Alþýðublaðið - 21.02.1928, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 21.02.1928, Blaðsíða 2
2 ALÞÝÐUBUAÐIÐ [XlJÞÝBUBLAÐÍÐ Ikemur út á hverjum virkum degi. Aígreiðsla í Alpýðuhúsinu við Hverfisgötu 8 opin frá kl. 9 árd. til kl. 7 siðd. < Skrífstofa á sama stað opin kl. í 9l!t—lO'/a árd. og kl. 8—9 síðd. I* Simar: 988 (afgreiðslan) og 1294 (skrifstofan). Verðlag: Áskriftarverð kr. 1,50 á mánuði. Auglýsingarverðkr.0,15 j hver mm. eindálka. j Prentsmiðja: Alþýðuprentsmiöjan Skipulagning sildvelðanna. 'i Síldareinkas ölufrumvar p þeirra ErMngs Friðj'ónssonar og Ingvars Pálmasonar er nú komið gegn urn efri deild þingsins. Aðaiinnihald frumvarpsins er sem hér segir: Frá 1. maí þ. á. skal vera einka- sala á saltaðri og kryddaðri síld, eða verkaðri á annan hátt tirl út- flutnings á Islandi eða í íslenzkri iandhelgi. „Síldareánkasala fs- iands“ hefir söluna á hendi. Yfir- stjórn eiinkasöluinnar hefir út- ■ flutningsnefnd, sem fimm menn eiga sæti í, og eiga þeir að vera búsettir við Siglufjörð eða Eyjafjörð eða hafa aðsetur þar ' fxá miðjum júm til september- loka. Sameinað alþingi á að kjósa þrjá áf nefndarmönnum. Þeir eru kosiiir með hlutfallskosningu og til þriggja ára. Hinir tveir nefhdi- armennirnír erú kosnir þannig: Annar af Verklýðssambandi Norð- urlandis, hinn af Útgerðarmanna- félagi Aikureyrar (nema alment út- gerðarfélag norðanlands sé stoín- áð, þá af því). Ei,imig þeir eru koánir itsl þriggja ára í senn. Jafn- margir varamenn eru kosniir og af þeim sömu og kjósa aðal- mennina. Þessi útflutniingsniefnd ræður tvo framkvæmdarstjóra, sem eru jafndr að völdum; þeir hafa á hendi alla daglega stjórn og fram- kvæmidir. Kosmiing framkvæmdar- sitjóra er því að einis giild að hann fái minst 3 átkivæði. Störf framkvæmdasitjóranna eru: 1. Að ákveða í samráði við út- fluitningsnefnd, hvenær söltun og kryddun isíldar, eða verkun á ann- an hátt til útflutnings, byrjar ár hvert, og einnig hvenær hætta skuli söltun og kryddun ' árlega eða verkun á annan hátt til út- flutnings. 2. Að setja umboðsmenn, er hafa eftirlit mieð allri vinnu í hverri verstöð, þar se-m síld er verkuð fil útflutnings. Ákveða þessir umboðsmenn, í samráði við útflutningsnefnd og framkvæmd- arstjóra, um alla meðferð á síld- inni, flokkun eftir gæðum, um- búðir am síldina o. fl. Enga síld má salta, krydda eða verka á annan hátt til útflutnings, hema með leyfi þessara umboðsmanna einkasQlunrLar. 3. Að selja alla isalíaða og krydd- aða síld, eða verkaða á annan h(átt til útflutnLng.s, fyrir einfea- söiunia og skila til síldareigenda andvirði síldar, er einkasalan séí- ur, jafnótt og það greiðiist, aö svo miklu leyti sem unt er, að frádregnum kostnaði við starf- ræksilu einkasölunnar og því, er legst í sjóði. Haf;i einkasölunni verið afhent meira af síld til sölu en hím hefiir getað selt í það sinn, skiftist andvirði þeirrar síld- ar, er seld hefir verið, hlutfalls- lega milli allra, sem búnir eru að afhesnda síld til útflutnings. 4. Að gera tillauixir með nýjar aðferðir við verkun síldar og opiiun nýrra inarkaða og hafa aðxar framkvæmdir með hönduim, er fram kunna að verða teknar í reglugerð hér að lútandi og er- iindisbréfum þeim, er fram- kvæmdastjóranum verða sett. Eramkvæmdaistjórarnir geta tek- ið lán út á síldina, þegar hún er fullverkuð, og með aðstoð rikis- stjórnar getur einkasalan tekið bryggjur eða land einstakra manna til afnota, fyrjr leigu, er dóimkvaddir menin meita. (Frh.) Vitfirring og vizka. Hernaðarbraskið og viðreisnar- barátta jafnaðarmanna. IV. Uinidiirstéttin vinnur og þrælar, þrælar og vLnmiur. Hún styður þær stoðir, sem hallir auðívaldsins bvíla á. Hún ber upp:i alt og held- ur Öllu við líði, og í huga manns, sem sk'ilur ástandið, kémur frarn gTemja til þessarar stéttar fyrir sininuleysi og undirgefni. En alt á sér einhverja orsök. — Að rétta vinstri kjálkann íram þegar sleg- ið er á þann hægri er bandvitlaus aðferð, því hún er bezt fyrir þann, sem slær. Og vinnulýður- imm er líka farinn að sjá, að und- irgefni og þolinmæði er ekki rétt. Vinnulýðurinn hefir komið saim- tökiunum á fót. Milljónir verka- manna bera nú uppi sama fánann. I þúsuTid löndum hljóma söngvar verkalýðsins fyrir fnelsi, jafnrétti og bræ'öralagi. Jafnaðanstefman er að steypa gömlu goðunum af stalli. Prelsishiuigsjóin vinnulýðsins af- neitar auðsöfnun og arði af viinnu annara. Ef einhiver-vill ekki vinna, þá fær hann ekki að eta. Priiður og bræðralag er heitasta a'triðið í hugsjón jafnaðarstefm- unnar. í nóvember s. I. var hald'ið í London friðarþing þeirra, er ekki koma á „friðar“-þing aað- valdsdrottnanna. Þar mættu full- irúar írá verkamammasamböndum allra lamda. Þar mættu fulltrúar frá margs konar rnannúðarfélög- um, svo sem Rauða krossinunx o. fl. o. fl. Fulltrúarnir skiftu rnörgum hundruðum. Margar ræð- ur voru haldnar, en sumar ræður þeirra, er voru fulltrúar borgara- legxa maninúðarfélaga, voru lítið uppbyggilegar. Þar héþ ræðu einn af glæsilegMstu foringjum verka- lýðsins, ritari Alþjóðasambands flutningaverkamanina í Amster- dam, Edo Fimmen. Sagði hann, að eina ráðið ti.l að afistýra þeim ófriði, .er nú væri verið að undir- •búa, væri allsherjaruerkfall yfir- allan heim. Að stöðva allar járn- brautir, öll henskip, alla fram'- leiðslu, allan iðnað. Láta valdhaf- ana svo gera hvað þeir vildu. Einn af fulltrúum góðgerðafé- lagaruia taldi þetta ofbeldisráð- stöf.un(!!!). Hann hefir verið mót- aður af ,,fri öar“-pred ikunum ó- fr iöar seggjan na. Jafnaðarmenn hafa verið við stjórn um tíma í ýnmum löndum. Alt af hafa þeir barist fyrir af- vopniun. Og þegar þeir ætlúðu að gBípa í fiúr auðvaldsinis, sá það að sér og hreif stjórnartaumana úr höndum þeirra. Það er að eins tímaspursmál hvenær þær taka við aftur, og þá miklu sterlrari en áður. Það má segja, að „jörðin stynji uindir öllum sínum föðurlöndum", því landamærin oig baráttan mílli þjóðanna skapar þessa miskunn- arlausu keppni um náttúrugæðin. Jafnaðarmenn vilja því í vissum skilnirigi afnema öll landamerki. En þeir vilja loifa hverri þjóð að hafa sína sögu. Þeir vilja koma á fót eirau allsherjarríki, sem sé ein bróðuTheild. Þeir vilja úti- Ibka samkeppniina, sem skapar hatujr qg ágirnd og setja í stað hiennar isamvininu og samhjálp. Þeir vilja afnema vald auðsins yfir manninum og í þesis stað gera manninn að herra auðsins. Þeir vilja afnema fátækrahverfi og auðmannahverfi. Þeir vilja byggja bústaði fyrir frjálsan vinnandi lýð. Þeir vilja snúa öllu við. Þeir vilja afnema það skipu- lag, sem gerir það að verkum, að hagur eins er örbirgð ann- ars. Þeir vjlja, að hagur einis sé hagur annars. Þetta er vizkan, /sem þeir kenna. — Þdr vilja, að í stað vitfirr- ingar komi vizka. Khöfin, FB„ 20. febr. Auðvaldið í klípu. Frá Loindon er símað: Sam- kvæmt fregn frá Wiashington hef- ir Davis haldið ræðu um hiina vaxandi erfiðleika í Bandaríkjun- um vegna atvinnuleysisins. Sagö’ íst hann líta svo á, að lækkun launa myndi ekki hafa þaiu áhrif, að draga úr atvLnnuleyximu, eins og margiir haldii fram, heldur yrði hann að leggja það til, að áhersla yrði lögð á stofnun nýrrn iönað- arfyniítækja, sem veitti hinum. vmnulau.su atviinnu. Þýzk atvinnumál. Frá Berlíix er shnað: Gerðar- dómur í Iiatunadieilunni í ímiálimiðinr :inum hefir úrskuxðað, að kaup skuli hækka um fimm pfenniga á kl.ukkustund. Atvinnurekenduw hafa netttað að fallast á úrskuirð- inn. Frá Rauða krossi Islanðs- Hér fer á ef-tir stutt yfirlit yfir það 'belzta, sem Rauði krossinn. hefir 'Starfað á árinu 1927. k„ ' '1 Hjúkrun. Rauða kross systirin Kristín Thioroddsen stundaði hjúkrun í Sandgerði á vetrarvertíðinni og dvaldi þar í janúar—aprílmán. I Sandgerði er ekki læknir né sjúkraskýfi, og hafa sjómennim- ÍT því fagnað kojjniu hjúkrunár- systuirinnar. Á s. 1. vertíð voru óvenju fáir bátar syðra. Þó inti hjúkrunarsyistirin af hendi 4251 hjúkrunaraðgerðir og sjúkravitj- anir vegna ýmsra algengra kvilla, en emkum vegna handarmeána, sem eru mjög algengogsjómönn- unum bagaleg. Nú fá þeir hjálp þegar í byrjun, og fatlast þá síð- ur frá vimnu. Alt er við hendina, sem mota þarf, lyf og umbúð’ir. En læknishjálp má fá frá Kefla- vík, þegar hjúkrunarsyst’irin sér, að þesis þarf. Námsskeið í hjúkrun og hjálp £ viðlögum. Að afloknu starfinu í Sandgerði ferðaðist hjúkrunarsystirin urn og hélt uppi námsskeiöum’á þess- uim stöðum: Fiateyri, Suöureyn, Bolungavík, Hnífsdal, Isafirði,. Súðavík, Sigiuiirði, Akureyri, Saurbæ í Eyjafirði, Vestmanna- eyjum og í Reykjavík. Alls tóku 300 manns, karlar og konur, þátt í námsskeiðunuhx. Auk þessa veitti hjúkrunarsystirin tilsögn sjómönnunum í Sandgerði á land- Jegudögum um lífgunartilraunir og fyrstu hjálp, ef slys ber að höndum. Kvikmyndir. í vetur voru sýnidair Jcvikmyndir um ýmsa hollustuháttu og þrifn- aðaratriði 1600 barnaskó'abörnuna í Rvík, Hafnarfirði og Vestm.eyj- um, ásamt kcnnurum. Enn fremur 500 nemendum úr menta-kvenna-, •kennara- og Ijásmæðra-skóla á- samt kennurum. KvikmyndJrnar voru sýndar samtals 2600 manns. Myndasýningar. um þessi eíni eru mjög farnar að tíðkast erlendis. R. kr. ísl. á vo;n á myndum aftur á næsta hausti um tannsjúkdóma og önmur heilbrigðismál. Sjúkrabifreiðin. Hún er eingöngu notuð til flutn- ángis utanbæjarsjúklinga. Fluttir- voru á árinu 1927 alls 71 sjúk-

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.