Ísafold - 12.12.1926, Blaðsíða 1

Ísafold - 12.12.1926, Blaðsíða 1
Ritstjónu. [ . 6n Kjartansson. \ aitýr Stefánssoa. Sími 500. ISAFOLD Árgangurinn kostar 5 krónur. öjalddagi 1. júlí. Afgreiðsla og innheimta í Austurstrœti 8. Sími 500. DAGBLAÐ: MORGUNBLAÐ IÐ 51. árg. 63. tbl. J Mánudaginn 12. rfes. 1926. ísafoldarprentsmiðja h.f. Eftir kosningarnar. Gamla sagan endurtekur sig. ur gert. tarna! Efnilegir leiðtogar ao Cornelius Petersen. GAMLA SAGAN En það ev engin ný saga, að , Tímahienn hagi sjer á þennan TíMAMENlí OB BOLSIVIKKAR. ^ta. Þeir hafa M upphafi hag- Þegar Tfmamenn ákváðu það að sjer þannig. ryrif landbkjörið síðasta, að op- Hvernig var 1928, þegar því inbera stjórnmálasambandið sein var uppljóstað um. Jónas frá þeir höfðu viS jafnaðarmenn, Hriflu, að hann sffitl á, pólitískum töidu þeir sjer sigurinn alveg vís- yvikráðum við bændur? Jónas tók an, Sama töldu forkólfar jafnaðar- aft þTo hendur sínar, og hefir hald- manna. Vegna þessnrar öruggu sig ið þeim þvotti áfram við og við urvonar ákváðn þeir að ganga síðan- En óhreinindin eru altaC saman til kosninga, og gera þar þau sömu, og verða æfinlega, með" með alþjóð kunnugt sambandið. ¦ an neðaujarðargöngin eru grafiu Þeirj sem vorö kunnugir í her- jjjilli Sambandshússins á Amar- búðum sarastoypnflokkanua, vissu hóístúni og Alþýðuhússins á Hverf vel, að þarna var í raun og veru isgötn. Þá leið fer Jónas, og þess ein og sana stefnan, sem va>' að vegna eru óhreinindin kyr, þrátt reyna að gera tilrauu til þess aö komast til valda hjer á landi. ¦'— Það var jafnaðarstefnan. En þetta mátti ekki vitnast fyrir allan þvott. Nákyæmjega sama sagan endur- tekur sig in'i. Og menn geta reitt sig á, að þessi saga endurtekur strax. Því ef svo færi. að þet'ta rí<t í sífellu, fyrir það fyrsta fram vitnaðist, mátt't búast við að eef- yfir næstu kosningar. Tr. Þ. ex Gin- oíj klanfaveikin í NOREGI. Stjórnarráðið hjer bannar innfhitning á ýmsum vöru- tegundnm f rá Noregi og fleiri löndum. S'íðan vart varð við gin- og klaufaveikina í Noregi hefir stjóm arráðið hjer siaðið í sa.mba.iidi við landsdýralæknirinn norska til þeas- að fá að vita gjörla, hvernig veik- iii íseri að stöfnum í Noregi, því þær ráðstáfanir, sem hjer yröu gerðar tíl að stefitóa stigu fyrir- veikinni, færu vHanlega mikið eftir því, livort hún bre.iddi.st út í Noregi eða ekki. Xýlegn barst svo stjórnarrftðinu hjer skeyti frá lands-dýraiæknin- um í Noregi, þess efnis, að gin- og klaufaveiki hefði orðið vart á þrem bæjum í Suður-Noregi, ná" lægt Arendal, auk þess bæjar, seia. iðara gengi með sigurinn- Ein- byrjaður að þvo hendur sínav, hverjum. datt í hug, að það kynni eftir samneytið við jafnaðarmenn. ísafold hefir áður %'eikin var á fyrir nær mán- skýrt frá á myndinni sjást helstu menn uji sígan. Var gengið úr skugga þvi, hvern gauragaug Cornelius „flokksins" : Fremst til vinstri H. nm þetta. __ í skeytinu var ,svo að fara, að bændur vildu ekki Sambandið, sem Timamenn gerðu pctersen hefir gert í Danmörku Hansen og að baki honum Corne- þess ennfremur getið,'að öIIubí í einni svipan játa öll boðorð Tig jafnaðarmenu á undan kosn" ari6 scm igUS. kí^ hefir þetta þó lius Fetersen; frenist til hægn: búpeningi á þes.sum þrem bæium .iafnaðarstefnunnar, og þess vegna ingunni, á nú að vera. „hhegileg l)ai'iö tilætlaían árangur, ef til" ' var reynt að vQla bændnm sýn, vitleysa", eftir því sem Tr. Þ. æthinin hefir verið sú, að koma og reyna á ]jann hátt að fá þð sefrir- T>að var leiðinlegt, að hann niönnura inn á þing. Um það ber til að kjósa sanabræSslulistaMö. skyldi ekio s,iá vBwystnm iyr. P<> ivosningarnar "Z. de.s- vott. lije En bændur ljetu ckki glepja ^tti hún. upptökin i höfði hans nig; þeir sAu hvert stefndi. og sjálfs og aunara Tímamanna. monnurn » vjuliui ^\^lvl UB3U Kylling, þá Damkjær og Ivar mUndi verSa slátrað. Möller og aftast Nielsen mála- J>essi frjett kemur færsluniaður. ^- • - ' vera. vissir um það, að þeir Hefðu ....._......_..... tekið , fyrir útbreiðshi veikinnar. er þeir slátruðu öllum skepnum veg en til var ffitiftSt. FLÓTTINN HEPST kosningin f6r því nokkuð á annani stjórnmálasambandinu milb unar. þr^tt fyrir það, þó mikir reynsla. Honum er e. t. v- vorkunn á þessum fyrsta sýkta bæ í Nor- bolsivikka og Tímamanna verður ^ _ ^. af Htuðningsm5nnnm haldið áfram — Þ»ð geta menn íhal(lsflokkHÍns ,sjeu bændur og reitt sig k- — En vegna þess hvern- bœndasynirj heldur hinn tungu- Óðara Og Tímamenn sáu hve' j^, kosningarnar fóru, verður reynt liprij Qn ^„n^yg-gni Hriflumafr iila bændur tóku samsteypunni á$ halda sambandinu leyndu fyrst ..^ ^ jjnn ^. logið bœnda_ hefst flóttinn. Hann var þegar U7Il sinn. _ | geta menn einnig ver- t^_- ^pp , jhaldsflokkinn. hafinn á undan k.iördegi. þó ekki ig vissir um, að það verða Tíma-, ^ opinberlega, nema þegar bændur menn, sem ; náinni framtíð gala Jónas skólastjóri heldur lieyrðu emir til. allra manna hæst um þessa „hlægi. fram, að bændur eigi að heimta Það er fyrst eftir að kosningar- le„u vitlevsu" — en svo kalla þeir það, að ríkissjóður byggi yfir þá, úrslitin urðu kunn, að flóttinn'nú st.jómmála.sanibandið milti ems og það byggir lms fynr hefst fv-rir alvöm. Má 9já merkibænda 0? .iafnaðarmanna. | starfsmenn sina. lækna og aðra þe,ssa í síðuxtu blöðum Tímans. Þar | Anna.ð mál er, hvort Tímamönn- ( embættismenn. byrjar Tr. Þ. að þvo hendur sín- um tekst hjer eftir, eins vel og Flestir bændur líta öðru vísi á ai' og annara Tínvamanna- Hann!þeim hefir hingað til tekist, a'ð málið. Þeir óska eftir að eiga minnist á satmsteypuna \-ið jafó- blekkja. svo bændur, að þeir missi sjálfir þak yfir höfuðið. Þeir ósk.i aðarmenn. en þar heitir hún sj6nir á veruleikanum. Sjálfir hafa eftir h'msf.ie, til að geta bætt „kosningablekking" íhaldsmanna. Tímamenn kastað grímunni við jarðiv sínar. Þeir óska. eftir san,- Takið eftir! Það, &ém bæði Tíma-' íandskjörið síðasta og staðið ber- göngum, tU þess að geta komið m-enn og .jafna.ðarmenn gerðu' stripaðir frammi fyrir alþjóð, svo afurðunt sínum í verð, til þess atS landslýð heyrum kunnugt, fáum ag aðstaða þehra verður nokkuð atvinnuvegur ])eirra geti borið sig dógum á undau kjördegi, á mVcrfiðari nú en áður. Isem best. að vera rammasta ,kosningablekk- ing" íhaldsmíinna!! — Hafið þið heyrt annað eins? En þarna eni Tímamenn sjálf- um sjer Hkir. Fyrir kjördag eru þeir svo miklir glópar, að ímynda sjer að þeir geti boðið bændum hvað sem vera skal. Þeir þur[i ekki annað en skipa fyrir — bændurnir beygi sig og hlýði í auðmýkt. - Nú höfðu Timamenn En gamla sagan — þvotturinn, Þeir vilja með öðrum orðom — cndurtekur sig engu að síðtir. vera sjálfstœðir menn, cn eigi _______.» .______{stafsmenn í 'hugsjóna'-ríki Hriflu nunms og annara jafnaðarma.nn;;. JÞegar landbúnaðurinn er þjóð" NÍðfkUr 09 IHðnndðmilF nýttur, og bændur eiga ekki leng að því leyti, að þetta er hans að' egi, og ljetu setja sterkan vörð ferg — hann Itefir einmitt farið um hann. En þvi miður ha.fa þerss* svona að ráði sínu, gaguvart Sam. ar iiryggisráðstafanir ekki komið bandi ísl. Samviunufjelaga. nð haldi. Og er nú alt útlit fyrir,. Alkunnugt er, hvernig harm að veikin ætli að breiðast út tmt heimtaði íbúðina. handa sjer í húsi Noreg. Samvitmufjelaganna á Arnarhóls- Þegar stjornarráðið hjer fjekk túni. Búið var að gera teikning- að vita uftn þetta, brá þaS þegar ar og éætlanir yfir húsbygging- við og breytti bannákvæðam þeim, una. Þá kom hann til sögunnar og er sett voru hjer í sumar uro þær heimtaði að hæð yrði bætt við vörur sem hætta getur stafao af, fyrir íbúð handa sjer. Hann fjekk þannig að sama bann gddi fyrir því framgengt, þó það kostaði fje- Noreg. Löndin seto innfl. er bann- lögin skildinga sem um munaði. aður frá eru þessi: Nú situr hann í íhúðinni á Am- S\-íþjóð, Þýskaland, I>anmörk, arból og prjedikar fyrir bændtim Holland, Belgía og Noregur. Birt- kenningarnar um að heianta, ist auglýsing um það í Lögbirt- boðskap þjóðnýtingar og fyrir- ingablaðmu síðasta, og verður sú liyggjuleysis. jauglýsing send öllum lögreglu- Heiiutið að ríkið gefi ykkur stjórum. hús — heimtið eins og jeg, segir: I>að sean bannað er að fiytja Jónas. Og klykkir út með þeim inn er: lifandi fuglar, hey, hálar orðum, að hjer s,je ekki um neinn ur, alidýraáburður, hráar og íítt galdur að ræða, ekkert annað en saltaðar sláturafurðir, hverjunafni sýna ..kjark og manndóm á rjett" er nefnast, ósoðin mjólk og ajð*- riettum i« aðir fóðurmjöLssekkir. Svo er fyrir mælt i tilkynning- uru stað." dóna.s þykist sennilega vera ¦> rjettum stað, íbúðin hans veitjirnni, að umbúðahálm þann, sem ur annað m vinnu sína, eins og'moti guðri 0jí ^^ pn samvinnu- flyst mn frá ofangreindani 7-fed- skólanemendurnir, synir bænda,'iBa, utan uim vörur, til næsta ný- verkamenn á mölinni, þá ætlast þeir forsprakkarnir sennilega til Jónas frá Hriflu hefir tekið sjerja(5 hið „alvalda" ríki' byggi hús- fyrir hendur að reyna að telja les-,ln yfir bændur jafut sem aðra. ákveð^i*, að bændurnir skyidu'endmn Tímans trú xim, að íhalds-| j-n íslenskir bændur hafa eigi með atkvœði sínu greiða götu flokkurinn væri andvígur heimila- (onu þa aðhylst þá stefnu. Þeir .iafnaðarstrfntmnar, og var þá al-jfjölgun í sveitum; og það þrátt,]lafa a5ra lífsskoðun en Hriflu" veg sjálfsagt að bændur gerðufyrir endurbætur R«ktunarsjóðs, Jónas. Þeir hafa eigi lært þá list, eiiis og fyrir þá var lagt. Ett eftir' samgöngubætur, vegagerð, skipa- sem j. j. r0ynir að kenna — list- kjdrdag, þegar s.jeð var, að bænd- ur hlýdda ekki boðinu, eru Tíma inenu þau lítilmenni, að ganga f.iölgun, btinaðarstyrki, jarðra^ki-. ina ag heimta- arlög o. m. m. fl., sem íhaldsfl-j Ef þið hafið manndóm til að beitir sjer fyrir, til þess að gera heimta, þá fáið þið ríkið til að sitja í forsælunni að norðanverðn. Sala Grænlands. (Tilkynning frá sendiherra Dana)-i Sre, skuli brenna þegar í stað Wldir eftirliti lögreghtatíóra. Irt qigir áramðtin fer um háimijiri enus og aðrar ofangreindar vörnr- í't af þeim orðrómi, sem geng" ur um það (þó ekki í Kaupm.h.). hafa blöðin í Kaupmannahöfu spurt utanrikisráðuneytið hvað hæft sje í því, að það eigi að selja Orænland, og hafa fengið þau frá öllu $«anan; þá reyna þeir að sveitir landsins byggilegri, mögtr (byggja yfir ykkur, segir Jónas. i,iúga s»g fri því, er þeir höfðu áð-'kikana greiðari til heimUisfjölg- Þetta er nú hans skoðun — cg'svör, að engin hæfa sje fyrir þessu. Alþhif/i mun koma saman eis- hvem daganna 8.—10, febrfiaj-, aS því er Mbl. héfir frjett.

x

Ísafold

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Ísafold
https://timarit.is/publication/315

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.