Alþýðublaðið - 19.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 19.07.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 19, JÚLI 1934 XV. ÁRGANGUR. 224. TÖLUBL. rrMJéait S- V&L0SHABSSON DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ ÚTOEFANDI; ALfrÝÐUPLO&SUfllNN ®&S83L6&í8í SWES5S9 et Ai -«*3ia á«SB feS. >—¦# a@S»BS». AslM«Kwsís&S te. &89 a fsáwsfiS - kr. 5.83 rsrrí<r 3 raa&sM. cf greltt «r SirrfsrSeaia. t taBsaaÆta fesstar MaOS » ean. VWUBLAaHB ¦i * Ss'reíJanEs asiMku&gL fcafi oaateí aáefcss te. &JSS & Étt ! (Wl feSrtsss; aftsr fcafsta areinar, er btrtatt I da0slo5inu. írétttr eg ffSsoyílrSSl KETSTJÖIES OO AFORSI0SLA At>JQk- •r viA BwltEKSOo •». *— l* §SaS&S: «»- aigrÆsSoöi og tusafit&mgat. «5« : rftsaJArn (I&iilCTKtcr (Féíörl. «9»-. rtistjOrt. «903: VBataasrar S. VTBsíaJasswm. Maðamaowr {bctasai, MaAaflaaaKB. r%aaa»aww»ja) tft. «8Sa- P R w»m.»™mkjm»», <flMa}M. «S»at»*í »&?• SS«j»i«*w J4iu«tt«aMKV atsrjiaHa**!- «s «etiBS*öa***s&'«í Hurtlnli), 4SSSS: oewnnnnate*. Formoallar á kosnlngunnl í Ároessýsln, Verða Jorandas* Bjarni Bjarnason Landskjörstiórm beldur enm á- friam að vinna úr kjörgögniunumi e|n býst þó við að fjúka störfu:n< um mæstu helgi. Nokkrar misfellur hafa orðiið á starfi yfirkjörstiórna í sumum kjördæmum. Þannág hefir t. d. ekki verið tekið fram á mieðmælendaskjölum þíng- manna Árniessýslu, þeirra, Jörund- ar Brynjólfssoniar og Bjarha Bjannasonar að þeir hafí boðið sig fram fyrir Framsóknarflokk-i iinin, ien í kosningalöguuum em skýr fyrirmæli um það, að framt skuli tekið, til hvaða stiiómmáfe* flokfcs frambjóðandi telji sig. Sanxis konar formgallar eru og á íramboði Bændaflokksrnaminsiins í' Norðlur-Þinjgeyiarsýslu, Jóns Sig- fússionar, og á framboði Guðn mumdar Benediktssonar gjaldkera, frambjóðamda Sjálfstæðisflokksims- í Vestur-ísafjarðarsýsiu. Ski'ftar skoðanir mumu vera um, það í liandskjörstjórn, hvort þau átkvæði sem faliið hafa á þessa frambjóðandur, skuli taljast greidd flokkumium, sem piessir Srambióðiandur telja sig til eða hvort þieir skuli teljast utam flokka. Mun því haf a verið haldið fram Brynjólfsson og faldir ntanflokka? í iandskjörstjórn, að þingmanh- ínriíir Bjarni Biárnason og Jörundi ur Brynj'ólfsson hljóti að verða taldir utan flokka, af þessum sökum. Þá vantar enn ýms skilriki úr mjörigum kjördæmunx, er gera ma xiáð fyriir að látið verði nægia| að fá í símskeyti staðfest leftiir- rilt af skjölum þeiim, er emn vaint-i ar. Landskiörstiórn beldur starfi siiniu áfram, og má búast við endanlegum úrskurðum frá benn- ar hálfu næstu daga. Kappleikurinn í kvðide í kvöld fer fram á Ipiróttavielb inum kappleikur milii K. R. — I- landsmeistaranna — og H. I. K. Hiefir pessa leiks verið bf^ið með mikilli leftirvæntinglu, og.má pvi búast við púsundum á- horfenda í fcvöld. Kapplið K .R. verður pannig iskipið: Marfcvörðlur: Eirifcur ÞoístesiniS- :son; bakverðir: Georg L. Sveilns- :sion og Sigurjón Jónsson; fram'-' verðir: Ragnar Pétursson, Björg- viu Schram og Jón Oddsson; framberiar: Jón Sveinsson, Hans Jíragh, Þorsteinn Einarsson, Gísli iGuðmundsison og Þionsteinn Jóns- ;so;n. Kapplið H. I. K.: . .Markvörður: Rupert Jensien; bakverðir: Erik Spang Laraen og Agnier Petersen; framve|rðir: Mo- gens Larsen, Knud Tranekjær og Fritz Weils; framheria*: Eiígil Thielsien, Knud Hansen, Börge Pei- tersen, Oscar Olsen og Erik Chtíís'- tensen. Leitourinln befst kl. 81/2- Grierson væntaalegur Hnnað í Geir Zoega útgerðarmaður i Hafnarfirði fékk í -gærdag sám'j skeyti f»á Hull pess efnis, að Griíerson fl'u^gmaður ætlaði að fljuga fná írlandi til IslandS og myndi væntanlegur.til Reykjavik- ur á fimtudag (í dag). Ekkert sikeyti. haf ði borist hxnig-í að lum 'ferð hans í dag kl. 1,30. En hanis er pó vænst hingað i kvölcl. Grierson er lenskur flugmaður. Hann flau,g hingað í fyrra, en srvo óheppilega viildi til, að fliug1- vél hans hvoifdi hér á höfninni œn M:ð og hann lenti. Göbbels nlðir breska blnðimesin. LONDON í gærikveldi. (FO.) Sir Jobn Simon var spurðulr, þess á Þingi í dag, hvort hann ætlaði ekki að gera neinar ráð- sttafan'ir til þess, að fyrirspurn; yrði gerð til pýzku stiórnarinnai! út af þexm ummæium Göbbels jnýlega í ræðiu, að brezkir blaða- menn væru ósannsöglix:. Þimg- maðUTÍinn, sem gerði þessa fyrirJ sipurn, sagði, að enskir fréttariltíi arar befðu sagt bæði rétt og sfcýrt frá atburðum beggja hörmungar- daganna um mánaðamótin. Sii John: Simion sagðii, að enska stjórMÍn teldi það ekki nauðsyn- negt að mótmæla ummælum þesls- um, þar sem álit lenskra blaða- manna vær,i svo gott, að slíkar athugasemdir væxiu óþarfar. Ssja fleto ekki íarið fyrst iffl sinn. Jessen vélfræð'inguT köm tii hæjarihs siðari hluta dagsinls í gær og skoðaði vélarinar. Útgerðarstjórnin hefiir í hyggju að neynia að útvega annað skip til iSttrandflerðlariinnar í stað Esju, en ekki var búið að þvií í dag kl. um 11. Enda taldi skrifstofustióri skiipaútgerðarinnar, að það myndi reynast 'erfitt sem stendur. VerktOlIaaum í Saa^Fraiic^ iseo er að verða iokið. Ástandið batnar i San~ Franci&Gkð, SAN FRANCISCO í morgum. (FB.) Það taemur sfcýxiara í ljós' mieð hverri klukkustundinni sem líð- Uí, að verkföllin, sem bafa lamað alt atvinmiu- og viðskifta-Iif hér að undanförnu, eru að fara út um iþúfur. AllaT benzxn'siölustöðvar borgar- innar voru lopnar í gærkveldiii. Verkfallsrnenm ba^fa ekki ueynt að komja í veg fyrir það, að veit- iinjgastiofur og slátrarabúðiír væri opnaðar á ný. 'Heiidsöl'uverzian.- iir hafa nú allar birgt sig upp á mý, og voru mifcil viðskifti gerð I bQTglinmi í gær. Pacifio Steamship Co. byriar iStramdferðir á mý á laugardag mæistkomandi. 350 kommAnistar handteknir. Þrjú hundruð og fimmtiu kom'múnistar, sem handtekniir vom, báru fram kröfur um það, áð nxál hvers einstaks þeirra yíði tekið fyrir út af fyrir sig, en dömariinm úrskmrðaði, að mál þeirra allra yrði tekin 'ifyrir , i einu, Kvað dómiarinn kröfukomm- úmiistanna fiarstæðu, aem engri átt næði að taka til greina; (United Press.) Johnson hershðfðinni er komin til San^ Francisco til að miðla máium. Mamenn em óíúsir til samninga. LONDON í gæiikveldi. (FO.) Vierkfallsinefndin i San Franc- Hnngursneyð yfirvoí- andi í Þýzkalandi, Stjórnin neyðist til að taka upp al~ menna skömtun matvæla eins og á striðsárunum. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSlNS. Sarakvæmt áreiðanlegum fregnum, sem borist hafa frá Þýzkalandí, hefir stjórnin nú neyðst til þess, vegna yfirvofandi hungursneyðar, að gefa út matvælakort eins og á striðsárunum, sem bráðlega verður úthlutað meðal almennings. Hafa þessi matvælakort pegar verið prentuð í milljónum eintaka. Matvælaskerturinn í Þýzkalandtt fer isífelt vaxandi og vöruverði hækliandi. 1 sí'ðustu viku sáust húsmæðiip, í Berlím stauda í löngum röðum; fyrjr utan matvælabúðiirnar og urðu að fara tómhentar beim aft- iur í stórhópum. Þá höfðu engar kaitöfiur fengis tvo daga í röð, en kartöflui1 eru sem kunmugt eí aðiaifæða fátækari stéttanna i Þýzkalandi. Svo ilt ;sem ástandið er orðið mú þegar gera þó allir ráð fyrijí að það versni stóiikostlega með haustilnu og þegar .fram á vetui'- iinm bemur. Til þess að reyna að draga úr neyðinni befir stiórmim þiegar látíð prenta hungurkort i milljónum eintaka, og er talið iisoo befir .ráðlagt hafmarvieifca- mömiraum að ganga að því, að gerðardómur geri um deiilumál þieirra og atviinmiuiiekenda. iHúm hefir eimmig skorað á ríkisstjóru þna í tCalifbrniu, Oregon og Was- himgtou að bera það upp við Root- sievelt forseta, að hægt verði að skjóta ölium vinmudeilum, til gerb-. ardóma eða vimmludóma. Forrnaðiur verkfallsniefndarimnar skoraði á bafmarverkamenniina að taka ieimis sáttfúsliega í málið og verkamianmafélögin befðlu gert, og bað þá að sanda ful'Jtrúa til' þess að r,æða málin vinsamlega við út- gerðarmienn, Hins vegar er sagt, að hafmarverkameninÍTiniir séu ienn ófúsir ti'l samkomiuilags. Lamgri lest af matvælavög'ntumx vai1 í gænkveldi hleypt biindru'n- arliauist inn í San Framcíiisoo. Johmsom hierfiórimgi er nú sjálf- ur kiominn til San Francisoo. Hamn yanm að því langt fram á mótt að kynna sér málim og tala við fuiltrúa verkfaHsmanna og viininuyeptienda, til þess að reyna að fimma ráð til þess að liúka verkfallinu, en það befir ekki teík- iist enm þá. víjst að þeim verði útbýtt inman skammis, og öil matvæli verðí slkömtuð. % Vðwveíð sihækkar, en lann íækka VöTuverðiið hefir farjð sihækk- andi síðiustu mánuði, og kemfuí það því þyngra niður á almen'ri- ingi, isem Iaunin hafa sífelt fari'ð, liækkandi sílðan nazistar komust til valda. Áltfy) ánextip, syttur od, salt hefr, ifl hœkkfi&i \ Vierdi am helmifig sidm ]wn sfutna leyti í fyrra. Stórfeld verðbækkum befir einn- ig orðið á smiörlíki, smjöri og osti, Búist er við að skömtumm verði fynst og fremst látin ná yfir hrauð og kornvörur, pví ad fuljtpr horfur erw 'ú pví\, að hiýeltfcippskemn b;\egpii0 hmpalhegft. Einstakir menn reyna að bi?gja sig opp Um ait Þýzkaland eru einstakir menn farnir,að draga að sér va^á- vælabirigðir af ótta við væntau- lega huniguHsnieyð, og er fullyrlj að stjónnim muni bráðlega gríþa til istramgra ráðstafana tíl þesís- að koma í veg fyrir slíkt. Eðliiegasta lausmim væri auðvit- að isú, að erlend matvæli væru keyp't'liinln í landið veigma skortsims beima fyrir, en því til fyrirstöðu er isú staðTieynd, að rfkisbankamt sikortír alveg erliendan gjaldeyrí fil að kaupa matvæli frá útlönd^ um. „Þetta ðstand getar ekki haldist Ullengdar". Óámægja almennimigs í Þýzka- landi eykst mieð degi hverjum, og verðtur æ háværari enda þótt alt sem hægt er sé gert af hálfu stjóip- arvaldanma til að þagga aHar stlík- ar raddir niður. Imman Nazistaflokksins sjálifs fer sumdurlymdið síyaxandi. Hvar- (Frfi. á 4. síðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.