fellir 1000 Þjððverja Rauði herinn hefur unnið á í Vestur-Káklaisus síðustfl| sólarhringana, og þrengist stöðugt svæði það, er fasista- herirnir hafa á valdi sínu. Nálgast Rússar nú Novoross- ísk úr tveimur áttum. Á Vítebsksvæðinu, vestur af Smolensk, hefur fjölmennt lið skæruhermanna hrundið á- rásum þýzkra hersveita, sem sendar voru gegn því, og féllu um þúsund þýzkir hermenn í bardögunum. Á vígstöðvunum við Efri- Donets hefur rauði herinn hrundið höröum árásum Þjóðverja. i hörðum bardög- um skammt frá ísjúm féllu 1400 þýzQdr hermenn. Á Bjel- gorod-svæðinu hafa Rússar gert gagnáhlaup með góðum árangri. U eru þaðspánski fasistar! Háttsettir Bandamanna- hershöfðingjar, þar á meðal bandariski hershöfðinginn Clark, sátu í gær boð spánskra asistahershöfðingja í Spimsku Marokkó, en ekM er þess getl i® í brezku útvarpsfregninn^ um fund þennan, hvert hafjf verið tilefni hans. 4

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.