Heimskringla - 28.11.1912, Blaðsíða 1

Heimskringla - 28.11.1912, Blaðsíða 1
SENDIÐ KORN TII„ ALEX. JOHNSON & COMPANY, 242 QRAIN BXCHANQE WINNIPEQ, MAN. ALEX. JOHNSON & COMPANY, ElfcA ÍSLENZKA KOKKFJEI.tK: I CAKADA. LICENSED OG BONDED MF.MKEBS Wiunipiííí t'.raiu Kxehnnge XXVII. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA, FIMTUDAGINN, 28. NÓVEMBER 1912. Nr. 9 Sambandsþingið. Sambandsþinjr Canada var sett í Ottawa fimtudaginn 21. nóv., með mikilli viðhöfn. Var marg- menni mikið samankomiS viösvejr- ar að, og voru áheyrendapallarnir o«r jranjrarnir í þinjrhúsinu troð- íullir aí fólki, sem vildi sjá og heyra dýrðina. þ-i-ngs-etninjTÍn fór fram í þingsal senatsins. Var salurinn prýddttr hiS legursta, ojj hvert einasta sæti var skipaS þinjrmönnum ojr jrest- um þeirra. Sórstaklejra vakti þaS eftórtekt, hve mikiS var af fajrur- bxinu kvenfólki ; áttu tnenn ekki slíku aS venjast aS jafnaSi við þinjrsetninjru, og varS því mörjnim þinjrmanninu,m starsýnt þanjrað, sem kveníólkiö var. Krinjriun hásætið í senats saln- ttm höfðu ráðjijafarnir skipaö sér. Var Hon. R. L. Borden i Windsor einkennisbúninjri sínum og þótti hinn tijrnarlejrasti. þar voru ojr skrautklæddir herforingjar oj; dóm- arar hæstaréttar i skarlatskápum. IlertogÍTin kom til þinjrhússins kl. 3 síSdejris, eins ojr ákvarSaS var, en frú hans ojj dóttir höfðu komið uokkrum míniYtttm áður. Ilertojranum fylgdi heiSursfylkinjr af hermönnum, og við þinjrhúss- dyrnar tók önnur herfvlking á. móti honum ojr fvljrdi Ilans Ilá- ttgn inn í þingsalinn, Kftir aS hin- um vánalegu þinjrsietninjrarrejrlum hafði veriS fullnægt, las hertojrinn upp hásætisra'ðuna, ojr er hún svo hl óSandi : Hásætísræðan. "Iláttvirtu senatorar ojr þjóö- þin.jrismenn! "I''.;jr héfi á liðmi sumri varið nokkrum mánuðum í aS heim- sækja hinar hel/.ttt borjjir ojr b-æi í Canada, strandanna á milli, ojr hefi kynt mér landshajri eftir beztu fönjrum. ]>að hefir verið mér miV ið ánœgjueím, aS sjá velmegun ríkjandi u,m gjörvalt landiS, og aS vera sjónarvottttr aS dttjrnaði l>eim ojr framtakssemi, sem sýnir sifT í framleiðslu hinna miklu auS- K'jrðar |x'ssa lands. V e r /. 1 u n C a n a d a. "I'aS er mjöjr ánægjulegt að v>ta til þess, að ver/lun landsins fer stöSujrt vaxandi, ojr að ver/.l- un síöasta fjárhagsárs er sú me.sta i annálum þjóðarinnar. Á vfir- standandi ári er vöxturinn hintt sami, ojr það er spá vox, að ver/1- 11 n þessa árs verði stórum nneiri, en nokkru sinni að undatiförnii. Tekjur Canada aukast árlega, og 1 hverrj verzlun og iönaðarjrrein er iramtakssemi ojr dujrnaður, st'in jrefur fullvissu um framfarir ojr aukna veltnegun. Innflutningn r. "ríkult^ur 0jr velkominn straum- "r af innflytjendum hefir komiS á hðnu sumri, ojr hefir mestur hluti 'nnflytjendanna komið frá Bret- landi, ojr þaö ; st;vrri st;i en nokk- uru sinni áður. ' Erfiði bóndans hefir blessast aö þessu sinni með jróSri uppskeru. T'ó aS í sumum b.'ruðum vcðrið hafi veriö óhajr.stætt fvrir korn- skurðinn, t-r samt búist vi5, að uppskeran verði að samantókhi verðjrildi medri en á nokkru undan- jrentrnu ári. Verzlunarsamningar. "Skjöl veröa löjrð fyrir þinjriö, sem innifela uppkast til vt>r/.lunar- smninjja milli Canada og Vestur- Indlands. ]>að er vonað, aS samn- injrar þe.vsir revníst hlunnindaríkir fvrir báða málsaðila. Frurnvarp verður lagt fram í þeim tilganjri, að fulljrilda samnínjrana. II e r v a r n a r m á 1 iið. A liðuu sumri hafa fjórir : ieö- limir stjórnar vorrar astiö á ráð- stefnu viS stjórn Ilans irátignar um hervarnarmaliö. Mikilsvarð- andi ályktanir voru perðar, ojr það ásijrkomulajr .leitt í ljós, sem að á- liti ráðunauta minna jrerir það nauðsynlejrt, að herfloti ríkisheild- arinnar sé styrkt-ur ojr það án tafar. Ráðjrjafar minir eru sannfæröir wm, a6 pað er skylda Canada, eins ojr nú standa sakir, að lat.i af nendi »anngjarna ojr »auðsynlega aðstoð í bessu augnamiði. Frum- >arp þnr aS lútandi verður síðar lagft fyrir þingið. Hud s o n sf l ó a br-au ti n. Samningar fyrir lagniingn Hud- sonsflóa iárnbrautarinnar, frá I,e Pas til Port Nelson, hafa verið BJÖRN JONSSON, fyrverandi ráðherra Islands, látinn 24. þ. m. BALKANSTRIDIÐ. Símskeytá barst séra Friðriki J. Bergmann á þriðjudaginn nu'S |>eirri sorgarfregn, að 15jörn Jónsson, fyrverandi ráðherra íslands, hefði látist af slagi i Rej-kjavik sunnudaginn 24. þ. m. — .Efiatriða þessa merka manns verSfr nánar jretiS siðar. rrerSir, oj; er verkinu hraðaS sem mest má verða. G ó ð i r v e j; i r. "]>aS er aujrljóst, <iö þjóövejrir Canada eru þýöinjrarmiklir fyrir llutninjra. Nauðsynin til að endur- baeta, þá er mikil, ojj verður frum- varp lapt fvrir þingiS, er ter fram á samvinnu milli sambandsstjórn- arinnar ojr fylkjastjórnanna í þessu efni. S t y r k u r t i l l a n d - b ú n a ð a r. "Eftir að hafa kynt sér gaum- gæfilega búnaðarmál. fni hafa ráð- jrjafar mínir komist að þeirri nið- urstöðu, að samvinna milli sam- bandsstjórnarinnar oj; fvlkjanna, á vel grundvölluðum skilmáium, muni verða aifarasælast til búnað- arfxamfara ojj uppfræðslu. Slik stefna, til þess að hafa þýðingu, veröur að vera áfraimhaldandi. þess vejrna verSur frumvarp lagt fvrir þinjrið, sem ákveður, að álit- lee fjáruppha-ð verði v.itt árlega af ríkissjóöi, nv.'ð þvi markmiöi, að' stvöja fvlkin um ótalið áralril í þessari þörfu þjóðarstarfsemi. L æ k k u n BÍmagjalda. "Stjórn minni hcfir rekist að iá la-kkun á símagjöldum, og mun hún halda áfra.m, að vinna aö frekari lækkun. H a n k a r. ''l/öggildingarskrá banka verður útrunnin 1. júlí næstk. Frumvarp, sem breytir ojr eykur þessa löjr- Kildinjraskrá, vcrður lagt fvrir þinjTÍð til umsagnar. N ý i r V eis t u r f y 1 k j a s e n a t o r a r. "Mörg önnur frumvörp verða löjrS fyrir þángiði; þar á meðal eitt, er ákvarSar, í samræmi viS manntaiið, aS senatorum sl>ttu- fylkjaniKi Manitoba, Saskatchewan ojr Alfx'rt.i skuli fjölgað. F j á r h a g u r i n n. "IIáttvirtu þjóSþingismenn'. ''Ríkisreikningar síðasta árs verSa lagðir fvrir vður, oj; verður það ^'Öur ánæjrjucfni að vita, að tekjurnar hafa verið níegar til aö mæta öllum útjrjöldum. "Fjárhajrsáætlanir komandi árs verða brá&lega lagðar fvrir yður. þær hafa verið gerðar meS spar- semi fyrir aujrum, samfara nauð- synlegum framförum til þjóðar- þrifa. "Iláttvixtu senartorar og þjóS- þinjrismenn! ]\-,r f.l i umsjá ySar tnáli-fni ])au, scm ég hefi minst á, til be/,tu fvrirjrreiSslu. og lejrg bh'ssun iruSk'jrrar forsjónar yfir Lrjörðir yðar". * * * Kftir að hertoginn hafði flutt liása'UsraSu'na ojj senatorar og þinjrmenn Höfðu skift sér hvorir í sal, var þingi frestað til mánu- dajrs. Á mánudaginn var svo tekið til óspiltr^ malanna. ]>á svöruðu há- sætisræSunni þjóðþ4ngismennirnir K. II. Rainville og W. T. Nickle, ojr sagðist báðum prýðisvel. Auk þeirra töluðu flokksleiðtogarnir Borden og I.aurier. Alörjr stóriiK'rkílesr frumvörp ætl- ar stjórnin aS Leggja fyrir þingið ; þar á meSal þjóðvega frumvarpið, si'm senatið feldi i [yrra. IIiS merkasta, sl'iu til þessa hef- ir jrerst í þinginu, cr val I.ilcral leíðtogans í senatínu í staS Sir Rizhards Cartwrights, scm andaS- ist á liSnu sumri. Fyrir valinu varS Sir öeorge W. Ross, áður stjórnarformaSur í í)ntario. Kom val þetta mjöjr í l)á<ra við það, sem Sir Wilfrid haffti æ-tlaö sér, því Sir Georjye er honuim andvígur í flestum þeim stærri málum, er llokkana irreinir á Uffi ; var meðal annars audvígur jratrnskiftasa.mn- injrunum. Conscrvatívar cru vel á- na'jrSir með þenuan nvja I.ilx-ral leiðtoga, því þeir álíta hanu bctri til samvinnu, en þann, scm I.aur- ier vildi aS yrSi lefrðtogri. Á síS- asta þinjfi var senatiS gersamlega í vasa Lauriers, og feldi að hans hoði mörjr mikilsvarandi stjóruar- frumvörp. Nú cr jrrunur Uestra, aS atinaS verSi á döíinni. FU-stir búast viS, aS þing þetita verSi stórtíSindasamt. Viku vopnahlé. Ilorfurnar eru nú orSnar þær, aS friður eigi ekki langt í land. A mánudaj,rinn jrerðu Tyrkir og bandamenn viku vopnahlé, til að ræða um íriSarskilmála, ojj situr nú friSarnefndin á rökstólum. Tyrkir eru viljugir aS jrefa upp landssvaSið fyrir norSan Marit/.a- fljót, ojr er þaS raestur hluti Aust- ur-Rúmelíu, en borjrinni Adraíanó- pel vilja þcir ólmir halda, ojr er hún á jrreindum landamærum. Al- baníu neit.i Tvrkir aS j^efa upp, cn stórvcldin eru því öll hlynt, aS hún vc-rði jrerS aS sjálfstæSu ríki. SnciS af suSurhluta Tyrklands á- saint Krit-ey, cru Tyrkir viljujrir aS jritfa Grikkjum. Ilins vejjar vilja þeir engan strföskostnað greiöa. Bandamenn vilja fá lanjrtum lncira. Búl^arir vilja' fá Adríanó- pel ojr alla Austur-Kúmelíu, og j;-6Sa sneið* af Macedoníu. Svart- fellinjrar vilja fá borgina Skútati drjújjan landskika. Serbar h.imta mikið aí Macedoníu ojr norður- hluta Albaniu, með þremur liafu- arborgum. Grikkir heimta borjrina Salonika ojj drjúgan skerf af SuS- ur-Tyrklandi, og svo eyjar þœr, sem þeir hafa nú í höndum. Austurríkismenn hafa svtt si.u; öndveröa gegn kröfum Serba ivm hafnarborgirnar, ojr hefir rimmau milli ]KÍrra harSnaS svo, aS marjr- ir bjujrjju.st viS, aS til stríSs mundi drajra með þeim, en það hefði fcitt til alþjóða ófriSar. Nú eru líkurnar, að sú ófriSarl likan si'- af himninum. Xokkrar orustur urSu siSari hluta fyrri viku milli Tyrkja og bandatnanna, en engar stórar. — P.uidaimnu h.tlila enn öllu.m borjr- um og bæjum, scin þcir unnu í bvrjun stríðsins. Kóleran geysar ennþá í K«n- stantínópel oj; hcrbúSum Búlgara, ojr deyr íólkiS hrönnum sainan úr pestiuni. Hhinfrursnevð rikir á Tvrklandi. Að fyrirbyggja úrgang, J^ er að auka gróða. mm ^enna sannleik.i k„n„a nntf6»r stnfsvisindi.- Þao IB Royal Household Flour £. Er hagnaðar mesta mjðlið sem þérgetið keypt , ,, ,$T, ¦ '.'I8 ?r '"¦an'leitt &n nokknrs nrgangs — \Vitlr fulUildi als er J)ér borgio fyrir, e >Mtir K «(íOY'-Il HOl;s^,HOl I) er„ert nr valdasta Red Fyfe bvoitikoim ÞrnuKuu ulöntuluni. sem er nœrendarofni korns- ins ÞaoerprolaDum leiO oK ma'aoer og þvt alt, jafnt að B«>Bnm. Ilusn.Hiour vita áreioanlna hverrÍR þa« hajrar sé- undir Ollum ^tvikum, Misbðkun kemur Þ.l ekki iy,ir men KOYDL UOUSEHOLD FLOUK. I>run<nast saosemdaiefuuin. vissast til fullnu>«in(tar. Vérseirjum því OGILVIKS ROVAL HOUSHOLK er ha«u. aoarmestd mjölio srm þér getið key The Ogilvie Flour Mills Co. Ltd. •« Fort William. Winnipeg Montreal. =|-l"M1=4=l-m» Verzlunin eykst stórum — Ver/.lnnarskýrslnr Canada í}rr- ir fjárhaesáriö 1911—12 eru ný- birtar af s-aímbandsstjórninni. þ«r svna, að vor/.lnnarviðskiJti Caiiada viö Bretland hafa mimið $269,000,- 000 ; þar af- voru innfluUar vorur fyrir $117,101,(01, t>n úttluUar vör- ur $151,H.'i:?,37!). Ver/lttn Catiada við Handaríkin nam $455,175,000- liar af voru innlluttar vörnr frá Bandaríkjuniun fvrir $342,21:'. 1:11, en útflutt þangað héðan $112,956,- 295. Vfr/.lunarviðskiíti Canada við Frakkland íiámu 14 milíönum doll- ars, ojr við ]>vzkaland 15 milíón- um, cn það er þrigtfja milíón doll- ar)i vi'ixtur frá ])\ í næsta át" á undaii. Vcr/lun Canada við allar aðrar þ)óðir nam 50 miliónum dollara saitiaiilajrt. Fregn safn. M^.1 KverðuMtu vidt>tuí»i] hvaðunieta — Sakamáls rannsóknin gegn v-erkamannaleið'togunum i Banda- rikjunum. tr sakaðir eru tim með s«kt a McNamara bra'o'r- anna, stendur mi sem hæst ívrir dómstóiunum í Indianapolis. Aðal- vitni hins u},inht-ra er hinn sj i í játaí^i meðsökudólgur bræðranna, Ortk K. McManigal. llclir hann borið það ivrir rvttinum, að liaitn haíi sþrengt upp vmsar stórbygtr- injrar oj{ brvr, samkvaint boði sumra þessara ákærðu vierkamanna forinjrj,:. • og' snmir þeirra hafi hjálpa lil við starfaitn. — Ilel/.tu mrennirnir meo'al hinna a- kærðu eru Frank M. Ryan, foræti vélameisítara bræðralagsins ; IK-r- bert S. Hockin, skrifari þess, J. T. Butler og M. J. Young, varaíor- setar. Allir glæpirnir voru framdir í þ;trfir mákfnisins, þ. e. a. s. — á byggin,gum þeim, scm sprengdar voru, unnu 'non union' mviin, ojr þ;er firýr og brvjrjrþtr. setn sprengd ar voru, voru sprengdar vegna þess. að 'non union' mtnn höfðn unnið ..iy: s,míði þeirra. Striðið var á mill: Brœöraiélagsins oj; and- stæöinga þess, vinnuveitenda, er höföu 'non union' mcnn í þjónustu sinni. Viidu leiðtogar braeðralag- anna skjóta íjandmönnum sínum slíkum skelk i brinsrn, aíS JR'ir ekki H>-rðu annað cn beyjíja sijr undir vilja bræðraiélaganna oj; taka 'un- ion menn' i þjónustu sína. þess medr, s*m líður á rannsókn þessa máls. þessi lleiri ojr ljótari sögur um s-prenjri-jflæpi koma fram gejrtt hinum ákærðu, ojr svo er nú mál- ttnum komið, að sutnir hinna á- ka-roti haia neyðst til að játa sig seka \ sti'iku atriðum. Aðalleiðtog- arnir neita þó harðlega öllum á- kærum. — Mál þetta cr talið þaiS stórfeldasta saka ál. sem komið heftr fyrir í Bandaríkjunttm. Vcrj- andi hinn.i ákærðu er John W. Kern, hinn merki Demókrata scna- tor frá Indiana. — Carnegie télagiÖ í Ncw Tork hefir á fundi síntim þann 21. þ.m. sam-þykt að veita ltverjum upp- jrjafa forseta Bandaríkjanna 25,000 dollars i eftirlaun, til þess þeir jyeti lifaö áhyggjulausu lífi ojj var- io öllum tíma sínum, eftir aS þeir hafa útent forsetatímabil sitt, í þarfir þjóðarimiar. Sömu árslattn á ao veita ckkjunt fo"rsetaitna, svo knjri sam þær verða ógiftar. Til- boð nm þessi eftirlaun verða taf- arlattst sctid til uppgjafa forseta o<r ekkna uppgjafa forscta, svo art cnjrinn þurfi að sækja ttm styrk- inn. Stvrkurinn á að vara svo lcnjri, scin landsstjórnin ckki ann- ast um þetta fólk. Carnegie félag- i<S licíir fengið 125 milíónir doll irs til umráða og getur því hæglega lagt íí þetta af morkttm. FéiS helir alt komið frá gamla Carnegie, ojr því cr að miklu leyti varið sam- kvæ-mt ráðstöíun hans. — Fré/t hefir aiS Taft forseti aetli að neita aiS taka á ntóti þessum eítirlaun- iim. — Nvlátinn er í Washington sen- ator Isadore Raynor frá Mary- land, eftir 6 vikna sjákdómslftgu. iriaiin var talinn i fremstu rtiiS IK'inókrata sa'natoranna, i.jj var af W. J. Bryan nefndur sjm hæfur maður í forsetastöðttna. Ilann varö 62. ára gamall. — Kl/.ta dóttir Abdúl II mids gamla soldánsins vlir Tyrklandi liefir nvLcjja fvrirfarið sér af á- hvjrjrjum út af ástandi'þjóðax sinn ar. Ilún var gift einum æösta hsr- foringja Tyrklands, scm nýlega tapaði i skæðnm bardaga vi5 Búl- gara. þegar hún frétti um ófarir bónda sns, s^m þó komst 1 fs i;r bítrdaganum, ger6i hún brenniköst íiiikinn, skrevtti hann blómum og verðmætustu teitpum. ].j'nu:tu- fólk þcssarar prinsessu, f«m vissi áform hennar, horf3i undranf'i á hana meðan hún með ei in hönd- um hlóiS bálsiistiiiit og s'-r^ytti hann, en enginn þorfi aiS hreyfa sig eöa liafa n.'in afs1 ifti af þessu. f'.ftir að lii'tn httfði dv.li'i no stttnd í bænabúsi s'nu, kont h'n i:t og jrekk aö késtinum, kv.i ti í honu-m <><; ktgðist siiS;in niður á hann og brann með honum að þjónustufólkinu ásjáatn'i. — þýzkaland befir aukic'S næsta árs herkostnaðaráætlun sína um lt'2 milión dollars. Til sjóhery- ins crtt ætkiðar á árinu 119?4 »*M- ón dollars. Inntektir Og Utgjöld rikisins er áætlað aö standist á, ojr cr hvort tim sig aætlað 7C2 milíónir dollars. — 302,502 innfiytjendur hafa flutt inn i Canada á 10 liiSnum mánuð- um þcssa árs, frá uýári til 31. október. — Kúnsúll SvartfclHnga yfir Handaríkjiinum og Canada er V. I). Nickolich hcitir, var nýverið af tiiidirrctti í Dttluth, ^linn., damd- ttr til 1—10 ára tukthússveru fvrir þjófnað. Ilann hafSi stungið í sinn vasa 'x'iiingum, sem landsmenn hans höfðu trúaS liontim fvrir til lieim.seftdingar, og cins dregið ttnd- ir sig af dáitarbúuin, cr hann hnfði til lrDeSjrjörðar. — IlaStir nokkur, Addison F. lvllsworth aíS naíni, var nýverið tekinn fastur í Philadelphia, sak- aSttr ttm fjársvik og fjölkvæni. ViS nánari raitnsókn málsins kom þaS í Ijós, aS náunginn á 12 konur á lífi Og 18 börn, tlrciíS víSsvegar um Bandaríkin. Fyrstu konttnni kvongaSist EUsworth |)í>ssi 1902, en beirri tólftti fvrir tvekn mántiS- tim stSan. — Mælt er, aS' í aSsigi sétt samningar milli Brcta og Banda- ríkjamaitna, sem tryggi þa-r breyt- ingar á siglingareglugerS um Pan- ama skurðinn, scm Bretar fái vel viS unað. — Svo er að sjá af síðustu fré-tt- um, aö íellibylur sá og flóSalda, sem gcngu yfir Jamaica eyjtt ný- lerra, haft gcrt- feikna mannskaða og fjártjón. Yfir hundrað manna þcirra, cr bjtiggu á vestttrströnd eviarinnar, mistu l'f sitt við það, aS hús þeirra féllu oían yfir þá. Mörg hundruð skip \ ið strendur e\'iarinnar viltust iiiti í bylnuim og skipshafnirnar druknuðtt. Frétta- þræðir slitnuðu ; járnbratttir skemdust. Matur og fatnaður hef- ir sendur verið þessum allsleysingj- tim. — Hon. X. C. O'A.en, fvrrum stjóriDtrformaður i Prince Edward Isiand, andaðist að Chaxlottetown þann 2'). þ. m., 92. ára gamall. KINDASVIfi >A l'Ast nfl,. ojr fiamvpgis, ( VtTzltH! (•. Ej2j>ortssoiiHr ' Ösvíðin 7c. hausir.n, svið- in 12 cents. Ai) Allslionar kjfit uf l>eztn tejíiind, Nyr fisknr, kart- t'rittr ojr knlnitMÍ. srm so'j- ;ist n'cfl nii'iir v;t>!_'u vt>r''1i. er rtítfð íil í ver/liniiitni, (» EmiOIÍ-SOIt 693 WelHnjtton Avc. T'i.sMI t; 268H. ^ 'mt^mm&mí^sM VEGGLIM Pafent lmi(hva!l ve<í«líni (Empire tegundin)^ert úr Gi]>s, oerir betra vegglín) en nokk urt annað vegg- líms eí'ni eða svo nefnt vegglíms- ígildi. : : PLÁSTER BOARD ELDVARNAR. VEOOLÍMS RIMLAR og HLJÓDDEYFIR. Manitoba Gypsum Company, Limited WIftNIPE«

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.