Ísafold - 18.03.1926, Blaðsíða 4

Ísafold - 18.03.1926, Blaðsíða 4
ÍSAFOLD að skiftar vsm skoðanir um, kvernig bæta ætti strandferðir. Karp stóð um málið alt að 3 kist. og tóku margir til máls. Atvinnumálaráðherra skýrði frá því, að Emil Nielsen áliti, að strandferðaskip eins og það sem Itjer ræðir um, myndi eigi kosta ianan við hálfa miljón króna. — iíjer væri auk þess eigi um fram- lag að væða í eitt skifti fyrir öll, þvj reynslan sýndi, að útgerðin aiyndi kosta 150 þús. kr. á ári. Strandferðaskips „breytingartil- lagan" var feld með 14 atkv. jegn 13. Af Framsóknarmönnum var Kl. J. einn á móti tillögunni, •g lýsti því yfir áður, að hann af fjárhagsástæðum sæi sjer ekki fært að vera með henni, enda kefðu samgöngumálan. beggja deilda ekki sjeð sjer fært að ráð- ast í þetta, eins og stæði. Sennilega verður ástæða og tækifæri til þess að víkja að þessu máli síðar. Neðri deild 13. mars. sama fyrir austurhluta Rangárv.- sýslu og V.-Skaftafellssýslu þótt brú kæmi á Þverá, en allar hinar ámar, Affall, Álar og Markar- fljót, væru óbrúaðar. Næstur , talaði atv.rh. og ttkMi nauðsynlegt að athuga nakyæml. þetta mál, áður en nokkuð yrði aðhaíst, og sagði, að það mundi verða gert. Till. var þvínsest vísað til sam- göngumálan. Tollarnir lækka. Heilsuf arsf r j ettir. (Yikuna 7.—13. mars). Dýrtíðin minkar. 25',' gengisviðaukinn á vörutoll" inum á að faJla niður frá næstu mánaðamótum. Fjárhagsnefnd neðri deildar Al- Fyrirhleðsla í Þverá. Málið kom j þingis hefir, í samráði við ríkis- stjórnina, borið fram frv., sem fer fram á, að 25% gengisviðauk- anum, sem samþ. var á þinginu 1924, verði ljett af verðtoll- frá Ed. — KI. J. lýsti nauðsyn- innj á því, að eitthvað yrði haf- ist handa til þess að hindra land- spjðll þar eystra, og Iagði áherslu á, að alt, sem framkvæmt yrði íinuin, frá 1. apríl n. k. að telja. málinu, væri bygt á nákvæmrí Iíins vegar er ætlast til, að þessi rannsókn. Hann taldi nauðsynlegt'gengisviðaxtki haldist enn á ýms- að sýslufundur Rangárvallasýslu um óþarfa- eða miður nauðsynja- væri látinn segja álit sitt á mál- vörum, eins og tóbaki, áfengi og $nu, um leið og hafist væri handa öðrum toUvörum. til framkvæmda, því svo væri til Ahnenningur mun áreiðanlega Suðurland. í Reykjavík 4 tilf. af barna- veiki. 3 tilfelli af taugaveiki (1 á Laugaveg, 1 á Skólavörðustíg og 1 á Prakkastíg). Hjeraðslæknir seglr öll þessi 3 tilfelli „afarvæg", og ekki unt að finna uppruna þeirra, nje heldur neitt samhengi. Annars allgott heilsufar í bænum. Yfirleitt gott heilsufar á Suður- landi og sumstaðar óvenjugott, t. d. í Borgarneshjeraði. Vesturland. Þár er einnig gott heilsufar, og segir hjeraðslæknir á ísafirði ékk- ert fr.jettnæmt þar um slóðir. Norðurland, Mislingarnir í Húnaþingi og Eyjafirði eru á förum. Dálítið um kvef og hálsbólgu í Akureyrar- hjeraði; yfirleitt gott heilsufar og siunstaðar talið óvenjugott, t. i. á Siglufirði. (Þar kom þó eitt mjög vægt tilfelli af taugaveiki). Af Austfjörðum fœ jeg frjettir um næstu helgi. 15. ?mars 1926. G. B. Heildw. Garðav*s G»óslas©nai» Reykjavik hefir ávalt birgðir af ýmsum náuðsynjavörum og útveg- ar allskonar vörur frá útlendum verksmiðjum og heild- söluhúsum, sem verslunin hefir umboð fyrir. Stórt sýnishornasafn í Reykjavík. Viðskifti aðeins við kaupmenn og kaupfjelög. a:tlast, eftir lögunum frá 1917, að •sýslan legði fram allmikið fj«. Rœðnm. taldi vafasamt, hvort aokkurt gagn væri hægt að gera með svo lítilli fjárhæð, sem þarna ræri gert ráð fyrir (5000 kr.). Þa lagði hann og áherslu á, að þess væri vandlega gætt, ef I það yrði ráðist að veita vatninu úr pverá í Markarfljót, að ekki yroi með því gerð landspjöil annars- staoar, og nefndi EyjafjöII og Bystri-Landeyjar. — Þá þótti ræðum. miður, að varatill. þál., eiim og hún var, í Ed., sem sjo sú, að brúa Þverá hjá Hemlu, ef tigi værj ráðist í hitt, að veita henní í Markarfljót, Rkyldi hafa verið feld niður í Ed. Taldi haaa vel þees verða, að hún yrði at- muguð. Næstur talaði Jón Kjartaasso* og sagði, að mál þetta væri «lkki eingöngu landverndunarmál, held- ur værj það einnig samgöngumál. Árnar, sem rynnu fram )ágle>d- ið milli Eyjafjalla og PljótehKð- ar, væru langversta samgöngii- teppan, sem til væri á Suðurlands láglendinu. Þessar ár væru þess valdandi, að eystri hluti Rangár- vallasýslu og öll V.-Skaftafells- sýsla væru svo einangraðar sem þær nú eru. Hann lagði mikla á- herslu á, að það, sem gert yrði í málinu, yrði eftir fyrirmynd lag- anna £rá 1917, þ. e.: öllum þess- um vótnum veitt í einn stokk og og svo bygð brú yfir þau öll í einu lagi. Jafnframt yrði að tryggja það sem best, að eigi yrðu veruleg landspjöll annars- staðar, þegar alt vatnið kæmi saman. Hinu taldi ræðum. sig mótfallinn, að farið væri að hverfa frá þeim framkvæmdum, sem fyrirhugaðar eru með lögan- um frá 1917, og í þess stað yrði farið að brúa Þverá hjá Hemlu. Landspjöllin mundu halda áfram, og »amgönguteppan verða &&1- sá fagna því, að þetta frv. er fram komið, því það er' eirm verulegur þáttur í því, að dýrtíðin geti minkað nokkuð, svo um muni. Nú kemur til kasta verslunar- stjettarinnar, að hún taki fegins hendi þessari toll-lækkun, ogláti almenning njóta þess í verðlækk Dímurinn í smyglunarmðlinu. Jón Jónsson unir við dóm- inn, en Þjóðverjarnir áfrýja til Hæstarjettar. Yflr setH konu umdœmlð í Þykkvabæ í Áshreppi innan Rangárvallasýslu, er laust til um- sóknar frá næstkomandi fardögum. — Umsækjendur sendi umsóknir sínar undirrituðum, ásamt vottorði, er sannar það, að þeir haíl, leyst próf í yfirsetukonufræði. Sýslumaðurinn í Rángárvallasýslu, Efra-Hvoli, 22. febrúar 1926.- Björgvin Vigfússon. 13.þ.m. var dómur kveðinn upp \ smyglunarmáli þýska skipsins „Sieg íried". Var Jón Jónsson bryti un á viðkomandi vöru. Þarf ekki dæmdur í 2 mánaða fangelsi við að efa, að svo verði. — Það er, venjulegt fangavi«urværi og 3000 heilög skylda hvers einasta borg-jkr. sekt; og ef sektin ekki greiðist ara, að stuðla að því, eftir sinni,þá í 80 daga einfalt fangelsi. Þrír í'ylstu getu, að dýrtíðin geti mink- að. Allir verða að hafa vakandi auga á þessu langstærsta velferð- armáli þjóðarinnar. Sem betur fer, er hagur ríkis- sjóðs svo góður nú, að Alþingi telur fært að ljetta á sköttunum. Það or góðs viti. En það eitt. út ¦af tfyrir sig, er ekki nóg. Allir verða að fórna einhver.jn. Það dugir ekki að einn slaki til, ef aðrir vilja enga tilslökun veita. Verkamenn verða sjerstaklega að athuga það vandlega, að kröf- tir trúnaðarmanna þeirra, sem segja: við viljum enga kauplækk- un hafa, þótt dýrtíðin minki; — geta ekki haft nema eina afleið- ingu, þá, að atvinnan stöðvist um lengri eða skemri tíma. En stöðv- un atvinnunnar er öjlum til ills. Verkamönnum er það mikið holl- ara, að atvinnan geti haldist með sem minstum truflunum alt árið, þótt kaupið sje ofurlítið lægra, heldur en hitt, að atvinnan sJe aðeins lítinn hluta ársins með liiirra kaupi. H.jer er um svo mrkið velferðar- mál að ræða, að allir borgarar þjóðfjelagsins verða að taka höndum saman og stuðla að því, að versti óvinurinn verði að velli lagður, þ. e. dýrtíðin. Þjóðverjar, W. Sehekat, C. Becker <><i A. Michelsen voru dæmdir hver nm sig í 2 mánaða einfalt fangelsi og 2000 kr. sekt, og til vara 65 daga einfalt fangelsi, ef sektin ekki vertSur greidd. Eimskipið „Siegfried" var gert upptækt, ennfremur hiö ólöglega áfengi. Jón Jónsson bryti lýsti því yfir, að hann vildi fyrir sitt leyti una vio dóminn, en Þjóðverjarnir vildu áfrýja honum til Hæstarjettar. Hinir dæmdu sitja nú allir gæsluvarðhaldi og veröa þar til Hæstirjettur hefir kveðiö upp dóm í málinu. Aðrir skipverjar á „Siogfried sem eigi fengu málshöfðun, voru sendip út með Lagarf ossi síðast, en farkostur þeirra var bundinn við jrarftinn. Svo fór um sjóferð þá. Frjettir víðsvegar að. Úr Grvndawik. Þar var róítS aðeins þr.já daga af sífiastliðinni viku, (>n þó aðeins allir bátar þaöan einn dáginn. Afli var heldui' góður þessa daga, sem unt var að sækja sjóinn, 3—4 hundruo á skip. En mundi hafa verið nieira, ef ekki hefði veriö geysivont sjóveður alla dagana. Aflaliæstu bátar munu vera búnir að fá þar 2500—3000 fiska. Og er þaS talin verri en meðal vertíS þar. Á föstudaginn var svo miki'5 brim i örindavík, a5 þegar bátar voru að koma að, var mjög hæpiS um lendingu, og einn báturinn brotnaði allmikið. En slys urSu engin. Versta veíSur var í Orinda- vík í gær — landsynningsgarri og stórbrim. Frá Keflavík. Þaðan er sömu sögu aS segja með gæftaleysi'S, aSeins róiS þrjá daga undanfarinnar viku. En mik- ill afli hefir veriS, þegar á sjó hef- ir gefið. VertíS er orSin þar með b(!sta móti. íraftm heitir bátur úr Ketlavfk, sen 16 útí í 3 »ól*rhringa í wvma veörinu, otf „Eir" fórst í. Var« fannm að halda upp í vind og sjó, með vjel, í fullan sólarhring, til þess »S verjast meHtu áföllunum. Þó koinst hann heill á húfi til lands. Aíf vestari. 1 Úr Önundarf. var símað 13. þ.m. að þar hefði veriS mesta tosalíð undanfarið. Á sjó hefir ekki gefiíS í þrjár vikur. Pannlítið er þar vestra. Aflafrjettir. Seyðisfirði 14. mars PB. Hjer hefir verið dálítil snjó- koma alla síðastliðna viku, en frostlítið oftast. 1 Hornafirði hefir afli glæðst mikið undanfarna daga. Hafa lörðin Brunngil í Óspakseyrarhreppi í Stranda- sýslu er laus til ábúðar frá næstu fardögum að telja. — Listhafend- ur snúi sjer til núverandi eig- anda og ábúanda jafðarinnar Gísla Jónssonar. Að norðan. Úr utanverðum, Eyjafirði var símað nýlega, að> þar væri nokkur fiskafli, þegar á: sjó gaífi, og er fiskur þar alveg uppi í landsteinum. En rosatíð* hefði hamlað því undanfarið, að hægt væri að sækja sjó. Dánaí-fregn. Nýlega er látinn í. Hull, Tómas Sigurðsson, sjómað- ur, frá Selá á Árskógsströnd. Var hann á togaranum „Gulltopp",. og fjell í höfnina, meðan skipið lá þar. Tómas var nngur, 27 ára„ hinn vaskasti maður og ágætasti drengur. ,íslenskir listamenn', heitir bók. sem nýlegia er út 'komin, eftii Matthías Þórðarson, formninja- vörð. Það or If. heftið í röðinni af ritum þoim, um listamenu landsins, sem ListTÍnafjelagið- ætlar sjer að gefa út. Hið fyrsta kom út 1920, og var Tel tekið,- t þessu hofti er sagt frá þeim Bertel Thorvaldsen, ólafi Ólafs- syni prófessor, lektor á Kongs- bergi, porsteini Illugasyni Hjalta- lín, málara í Brúnsvík, Þorsteini Guðmundssyni málara og Arn- grími Gíslasyni málara. Ritið er hið vandaðasta að öllum frágangi og eru í því nokkrar myndir eft- ir hvern þessara listamanna, sem nefndir eru að ofan. Það hefir mikinn fróðleik að geyma' um. kjör og ástæður hinna gðmlu listamanna vorra, og ætti því að verða mikið lesið. Dánarfregn. Nýiega « látinn í Keflavík, á heimili dóttur sinnar, Þorbjargar Priðgeirsson, Einar Th. Hallgrímsson, fyrv. verslunar- stjóri á Akureyri og' Seyðiafirði. Lík hans verður flutt norður til- Akureyrar með Goðafoss. Vertí&in í Scmdgerði. Þar hefir veriS hið mesta gæfta leysi alla síðastl. viku, aSeins róiðjHnubátar fengið þetta 4—5 skip-1 Vestmannaeyjiim 14. mars PB síðustu tvo dagana. Pengu bátar pUnd í róðri.og í fyrradag var Ný kviktnynd frá íslandi. þá góSan afla, frá 7—12 skpd, og hæsti afli 12 skippund á bát. Á Á fimtudaginn var sýnd og liinir svonefndu útilegubátar miðvikudaginn fjekk einn netja- komu meS meira. Aflaha'stu bátar bátur 12 skippund af fiski á 15 í Sandgeroi munu vera búnir að —16 faðma dýpi. Mikil loðnuveiði fá um 250 skpd. Og er oröin þar hefir verið i Hornafirði síðustu góíS meSalvertíð, þrátt fyrir mjög daga og hefir loðnan verið höfð •topular gæftir. til beitu. fyrsta sinn í Gamla Bíó hjer kvikmynd, sem nefnist „ísland" og er með slens'kum texta. Mynd' þessa ióku þýskir menn, Hubert og Scl/onger hjer á landi síðast' liðið suinar.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.