Íslendingur


Íslendingur - 23.07.1915, Blaðsíða 1

Íslendingur - 23.07.1915, Blaðsíða 1
ISLENDINGUR. ¦«'*, •- I. árg. T Ritstjórar: Ingimar Eydal og Sig. Éinarssor). — Akureyri, íöstudaginn 23. júlí 1915. | 16. tbl. Bókasafnið opið þriðjudaga, fimtudaga laugardaga 5—8, sunnudaga 4—8. Baýarfógetaskrifstofan opin virka .daga 10—2 og 4—7- Bæjargjaldkeraskrifstofan opin virka daga 6—7, neraa laugardaga 6 — 8. íslandsbankinn opinn virka daga 11—2. Landsbankinn — — — 11—a. Landssíminn opinn daglangt (8—9) virka daga, helga daga 10—12 og 4—7. Pósthúsið opið virka daga 9—2 og 4—7 sunnudaga 10—n. »Islendingur« kemur út einu sínni í viku. Verð frá byrjun til áramóta 2.25 kr., er borgist fyrir 1. júlí. — Upp- sögn (skrifieg) bundin við áramót, er ógild nema komin sje til annars hvors ritstjórans fyrir 1. okt., og sje kaup- andi skuldlaus við blaðið. Afgreiðslumaður blaðsins er hr. Hall- grímur Valdemarsson, Hafnarstræti 39. Nærsveitamenn eru beðnir að vitja blaðsins í Kaupfjelagsverslun Eyfirð- inga. Frá yuþingi. Fjármálanefnd Neðri deildar hetir skift verkum með sjer þannig, aö Sveinn Björnsson er formaður henn- ar, en Pjetur Jónsson ritari og íram- sögumaður. Er í ráði að fjárlaga- nefndir beggja deilda verðií sam- vinnu til hægðar- og flýtisauka. Er sú tilhögun alveg ný og má vel vera að hún gefist vel. Landbúnaðarnefnd: Jón Jónsson, Sig. Sigurðsson Björn Hallsson, Stefán Stefánsson (Eyjafj.) flytja þingsályktunartillögu um, að Neðri deild Aiþingis skipi 5 manna nefnd, til þess að athuga og gera tillögur um þau mál, er snerta landbúnað. Landhelgisvarnir. Skúli Thorodd-^ sen flytur svofelda þingsályktunar- tillögu: „Alþingi ályktar að skora á ráð- herra íslands, að f?ra þess á leit viö dönsku ráðherrastjórnina, að 4 til 5 hraðskreiðir fallbyssubátar sjeu eftirleiðis látnir hafa á hendi land- helgisvörnina við strendur fslands, í stað danska varðskipsins, sem nú er, og sje hver þeirra, að stærð og lögun, sem allra svipaðastur botn- vörpungunum (wtrawlers"), er fiski- veiðar stunda við strendur íslands, og stærri meðalstærðar eru taldir. Strandfer&ir: í Efri deild er kom- in frá ráðherra þessi þingsályktun- artillaga: uEfii deild Alþingis ályktar, að skipa 5 manna nefnd til þess að ihuga og koma fram með tillög- ur um tilhögun strandferða." Þingsköp: Ráðherra flytur þessa þingsályktunartillögu í neðri deild: „Neðri dejld Alþingis ályktar að skipa 7 manna nefnd til þess að íhuga og koma fram með tíl— lögur um Iög um þingsköp handa Alþingi." Samskonar tillögu flytur Ouðm. Björnsson í Efri deild. Landhelgissjóðarinn: Jón Jónsson og Þorl. Jónsson flytja svofelt breytinga- frv. á Landhelgissjóðslögunum': 1. gr- 3. gr. orðist svo: Landssjóður leggur Iíka til sjóðs- ins 30,000 kr. á ári, er teljast með árstekjum hans. 2. gr. 4. gr. orðist svo: Sjóðnum skal á sínum tíma var- ið til að koma uþþ einu eða tveim- ur nýjum strandgæsjuskipum, er notuð verði tíl að verja landhelg- iná fyrir ólöglegum veiðum, og á- kveður löggjafarvaldið, hvenærsjóð- urinn tekur til starfa og hve miklu af fje hans skuli varið til þessarar varnar. 3. gr. 7. gr. orðist svo: Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1916. Dýrtíðarnefnd: Sveinn Björnsson flytur svofelda þingsályktunartillógu: »Neðri deild Alþingis ályktar, að skipa 5 manna nefnd til þess að íhuga og gera tillögur til Alþingis um það, hverjar ráðstafanir gera megi til að draga úr afleiðingum af fyrirsjáanlegri dýrtíð, sjerstaklega á matvælum og eldiviði, á komandi hausti, og meðan helst ástand það, sem nú er í Norðurálfunni." Nefndaskipanir f Neðri deild: Vörutollslögin: Einar Jónsson, Matt- hfas Ólafsson, Björn Kristjánsson, Sig. Gunnarsson, Björn Hallsson. Verðlagsnefnd: Jóh. Eyjólfsson, Ben. Sveinsson, Matth. Ólafsson, Þorl. Jónsson, Sveinn Björnsson. Ráðherralög: Hannes Hafstein, Sig. Eggerz, Stefán Stefánsson, Sig. Qunnarsson, Skúli Thoroddsen. Kirkjugarðsnefnd: Matthías Ólafs- son, Jón Magnússon, Hjörtur Snorra- son, Quðm. Hannesson, Þórarinn Benediktsson. Sparisjððsnefnd: Matth. Ólafssoh, Quðm. Eggerz, Björn Hallsson, Guðm. Hannesson, Stefán Stefáns- son. Þingskapanefnd: í hana voru kosn- ir: Ouðm. Eggerz, Bjarni Jónsson frá Vogi, Hannes Hafstein, Einar Jónssbn, Jón Magnússon, Þórarinn Benédiktsson, Ouðm. Hannesson. Strandferðanefnd: í hana voru kosnir: Sig. Eggerz, Hjörtur Snorra- son, Magnús Kristjánsson, Eggert Pálsson, Pjetur Jónsson, Jón Jóns- son, Sveinn Björnsson. Landhelgissjððsnefnd: [ hana voru kosnir: Ben. Sveinsson, Magnús Kristjánsson, Matth. Ólafsson, Jón Jónsson, Sig. Qunnarsson. Dýrtíðarnefnd: í hana hlutu kosn- ingu: Ben. Sveinsson, Hannes Haf- stein, Jón Magnússon, Þorl. Jóns- son, Sveinn Björnsson. Landbúnaðarnefnd: I hana hlutu kosningu: Sig. Sigurðsson, Stefán Stefánsson, Bjarni Jónsson, Björn Hallsson, Quðm. Hannesson. Forðagœsiunefnd: Eggert Pálsson (form.), Jóh. Eyjólfsson, Guðm. Egg- erz, Þorl. Jónsson (skrifari), Sig. Gunnarsson. Frœðslanefnd: Björn Kristjánsson (skrifari), Matth. Olafsson (form.), Einar Jónsson, Jón Jónsson, Ouðm. Hannesson. Þegnskyldunefnd: Bjarni Jónsson frá Vogi, Matth. Ólafsson (skrifari), Jóh. Eyjólfsson, Þorl. Jónsson, Sveinn Björnsson (formaður). Jíefndaskipanir í Efri deild: Frumvarp til laga um mat á lóð- um og Iðndum l Reykjavík: Guðm. Björnsson, Karl Einarsson, Eiríkur Briem. Rafveita: Quðm. Björnsson, Karl Einarsson, Magnússon Pjetursson. UUarmal: Björn Þorláksson, Quðm. Ólafsson, Hákon Kristófersson, Jósef Björnsson, Sig. Stefánsson. Bœiarstjðrn ísafjarðar: Kristinn Daníelsson, Sig. Stefánsson, Steingr. Jónsson. Fjádaganefnd: Karl Einarsson (for- maður), Magnús Pjetursson (ritari og framsögum.), Jósef Björnsson, Sig. Stefánsson, Björn Þorláksson. Kpsningalaganefnd: Karl Finnboga- son, Magnús Pjetursson, Eiríkur Briem. Þingskapanefnd: Björn Þorláks- son, Quðm. Ólafsson, Ouðm. Björns- son, Jón Þorkélsson, Kristinn Daní- elsson. Strandfefðanefnd: Quðm. Ólafs- son, Hákon Kristófersson, Steingr. Jónsson, Jósef Björnsson, Karl Finn- bogason. Sjávarútvegsnefnd: Hákon Kristó- fersson, Kristinn Daníelsson (skrif- ari), Sig. Stefánsson (form.) Eftirvarinn. Sig- Eggerz, Skúli Thoroddsen og Bjarni Jónsson frá Vogi flytja svo- feldan eftirvara um stjórnarskrána í Neðri deild: „Neðri deild Alþingis ályktar að lýsa yfir því, að hún telur landið ó- bundið af öðrum skilmálum fyrir staðfesting stfórnarskrárinnar en þeim, sem felast t fyrírvara Alþing- is 1914'. Þessi eftirvari, sem menn kalla þessa þingsályktunartillögu, kom til umræðu í deildinni sfðast liðinn mánudag. Sfra Sig. Gunnarsson kom þar á móti með rökstudda dagskrá svohljóðandi: Sökum þess, að Neðri deild Alþingis telur staðfestingarskil- mála stjórnarskrárinnar 19.fúnll915 í fullu samrœmi við fyrirvara Al- þingis 1914, þá lýsir deildin ánœgfu sinni yfir staðfestingu stjórnarskrár- innar og tekur fyriY næsta mál á dagskrá." Ut af þes*u hvortveggju, þings- ályktunartillögunni og rökstuddu dagskránni, spunnust svo annálsverð- ar orðahnippingar og sem stóðu nálega 2 daga, en enduðu á því, að þingsályktunartillagan var feld, eða rjettara sagt, rökstudda dagskrá- in var samþykt með 14 atkv. gegn 10. Ráðherra greiddi ekki atkvæði. fá sögðu: Nei sögðu: Björn Hallsson. Ben. Sveinsson. Eggert Pálsson. Bjarni Jónsson. Einar Jónsson. B. Kristjánsson. Ouðm. Hannesson. Ouðm. Eggerz. Hannes Hafstein. Hjörtur Snorras. Jóh. Eyjólfsson. Jón Jónsson. Jón Magnússon. Sig. Eggerz. Magn. Kristjánsson. Sk. Thoroddsen. Matth. Ólafsson. Þorl. Jónsson. Pjetur Jónsson. Þór. Benediktss. Sig. Ounnarsson. Sig. Sigurðsson. Stefán Stefánsson. Sveinn Björnsson. í Efri deild hafa þingm. Quðm. Ólafsson, Jón Þorkelsson og Björn Þorláksson, lagt fram þingsályktunar- tillögu svohljóðandi: „Efri deild Alþingis dlyktar að lýsa yfir þvi, að hún telur staðfest- ingarskilmála stjórnarskrdrinnar 19. fúni 1915 l fullu samrœmi við fyr- irvar.a Alþingis 1914, og lýsir deild- in ánœgju sinni yfir staðfestingu stjórnarskrárinnar. L-a-u-s e-m-b-æ-t-t-i. Sýslumaður Árnesinga, Sigurður ó- lafsson, hefir sótt um lausn frá em- bætti sínu frá i. næsta mánaðar vegna vanheiUu. Sömuleiðis hefír Djörn læknir Blön- dal á Hvammstanga sótt um lausn frá sfnu cmbætti. Úr ensku blaði 16. júlí. 290,000 rnenn getðu verkfall i kola- ndmunum í Wales, vegna þess, að stjórnin hefir ætlað sjer að gera verka- tnannasamþyktir ógildandi meðan á strfðinu stendur. Verkamennirnir eru ekki svo mjög óánægðir með kaupið, enda hafa þeir 3 sterlingspund á viku. „Pollux" kom hingað á þriðjudagskvöldið, en íór hjeðan til útlanda f gær.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.