Skessuhorn


Skessuhorn - 15.02.2012, Blaðsíða 18

Skessuhorn - 15.02.2012, Blaðsíða 18
18 MIÐVIKUDAGUR 15. FEBRÚAR gall an um. Ég tók við krókn um og setti hann nið ur við hlið ina á okk ur á með an við smellt um sam an lykkju sem er fram an á þess um björg un­ ar göll um. Það var velta á skip inu, ég fylgd ist með kvik unni og smellti síð an krókn um á við rétt ar að stæð­ ur. Krana mað ur inn dró bómuna að og dró Garð ar síð an upp með síð­ unni. Þetta gekk vel fyr ir sig.“ Berg þór sagði Mark ús ar net ið ekki koma að not um við svona að­ stæð ur og það gæti ver ið hættu legt. Menn færu út með fljót andi spotta á eft ir sér og í öldu gangi gæti það flækst. Í þessu til viki hefði hann ver ið hætt ur að get að at hafn að sig með mann inn í sjón um. Hins veg ar hefði Björg vins belti kom ið sér vel þarna. Hægt hefði ver ið að smokra lykkj unni und ir hend urn ar á mann­ in um og hífa báða um borð í einu. „Ég hefði kannski ver ið fimm mín­ út um fljót ari að ná hon um upp með Björg vins belti,“ sagði Berg þór. Taldi hann ráð lagt að fá Björg vins­ belt ið í alla tog ara, jafn vel í stað inn fyr ir Mark ús ar net ið. Ein stakt þrek virki Eins og áður sagði var það röð til­ vilj ana sem réð því að á höfn Slétta­ ness ins varð Garð ars vör. Ör fá ar mín út ur hefðu skil ið milli lífs og dauða og voru all ir um borð sam­ mála um að það væri ein stakt þrek­ virki að hann skyldi kom ast af. Garð ar reynd ist illa brot inn á fæti og var björg un ar bát ur inn Dan­ í el Sig munds son send ur með lækni frá Ísa firði til móts við Slétta nes­ ið. Þeg ar þeir mætt ust við ut an vert Djúp ið var hins veg ar það slæmt í sjó inn að ekki var talið ráð legt að flytja lækn inn milli skip anna. Björg­ un ar bát ur inn sigldi því með Slétta­ nes inu til Bol ung ar vík ur og þar fór lækn ir inn um borð og bjó um Garð ar til flutn ings á sjúkra hús­ ið á Ísa firði. Hann fór síð an með sjúkra flugi til Reykja vík ur síð deg­ is og gekkst und ir að gerð á Landa­ kots spít ala. Ári síð ar var Garð ar kom inn aft ur á sjó inn og var með al ann ars um tíma á sjó með syni sín­ um, Haf steini, á Klakki SH 510. Garð ar Gunn ars son lést af völd­ um krabba meins árið 2000, átta árum eft ir að Kross nes ið sökk. Tóku þátt í leit inni Haf steini, og hin um sem komust í björg un ar bát ana, var bjarg að um borð í Guð björgu ÍS 46 en hann seg ist all an tím ann um borð í björg­ un ar bátn um hafa vit að að stutt ur tími væri í björg un. Hann vissi af fjöl mörg um öðr um skip um á veið­ um á sama svæði og að kall að hefði ver ið á hjálp á vinnurásinni. „Þeg ar við kom um um borð í Guð björgu frétt um að ein um manni hefði ver­ ið bjarg ar upp úr sjón um af Slétta­ nes inu. Fljót lega fékk ég að vita að það var pabbi. Sæv ar Gísla son sem stökk sam ferða mér frá borði fékk hins veg ar eng ar fregn ir af föð ur sín um sem stóð með okk ur í brúnni rétt und ir það síð asta. Pabbi var slas að ur og það var því far ið með hann beina leið í land en við hin ir tók um hins veg ar þátt í leit að þeim þrem ur er vant aði all an dag inn og fram á kvöld. Innst inni vissi ég hins veg ar að Sig mund ur, Simbi, hefði aldrei kom ist frá borði. Ég sá hann aldrei og vissi að hann hefði ekki ver ið á vakt. Hansi og Gísli voru hins veg ar, eins og ég sagði, með okk ur í brúnni nokkrum mín út um áður en skip ið sökk. Um kvöld ið var leit inni síð an frestað enda kom­ ið leið inda veð ur. Það var gríð ar lega erfitt að hætta leit þeg ar enn vant­ aði þrjá menn,“ seg ir Haf steinn. Svæð ið kembt all an dag inn Guð bjart ur Ás geirs son, skip stjóri á Guð björgu ÍS 46, lýsti at burð ar­ Menn irn ir þrír sem fór ust er Kross nes SH sökk voru Gísli Árna­ son há seti, 61 árs, Hans Guðni Frið jóns son vél stjóri, 34 ára, og Sig mund ur Magn ús El í as son mat­ sveinn, 32 ára. All ir voru þeir bú­ sett ir í Grund ar firði. Gísli lét eft ir sig eig in konu og fjög ur upp kom in börn, Hans Guðni lét eft ir sig tvö börn og Sig mund ur lét eft ir sig sam býl is konu og þrjú börn. Eft­ ir far andi er kveðja frá skip verj um Kross ness til þeirra er fór ust: „Í gegn um tíð ina hef ur tals verð hætta fylgt starfi okk ar sjó manna. Sag an seg ir frá mörg um hörmu leg- um sjó slys um fyrr á árum. Síð an hef- ur far kost ur sjó manns ins og vinnu- stað ur, skip ið, stækk að og þró ast, sí- fellt meiri kröf ur eru gerð ar til ör- ygg is okk ar sem sjó inn stund um. En á hætt an er á vallt til stað ar og hana ber að virða. Okk ur hætt ir oft til að segja við sjálfa okk ur „það kem ur ekk ert fyr- ir mig“. Og sjálf sagt hef ur eng an okk ar órað fyr ir er við hóf um störf að við mynd um standa frammi fyr- ir þeirri hræði legu stað reynd að skip- ið okk ar væri að far ast. Og þó hand- tök væru snör og góð þjálf un úr Slysa- varna skóla sjó manna náðu ekki all- ir landi. Sú hörmu lega stað reynd blasti við okk ur skip brots mönn um að þrjá vant aði í hóp inn. Fé lag ar okk- ar og vin ir, þeir Gísli Árna son, Hans Guðni Frið jóns son og Sig mund ur Magn ús El í as son, voru ekki á með- al vor. Í hinn sam stillta hóp var kom- ið skarð sem aldrei verð ur fyllt. Hin harða bar átta fyr ir því að halda lífi verð ur hljóm eitt sam an bor ið við þessa stað reynd. Yfir fögru byggð inni heima grúfði skuggi sorg ar og blóð tak an var mik il fyr ir svo lít ið byggð ar lag. Kahlil Gibr an kemst svo að orði: „En ég segi þér, sorg in og gleð in ferð ast sam an að húsi þínu, og þeg- ar önn ur sit ur við borð þitt, sef ur hin í rúmi þínu.“ En við sem eft ir lif um mun um varð veita með okk ur minn ing una um Sig mund, ætíð kát an og glað an, hrók alls fagn að ar á sjó og í landi; um Hans, skáld ið og lífs spek ing inn, al- var leg an og hugs andi, elsk andi nátt- úr una og allt líf; um Gísla, reynd an sjó mann sem alltaf var reiðu bú inn til að kenna og leið beina, vin gjarn leg ur og fórn fús. Við mun um varð veita með okk- ur minn ing una um dug lega og sam- visku sama fé laga, sem hver á sinn hátt gerði líf ið um borð skemmti legra og inni halds rík ara. Á kveðju stund sjá um við hve rík ir við erum af öll- um þess um minn ing um. Gibr an seg ir á öðr um stað: „Skoð aðu hug þinn vel, þeg ar þú ert glað ur, og þú munt sjá, að að eins það, sem vald ið hef ur hryggð þinni, ger ir þig glað an. Þeg ar þú ert sorg- mædd ur skoð aðu þá aft ur hug þinn, og þú munt sjá, að þú græt ur vegna þess, sem var gleði þín.“ Við biðj um al góð an Guð að varð- veita með okk ur minn ing una góðu, við biðj um hann einnig að varð veita ást vin ina og vera þeim stoð í sorg þeirra. Skips fé lag ar“ Til þeirra er fór ust er Kross nes SH sökk fyr ir tutt ugu árum Gísli Árna son Hans Guðni Frið jóns son Sig mund ur Magn ús El í as son rásinni um borð í Guð björgu í sam­ tali við Morg un blað ið fyr ir tutt ugu árum: „ Fyrsti stýri mað ur, Run ólf­ ur Pét urs son, var í brúnni og var að enda við að kasta, þeg ar hjálp­ ar beiðn in barst. Hann byrj aði strax að spóla inn troll inu og kall aði á mig upp. Það var um það leyti sem ég kom í brúna and ar taki seinna, að Kross nes ið fór að dofna á rad­ ar skerm in um og datt svo út. Strax og við höf um náð inn troll inu skut­ um við upp hvít um leit ar ljós um og feng um strax svar frá blys um í bát un um. Við vor um ekki nema um 800 faðma í burtu svo það var ekki löng stund þar til við kom um að bát un um tveim. Við lögð um að fyrri bátn um og náð um það an um borð ein um manni, fór um svo rak­ leitt að hin um og tók um um borð hina sjö. Það gekk mjög vel, enda var á gæt is veð ur og við gát um tek­ ið þá inn um dyr á stjórn borðs síð­ unni. Einn þeirra hafði hlot ið höf­ uð högg og blæddi úr hon um. Stýri­ mað ur inn saum aði sár ið og hreins­ aði og þótti lækn um eng in á stæða til að bæta þar um bet ur eft ir að í land var kom ið. Á með an náði Slétta nes ið ní unda mann in um úr sjón um.“ Guð bjart ur tók síð an að sér að stjórna leit inni að mönn­ un um þrem ur sem vant aði en um 26 tog ar ar tóku þátt í leit inni, auk Fokker­vél ar og þyrlu Land helg­ is gæsl unn ar. „Í sam ráði við Land­ helg is gæsl una, sem lagði til upp­ lýs ing ar um strauma og hugs an legt rek, var svæð ið kembt all an dag­ inn. Tölu vert var af braki úr skip­ inu, fiski kass ar, troll poki og ým­ is legt smá dót,“ sagði Guð bjart ur. Yfir dag inn gekk á með dimm um élj um, en nokk uð stillt og bjart var þess á milli. Að stæð ur til leit ar voru því nokk uð góð ar fram an af en eins og áður sagði versn aði veð ur þeg ar leið á dag inn. Gagn rýn ir frétta flutn ing Skip brots menn irn ir átta komu þreytt ir í land á Ísa firði um kvöld ið, bæði á lík ama og sál. Á móti þeim tóku með al ann ars mjög á geng­ ir frétta menn sem virt ust þykja at­ burð irn ir spenn andi. Haf steinn hef ur gagn rýnt mjög frétta flutn ing af slys inu og minn ir blaðmann á að nálg ast sorg ar at burði sem þenn­ an á vallt með að gát. Mik ið á fall hefði ver ið að missa skip ið og ann­ að á fall að gera sér grein fyr ir því um borð í Guð björgu að þrjá menn vant aði. Þeg ar hefðu ver ið gerð­ ar ráð staf an ir til að láta að stand­ end ur þeirra vita. Það tæki sinn tíma og það hefði því ver ið þeim mik ið á fall að heyra frétt um slys­ ið í há deg is frétt um Rík is út varps­ ins, þrem ur tím um eft ir björg­ un ina, án þess að þeir vissu hvort búið væri að ná í alla að stand end­ ur og leit að mönn un um rétt að byrja. Eins hafi frétta menn irn ir sem tóku á móti skip brots mönn­ un um á Ísa firði ver ið ein stak lega á geng ir og hegð að sér fá rán lega, sér í lagi einn þjóð þekkt ur frétta­ mað ur sem Haf steinn seg ist aldrei hafa lit ið sömu aug um aft ur. „Hins veg ar var Finn bogi Her manns son, frétta rit ari RÚV á Ísa firði, mik ill fag mað ur og átt um við gott sam­ tal og síð an við tal í svæðis út varp­ inu hans. Hann var flott ur karl,“ seg ir Haf steinn. Kirkju fellið aldrei fal legra Haf steinn seg ist einnig mjög ó sátt ur við vinnu brögð starfs manns Rann sókn ar nefnd ar sjó slysa. „All­ ir sem lenda í slysi sem þessu vilja fá stað fest hvað kom fyr ir. Þarna mætti hins veg ar starfs mað ur sem hafði fyr ir fram á kveð ið hvað hefði gerst, við hefð um ein fald lega sökkt skip inu. Ég lagði mig mjög fram við að veita hon um all ar þær upp­ lýs ing ar sem ég hafði, þang að til ég gafst upp. Hann vildi ekki hlusta á nein rök, sama hvað ég ræddi við hann. Þessi mað ur var al gjör lega ó hæf ur í sínu starfi. Það var bæði mik ill á sök un ar tónn í rödd manns­ ins og þá spurði hann einnig mjög heimsku legra spurn inga. Yf ir­ heyrsl urn ar voru því mjög erf ið ar en sál ar lega bjarg aði rann sókn ar­ lög reglu mað ur inn frá Ísa firði mér, sem var mjög al menni leg ur. Starfs­ manni Rann sókn ar nefnd ar inn ar varð ég hins veg ar mjög reið ur, og er enn,“ seg ir Haf steinn. „Við vor um alls tvær næt ur á Ísa firði en ekk ert var flog ið vegna veð urs. Að bún að ur inn sem við feng um á Ísa firði var hund rað pró­ sent og það var hugs að mjög vel um okk ur. Það verð ur aldrei full þakk­ að. Allt þetta slæma kom að sunn­ an. Það var mjög erfitt að kom ast ekki strax heim og var það því til­ finn inga leg stund þeg ar við keyrð­ um loks ins inn í Grund ar fjörð á þriðju deg in um. Kirkju fellið hef ur aldrei ver ið fal legra.“ Seg ist vita or sök slyss ins Í skýrslu rann sókn ar nefnd ar sjó­ slysa fyr ir árið 1992 seg ir að or­ sak ir þess að Kross nes SH lagð ist á hlið ina þenn an febr ú ar morg un og sökk séu ó kunn ar. Stöð ug leiki skips ins hafi af ein hverj um á stæð­ Með síð ustu mynd un um sem tekn ar voru af Kross nes inu. Ljósm. Guð laug ur Al berts son.

x

Skessuhorn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Skessuhorn
https://timarit.is/publication/1096

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.