Ísafold - 18.07.1894, Blaðsíða 3

Ísafold - 18.07.1894, Blaðsíða 3
175 hyggilegast, eins og málið mí er komið, að stj'órnarskrárfrumvarp siðasta þings verði sam- þykkt óbreytt á aukaþinginu í sumat. 2. Samgöngumálið. Fundurinn lagði til að þingið gjörði allt er í þess valdi stæði, til þess að strandf'erðirnar innanlands kæmust á næsta ar, en þótti samt ferðaáætlunin miður heppileg að því er þetta kjördæmi snerti. 8. Yfirgangur útlendra fiskimanna. Fund- urinn lagði til að skorað væri á stjórnina, að herða á eptirlitinu með útlendum fiskimönn- um, er fiska i landhelgi, einkum skipverjum á hinum ensku gufubátum, sem grunaðir eru um rán og gripdeildir. 4. Fundurinn var meðmæltur stofnun inn- lends brunábótafjelags. 5. Fundurinn var yfirleitt hlynntur sölu opinberra fasteigna. (i. Fundurinn var því meðmæltur að auk- ið yrði vald sáttanefnda. 7. Fundurinn var meðmæltur föstu þing- fararkaupi, því að eins þó, að önnur upphæð verði ákveðin tyrir landferð, og önnur upphæð fyrir sjóferð. Minni Páls Melsteðs á 60 ára stúdentsafmæli hans 1894. Þjer ungu menn, sem opt hið gamla smáið og úrelt kallið flest, sem gamalt er, — á níræðsaldri öldung merkan sjáið; hver elliglöp á honum sjaið þjer? Þótt móða lifs á andans umgjörð falli, er innra skyggt og spegilfagurt stál. Eins Ijómar sól, er sígur hún að fj'alli; það sjáið þjer, ef lítið þjer á Pál. Þjer gömlu menn, er opt hið unga smáið og æskuleikjum fornum hafið gleymt, hjer einn hinn bezta' úr yðar fiokki sjáið; hann æskufjör og lipurð hefir geymt. Hann fylgir með, hann skilur æ þá ungu og elskar hverja frjálsa og djarfa sál. J>vi kastið elli-fjötrafargi þungu, til fyrirmyndar takið gamla Pál. En vjer, sem enn þá erum þar í milli, vjer ömumst stundum hvorumtveggja við; en hjólið rennur, — höíum oss í stilli, og heiðrum bæði' hinn forna' og nyja sið. Vjer ungir vorum, gamlir orðið getum, því glaðir drekkum hvorratveggja skál, og æskufjör og ellireynslu metum, vjer elskum bæði' hi'nn gnmla' og nýja Pál. Valdimar Briem. Skagafirði 21 júní. TJm tiðarfar og heilsu manna er fátt að segja. Veðuráttan hefur ver- ið heldur góð. og grasvöxtur í meðallagi, og að því er heilsufarið snertir, þá geta það nú ekki heitið tíðindi, þótt allir bunkuðust niður í »inflúenza«. Allmargt af fólki ljezt í veikinni,fiest gömul skör,fáir neitt nafnkenndir, nema fyrrum prófastur síra Jón Hallsson. Með honum virðist þrotin fylking hinna gömlu höfð- ingja í Skagafirði, svo sem voru þeir síra Pjetur á Víðivöllum, Jón Espólín. síra Jón Konráðsson írá Mælitelli, Ari hinn eldri á Flugumýri, síra Benidikt á Hólum. Nú törum rið að hafa eintóma nýmóðins hötðingja, >ifna og flott«, en í óendanlegu skuldabasli. Jarðariör prófastsins sáluga fór fram á Sauðárkrók 18. þ. m. með miklum fólksfjölda, miklum ræðu- höldum og mikilli rausn af hendi sonar hins látna, Stefáns verzlunarstjóra á Sauðárkrók. Kjörfundurinn var haldinn á Sauðárkrók 8. f. m. eins og nú er frjett orðið um allt. Að sýslumaður okkar fjekk svo fá atkvæði, n:un mest hafa komið af því, að hann er sýslumað- ur; en margir virðast hafa ótrú á að senda menn í þeirra stöðu á þing, enda þótt ekki verði annað að þeim fundið. Mörgum þótti það slæmt, að hann skyldi bjóða sig fram, því fáir munn vilja gjöra honum móti skapi, en sjerstaklega voru þó allar þessar blessuðu smá- höfðingjasleikj'ur fjarðarins í vanda staddar þann dag. Þá var líka björgulegt að litast um á Krókn- um. Pöntunarfjelags-sk\p\o frá Zöllner var nýkomið, og búið að hlaða upp matvörusekkj- unum í þykka og langa garða um kaup^tað- inn, eins og búizt væri við skæðum götubar- daga við kosningarnar. Jeg skal ekkert segja um það, hvort kosningaráhuginn eða mjölpok- arnir á mölinni hefir haft meiri krapt, til þess að teyma menn til Sauðftrkróks í það sinn. Pöntunarfjelag þetta er án efa helzti Hfsvott- urinn hjá þj'óðinni hjer, og mikill munur á verði á vörum í fjelaginu og hjá kaupmönnum, enda eru vörur hjá kaupmönnum hjer jafnvel enn þá dýrari en í næstu kauptúnum. Það er eins og kaupmenn sjeu að reyna að gjöra okkur það sem allra ljósast og lemja það inn i okkur, að við verðum að freista einhvers annars en verzla við þá. Til þessa hefir þessi kynlega aðíerð kaupmanna verið bezta stoð fj'elagsins, því að, eins og að líkindtim lætur, mun nú f'áa vanta vilja til að losast, og hver í'er þá er hann með einbverjum ráðum getur smeygt af' sjer skuldabandinu gamla. Kaup- menn eru góðir styrktarmenn fjelagsins, en það, sem því er hættulegra, er ýmsir agnúar á fjelagsstjórninni sjalfri. Þannig hefur nú Zöllner ákveðið, að senda skip eptir tje okkar 20. sept. í haust á Sauðárkrók. Af því leiðir, að sumir hreppar, og það einmitt þeir, sem flest tje láta í fjelagið, verða að hætta hey- skap og senda í íjárleitir allt að því viku fyr en vanalega. Við það getur hagurinn á því að verzla í fjelaginu æðimikið unnizt upp hjá öllum; efnalitlum einyrkjum, sem lítið verzla, verður það að likindum til tjóns, að fj'elagið er til, og það sýnist ganga nálægt því, að vera bein rangindi við þá, sem ekki eru í fje- laginu, að rífa þá með sjer frá arðsömustu vinnunni, sem þeir geta stundað. Auk þess hetur reynslan sýnt fullkomlega, að ekkert er vísara, að veður sje gott hj'er eða verð hátt á fje í Englandi fyrri hluta haustsins, en hinn síðari. Það heí'ur ósjaldan verið þvert á móti, seinast næstl. haust, að fje, sem hjeðan var sent siðar, seldist mikið betur en það, sem f'yr var sent. En tjelagið segir já og amen til alls, sem Zöllner og Vidalín koma upp með, og skoða sig, upp á gamla móðinn. sem »und- irdánugan þjenara« herra kaupmannsins. Að taka tj'e, sem búið er að þvæla marga daga í fjallleitum, við rjettir, heimrekstur langan veg úr rjettum, sundurdrátt heima, vigtun og rekst- ur til skips, og keyra það þannig undirbúið fram í skip, til þess að hungra þar, hristast og pressast í marga daga, án þess að leyfa því nokkuin tima sð nærast og hressast svo heitið geti, það þykir mönnum máske ekki of vond meðferð a lifandi skepnum; liftórunni halda þær flestar, þrátt fyrir þetta allt; það eru menn búnir að reyna; en vöruvöndun get- ur það þó ekki heitið, og ættu þeir að hafa það í huga, sem vilja sinn eigin hag. Fuglafli hefir verið nálægt meðallagi við Drangey. Fiskafli nokkur. Hjeraðsfundur var haldinn fyrir prófasts- dæmið á Sauðárkrók hinn 18. júní; komu þar 7 prestar og 7 safnaðarfulltrúar. Meðal ann- ars kom þar fram tillaga um, að í stað kirkj'u- gjalda, sem nú eru, verði lögleitt persónulegt gjald, og voru fundarmenn með því; en aptur voru allir mótfallnir því, að stofnaður væri sameiginlegur kirkj'usjóður með líku fyrirkomu- lagi og samþykkt var í frumvarpi neðri deild- ar alþingis í fyrra. Allir hjer ern að vorri vitund a því, að hver kirkja haö sinn sjóð út af fyrir sig, eins og nú er. Funduriun ákvað, að halda vorprófum barna áfram með sama fyrirkomulagi og að undanförnu, sem hefir gefist mjög vel. SuöUr-Þingeyjarsýslu l.júlí: Herra rit- stjóri! Ekki veit jeg hvað því veldur, að svo sj'aldan sj'ást brjef eða frjettapistlar i yðar heiðraða blaði úr Þingeyj'arsýslu; naumast getur það þá verið sökum þess, að þj'er viljið ekki eins vel flytja frjettir hjeðan sem annar- staðar að. Ekki heldur getur það verið vegna þess, að yðar blað sje ekki eins vinsælt hj'er og hin blöðin. Það sem mjer er kunnugt um hjer í suður-sýslunni er yðar blað lesið jafn- vel meira og með meiri ánægj'u en t. d. bæði »Þjóðólfur«, og »Fj.konan«, enda þótt ekki sjeu ef til vill keypt hjer fleiri eintök af ísa- fold, sem jeg veit nú ekki glöggt um, af hverju blaðinu eru keypt flest eintök. Það er ekki nóg að kaupa svo og svo mörg ein- tök af blöðunum og fleygja þeim síðan upp á hillu, er þau koma, og líta aldrei í þau, »Stefnir« er hjer í hverj'u koti, en á litlum vinsældum að fagna. »Þjóðviljinn« sjest hjer ekki, nema á urabúðum og milli þils og veggjar. »Austii« á örfáum stöðum. »Kirkjubl.« allvíða. Tiðarfar er hjer dæmalausir þurrkar, sunn- anvindar og hitar, stundum fjarskaleg veður. Tvisvar eða þrisvar hafa komið dálitlar skúra- gusur i öllum júní, og Htur því allvíða mjög illa út með grassprettu. Sendin og hólótt tún mj'ög brunnin. Hinn 4. júní var kjörfundur Suður Þingey- inga haldinn að Ljósavatni, og hlaut kosningu Pjetur Jónsson á Gautlöndum með 112 atkv. Aðrir buðu sig ekki fram. Nokkrir greiddu ekki atkv. Engir þingmálafundir hafa enn verið haldnir hjer, og býsnar ekkert fyrir þeim.? Heilsufar manna hefir þennan siðast liðna vetur verið mjög illt, þótt fáir hafi dáið fyr en í vor, er »inflúenzaveikin« kom. Getur naumast heitið, að fólk hafi verið nokkurn dag heilbrigt á sumum bæjtim, t d. víða í Húsavíkurhreppi. Og nú i vor síðan um mai- mánaðarlok og allt til þessa dags hefir »inrlú- enza«-sýkin ætt hjer yfir sveitir og ge t !,jer allmikil spell. Haf'a menn legið allt a𠻦 .ín- uð eða meira, og það hraustir kavlmenn. Enda hefir og slegið alls konar sjúkdómum saman við hana: magaveiki, gallveiki, bijó-t- himnubólgu, en langoptast lungnabólgvt. All- margir hafa dáið, og hefir það flest verið há- öldruð gamalinenni, einstöku unglingar og nokkrir miðaldra menn, en engir nafnkenndir. A Ketilsstöðum á Tjörnnesi dóu fj'órir menn i vor, og var þar á meðal húsmóðirin, Guð- rún Stefánsdóttir, miðaldra kona, vel látin. í Grenjaðarstaðarsókn stóðu einu sinni uppi i einu 7 Hk, og þótti það mikið. I Einarsstaða- sókn hafa daið fjórir: Laxárdal tveir; Mývatns- sveit þrír; Bárðardal þrír, og þetta einn og einn maður þar inn undan. Pöstskipið »Botnia« (578 smál., skip- stj. C. Holm). eign gufuskipafjelagsins sam- einaða, kom liingað 16. þ. mán., eins og til stóð, hafði þó tafizt 3 sólarhringa fulla á Færeyjum. Það er hraðskreiðara en Laura og vandaðra miklu að útbúnaði og rúmbetra fyrir farþega. Með þvi kom frá Khöfn landshöfðingjafrú Elín Step- hensen og sonur þeirra, Magnús; alþingis- maður dr. phil. Valtýr hásólakennari Guð- mundsson með konu sinni (frú Önnu Jó- hannesdóttur sýslumanns); cand. juris Steingrímur Jónsson frá Gautlöndum með heitmey sinni frk. Guðnýju Jónsdóttur; cand. mag. Bjarni Jónsson (fráVogi^); síra Jón Sveinson (Þórarinsonar), kaþólskur klerkur íslenzkur, snöggva ferð; verzlun- al-mennirnir D. Petersen og E. Olsen; frá Skotlandi (Leith), Sigfús Eymundsson agent, Björn Kristjánsson kaupmað- ur, Ásgeir Sigurðsson og Oddur Sig- urðsson (kaupmanns Jónsonar i Rvík); frá Færeyium frk. Olavía Jóhannsdóttir, er verið hefir erlendis nokkur missiri (í Danmörku og Noregi); og loks fr;\ Vest- niannaeyjum kaupm. Herluf Bryde.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.