Tíminn - 02.04.1932, Blaðsíða 4

Tíminn - 02.04.1932, Blaðsíða 4
54 TlMINN Auglýsíng um inntökuskilyrði Kennaraskólans Að nemandi, sem tekinn er í 1. bekk, sé fullra 18 ára um næstu áramót, en sá fullra 19, sem tekinn er í 2. bekk. Að nemandi hafi engan næman kvilla eða sjúkdóm, sem öðrum geti~að meini orðið, eða geri hann sjálfan óhæfan til kennarastöðu. Að nemandi sé óspiltur að siðferði. Til þess að komast í 1. bekk skólans, verður nemandi að ganga undir próf, er sýni, að hann íiafi þá kunnáttu og þroska, er hér segir: 1) Hann skal vera vel læs á gotneskt letur og latínuletur, hafa lesið vandlega ágrip af íslenzkri málfræði, svo sem málfræði Benedikts Björnssonar, kunna a. m. k. 10 íslenzk kvæði og geta gert grein fyrir efni þeirra, vita nokkur skil á skáldum íslenzkum á síðustu öld og hafa lesið að minnsta kosti 5 íslendingasögur svo vel, að hann geti gert grein fyrir aðalefni þeirra. Hann á að geta skrifað með hreinlegri og læsilegri snarhönd og sæmilegri stafsetningu og greinarmerkja stutta ritgerð um kunnugt efni. 2) Hann á að hafa lesið í dönsku kennslubók eftir Jón Ófeigsson og Jóhannes Sigfússon, öll þrjú heftin, vita aðalatriði danskrar beyg- ingarfræði og geta snúið auðveldum' setningum af íslenzku á dönsku og hafa gert 15 stíla. I stað dönsku má gef'a upp sænsku, og skal þá vera lesin kennslubók í sænsku eftir Pétur G. Guð- mundsson og Gunnar Lejström, öll bókin. 3) Hann skal hafa lesið Enskunámsbók Geirs Zoéga, eða annað sem því svarar í ensku. í stað ensku má einnig gefa upp þýzku, og skal þá vera lesið að minnsta kosti allir tímarnir í kennslubók í þýzku eftir Jón Ófeigsson. 4) Hann skal hafa lesið út að jöfnum í Reikningsbók dr. ólafs Daníelssonar. 5) Hann skal hafa numið ítarlegt ágrip af biblíusögum (s. s. Tangs eða Barnabiblíuna, bæði heftin). 6) Hann skal hafa numið ítarlegt ágrip af sögu Islendinga, svo sem Islendingasögu Arnórs Sigurjónssonar. I mannkynssögu skai hann hafa lesið um fornöldina í Mannkynssögu eftir Þorleif H. Bjarnason. 7) Hann skal hafa lesið í náttúrufræði það sem hér segir: 1 Dýra- ...' fræði Bjarna Sæmundssonar úm hryggdýr. 1 Plöntunum eftir Stefán Stefánsson út að ættum. 8) Hann skal hafa lesið í landafræði um Island og Evrópu (t. d. í landafræði Steingr. Arasonar eða Bj. Sæmundssonar). >> I námsgreinum þessum öllum er ekki bundið við að lesa bækur þær, sem hér eru nefndar; lesa má einnig sem þessu svarar í öðrum bókum. Til þess að verða tekinn í 2. bekk, verður nemandi að ganga því, sem heimtað er til inntöku í 1. bekk og því, sem Inntaka í 3. bekk er ekki leyfð, nema sérstakar ástæð- þess undir próf í þar er kennt. ur þyki til. Freysteinn Gunnarsson iTPi Allt með ssSenskum skipum! J JTördin IMýibæi* í Sandvíkurhreppi, Árnessýslu, éign sveitarsjóðs Sandvíkurhrepps, fæst til ábúðar í næstu fardögum. — Áveituland jarðarinnar er að stærð 59 ha., þurlent og nærtækt. Túnið gefur af sér í meðalári 100 hesta. Jörðin liggur nærri vegi, rétt hjá Mjólkurbúi Flóa- manna. — Nánari upplýsingar gefur oddviti Sandvíkurhrepps, sími nr„ 13, Eyrarbakka. félag. Húsin séu gerð úr varanlegu efni með tveggja til fimm herbergja íbúðum og eftir fastákveðnum fyrir- myndum, sem stjórn félagsins ákveð- ur og atvinnumálaráðuneyti sam- þykkir. Vilji félagsmaður selja íbúð sína, hefir félagið forkaupsrétt. Sölu- verð má aldrei fara fram úr kostn- aðarverði, ella rennur viðbótin í fé- lagssjóð. — Félagi, sem kemur upp sambyggingum, er heimilt að eiga til frambúðar sameiginlegt miðstöðv- arhús og þvottahús fyrir margar í- búðir og húsnœði fyrir matvöru- verzlun. Ætlast er til, að félögin afli sér fjár, sem hér segir: „Með frjálsum framlögum hvers félagsmanns í stofnsjóð, unz fjárhwfi hans í sjóðnum nemur minnst V* hluta andvirðis þess húsnœðis, sem hann ákveður, að félagið komi upp fyrir hann. þegar þessarl fjárhæð er náð, situr félagsmaður fyrir um bygg- ingu húss, enda gangi stofnsjóðsinni- eign hans upp í byggingarkostnað- inn>Eftir það greiðir félagsmaður i stofnsjóð fjárhœð, sem nemur l°/<"> af kostnaðarverði húsnœðis þess, sem henn hei'ir eignazt frá félaginu. Vextir af stofnsjóði leggjast við höf- uðstól, og skulu þeir á hverjum tíma jafnháir og innlánsvextir i spari- sjóði hjá Landsbanka íslands. Um rétt til útborgunar stofnfjár l'er eftir samvinnulögunum. p& skulu félagsmenn árlega leggja fram fé í rekstrarsjóð, sem eigi nemi minnu en l°/oo og eigi meiru en 2°/oo af kostnaðarverði húsnæðis þess, er byggt hefir verið af félaginu. Er þessum sjóði ætlað að standa straum af rekstrarkostnaði félagsins. Kostnaður við að reisa nýjar bygg- ingar telst ekki rekstrarkostnaður. Ennfremur getur félagið tekið lán til útlansstarfsemi sinnar. Lánin á- byrgist ríkissjóður, með sameigin- legri ábyrgð félagsmanna að bak- tryggingu. Lánin ma taka í erlendri mynt og geía út skuldabréf fyrir þeim, er hv.ert um sig hljóða á fjiír- hæðir, er fjármálaráðherra samþykk ir". Félagið veitir félagsmönnum lán til að koma upp húsum, með fram- angreindum skilyrðum, allt að 60% af kostnaðarverði út á 1. veðrétt og 20% út á 2. veðrétt, með sömu kjör- um og það sjálft fœr á lánunum. Reykjavík. Sími 249 (3 línur). Símnefni: Sláturfélag. Áskurður (á brauð) ávalt fyrir- liggjandi: Hangibjúgu (Spegep.) nr. 1, gild Dc - 2, - Do — 2, mjó Sauða -Hangibjúgu, gild, Do. mjó, Soðnar Svína-rullupylsur, Do. Kálfa-rullupylsur, Do. Sauða-rullupylsur, Do. Mosaikpylsur, Do. Malacoffpylsur, Do. Mortadelpylsur, Do. Skinkupylsur, Do. Hamborgarpylsur, Do. Kjötpylsur, Do. Lifrarpylsur, Do. Lyonpylsur, Do. Cervelatpylsur. Vörur þessar eru allar búnar til á eigin vinnustofu, og stand- ast — að dómi neytenda — sam- anburð við samskonar erlendar. Verðskrár sendar, og pantanir afgreiddar um allt land. *f* Allt með islenskum skipum! *§t FERÐAMENN sem koma til Rvíkur, fá her- bergi og rúm með lækkuðu verði á Hverfisgötu 82. SERIFSTOFA FRAMSÓKNARFLOKKSINS er á Amtmannsstíg 4 (niðri). Sími 1121. Ef að þér þjáist af lungna- sjúkdóirium, astma, hjartasjúk- dómum, blóðleysi, svefnleysi, taugasléni, eða bronchitis, þá notið Dr. Hassencamps „Medica- tus" öndunartæki. Leiðarvísir cg meðmæli send ókeypis. Alexander D. Jónsson, Póst Box 236. Bergstaðastr. 54. Reykjavík. Sildarbrœðsla á Raniaihttfn. Björn Kristjánsson ílytur frv. um heimild fyrir ríkisstjórnina til að reka siidarbræðslu á Raufarhöfn og leigja til þess brœðsluverksmiðju þá, sem nú er þar, og hafi stjórn ríkis- verksmiðjunnar á Siglufirði stjórn þessarar verksmiðju á hendi. Áfengíslöfj. Jón A. Jónsson, Bergur Jónsson, Lárus Helgason, Ólafur Thors og Jónas þorbergsson flytja frv. til nýrra áfengislaga. Höfuðnýmæli frv. er afnám bannlaganna. Er gjört rað fyrir ríkiseinkasölu eins og nú er og útsölustöðum í kaupstöðum og kaup- túnum með 300 íbúum eða fleiri, ef íbúarnir sjálfir óska. Svo er fyrir mælt, að hluti af ágóða áfengisverzl- unarinnar skuli renna til Stórstúku íslands til bindindisstarfsemi. Flm. halda því fram í greinargerðinni, að bannlögin séu áhrifalaus í þá átt að' draga úr gildi áfengisneyzlunnar og fyrir löngu siðán úr gildi numin að miklu leyti með Spánarsamningun- um. Vigt á sild. Frv. Vilmundar Jónssonar um vlgt á sild var fellt við 3. umr. i neðri deild. J)ar var svo fyrir mælt, að alla síld skyldi vega. Síðan hefir V. J. flutt annað f.rv, sem mælir svo fyrir, að vogir skuli vera til, þar sem síld er keypt, og skylt að vega ef seljandi krefst, og teljist þeir þá einnig seljendur, sem ágóðahlut eigi í afla. Ennfremur sé skylt að hafa löggiltan eftirlitsmann við mælingu síldar. Ritstjóri^Gísli Guðmundsson Mímisveg s'. Sími 1245. Prentsm. Acta. Ungur madur sem vill læra mjólkuriðn getur komist að í mjólkurbúi okkar hér í Reykja- vík. Fær hann þar fullkomna kennslu, eins og bezt gerist hjá mjólkurbúum erlendis. Kjörin eru þau sömu og hjá mjólkurbúunum í Danmörku. Eiginhandar umsóknir, ásamt skyrslu um hvaða störf umsækjandi heíir áður haft, svo og aðrar upplysingar og meðmæli ef til eru, sendist okkur fyrir 1. maí n.k. Mjölknirfélaff Reykfavíknr a* W mSL S. SJL mL Kaupi ávalt hæsta verði: selskinn, kálfsskinn, tófuskinn. Þóroddnr E. Jónsson. Hafnarstræti 15. - Sími 2036 HAVNEM0LLEN KAUPMANNAHOFN mœlir með sínu alviðurkennda RÚGMJÖLI og HVEITI. Meiri vörugæði ófáanleg S.I.S. s3íC±ftir eixi.g-oxi.g-CL ^ri<3 olcfenj-x SeLjum og mörgum öðrum íslenzkum verzlunum. i V. W. Buch (Iiitasmiðía Bnchs) Tietgensgade 64. Köbenhavn B. LITIR TIL HEIMALITUNAR. Demantssorti, hrafnsvart, kastorsorti, Parisarsorti og allir litir, fallegir og sterkir. Mælum með Nuralin-lit, á ull og baðmull og silM. TIL HEIMANOTKUNAR: Gerduft „Fermenta"og „Evolin" eggjaduft, áfengis- # lausir ávaxtadropar, soya, matarlitir, „Sun"-skósvert- an, „ökonom" skósvertan, sjálfvinnahdi þvottaefnið „Persil", „Henko"-blæsódinn, „Dixin"-sápuduftið, „Ata"-skúriduftið, kryddvörur, blámi, skilvinduolía o. fl. Brúnspónn. LITVÖRUR: Anilinlitir, Catechu, blásteinn, brúnspónalitir. GLJÁLAKK: „Unicum" á gólf og húsgögn. Þornar vel. Ágæt tegund. HOLLENSKT EXPORT KAFFI-SURROGAT: Bezta tegund, hreint kaffibragð og ilmur. Fæst alstaðar á íslandi. Styöjiö „íslenzku yikuna". Notið íslenzkar vörur og íslenzk skip.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.