Vísir - 09.05.1957, Blaðsíða 5

Vísir - 09.05.1957, Blaðsíða 5
Fimmtudaginn 9. maí 1957 vfsm Lánsf járvandinn verður aðeins leystur með nýju fjármagni. Frtí 2. umru+ðu um frv. um shutt á stóreignir- furðu okkar, því að með ólik- indum má telja, að ríkisstjórn- inni sé það ekki ljóst. Vandkvæði þau, sém á því eru að útvega fjármagn til íbúðarhúsabygginga í sveitum og við sjávarsíðuna og til veð- deildar Búnaðarbankans, eru aðeins einn þáttur þess fjár- magnsskorts, sem þjóðin á nú við að etja og öðru fremur á rót sína að rekja til þeirrar minnkunar sparifjármyndunar, sem átt hefur sér stað, síðan nýrri verðbólguöldu var ýtt af stað með verkföllunum vorið 1955. Að okkar áliti er sú leið ein vænleg til þess að leysa þetta vandamál, að komið verði á því jafnvægi í efnahagsmál- um þjóðarinnar, að frjáls spari- fjármyndun vaxi svo, að hún verði eigi 'minni en á árunum 1953—54. Hitt er að okkar áliti síður en svo lausn á þessu máli, þótt Frumvarp ríkisstjórnarinnar um skatt á stóreignir var til 2. uniræðu í neðri deild í fyrra- dag. Skúli Guðmundsson mælti fyrst nokkur orð af hálfu full- trúa stjórnarflokkanna í fjár- hagsnefnd deildarinnar, sem leggja til að frumvarpið verði samþykkt, en áskilja sér þó rétt til að flytja einstakar breyt- ingartillögur við það. • Síðan fylgdi próf. Ólafur Björnsson úr hlaði nefndaráliti minni hlutans. Kvað hann ekki véra hægt að fallast á það sjónarmið, að skattaálagning þessi gæti verið liður í ráðstöf- xuium til stöðvunar á verðbólg- unni, svo sem ríkisstjórnin léti í veðri vaka, — þar sem bein- línis væri gert ráð fyrir að verja öllu því fé, er innheimt- ist með skattinum, jafnóðum til fjárfestingar. I nefndarálitinu er brugðið Ijósi á ýmsa tilfinnanlega á- galla frumvrapsins og bent á þær alvarlegu afleiðingar, sem þeir muni hafa í för með sér. Er það svohljóðandi: Megintilgangur frv. þess, er hér liggur fyrir, er sá að afla l'jár til veðdeildar Búnaðar- 'banka íslands og Byggingar- sjóðs ríkisins. Okkur er fylli- Jega Ijós nauðsyn þess, að þess- um stofnunum sé útvegað auk- ið fjármagn, en hins vegar lít- "um við svo á, að skattaálagn- ing sú, sem gert er ráð fyrir í irv., muni skapa svo alvarleg vandamál í atvinnulífi lands- manna, að ómögulegt sé með öllu að fallst á hana í þeirri mynd, sem hún nú liggur fyrir. Það er alkunna, að mestallur atvinnurekstur landsmanna á nú við mjög mikinn skort rekstrarf jár að etja. Er sýnilegt, að rekstrarfjárskorturinn hlýt- ur að fara vaxandi í næstu fram tíð, enda þótt ekki yrði um neina nýja skattaálagningu að ræða af því tagi, sem frv. gerir ráð fyrir. Veldur því fyrirsjá- anleg hækkun framleiðslu- kostnaðar, svo sem kaupgjalds, auk þess sem bankarnir eiga í vaxandi mæli við örðugleika að etja að því er snertir fullnæg- ingu eftirspurnar atvinnu- rekstrarins eftir rekstrarfé, Helen Keller hefir gefið út þar sem sparifjármyndun hefir, eftirfarandi ávarp til blindra farið minnkandi. Er það á að og mállausa hér á landi. máli atvinnurekenda í miklu ríkara mæli en nú er, og ætti það ekki að þurfa nánari skýr- ingar við, að slíkt torveldar baráttuna gegn verðbólgunni. Það er því skoðun okkar, að frv. þetta sé engin raunhæf lausn á því vandamáli, sem því er ætlað að leysa, og eigi þessi skattaálagning því ekki rétt á sér, eins og viðhorf eru nú, þótt hún geti átt rétt á sér við aðrar aðstæður. Við teljum hins veg- ar rétt að freista þess að sníða af frv., eins og það liggur fyrir, verstu agnúana, sem á því eru að okkar áliti. Við höfum því í fjárhags- nefnd lagt fram ýmsar breyt- ingartill. við frv. og greinar- gerð fyrir þeim, en tillögur þessar miðuðu í fyrsta lagi að því að auðvelda fyrirtækjum og einstaklingum greiðslu skattsins og í öðru lagi að því að tryggja réttlátari álagningu hans að okkar dómi. Óskuðum við þess, að meiri hlutinn tæki afstöðu til tillagna þessara fyr- ir 2. umræðu, en meðnefndar- menn okkar töldu, að það í síatidsméti í badminton lokii. Urslit í Meistaramóti íslands í Badmmton fóru fram í íþrótta- húsi K.R. dagana 4. og 5. þ. m. og urðu sem hér segir: MEISTARAFLOKKUR: , , Einliðaleikur karla: Vagn Ottósson T. B. R. sigraði Ágúst Bjartmars u.m.f. ,Snæfell" með 15.3 og 15.2. Einliðaleikur kvenna: Ebba Lárusdóttir T.B.R. lagður sé skattur á eignir, sem mundi flýta afgreiðslu máisinS; ,"il;'"M;'u r'ni '""'dnar í að það biði þar m mim 2 og 3. umræðu, að tekin yæri end- anleg afstaða til einstakra til- lagna okkar. Með tilliti til þeirrar afstöðu meiri hl. á- kváðum við að fresta því til 3. umr. að leggja brtt. okkar fram. Frumvarpið var að umræðu lokinni borið undir atkvæði, og 1. gr. þess samþykkt með 15:8 atkv., aðrar greinar méð 17 samhlj. atkv. stjórnarsinna. Til 3.-umræðu var frv. vísað með 18 atkv. nær emgongu eru tmndnar í atvinnurekstri. Með tilliti til rekstrarfjárskorts atvinnuveg- anna hlýtur sú leið aðeins að skapa ný vandamál, sem stjórnarvöld landsins verða með einhverju móti að finna lausn. á, ef forða á stórfelldu (atvinnutjóni fyrir fjölda launa- fólks. Lánsfjárvandamál þjóð- arinnar verða að okkar áliti að- eins leyst með því að sjá fyrir nýju fjármagni, innlendu eða erlendu. Hitt er sjálfsblekk- ing, að ætla sér að ráðstafa f jr- magni því, sem bundið er í at- vinnurekstrinum, til íbúðar- húsabygginga eða annarrar fjárfestingar, hversu nauðsyn- leg sem hún er. Við viljum einnig á það benda, að hinir auknu skuldafjötrar atvinnu- rekstrarins, sem leiða mundu af samþykkt slíkrar skatta- álagningar, gera áframhaldandi verðbólguþróun að hagsmuna- Vagn Ottósson tekur við verð- launum sínum úr hendi forseta Í.S.Í., Ben. G. Waages. sigraði Júlíönu Isebarn T.B.R. með 11:9 og 11:7. Tvíliðaleikur karla: Vagn Ottósson og Friðrik Sigurbjörnsson T.B.R. sigruðu Ragnar Thorsteinsson og Karl Maack T.B.R. með 15:7 og 15:6. Tvíliðaleikur kvenna: Ebba Lárusdóttir og Júlíana Isebarn T.B.R. sigruðu Jónínu Niljóníusdóttur og Sigríði Guð- mundsdóttur T.B.R. með 15:12„ 12:15 og 15:10. Tvendarkeppni: Vagn Ottósson og Elleii Mogensen T.B.R. sigruðu Lárus Guðmundsson og Jóninu Nil- jóníusdóttur T.B.R. með 15:5 og 15:6. 1. FLOKKUR: Einliðaleikur karla: Kristján Benediktsson T.B.R. sigraði Gunnar Petersen T.B.R. með 15:11 og 15:7. Einliðaleikur kvenna: Rannveig Magnúsdóttir T. B. R. sigraði Ólöfu Lárusdóttur u. m. f. „Snæfell" með 11:2 og 11:3. Tvíliðaleikur karla: Kristján Benjamínsson og Guðlaugur Þorvaldsson T.B.R. sigruðu Pétur Niknlásson og Gunnar J. Friðriksson T.B.R. með 15:9 og 15:9. Tvendarkeppni: Gunnar Petersen og Guð- munda Stefánsdóttir T.B.R. sigruðu Ragnar Georgsson og Rannveigu Magnúsdóttur T. B. R. með 15:3, 11:15 og Í5:13. liiDRAmnnJíDnsscn LÖGGJLTUR SSCJALAt>tt»ANDl • OGDÖMTÖLKUftleNSKU " KIRKJUaVOLI - simi 81655 -' A^- ...-^-^j. ~k Hafarnar-hjón hafa byggt sér hreiður í skógi á vestur- hluta Lálands, Danmörku, — og er (það í fyrsta skipti síðan 1910, að menn vita slíks dæmi. — Lögreglan hefur sett upp auglýsingar,' þess efnis, að fólki sé bann- að að koma nærri hreiðrinu. Trúin á hæfileikana ruddi henni brautina. Trúin er hin bjargfasta vörn. bætast við þá stórfelldu örðug- leika, sem atvinnuvegirnir eiga nú við að stríða um öflun Kæru vinir! Það er vissulega áhrifaríkur viðburður fyrir mig að vera rekstrai-fjár, að þeim sé gert að með ykkur í dag. En hvað það greiða 8 millj. kr. árlega í af- borgun af stóreignaskatti auk vaxta, er sýnt, að fjöldi fyrir- tækja hlýtur að öllu óbreyttu að komast í greiðsluþrot, og fer ekki hjá því, að þær truflanir, sem af því hlyti að leiða í at- vinnurekstrinum, hafa í för með sér tilfinnanlegan at- vinnumissi fyrir það fólk, er hjá fyrirtækjum þeim stárfar, er harðast verða úti af völdum skattsins. Engin grein er fyrir því gerðí fry.-,hyernig þetta vanda- mál eigi a.ð leysá, qg vekur það er dásamlegt að vera í raun og veru komin til hinnar fögru höfuðborgar ykkar, sem eg hefi lesið um og mig hefir dreymt um síðan eg var barn! Og nú er eg komin hingað í vinnustofu ykkar og skóla, þar sem þið lifið og starfið eins og hetjur og leysið af hendi góða þjón- ustu í þágu þjóðfélagsins. Bless- un fylgi yfirmönnum ykkar og vinum. og þökk sé þéim fyriv viðleitni þeirra að bæta hlut- skipti ykkar og- fullnægja starfslöngun; ykkar og sjá'lf- bjargar-viðleitni. ., Það var vegna þess, að kenn- ari minn hafði trú á því, að all- ar manneskjur byggju yfir hæfileikum, og eg komst áfram. Einnig þið eruð lifandi dæmi um trú manna á getu ykkar; þið sannið, hvernig trúin eykur ímyndunaraflið, styrkir okkur til nýrra sigra og vekur með okkur ný áhugamál. Allt í kringum mig sé eg árangur af því hugrekki ykkar, að stofna til atvinnureksturs, sem end- urnærir hið brotna líf ykkar og gerir öðru blindu fólki fært að sjá fyrir sér sjálft. Já, kæru vinir, trúin er hin bjargfasta vörn okkar — hún er drottihn, sem alltaf er með okkur og skapar. okkur ósigrandi heim — hún er sólin, sem mýkir alla skugga. Vélstjórar Rafvirkjar Rafmagnsveitur ríkisins vilja ráða eftirtalda starfsmenn: 1. Að Mjólkárvirkjun í Arnarfirði: Einn vélstjóra og einn rafvirkja. 2. Að Grímsárvirkjun: Einn vélstjóra. Æskilegt er að umsækjendur hafi rafmagnsdeildarpróf. Laun eru samkv. VIII. eða IX. launaflokkj launalaga. Umsóknir um þessi störf, ásamt upplýsingum um fyrri störf og menntun, sendist til rafmagnsveitustjóra ríkisins, Laugavegi 118, Reykjavík, fyrir 28. þessa mánaðar. Reykjavík, 8. maí 1957. Hafinaffnsvcitur rékisins Va§aorðabækur íslenzk-ensk og ensk-íslenzk vasaorðabækur eftir Arnold R. Taylor eru nýkomnar. Handhægar orðabækur fyrir skólafólk, ferða- fólk og aðra, er stunda enskunám. Snabjömlíónsstm^Cbhl THE ENGLISH BOOKSHOP Hafnarstræti 9.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.