Selfoss - 22.03.2012, Blaðsíða 2

Selfoss - 22.03.2012, Blaðsíða 2
2 22. mars 2012 Það fel ast tæki færi alls stað ar -Það fel ast tæki færi alls stað ar, seg- ir Margr ét Ing þórs dótt ir, for mað ur Verslu manna fé lags Suð ur lands. Fé- lag ið stóð fyr ir af ar fjö menn um borg- ara fundi í vik unni sem leið um stöðu versl un ar inn ar í Ár nes sýslu. Til efn ið var öðr um þræði þær hug mynd ir sem nú eru uppi um að mik il versl ana- og þjón ustu mið stöð rísi við gatna mót Suð ur lands veg ar og Bisk ups tunga- braut ar sunn an und ir Ing ólfs fjalli. -Okk ar af staða er ein föld: að al at- riði er að versl un in dafni svo að hægt sé að greiða hærri laun, seg ir Margr ét. Telji menn millj arða fjár fest ingu fyr- ir ut an á ábata sama verð um við að taka það al var lega. Hvað ger ist ef við segj um nei? Við höf um enga skoð un á því hvar versl un in er stað sett. Það eru fé lags menn okk ar sem vinna í versl un um og við vilj um ein fald lega hag þeirra sem mest an. Á fund in um kom fram hörð gagn- rýni á Miðju áform in og er greini legt að ýms ir at vinnu rek end ur ótt ast að versl un verði hall oka inni á Sel fossi rísi þjón ustu mið stöð fjarri mið bæ. Þótti glap ræði að byggja Foss­ nesti í út jaðri bæj ar ins Hall grím ur Ósk ars son og Árni Blön- dal verk fræð ing ur greindu frá und- ir bún ingi að bygg ingu versl un ar- og þjón ustu mið stöðv ar inn ar Miðj unn­ ar, vest an við Sel foss. Inn an tveggja vikna hefj ast til- rauna bor an ir. Það get ur skipt sköp- um í kostn aði hvern ig jarð lög eru. Ekki hef ur ver ið tek in end an leg ákvörð un um stærð húss ins. Þjón- ustu mið stöð in get ur orð ið átta þús- und fer metr ar – en allt að tíu þús und fer met ar gætu bæst við ef það verð ur tal ið hag stæð ara. Á fund in um sagði Árni Valdi- mars son at hafna mað ur að það hefði þótt mik ið glap ræði á sín um tíma að ætla sér að byggja Foss nesti, þjón ustu mið stöð og bens ín stöð í út jaðri bæj ar ins. En Foss nesti reis og dafn aði. Líf eyr is sjóð ir telja það ábata samt að fá 3,5% raun vexti ef kæmi til að þeir tækju þátt í að fjár magna fram- kvæmd ina. Ekki voru all ir fund ar- menn sátt ir við þá til hög un og vildu helst fá upp lýs ing ar um hvaða líf eyr- is sjóð ir ættu í hlut – svo að hægt væri að segja skil ið við hann. Fund in um lauk á tólfta tím an um. Gest ir voru á ann að hundr að ið en þeir sem voru með fram sögu voru Margr ét Ing þórs dótt ir, Ásta B. Krist- ins dótt ir, Gunn ar Eg ils son, Krist ín Haf steins dótt ir, Gunn ar Bragi Þor- steins son, auk full trúa Miðj unn ar. Það var troðfullt út úr dyrum á fjörugum fundi Réðu þau úr slit um í bisk ups­ kjöri? 53 for mönn um sókn ar nefnda í Suð ur pró fasts dæmi gafst kost ur á að kjósa bisk up Ís- lands en kjör inu lauk um liðna helgi. 502 kjör menn hafa at kvæð- is rétt. Auk þeirra 53 for manna voru prest ar í pró fasts dæm inu kosn inga- bær ir og nokkr ir að il ar aðr ir sem tengj ast kirkj unni. Á morg un, 23. mars verða at kvæði tal in og er ekki bú ist við að ein hver einn kand íd ata nái kjöri í fyrstu um ferð. Til þess þarf að ná a.m.k. helm ing at kvæða. Í seinni um ferð verð ur því að öll um lík ind um kos ið milli tveggja efstu. Kirkju sókn ir á Suð ur landi eru 52 og að ala menn eru 3-5 í hverri sókn. Sókn irn ar á Suð ur landi eru: Hofs­sókn­•­Ásólfs­skála­sókn­•­ Ey­vind­ar­hóla­sókn­ •­Graf­ar­sókn­ •­Lang­holts­sókn­•­Hafn­ar­sókn­•­ Brunn­hóls­sókn­ •­ Þykkva­bæj­ar­ klaust­urs­sókn­•­Bjarna­nes­sókn­•­ Vík­ur­sókn­•­Kálfa­fells­stað­ar­sókn­ •­Prests­bakka­sókn­•­Skeið­flat­ar­ sókn­•­Reyn­is­sókn­•­­Stóra­Dals­ sókn­•­Ár­bæj­ar­sókn­•­Odda­sókn­•­ Breiða­bóls­stað­ar­sókn­•­Kross­sókn­ •­Þykkva­bæj­ar­sókn­•­Kálf­holts­sókn­ •­Mar­tein­stungu­sókn­•­Of­an­leit­is­ sókn­•­Skarðs­sókn­•­Ak­ur­eyj­ar­sókn­ •­Stór­ólfs­hvols­sókn­•­Hlíð­ar­enda­ sókn­•­Haga­sókn­•­Keldna­sókn­•­ Þor­láks­­og­Hjalla­sókn­•­Sel­foss­ sókn­•­Hraun­gerð­is­sókn­•­­Stóra­ Núps­sókn­ •­ Ól­afs­valla­sókn­ •­ Strand­ar­sókn­ •­ Skál­holts­sókn­ •­ Bræðra­tungu­sókn­ •­ Hrepp­ hóla­sókn­•­Hruna­sókn­•­Torfa­ staða­sókn­ •­Úl­fljóts­vatns­sókn­ •­ Hauka­dals­sókn­•­Stokks­eyr­ar­sókn­ •­Hvera­gerð­is­sókn­•­Gaul­verja­bæj­ ar­sókn­•­Vill­inga­holts­sókn­•­Eyr­ ar­bakka­sókn­•­Kot­strand­ar­sókn­•­ Laug­ar­dæla­sókn­•­Þing­valla­sókn­•­ Mið­dals­sókn­•­Mos­fells­sókn. Er ein í sókn inni og því fékk hún ekki að kjósa Hún er allt í senn: eina mann eskj an í þjóð-kirkj unni í sókn inni, og sú eina sem hefði mátt kjósa í bisk ups kjöri ef hægt hefði ver ið að manna sókn ar nefnd ina. 3 eru lág mark í sókn ar nefnd, for mað ur, gjald keri og rit ari. Sókn in er Sæ- bóls sókn í Þing eyr ara presta kalli á Vest fjörð um. Eng in sókn er svo fá menn á Suð ur landi. KRÁS á Sel fossi sóp aði til sín verð laun um Í ár legri fag keppni Meist ara fé-lags kjöt iðn að ar manna komu fé­lag­arn­ir­í­kjö­tvinnsl­uni­KRÁS­ á Sel fossi, sáu og sigr uðu. Anton S. Hart manns son var full trúi KRÁS­AR­ og­ ­hlaut­ hann­ fern­ verð laun: fyr ir bestu vöru unna úr hrossa- og fol alda kjöti, fyr ir lifr ar kæfu með rjóma osti, fyr ir bestu hrá verk aða vöru (grafn ar fol alda lund ir) og fyr ir reykt an lax. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem KRÁS­verj­ar­ ­skara­fram­úr­enda­ þyk ir fram leiðsla þeirra í hæsta gæða flokki. Til ham ingju. Býr dul ar kraft ur í bens ín stöð­ inni á Arn bergi á Sel fossi? Bens ín stöðv ar eru ekki all-ar þar sem þær eru séð ar. Ekki bara ol ía og dís ell. Þar er margt spjall að. Sjopp an á bens- ín stöð inni hef ur lengi ver ið grið- ar stað ur ís lenskra ung menna og sam komu stað ur vinn andi fólks. Nú hafa menn kom ist að því að í bens ín stöðv um finn ist leynd ir þræð- ir inn í mann líf ið. Að í bens ín inu og bens ín stöðv un um liggi elds neyti menn ing ar inn ar. Kyngi kraft ur bens ín stöðva á fyrri hluta 20. ald ar hef ur orð ið til efni dokt ors rit gerð ar hjá sænsk um. Nú- tím inn á ræt ur í bens ín inu, upp lýs ir dokt ors efn ið sem hef ur kom ist að því að menn ing bens ín stöðva á sér enga líka. Í þeim búi kraft ur sem þjóð in hef ur dreg ið til sín ómeð vit- uð. Bens ín stöðv arn arn ar skildu eft ir sig órjúf an lega mynd í þorp um og bæj um. Þorps brag ur inn dró keim af þeim. Er þetta ekki mynd in sem við eig- um af Ís landi? Þeg ar ek ið er inn í þorp eða bæ voru (og eru) bens ín- stöðv arn ar fast ur lið ur í lands lag inu. Þó bens ín stöðv arn ar kæm ust sjald- an inn á skipu lag eða að minnsta kosti ekki í bæk ur arki tekta hafa þær orð ið yrk is efni lista manna. Spessi ljós mynd ari hef ur t.d. gert bens ín- stöðv un um á Ís landi ómæld skil í mögn uð um ljós mynd um. Aug lýs ing arn ar, vegg spjöld- in,vega kort in, leið bein ing ar bæk- ling ar um bíla og um smurn ingu. Bens ín stöðva menn ing in er full af tákn um um nú tíma væð ingu; karl- mennsku, tækni hyggju, vís indi, tákn um af köst og fram far ir. Tækn- in sem spegl ast í bens ín stöðv un um miðl ar okk ur flókn um sam fé lags- gild um þrátt fyr ir að okk ur finnst bens ín stöðv arn ar hvers dags leg fyr- ir bæri. Auk inn skiln ing ur á þeirri menn ingu sem hrísl ast um bens ín- stöðv arn ar verð ur okk ur til hjálp ar í um hverf is mál um – þ.e. að hug leiða hvern ig stað ið verði að því að breyta yf ir í vist vænt elds neyti, upp fræð ir sænski dokt or inn í bens ín stöðv ar- menn ingu. Þá er bara að sjá hvort ein hver vilji ekki rann saka sér stak lega bens- ín stöðv arn ar á Suð ur landi. Arn berg á Sel fossi kem ur upp í hug ann. Og aðr ar stöðv ar allt í kring fyr ir aust- an og vest an. Og í upp sveit un um og niðri í Flóa. Alls stað ar eru þær og geyma leynd ar dóma. Er í þeim dul inn kraft ur sem leið ir okk ur á nýj ar slóð ir og glæð ir skiln ing okk ar á sunn lenskri menn ingu? Upp lagt fyr ir þjóð fræð inga að rann saka. anton var fulltrúi Krásar. arnberg í nútímabúningi.

x

Selfoss

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Selfoss
https://timarit.is/publication/988

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.