Færingetidende - 13.05.1852, Page 1

Færingetidende - 13.05.1852, Page 1
FÆRINGETIDENDE. Ufr. i. Thorsdagen den 13. ]flaj. 185*. Forord. I ærinderne, det paa Grund af Landefs naturlige Beliggenhed og Foi holdenes Ordning i Aarhundreder have været afsondrede fra den øvrige Verden, savne cl bio! nogenlunde tilfredsstillende Kjendskab til hvad der forcgaar udenfor den lille Piet, hvorpaa. de fæides. Dette S<>\n foles ikke afFaa; man lytter _ med Bfgjerltghed !i! hvad der fortælles andensteds- li a: nsen Efterretningerne ere ikke sjælden aldeles forvanskede inden de naa rundt omkring paa vor Øgruppe. — Nu, da Folket efterhaanden kommer til Bewdsthfd om dets Delagtighed i Stvrelson af de offentlige Anliggender, begynder man ogsaa at gjore ilissse til Gjeustand for Omtale; men det sker for del meste kun i. Smug. Vel hilse vi med Glæde Faerøernes Lagthing. der nu er kaldt tillive; vel nære vi det sikkre Ha'ah, at Sloret nu omsider vil dh\e loftet tilside, og at det, der hidtil er foregaaet i Mørke og derfor stundom har haft Vilkaarlighedens Præg, nu vil blive draget firm for Lyset; men Folket er dog bande berettiget og forpligtet til røed Opmærksomhed "al se til, hvorledes dets udvalgte Mænd te .sig. 'og man trænger derfor til et Organ eller Mellemled-, hvorigjennera de forskjellige An- sku. 'ser olTetitlig kunne træde frem og mode hin- anden indtil Sandheden sejrende bliver paa Val- pladsen. Eflerat \ære meddelt Bevilling til at anlægge el-Bogtrykkeri her paa Færoerne, agte vi derfor at udgive el Blad under Navn af „Fæ ringe tiden de-', der vil meddele Hovedindholdet af hvad der fore- gaar udenfor Færoerne og hvad Mærkværdigt der gaar for sig her paa Øerne samt isau' drøfte .Lan- dets offentlige Anliggender. Vort Formaal vil være, at bidrage vor Skjærv til.at losne de Baand, der hidtil have hæmmet Fær- ingernes Udvikling og saaledes fere disse én friere Fremtid imode. Vi ville imidlertid ingenlunde sky at optage Artikler, hvori der udtales Anskuelser, der stride imod vore, men dog naturligvis ikke i Ét saa- dant Omfang, at vort Formaal derved forfejles eller Undergraves. De Afhandlinger og Efterretninger, der medde- les os som Bidrag til Bladet, modtages med Tak- nemmelighed; de betales for det Første efter*Over- enskomst, senere med en bestemt Pris i Forhold til deres Storrelse og indre Værd. Bladet, der i den Størrelse, dette Numer har, for det Forsle udkommer til ubestemte Tider, i det Højeste én Gang om Ugen, koster 4 Sk. hvert Nu- mer, der betales ved Modtagelsen. Enhver, der ønsker at "dette vort Foretagende skal trives, bedes om at forudbestille Bladet ved at tegne sig paa medfølgende Seddel, der gjælder for \ Numere og saa fremdeles indtil der sker Afbe- stilling eller Udgivelsen ophører. Seddelen ønskes tilbagesendt saasnart som muligt. • Med disse Ord træde vi med frejdigt Mod ud i Verden. Vi bede om og vente Opmuntring og Overbærelse; thi vor Hensigt er god. Gid vort Forsøg maa være til Held og Lykke for det .Folk, vi omfatte med den inderligste Kjærligbed! IVlwrk! — Meddelelse af udenlandske Efterret- ninger vil rimeligvis forst begynde om et Par Maaneder, navnlig fordi Rigsdagsforhandiingerne vistnok for Øjeblikket imødeses med størst Inter-

x

Færingetidende

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Færingetidende
https://timarit.is/publication/9

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.