Ísafold - 18.03.1926, Blaðsíða 3

Ísafold - 18.03.1926, Blaðsíða 3
ÍSAFOLD 3 fimtu (57%) af ölliim innfhitn-j Kristján Ásgeirsson, kvongað- Janna, og þeirra tilfinnanlegra Austfirðingar þannig verða fyrir, ingnum. Samkvæmt skeytum lög- ur, þriggja barna faðir, úr Boí- mjög. Vestfirðip.garnir 12 nýlega'yrði bættur með því að gefa A‘k- Teglustjóranna. hefir verðmæti út ungarvík. J clruknaðir, og uú þessir austan-' ureyrarskólanum rjett til að út- flutningsins í janúar þ. á. numið ; Steinþór Ásgeirsson (bróðir menn. Eiga margir um sárt að skrifa stúdenta. . rúmlega 3% milj. kr. eða «m 1 • Kristjáns), ókvongaður, — átti bincla nú eins og oft áður af völd 1 heima í Álftafirði. Magnús Jónsson, kvongaður, inilj. kr. meira heldur en inn- flutningurinn. En aðgætandi er, -að innflutningur er æfinlega lang1 úr Álftafirði. ininstur fyrstu mánuði ársins, þar J' Þorsteinn Þórláksson, ókvong sem útflutningjirinn aftur á móti'aður maður, búsettur í Bolungar- «r venjulega töluvert meirj þá yík. lieldur en vormánuðina, vegna j Alt voru þetta hinir vöskustu þess, að am nýjár er oftast eftir menn, á besta aldri. -allmiklð óútflutt af afurðum fyrra árs. Ennfremur er ekki ó- hjá sumum ekkjum þessara drukn rág f Jr ag á tímabilinu 1927 um hafsins. —g-S FRÁ ALÞINGI. Gengisviðauki. Jón Baldvinsson ber fram frv. um það, að ?5% gengisviðauki sá, er ræðir um í lögnm nr. 2, frá 27. mars 1924, skuli lækka, 1. julí inga og trúnaðarmanna ríkisins, og taldi ómakleg ummæli Jónas- ar í garð vegamálastjóra. Málino var að lokum vísað til 2. umr. og samgöngumálan. Efri deild 10. mars. Gróðaskattur. Fvlgdi Jónas frv. úr hlaði með nokkrum orðum og kom víða við. Kvaðst hann hafa Ný frumvörp Um tilbúinn áburð flytur Tv. Sjálfsagt eru örðugar ástæður' Þórhallsson frv.} þar sem gert ]926 niður í 15%. og falla alveg flutt frv. í fyrra um byggingar- er niður í árslok 1926. Bráðabirgðaverðtollur. Jón Baldvinsson ber fram frv. sennilegt, að eigi hafi náðst áð uðu manna, einkum þeim, sem 1930, að báðum árum meðtöld- um það, að 1. júlí 1926 skuli falla og landnamssjóð, sem þá hefði dagað uppi. Xú væri það risið upp í nýju og fullkomnu formi, og borið fram af sjer í tveim frv. Væri þetta annað frv. og segði fyrir um, hvernig afla ætti þess- telja að þessu sinni allan inn-jstanda uppi með barnahóp. En um ]iafi Búnaðarfjelag fslands á úr gildi lög nr. 3, 1. apríl 1924. flutning í janúarmánúði, og hafi hvað er það hjá þeim harmi, sem j,en(]i verslun með hverskonar til- um bráðabirgðaverðtoll á nokkr-' um væntanl. byggingar- og land- hann því í raun og veru verið kveðinn er að ástvinum og að- búin áburðarefni, o«- selur hrepps- um vörutegundum. og lög nr. 8, ’ námssjóði tekna. Eftir því sem. aitthvað meiri. ; standendum öðrum við fráfall bæjarf jelögum. búnaðarf jelög- 27. maí 1925, um framlenging og skilja mátti flm. má Ed. eiga von þessara manna. Þá byrðina sr um og samv innufjelögum bænda, breyting á sömu lögum. á því, að á meðan hann á þar Innflutningur í feb/'úar. þyngst að bera. En áreiðanlega 0o. gkulu gkip rjkissjóðs annast VerðtoUur var, eins og nafnið sæti muni hann á hverju ári bera Fjármálaráðuneytið tilkynmr: hugsa margir með hluttekningu flutning hans endurgjaldslaust frá a iogunum bendir til, aðeins sett- fram frv. í þessa átt. þ. e. a. s. Innfhittar vörur í febrúarmánuði, • 0g samúð til þeirra nú þessa dag- • útbjn(jnm Oo. nn]]j a]]ra þeirra ur til bráðabirgða, en hefir þó þangað til það kemst í gegn. alls: kr. 2.126.679.00. Þar af til.ana. .Keyfejavhviur: Kr. 1,077,087,00. Jámbrauta/'xnálið. Frumvarp um .j árnb rautarmálið, þess efnis, að •heimila landstjórninni að leggja .járnbrairt austur að Öfvesá, var vútbýtt á Alþingi í gær. Flutn- ingsmenn eru Jörundur Brynj- llfssmi og M. Jónsson.Verður náu- ir sagt frá þessu frumvarpi í tdaðmu á morgnn. •hafna, sem þau annars koma við >-taðið í nærfelt tvö ár, segir í Ilins ' «'g..r \ ,-irtist liann heldur Yjelbálurinn „Eir“ ferst. 12 menn, flest fjölskyldu- feður, voru á honum. Bðtstapð í Srindanfk. Áttæringur ferst á Járn- gerðarstaðasundi. Níu menn drukna. á. Áburðinn skal selja álagm’ng- arlaust á öllnm viðkomustuðuin. skipanna, en rekstrarfje til versl- únar þessarar og allan kostnað greiðir ríkissjóður. Byggingar- og landnámssjóður. greinargerð. Tveimur tekst að bjarga. A sunnudagsmorguninn var, mótfallinn því, að koma á ríkis- ilögrcglu. og taldi sennilegt, að Veðurstofa á íslandi. /það ætti langt í land. Sjávarútvegsn. Xd. ber fram Þetta slæddist svona inn í ræð- frv. um að veðurfræðisstöð skuti una um gróðaskattinn, og tóku stofnuð og starfrækt á landi hjer. menn það svo, að Jónas yrði í Þegar sambandslögin gengn í þessu máli sem öðru að halda Jónas Jónsson flytur frv. um gildi, varð landið að taka við vana sínum: að draga eitthvað að stofna sjóð, er heiti Bygging- umsjón með veðurathugunum og það inn í umræðurnar, sem alls |ar- og landnámssjóður. Verksvið greiða kostnað þann, sem af þeirn ek'ki kæmi málinu við. 1 hans er að gera. efnalitlum hænd- b'iðir. Hjer hefir því starfað veð- Fjármálaráðherra kvað það svo j um og grasbýlamönnum við kaup- nrstofa siðan 1919, enda þott eng- kunnugt að efni mauua og at- tún fært að eudurbvggja bæi ’n lög mæli svo fyrir, og hefir vinna þyldu enga aukna skatta, síua eða að reisa nýbýli, með veriS veitt fíe ti! úennar á ári og af þeim ástæðum væri óþarft rjeriT nokkrir bátar úr Grindavík. skiftingu jarga vig erfg ega öðru-’hveriu, síðastliðið ár 40 þús. kr. að eyða löngum tíma í umr. um Var þó^ útlit miður gott og sjór vjsi þar sem ]ientug ræktunar- Af því að svo miklu fje hefir mál, sem eins og stendnr hlyti að úfinn. Á leiðinni í land fórst einn sk]]yrgj ern Stjórn °Búnaðarfje- verið varið til þessa fyrirtækis, vera dauðadæmt. hátnrinn, áttæringur, á Járngerð- ]agg Mands stýri sjóðnum, en >.vkir sjálfságt að gera það sv.o Svaraði Jónas aftur nofkkrum arstaðasundi. Skall brotsjór yfir Landsbanki ísl.ands annist bók- úr garði, að sem mest gagn megi orðum og talaði þá helst um járn- í fyrri viku fórst vjelbáturinn hann og þvoði út af honum flesta ’]ia](] 0„ o jaldkerastörf fvrir liann verða. brautir. Sagðist hafa ætlað að ,Eir“ frá ísafirði, eign Jóhanns mennina. Tveir von; dauðir í þar ti] 0SrUVísi er ákveðið. ■ fylgja fjrh. (J.Þorl.) í járnhraut- ’fÞorsteinssonar. Voru á homim 12 hátnnm er hann rak á lánd; voru ^tarfi -Bygwiiiffar- o» landnáms- N'ýtt st/ andferðaskip. armálinu, — en eftir þetta getur ,Bnenn, og fórust allir. „Eir“ fór hjeðan á laugardags- ivöldið í róður. Á sunnudaginn zgerði versta veður, rok og stór- Ibrim. Á þriðjudaginn var farið að þeir flæktir í línuna. f -gg k l p v,anni„ háttag ag Fimm þingmenn í Neðri deild víst brugðist til beggja vona um Tvei,» varö l>jarg- ^ ^ „aXÁa i >aS. að af öðrum bát, Guðnnmdi Krist- nokiknrn hlnt., af vöxtum tiltek- frv- um framlag til kæliskips- Frv. var vísað til 2. umr. og jánssyni, frá Lundi í Grinclavík, inna ]ana, er varið hefir verið kauPa fjárhagsn. og Valdimar Stefánssyni, frá Langsstöðum í Flóa. Bjargaði endurbyggingar á sveitabæjum, Teita að bátnum, því þá þótti þeim Guðmundur Erlendsson á ega t]] ]an(jnámg •sennilegt Iionum oi' Bíkisstjórnin lætur ennfrem- ur byggja sjerstakt skip til strandferða, hæfilega stórt, (nm að eitthvað hefði að Gmnd í Grindavík. Varð hann að þegg ag af]a sjggj þessum 160 fet að lengd), útbúið kæli- cðið. Fór ríkisstjórnin ryðja miklu af aflanum úr skipi tekna flytur sami þm. annað frv. rúmi> «em svari 2000 teningsfet- kí iþess á leit við Björgnnarfjela Vestmannaeyja, að „Þór1' væri ssendur að leita bátsins. Brá ,Þór‘ við þega.r í stað og leitaði um anikið svæði, en varð einskis var. pá hafa og nokkrir togarar leit cað að bátrnnn; einnig hefir verið leitað á landi, beggja megin iStafnnessins, ef eitthvað kynni að •fiiafa rekíð þar úr homim. En þar 'fiiefir ek'kert. fundist. Eftir þessa árangurslausu leit «alla, þykir því fullvíst, að bátur- únn hafi farist. Þessir voru á honum: Magnús Friðriksson, formaður, .'27 á.ra gamall, búsettur á fsa- 'iirði, kvongaður maður; lætur ■eftir sig' konu og 5 börn. Guðmundur Jóhannsson, stýri- snaður, úr Súgandafirði. Valdimar Ásgeirsson, vjelamað- Jir, kvongaður, átti eitt barn, bii- settur á ísafirði. Bjarni Thorarensen, ógiftur 'maður frá Tsafirði. Sigurður Bjarnason, lætur eftir sig konu og 3 hörn; áttj heima á fsafirði. Gísli Þórðarson, kvongaður, 4 %arna faðir, búsettur á ísafirði. Magnús Magnússon, frá Kjör- vog'i í Strandasýsln, ókvongaður. Ólafur Valgeirsson, einhleypur nnaður, frá Norðui'firði. eftir fyrirmælum þessara laga til Neðri deild 12. mars. Kæliskip og strandferðaskip. Frv. um framlagið til kæliskips- aupa var til umræðu; með á- um, og farþegarúmi fyrir 40—50 orðnnm hreytingUm, sem sje þeim, menn. Má til skipsbyggingarinnar að byggja ætti strandferðasMp, j verja alt að 400,000 krónum úr og ]ata smíða það áður en kæli- ríkissjóði. Byggingu skipsins skal skipið yrði hýgt. _ Sveinu Ólafs- úllir gjaldþegnar á íslandi, sem lo1"® SV0 ™emma' að getl ,son o. fl. fluttu þá „breytingarfil- hafið strandferðir vonð 1927. Uhm um: Gróðaskatt. Segir þar svo: sínu til þess að geta orðið mönn- unum að liði. Er svo sagt, að hanu og menn hans muni hafa sýnt hæði áræði og lægni við björg- unina. Þeir sem druknuðu voru þessir: , fi x , y skyldir ei*u samkvæmt logum að , , ■ , T . v " greiða til landssjoðs tekju- og , 32 eig»„ta«. Sk„l„ Hr „5 a„kij J11 i • ' 'I '. Jftmða ajaratakan gróðaskatt, ef Guðbrandur Jonsson frá NesiJ , ,, , ,, , , • , • ' , ’ .skattskyldar tekjur þeirra eru lu tengdafaðir lians 59 ara. , , , , , , . i , 1 þusund kronur eða meira eitt- IJr umræðunum. , sem i raun og veru var e»g in brtt., heldur alt annað mál. *— Það væri sama og ef menn ! vildu leggja síma upp í Hreppa, Efri deild 8. maxs. en gerðu við það þá „breytingar- x______ ,„vuil Till til þál. um kaup á snjó- tillögu“, að setja upp loftskeyta- Guðmundur Sigurðsson frá-'.bvert ár> eð., öka^kyMar"eignir bíl' Talvert karP varð a milli flm' stög í Grímsey. Helli, Rangárvallasýslu 33 ára. 50 þús. kr. eða meira. Gróðaskatt- (J<masar)> °S atvrh., sem hafði Sveinn í Firði talaði fýtir Hallgrímur Benediktsson fra. lirinn miðast við aUa upphæðina, >að eftir vegamálastjóra, að þessi strandferðaskipinn, og sagði, sem Kirkjubæjarklaustri 22 ára. |og er 20—200 kr. af hverju þús- bíll> sem Jónas átt-i sjerstaklega yafalaust er alveg satt, að straud undi, eftir því hvað gróðinn er við' raunJi ekki koma nemu ferðir hjer væru verri nú en þær mikill. gagni hjer. í Noregi hefði hann hefðn verið í Noregi fyrir 45 ár- verið reyndur og komið þá á um. Hann benti á margskonar Mentaskóli á Akureyri. daginn að hann hefði reynst 6- Bernh. Stefánsson flytur frv. hæfur og því hefði honum verið um það, að við gagnfræðaskólann breytt í venjulegan bíl. Flæktist á Akureyri, sem eftirleiðis kall- ýmislegt inn í þær umræður, eins ast mentaskóli Norður- og Austur og vant er þar sem Jónas er ann- lauds, skuli bætt lærdómsdeild, ars vegar, svo sem eins og fyrir- og hafi hún rjett til að útskrifa hleðsla í Djúpós og stífla í Þverá. stúdenta til háskóla íslands. Segir Vildi Jónas að engu hafa tillög- s\’° í, greinargerð fyrir frv.: ur vegamálastjóra og sagði, að Fyrir þessu þingi liggur frv til „heilbrigð skynsemi“ ætti að ráða Lárus Jónsson frá Hraungerði i í Grindavík 21 árs. Stefán Halldór Eiriksson frá Hólmavík 25 ára. Sveinn Ingvarsson frá Holti í Grindavík 28 ára, giftur, átti eitt barn. Guðmundur Guðmundsson frá ,XTúpi 46 ára, giftur, átti mörg börn. Erlendur Gíslason frá Vík i Grindavík, 18 ára. Aðrir bátar, er á sjó vorn, ur Járngerðarstaðahverfi, lentu á laga um lærða skólann í Reykja- fremur, og kvað vegamálastjóra Þórkötlustöðum og hepnaðist vel. Er þar þrautalending Grindvík- inga. Enda engar sagnir um það, að þar hafi skip farist vegna brims. vík. Verði það að lögum, er um tæplega færan um að gégna starfi leið slitið sambandi því, sem ver- sínu, fyrst hann áliti að bíll þessi ið liefir milli gagnfræðaskólans á niundi ekki koma að tilætluðum Aknreyri og hins almenna menta- notum. Atvinnumálaráðherra kvað skóla í Reykjavík. Sá rjettinda- þá vandast málið, ef ekki mætti Er nit skamt á milli mannskað- missir, sem Norðlendingar og hafa að neinn tillögiu" sjerfræð- erfiðleika, sem af því stafa, 'hve strandferðir eru hjer slæmar —— erfiðleika, sem flestum landsmbnn um er fullkunnugt um. Komst hann að þeirri niður- stöðu, að hið umrædda lcæliskip myncli lítið bæta úr hinnm Ije- legu strandferðum, vegna þess að þííð yrði altof stórt til þess fið koma inn á „víkur og voga“. Næstur honum tólc til máls Jún Sig. Taldi hann flm. „breytingar- tillögunnar“ fara miður heppilega að ráði sínn, því þeir færu hjer með fleyg í vinsælt mál. Allir væru samþykkir framlagi til kæliskips, en það væri vitanlegt,

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.