Ísafold - 18.03.1926, Blaðsíða 3

Ísafold - 18.03.1926, Blaðsíða 3
ÍSAFOLD fimtu' (57%) af öllum innflutn-1 Kristján Ásgeirsson, kvongað-' anna, og þeirra tilfinnanlegra Austfirðingar þannig verða fyrir, ingnum. Samkvæmt skeytum lög- ur, þriggja barna faðir, úr Bol- ¦ mjög. Vestfirðir.garnir 12 nýlega yrði bættur með því að gefa Ak- í-eglustjóranna hefir verðmæti út ungarvík. Idruknaðir, og nú þessir austan- ureyrarskólanum rjett til að út- flutningsins í janúar þ. á. numið i Steinþór Ásgeirsson (bróðir menn. Eiga margir um sárt að skrifa stúdenta. rámlega ^Vz milj. kr. eða um 1 Kristjáns), ókvongaður, —- átti binda nú eins og oft áður af völd- milj. kr. meira heldur en inn- flirtBÍfflgurinn. En aðgætandi er, heima í Álftafirði. Magnús Jónsson, kvongaður, •-að innflutningur er æfinlega langjúr Álftafirði. minstur fyrstu mánuði ársins; þar Þorsteinn Þórláksson, ókvong- sem útfiutningprinn aftur á mótiaður maður, búsettttr í Bolungar- «r venjulega töluvert meirj þá yík. 'heldur en vormánuðina, vegna Alt voru þetta hinir vöskustu þess, að iim nýjár er oftast eftir menn, á besta aldri. um hafsins. FRÁ ALÞINGI. Gengisviðauki. Jón Baldvinsson ber fram frv. tun það, að 25% gengisviðaukS sá, er ræðir um í lögum nr. 2, frá inga og trúnaðarraanna ríkisins, og taldi ómakleg ummæli Jónas- ar í garð vegamálastjóra. Málina var að lokum yísað til 2. umr. og samgöngumálan. Efri deild 10. mars. Gróðaskattur. Fylgdi Jónas frv. úr hlaði með nok'krum orðum og 27. mars 1924, skuli lækka 1. júlí'kom viða við. Kvaðst hann hafa 1926 niður í 15%. og falla alveg flutt frv. ; fyrra um byggingar- Ný frumvörp. Um tilbúW áburð flytur Tr. niður í árslok 1926. Bráðabirgðaverðtollur. Jón Baldvihsson beT fram frv. • allmikið óútflutt af afurðumj Sjálfsagt eru örðúgar ástæður þórhallsson frv., þar sem gert er fyrra árs. Ennfremur er ekki 6- hjá sumum ekkjum þessara drukn r.-ð fyri). &g á 'tímabilinu , 1927— sennilegí, að eigi háfi náðst að uðu manna, einkum þeim, sem ip^o.'að báðum árum meðtöld- um það, að 1. júlí 1926 skuli falla "-telja að þessu sinni allan inn-jstanda uppi með barnahóp. En um '],.lf; Bunaðarfjelag fslands á úr -i],li róS ™- 3- *¦ aPríl 1924> flutnmg í janúarmánuði, og hafi hvað er það hjá þeím harmi, sem hen(li vers]mi með hverskonar til- nm bráðabirgðaverðtoll á nokkr- Siann því í raun og veru verið kveðinn er að ástvinum og að- búin áburðarefni, og selur hrepps- um vörutegundum, og lög nr. 8,'námssjóðj tekna. Eftir því sem. standendum öðrum við fráfall og bæjarfjelögum, búnaðarfjelög- 2T- nlaí lí)25< ™ framlenging og skiljá mátti flm. má Ed. eiga von og landnamssjóð, sem þá hefði dagað uppi. Nú væri það risið upp í nýju og fullkomnu formi, og borið fram af sjer í tveim frv. Væri þetta annað frv. og segði fyrir um, hvernig afla ætti þess- um væntanl. byggingar- og land- sitthvað m eiri ;þessara manna. Þá byrðina Sr mn og samvinnufjelögum bænda, breyting á sömu lögum. á því. ftix á meðan hann á þar Innflutningur í febrúar. þyngst að bera. En áreiðanlega og skulii gkjp j.j^is^jóðs annast VerðtoÍlur var, eins og nafnið sæti muni hann á hverju ári bera Fjármalaráðuneytið tilkynnir: hugsa margir með hluttekningu flutning nans endurgjaldslaust frá á lögunum bendir til, aðeins sett- fram frv. í þessa átt, þ. e. a. s. ínnfrattar vörur í febráarmánuði,' 0g samúð til þeirra mi þessa dag- ¦ útionanm og milli allra þeirra nr fil bráðabirgða, en hefir þó þangað til það kemst í gegn. tIIs: kr. 2,126.679.00. Þar af til ana. Kr. 1,077,087,00. Re\ k.',,Y> : láísfapi í Brlndsvfk. Járnbrautarmálið. Frumvarp um .járnbrautarmálið, þess efnis, að /heimila landstjórninni að leggja ~~ íárnbraut austur að Öfvesá, var j Attæringur ferst á Járn íátbýtt á Alþingi í gær. Flutn- ngsmerai eru Jörundur Brynj- 51fsson og M. Jónsson.Verður nán- sar sagt frá þessii frumvarpi í pjlaðmu a morgnn. Vjelbáturinn „Eir" ferst. 12 menn, flest fjölskyldu- feður, voru á honum. gerðarstaðasundi. Níu menn drukna. Tveimur tekst að bjarga. ví« staðið í nærfelt tvö ár, segir í Hins vegar virtist hann heldur ö,reinar°,erð. reótfallinn því, að koma á ríkis- logn . taldi sennilegt, að Veðurstofa á íslandi. , það ætti langt í land. Sjávarútvegsn. Nd. ber fram Þetta slæddist svona inn í ræð- frv. um að veðurfra^ðisstöð skuti una um gróðaskattinn, og tóku stofnuð og starfrækt á landi hjer. menn það svo, að Jónas yrði í Þegar sambandslögin gengu í þessu máli sem öðru að halda ur frv. í gildi, varð landið að taka við vana sínum: að draga eitthvað ið stofna sióð er heiti By»ging- omsjón með veðurathugunum °g Það inn i umræðurnar, sem alls Ur- og landnámssjóður. Verksvið greiða kostnað þann, sem af þeim ekki kæmi málinu við. 'hans er að gera efnalitlum bænd- leiðir. Hjer hefir því starfað veð- Fjármálaráðherra kvað það svo |,.,i, 0g grasbýlamönnum við kaup- «rstofa síðan 1919, enda þótt eng- kunnugt að efni manna og at- in lög mæli svo fyrir, og hefir vinna þyldu enga aukna skatta, hafna, sem þau annars koma á. Aburðinn skal selja álagning- arlaust á öllum viðkomustuðuiii skipanna, en rekstrarfje til versl- unar þessarar og allan kostnað greiðir ríkissjóður. Byggingar- og landnámssjóður. A tún fært að endurbyggja bæi " sunmulagsmorguninn var, snia eða að ]<(>isa ^ýi^ með verið veitt fje fil liennar á ári og af þeim ástæðum væri óþarft rjertt nokkrir bátar úr Grindavík. stiftmgu jarða við erfð eða' öðru-"llVtl i"- síðastliðið ár 40 þvis. kr. að eyða löngum tíma í umr. um Var þó^ útlit miður gott og sjói' vísij þar sem ]ientug ræktunar- &? >ví að svo miklu fje hefir mál, sem eins og stendur hlyti að út'inn. Á leiðinni í land törst einn sk;iyrði eru Stjórn Búnaðarfje- verið varie *a þessa fyrirtækis, vera dauðadæmt. báturinn, áttæringur, á Járngerð- lags jsla)Kls stv-ri sjóði]um, en >.vk'r sjálfsagt að gera það svo Svaraði Jónas aftur nokkrum arstaðasundi. Skall brotsjór yfir ^an^sbanki íslands ahnist 'bók- ni" garði, að sem mest gagn r.iegi orðum og talaði þá helst um járn- í fvrri viku fórst vjelbáturiim liann og þvoði út af honum flesta llJ)1(1 0„ gial5keras'torf fvrir hann a^ verða. brautir. Sagðist hafa ætlað að ,,Eir'c fra ísafirði, eign Jóhanns mennina. Tveir vorti dauðir í j,a]. tU ggruvísi er ákveðið. '; f^gja íjrh. (J.Þorl.) í járnbraut- Æ»orsteinssonar. Voi-n á honum 12 bátnum er hann rak á lánd; voru Starfi-Byggiho'ari o"- landnáms- ^** st,'andfer6ask,iP- armálinu, -- en eftir þetta getur jBneön, og í'órusT allir. „Eir" fór hjeðan á laugardags- ivöldið í róður. A sunnudaginn þeir flæktir í línuna. ísjóSs skal vera þannig háttað, að Fimm >ingmenn í Neðri deild víst brugðist til beggja vona um Tveim mönnunum varð bjarg- hann ábyrgist að greiða aíla'eða bera fram eftirfarandi innskot í það. nokkurn hluta af vöxtum tiltek- frv- um framla* tú kíl>llsklPs" Frv. var vísað til 2. umr. og að af öðrum bát, Guðmundi Krist- ^erði versta veður, rok og stór- jánssyni, frá Lundi í Grindavík, inna |ana er varig nefir verig kaupa: og Valdimar Stefánssyni, frá eftir fyrirmælum þessara laga til br'im. Á þriðjudagitin var farið að 'leita að bátnum. því þá þótti þeim Ouðmundur Erlendsson á ej5a til ianc}nams Langsstöðum í Flóa. Bjargaði endurbyggingar á sveitabæj um, •sennilegt, að eítthvað hefði að.Grund í Grindavík. Varð hann að honum orðið. Fór ríkisstjórnin Til þess að afla sjóði þessum Ivikisstjórnin lætur ennfrem- Ui' byggja sjerstakt. skip til strandferða, hæfilega stórt (um 160 fet að lengd). útbúið kæli- fjárhagsn. Neðri deild 12. mars. Kæliskip og strandferðaskip. Frv. nm framlagið til kæliskips- J>ess á leit við Björgunarfjelag Vestmannaey.ja, a<S ,,1'ór" væri tsendur að leita bátsins. Brá ,Þór' við þegar í stað Og leitaði um aiikið svæði, en varð einskis var. pá hafa og nokkrir togarar leif «að að bátnTim; einnig hefir verið leitað á landi, beggja megin iStafnnessins, ef eitthvað kynni að •Siafa rekíð þar lir honum. En þar 'Iiefir ek'kert fundist. Eftir þessa árangurslausu leit «alla, þykir því fullvíst, að bátur- finn hafi farist. Þessir voru á honum: Magnús Friðriksson, formaður, 27 ára gamall, búsettur á Isa- 'iirði, kvongaður maður; lætur •eftir sig konu og 5 börn. Gnðmundur Jóhannsson, stýri- 'maður, úr Síigandafirði. Valdimar Asgeirsson, vjelamað- Tir, kvongaður, átti eitt barn, bú- 'settur á ísafirði. Bjarni Thorarensen, ógiftTir inaður frá ísafirði. Sigurðnr Bjarnason, lætur eftir sig konu og 3 börn; átti heima á fsafirði. Gísli Þórðarson, kvongaður, 4 %arna faðir, búsettur k fsafirði. Magniis Magnússon, frá Kjör- vogi í Strandasýslu, ókvongaður. Ólafur Valgeirsson, einhleypur Wiaður, frá Norðuvfirði. ryðja. iniklu af aflanum úr skipi tekna flvtnr sami þm annað frv rúmi, sem svari 2000 teningsfet- k.mp}1 Tar tfl nmræðu. með á. sínu til þess að geta orðið mönn unum að liði. Er svo sagt, að hann og menu hans muni hafa synt bæði áræði og lægni við björg- unina. um: Gróðaskatt. Segir þar svo: Allir gjaldþegnar á íslandi, sem Peir sem druknuðn voru þessir: i ,-¦• , , ... n ~., „ , , „ , K skyldir eru samkvæmt logum að (íUðjon Magnusson í Baldurshaga -.* ,., , , .,*. , , . „ ¦ „ . , X¦ * * nc> . greiða til landssjoðs tekju- og, i Grmdavík formaður 32 ára, „-,„„, ,, , , , í ,.\ . , eignaskatt, sknlu þar að aukl giftur, barnlaus. } •* . i ,;* , _ ^ , _ ígreiða sjerstakan groðaskatt, ef Guðbrandur Jonsson frá Nesi.! ,,,,,,, , , • , • ,-' , . „. , -n . 'skattskyldar tekjur þeirra eru lo tengdafaðir hans 59 ara. , , , , , _ . . i ,, ~ , „. „ . , ! þusund kronur eða meira eitt- Guðmundur um. og farþegarúmi fýrir 40—50 or5mm brevtingum, sem sje þ<nm, menn. Má til skipsbyggingarinnar flð bygg-a ætú strandferðaskSp, verja alt að 400,000 krónum úr ftg láta smíða >ílð áðnr en kæli. ríkissjóði. Byggingu skipsins skal skipið yrÍM bygt. _ Sveinn Ólafs- lokið svo snemma, að það geti s()n 0 n flnttu þá i;brevtingarfU- hafið strandferðir vorið lögu<<) sem j r.mn og veravare»g Úr umræðunum. Sigurðsson frá Helli, Bangárvallasýslu 33 ára Hallgrímur Benediktsson frá Kirkjubæjarklaustri 22 ára. Lárus Jónsson frá Hraungerði! í Grindavík 21 árs. Stefán Halldór Eiríksson frá Hólmavík 25 ára. Sveinu Ingvarsson frá Holti í Grindavík 28 ára, giftur, átti eitt barn. Guðmundur Guðmundsson frá ,Núpi 46 ára, giftur, átti mörg börn. Erlendur Gíslason frá Vík i Grindavík, 18 ára. Aðrir bátar, er k sjó vora, úr Járngerðarstaðahverfi, lentu á Þórkötlustöðum og hepnaðist vol. Er þar þrautalending Gi-indvík- inga. Enda engar sagnir um það, að þar hafi skip farist vegna brims. in brtt., heldur alt annað mál. *— Það væri sama og ef menn i vildu leggja símá upp í Hreppa, Efri deild 8. mars. en gerðu við það þá „breytingar- Till til þál. um kaup á snjó- tillögu", að setja upp loftskeyta- hvert ár, eða s>kattskyldar eignir bíI' Talvert karp varð á milli flm. stö0 í Grímgey. 150 þíis. kr. eða meira. Gróðaskatt- (Jónasar), og atvrh., sem hafði Sveinn í Firði talaði fytir urinn miðast við alla upphæðina, bað efíir vegamálastjóra, að þessi strandferðaskipinu, og sagði, sem |og er 25—200 kr. af hverju þús- bíU' sem J"nas aíti sjerstaklega yafalaust er alveg satt, að strand undi, eftir því hvað gróðinn er vi8' 111ululi e,kkl koma að neinu ferðir hjer væru verri nú en þær mikill. gagni bjer. í Noregi hefði hann hefðu verið í Noregi fyrir 45 ár- verið royndur og komið þá á. um. Hann benti á margskonar Mentaskóli á Akureyri. daginn að hann hefði reynst 6- Urfiðleika. sem af því stafa,'hve Bernh. Stefánsson flytiTr frv. hæfur og því hefði honum verið | strandferðir eru hjer slæmar — um það, að við gagnfræðaskólann breytt í venjulegan bíl. Flæktistlerfiðleika, sem flestum landsmtinn á Akureyri, sem eftirleiðis kall- ýmislegt inn í þær umræður, eins um er fullkunnugt um. ast mentaskóli Norður- og Austur og vant er þar sem Jónas er ann- lands, skuli bætt lærdómsdeild, ars vegar, svo sem eins og fyrir- og hafi hún rjett til að útskrifa hleðsla í Djúpós og stífla í Þverá. stúdenta til háskóla fslands. Segir Vildi Jónas að engu hafa tillög- svo % greinargerð fyrir frv.: ur vegamálastjóra og sagði, að Fyn'r þessu þingi liggur frv til ..heilbrigð skynsemi" ætti að ráða laga um lærða skólann í Reykja- fremur, og 'kvað vegamálastjóra vík. Verði það að lögum, er um tæplega fa^ran um að gegna starfi leið slitið sambandi því, sem ver- sínu, fyrst hann álÍTÍ að bíll þessi ið hefir milli gagnfræðaskólans á mundi ekki koma að tilætluðum ¦Akureyri og hins almenna menta- notum. Atvinnumálaráðherra kvað skóla í Reykjavík. Sá rjettinda- þá vandast malið, ef ekki mætti Er nú skamt k milli mannskað- missir, sem Norðlendingar og hafa að neinu tillögTU- sjerfræð- Komst hann að þeirri niður- stöðu, ag bið umrædda kæliskip myndá lítið bæta úr hinum rje- legu strandferðum, vegna þess að það yrði altof stórt til þess feð koma inn á „víkur og voga". Næstur honum tók til máls Jén Sig. Taldi hann flm. „breytingar- tillögunnar" fara miður heppilega að ráði sínu, því þeir færu hjer með fleyg í vinsælt mál. Allir væru samþykkir framlagi til kæliskips, en það væri vitanlegt,

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.