Ísafold - 18.07.1894, Blaðsíða 2

Ísafold - 18.07.1894, Blaðsíða 2
174 heim fleiri höfðingja. Um hitt tala þó blöð- in meir, í hvert flækjuhorf landsmálin eru komin eptir þær gjörræðisályktanir, sera hann hefir fram fylgt að ráðum Mílans föður síns. Frá Marokkó. Muley Hassan keisari latinn, og eptir ákvörðum hans hefir yngsti sonur hans Abb el-Aziz tekið við völdum. Hann er 16 ðra gamail, og þótti vel still- ast til, er bróðir hans hinn elzti, hershöfð- ingi í hernum, gaf upp sínar tignarkröfur. Frá Kóreu. Á þessu mikla tangalandi i Asíu er nú uppreisn og allt á tjá og tundri, en þar veit ekki til hins betra, er bæði Japansmenn og Kínverjar telja þar til yfirráða og æðstu tilsjár. Konungur inun hafa á hvorutveggju heitið sjer til liðs, og hafa nú Japansmenn orðið fyrri aö bragði; hafa þar þegar 6000 her inanna sezt í höfuðborgina og er konung- ttí nú á þeirra valdi. Seinustu frjcttir bera, að her Kínverja sje þangað á leið korainn. Veðrátta. Eptir lakan miðalhita nær þ\'í allan júní kom rjett eptir Jónsmessu mikill miðsumarsliiti á norðuriöndum, en nokkuð fyr i hinum syðri. — Hinn 7. júní að kveidi kom sú haglhríð í Vínar- borg og þar í grenndinni, að engin man eða veit dæmi til. Höglin stærri en bissu- kúlur, oger sagt, að í borginni hafi brotn- iið á aðra miljón gluggarúðna. Hríðarjel- jnu sló svo inn í herbergi og sali, ogkvað ósköpin öll að því fári í mörgum stór- hallanna og sumum spítalanna. Margir lestust af haglinu og sumar sögur telja til tveggja hundraða meiddra manna, en þar að auki er um bana þriggja manna getið. — Síðar bárust líkar sögur frá einu hjer- aði á Rússlandi. Af mannsköðum i kolanámum. Á tveim stöðum hefir þá að borið af sprengi- gosum með herfilegasta móti; fyrst í Kar- win, nálægt Troppau i Slesíu, og fórust þar 235 manna, en hinn síðari nálægt bæ í Wales á Englandi, er Pontypridd heitir; þar höfðu bana yfir 300 manna. Fyrirlestur um fiskiveiðar. Hinn danski fiskifræðingur, kapteinn C. F. Drechsel, h.jeltí fyrrakveid hinn fyrirhugaða fyrirlestur í Good-Templarahúsinu og var hann vei sóttur. Hann lýsti fyrst helztu fiskiveiðum í Danmörku, þorskveiðum, flyðruveiðum og álaveiðum, og bar þær saman við fiskiveið ar hjer á landi. Var hann þeirrar skoðun- ar, að hjer mætti einnig stunda annað en þorskveiðar meira en gerist, bæði fyrir heilagfiski, kola, ála og lax í sjó, en til þess að það gæti orðið arðsamt, þyrfti að hafa einhver tæki á að koma aflanum fijótt og greiðlega á erlenda markaði í útgengi- legu ásigkomulagi, og þá helzt annaðhvort lifandi eða í is, eins og aðrarþjóðir tíðka, jafnvel hjer við land nú orðið, og hrapar legt til þess að vita, að útlendingar skyldu vera þar einir um hituna: Vesturheims- menn, Englendingar og Frakkar. Stæðu þeir þó ver að vígi en landsmenn að því leyti til, að þeir ættu um svo langan veg að sækja hingað og þyrftu því meiru ti) að kosta hvað útbúnað snertir að sumu leyti Hann benti og á, að þessar smærri fiskiveiðar gætu unglingar og gamalmenni stundaö, sem ekki væru fær um að róa á haf út til þorskveiða. Hann kvað mikið bagalegt, hve ókunn- ugt væri um fiskimið og dýpi umhverfis landið, og stæði nú til, að hin danska stjórn sendi hingað skip næsta sumar til þess að gera nákvæmar mælingar og rannsóknir þar að lútandi eptir mætti, veittar til þess 180,000 kr. í fjárlögunum dönsku. Hann minntist á koiaveiðafjelagið danska í Prið- rikshöfn, er hefði haft nokkur skip hjer við land 4—5 ár, með góðum árangri og ábata, þangað til í fyrra, að varan hefði seizt illa sakir samkeppni frá öðrum þjóðum. í annan stað væri nýlega stofnað i Khöfn annað fjelag, gufuskipafjelag, Dan, með launalausri stjórn. en styrk til muna af ríkissjóði í því skini að gera ymsar til- raunir til eflingar fiskiveiða hjer við land. Er hugmyndin að hafa stöðngt gufuskip í förum landa á milli, til þess að koma afl- arium jafnóðum á útlendan markað, bæði frá fiskiskútum á veiðum hjcr og eins-nýj- an afla af opnum skipum iandsmanna hjer eða geymdan í ís. Það hugsaði til að fá unga íslendinga á fiskiskútur sinar til þess að venja þá sjerstaklega við þá meðferð á afianum, er kaupendum erlendis líkaði bezt. Fjelagið hugsaði til að hafa stöðvar hjer á Önundarfirði og jafnvel einnig í Reykjavík og kæmi þá flutningagufuskipið við hjer 2—4 sinnum á mánuði. Kvaðst hann gera sjer vissa von um, að þetta kæmist á, ef menn sýndu sig hlynnta þess- ari hugmynd hjer, og þó svo væri, að það svaraði eigi kostnaði fyrir fjelagið fyrst í stað, gæti svo farið, að mjór yrði mikils vísir. Fyrirlesturinn var fluttur á dönsku, skýrt og áheyrilega, og gerður að mikið góður rómur. Er fyrirlestrarmaður, svo sem kunnugt er, ráðanautur innanríkis- stjórnarherrans í Khöfn í fiskiveiðamálum, og hefir því mikil áhrif á slík málefni. Má oss vænt um þykja, að slíkur maðnr hctír svo mikinn áhuga á innlendum fiski- veiðum hjer við land. Hjer hefir, eins og von er til, verið litið hornauga til fiskiveiða útlendra við strendur landsins ; en þar sem ekki er hægt að bola þá burtu, virðist snjallasta rððið fyi-ir oss, að hag- nyta oss," ef auðið er, aðferð þeirra og tilburði við veiðina og fjenyting aflans. Bjóðist oss, eins og nú, lijálp til þess að efla og bæta sjávarútveg vorn í þessa att, þá eigum yjer að nota það. Það er mjög mikið í það varið, ef vjer faum tiðar gufuskipsferðir ti) annara landa til flski- flutnings, eins og h.jer er í ráði, fyrir fiskinn nýjan eða óverkaðan, og þurfum vjer þá að koma oss upp klakahúsum og reyna að komast upp á þessar nýju fiski- veiðar, er útlendingar hafa rekið hjer við strendur landsins í mörg ár með mikluni kostnaði og áhættu, en þó með miklum ábata. Englendingar vinna til að cyða á guf'uskipum sínum 8—10 dögum til ferð- arinnar fram og aptur til þess að gcta stundað h.jer veiði í 4—5 daga; Vcstur- heimsmenn eru hjer allt sumarið með dýr skip og dýrt fólk, og græða þó hvorir- tveggju á því. Oss verður þetta allt miklu kostnaðarminna, og þar scm oss býðst nú fagætt tækifæri til að koma aflanum fljótt og vel á útlendan markað, ættum vjer að grípa það fegins hendi. Jeg þykist viss um, að ritstjóri þessa biaðs vilji fúslega styðja það mál, og vil að lokum skora & fiskifróða menn, að koma fram með góðar hugvekjur og bendingar um, á hvern hátt vjer getum bezt hagnýtt oss greiðar'sam- göngur til þess að koma nyjum fiski á útlendan markað. D. T. Þingmálafundir. Þingmálafund fyrir el'ri hluta Borgar. fjar\ðariíýslu hjeit "þingmaðuririn, lektor Þórhallur Bjarnarson, að Grund í Skorradal að kvöldi hins 8. þ. m.ogvoru 80—40 á í'und- inum. Fundarstjóri var kosinn Guðmundur prófastur Helgason í Reykholti, og skrifari síra Arnór Þorláksson á Hesti. 1. Flutningabraidina vildi meiri hluta f'und- armanna fá alla leið frá Akranesi, og þaðim yrði byrjað á henni á sínum tíma. 'Nokkrir- hjeldu fram Seleyri sem upptökustað braut- arinnar.7 2. Oskað var að aukapósturinn í efri hluta. sýslunnar gengi frá Hesti um Lund í Lundar- reyk.jadal og þar yrði stofnaður brjefhirðingar- staður. Sömuleiðis var árjettuð ósk Akraness- fundarins, að póstskipin kæmu þar við í ferð- um sínum. 'á. Óskað var löggildinqar á Seleyri við» Borgarfjörð og Hrafneyri við Hvalfjörð, hinn- ar síðarnefndu með sjerstöku tilliti til þess,. að staðurinn er einkarhentugur til útflutn- ings a sauðfje. 4. Kirknafrumvarpið var rætt, og var meiri hluti f'und. því meðmæitur. Sameiginlegan, kirkjusjóð vildi enginn. 5. FAtrun rjúpna skyldi skilyrðislaust bönn- uð með lögum. 6. Fdtœkralöggjöfin kom til umræðu, og- óskaði fnnd. að hún yrði sem alira fyrst tek- in til alvarlegrar íhugunar, og taldi milliþinga- nefnd nauðsynlega í því umfangsmikla vanda- máli. 7. Tollur á smjörliki var samþykktur af öllum þorra atkvæða. Þingmálafundur fyrir vesturhluta Mýra- sýslnv&r haldinn á Grímsstöðum i Alptanes- hreppi 7. þ. m. af þingmanninum, Halldórt Daníelssyni. Fundarstjóri var kosinn Hall- grímur Níelsson á Giímsstöðum og skrifari Árni Bjarnason í Vogi. 1. Um stjórnarskrármálið var samþykkt í" einu hljóði, að halda því fram óbreyttu eins. og það kom frá síðasta þingi. 2. Kirkjugjald (75 aura) samþykkt, en. þannig. að hjú borgi gjaldið fyrir sig, en, húsbændur standi skil á því. Almennum kirkjusjóði var fundurinn alveg mótfallinn. 3. Um fjölgun kjörstaða var samþykkt, að' þeim kjördæmum, sem hafa tvo þingmenn, sje skipt í tvð kjördæmi, og að amtmaður megi skipta í tvö kjördæmi þeim kjördæmum, sem. hafa einn þingmann. ef sýslunefnd óskar. 4. Fastákveðið þingfararkaup samþykkt. 5. Eitran rjúpna skyldi bönnuð með lögunii (>. Fundurinn alveg mótfallinn markabreyt- ingafrumvarpi. 7. Varnarþingi í skuldamálum vill fundur- inn að ekki sje breytt. 8. Fundurinn aðbjdlist, að sje aukið vald' súttanefnda í smærri skuldamálum. 9. Fundurinn samþykkti, að balda eptir- launamálinu í sama horfi og á síðasta þingiv svo framarlega sem það kemur til umræðu á. næsta þingi. Árið 1891, hinn 12. d. júnim., var haldinn, þingmálafundur á Papós, er þingmaður Aust- ur-Skaptf'ellinga hatði áður boðað til. Fundarstjóri var kosinn Jón prófastur Jóns- son, alþingismaður, á Stafafelli, og fundarskrif- ari Þorleifur hreppstjóri Jónsson á Hólum. Voru þvínæst þessi mál tekin fyrir og rædd: 1. Stjórnarskrármálið. Fundurinn áleit A

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.