Grønlandsposten - 01.11.1942, Blaðsíða 4

Grønlandsposten - 01.11.1942, Blaðsíða 4
184 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 16 planens Tilrettelæggelse foretages af Skolelederen og Tilsynet. Naar Autorisation i Henhold til foranstaaen- de meddeles en dansk Børneskole, beskikkes der samtidig en Skoleleder, som paa sædvanlig Maa- de forestaar Skolen under Provstens Tilsyn, samt aflægger Regnskab for Skolefonden. For hver autoriseret dansk Børneskole op- rettes et Skolefond, hvoraf Skolens Udgifter af- holdes, idet der, om fornødent kan ydes Stats- tilskud til Fonden. Skolefondens Regnskab ind- gaar i Skolelederens Kmbedsregnskab paa særligt Bilag. hor Undervisning paa en autoriserel dansk Skole erlægges Skolepenge med 30 Kr. pr. Maaned for eet Barn og 25 Kr. pr. Maaned for det an- det og følgende Barn af samme Forældre. Sko- lepenge beregnes ikke i Sommerferien. For de ved en autoriseret dansk Skole an- satte Lærere betales af Skolefonden 2 Kr. pr. Ti- me, hvilken Betaling tilkommer Læreren selv, for saa vidt hans Deltagelse i Skolegerningen lig- ger udenfor hans egentlige normale Timetal ved det grønlandske Skolevæsen og saaledes ikke griber ind i hans normale Gerning, eller hvis Læreren ikke er ansat ved det grønlandske Sko- levæsen. Hvor Lærerens Gerning ved den dan- ske Skole medfører, at han faar et Antal Timer færre ved den grønlandske Skole, indbetales et tilsvarende Antal af Timebetalingerne til Stats- kassen. Det grønlandske Skolevæsen vil i for- nødent Omfang udøve Kontrol med, at dets La>- rere ikke paatager sig saa mange Undervisnings- timer udenfor Gerningen i den grønlandske Sko- le, at det gaar ud over denne. Skolelederen indsender aarlig Beretning til Tilsynet. Ansøgninger om Autorisation maa indsendes indeholdende alle fornødne Oplysninger, herun- der om hvilke Børn, der paatænkes optaget, hvilke Lærerkræfter der forventes at kunne dis- poneres over, hvilket Timeantal disse Lærere forventes at kunne paatage sig, hvilke Timer Læ- rerne samtidig vil have i det grønlandske Sko- levæsen, hvilke Undervisningslokaler og -midler, der raades over, samt hvilke Klasser der for- ventes at kunne undervises i. GBØNLANDS ADMINISTBATION Godthaab, den 31. Auc/iist 19k2. I Forbindelse med Bekendtgørelse af Dags Dato vedrørende Autorisation af danske Børne- skoler i Grønland skal jeg meddele, at Opdra- gelsestilskud efter den hidtil af Styrelsen anvend- te Praksis kan forventes bevilget til hel eller del- vis Dækning af Udgifterne vedrørende Børns Skolegang i autoriserede danske Skoler i Grøn- land, saaledes som Skolepenge eller, hvor Sko- legangen sker ved en anden Koloni end Foræl- drenes Bopæl, Pension. Saadanne Opdragelses- tilskud kan altsaa ydes uanset Barnets Alder, og ved deres Fastsættelse vil der blive laget Hen- syn til bl. a. Fora'ldrenes FormuesomstaMidighe- der, og til om de har andre Børn, for hvilke de afholder Udgifter, for Hks. ved Skolegang i Dan- mark eller Amerika, hvorfor Ansøgninger herom maa indeholde alle Oplysninger i saa Henseende. Eske Brun. Aage Bugge. Eske Brun, Vort land, vort folk, vort sprog, vort flag, vor konge. Yi danske har vist i almindelighed lidt svært ved at udtrykke vore følelser over for hin- anden. Det gælder ogsaa os danske her i Grøn- land. Særlig da naar det berører det nationale. En vis generthed gør sig gældende. Forholdene heroppe er saa smaa: vi er saa nær op ad hin- anden. Vi er saa kritiske over for hinanden. Filer hvordan man nu kan forklare denne hol- den sig tilbage for nationale følelsesudbrud. Men i Danmark er denne generthed blæst væk. Man viser sit sindelag, naar som helst lej- lighed gives, og opfindsomheden er ogsaa stor. Vore digtere gaar saa langt i dristig udtryksmaade, som f. eks. Kaj Munk, at man misunder dem deres »digteriske frihed«, som de sandelig ud- nytter — og ofte forstaar man ikke, at saa me- gen digterfrihed kan gaa i trykken. Fra en af de mange nationale bøger, som er udgivet i disse tunge skæbneaar i Danmark, er nedenstaaende valgt og taget. Bogen hedder: Digtninge om Daumark 1940 (Arnold Busck).

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.